Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 264 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Arguing against the Universality of Liberal Democracy: The Case of Singapore
Devillers, Ploy-Païline ; Salamon, Janusz (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Presenting an authoritative one-party rule since fifty years, the case of Singapore does not concord with the various theories of democratization. After proving that Singapore is not a Liberal-Democracy, we argue that the country manages to create a model of stability both in terms of politics and economy, that act as trade- offs to liberal characteristics. The approach uses a qualitative analysis of the electoral framework, a cultural comprehension of contemporary elements and data on its economic success. Ultimately, this thesis aims at studying the idea that Liberal-Democracy is not a model that necessarily needs to be implemented for the functioning of all nations.
Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií.
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti)
Kolář, Rostislav ; Pinz, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti) Abstrakt Předložená práce je zaměřena na ideu humanity v moderním právním řádu ve vybraných etapách československé a české státnosti. Hlavním cílem této práce je analysovat, jak by bylo vhodné změnit Ústavu České republiky z pohledu humanitního a v závislosti na tom podle Legislativních pravidel vlády vytvořit návrh konkrétních změn Ústavy České republiky. Autor práce k vytčenému cíli dochází za pomocí metod analytické, syntetické a historické. Práce je z logického důvodu rozdělena na část všeobecnou a část zvláštní, přičemž se skládá z šesti kapitol, kdy každá z nich pojednává o jednotlivých aspektech zvoleného tématu. Kapitola první je úvodní a obsahuje vymezení některých právních pojmů a myšlenkových kategorií užitých v této práci. Nejdůležitějšími myšlenkovými kategoriemi jsou idea humanity, demokracie, stát, ústava a lid. V kapitole druhé autor popisuje genesi a stručný historický vývoj ideje humanity. Mezi klíčová historická období lze zařadit antiku, středověk a dobu osvícenství. Z nejvýznačnějších humanistů v této práci zmíněných lze uvést Sókrata, Aristotela, Panaitia z Rhodu, Senecu, Konfucia, Mistra Lao-c', Marsilia z Padovy, Mistra Husa, Rousseaua, Kanta a Masaryka. Kapitola třetí je zaměřena na na ideu...
Narativní dílo Antonia Muñoze Moliny
Kopuletá, Hana ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Cílem této práce je popsat vývoj literární tvorby známého španělského spisovatele Antonia Muñoze Moliny na základě analýzy jeho vybraných románů, které byly publikovány v období do roku 2000. Jsou jimi Beatus Ille, El invierno en Lisboa, Beltenebros, El jinete polaco, Ardor guerrero a Plenilunio. V úvodní části této diplomové práce stručně shrneme vývoj španělského románu, ke kterému došlo v rozmezí šedesátých a osmdesátých let 20. století. Na tuto teoretickou část pak navážeme analýzou autorovy tvorby. Vybrané romány rozdělíme do tří skupin, které zároveň odpovídají třem hlavním tvůrčím obdobím, jimiž tvorba Muñoze Moliny prošla. V rámci každé kapitoly nejprve popíšeme specifika daného tvůrčího období a následně provedeme rozbor všech románů, které jsme do dané kapitoly zařadili. Při rozdělování románů do jednotlivých celků bude zachováno chronologické pořadí, ve kterém byly vydány, abychom získali co možná nejpřesnějšího obraz vývoje, kterým tvorba tohoto autora prošla. V závěru pak shrneme vymezená tvůrčí období a stanovíme tendence, ke kterým se Antonio Muñoz Molina ve svých románech neustále vrací.
Komunikace politiků v období totality a demokracie. (Konkretizace na komparaci novoročních projevů G. Husáka a V. Havla)
Petrovická, Barbora ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vlivu totalitního a demokratického režimu na komunikační schopnosti a možnosti tehdejších prezidentů na našem území. Teoretická část vymezuje komunikaci politickou a nepolitickou. Zaměřuje se mimo jiné na charakteristiku totality a demokracie a popisuje povahu jazykového systému češtiny v obou režimech. Zahrnuje také stručnou historii novoročních projevů a jejich jazyková specifika, jelikož teoretická část je zaměřena právě na tyto komunikační příležitosti. Praktická část se zaměřuje na rozbor novoročních projevů posledního totalitního a prvního demokratického prezidenta, u každého se podrobně rozebírá právě jeden projev. Ohled je brán také na životní osudy těchto dvou osobností. Projevy posuzujeme z hlediska obsahového, lingvistického a psychologického, zřetel bereme také na povahu celé komunikace. V závěru se snažíme přinést komparaci obou řečníků a jejich komunikačních schopností. KLÍČOVÁ SLOVA komunikace, totalita, demokracie, novoroční projevy, Gustáv Husák, Václav Havel
Music and politics: How musicians and their music become a factor in political discourse.
Ma, Liangliang ; Benáček, Vladimír (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
1 Abstract The thesis emphasizes music and politics, discussing how musicians and their music become a factor in political discourse. As a powerful media, music can be involved in politics and used by politics. The thesis has categorized several ways of musicians and their music become a factor in the politics and also has listed special examples. According to dimensions of human interests, politics of power, politics of money and politics of behavior can be the three main intentions of music getting involved in politics. Musicians and politicians though have many intentions to let the music get connected to politics, the thesis finally reaches the conclusion that they are all for the result of the collective action of the people to achieve higher mutual interests. Keywords Music, Politics, Political Communication, Collective Action, Human Interest
The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt and Turkey
Ahmed, Sarah Saad Mohmed ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of International Relations Master's Thesis 2018 Sarah Ahmed CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of International Relations The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt and Turkey Master's thesis Author: Sarah Ahmed Study programme: International Relations Supervisor: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. Year of the defence: 2018 Declaration 1. I hereby declare that I have compiled this thesis using the listed literature and resources only. 2. I hereby declare that my thesis has not been used to gain any other academic title. 3. I fully agree to my work being used for study and scientific purposes. In Prague on 31.07.2018 Sarah Ahmed References AHMED, Sarah. The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East. Praha, 2018. 106 pages. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations. Department of International Relations. Supervisor PhDr. Jan Hornát, Ph.D. Length of the thesis: 198,979 Characters. Abstract First, this thesis will be focused on democracy promotion and civil society as concepts that emerged and occupied a large scholarly literature. I deem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 264 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.