Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nadané dítě ve školní třídě
Marková, Adéla ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Francová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nadanými dětmi ve školní třídě. Hlavním obecným tématem mé práce je: Jaké to je být nadaným dítětem ve školní třídě? Výzkumná témata, na která jsem hledala odpověď, jsou následující: 1. Jak se lidé nejbližší nadanému dítěti podílí na rozvoji jeho nadání v kontextu školní třídy? 2. Jak jsou nadané děti vnímány svými vyučujícími, rodiči a jakým způsobem je tím ovlivňována jejich pozice ve školní třídě a průběh jejich vzdělávání? 3. Jaký vztah mají děti projevující výjimečné nadání se svými spolužáky a třídní učitelkou? V teoretické části předkládám základní přehled současného výzkumu nadání a jeho rozvoje. Velkou pozornost v práci věnuji sociálním faktorům ovlivňujícím rozvoj nadání, kam zahrnuji ve shodě s Mönksem (1993) rodinu, vrstevnickou skupinu a školu. Praktická část práce je koncipovaná formou kvalitativní více-případové studie se třemi nadanými dětmi, jejich matkami a třídními učitelkami. Sběr dat probíhal formou semi-strukturovaného rozhovoru. Získaná data byla následně analyzována prostřednictvím kategorizace a kódování. Hlavním zjištěním výzkumu je, že rodina hraje klíčovou roli při rozvoji nadání, zároveň se také podílí na pozici nadaného dítěte ve školní třídě a to především tím nakolik rodiče své dítě "nálepkují" jako nadané. Z výzkumu dále vyplynulo, že...
Výkon práv a povinnností rodičů, kteří spolu nežijí
Marková, Adéla ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Tato práce nazvaná výkon práv a povinností rodičů, kteří spolu nežijí, je zaměřena na aktuální otázky výkonu rodičovské zodpovědnosti a popisuje vzájemná práva a povinnosti rodičů a jejich dětí. Sleduje historický vývoj právního postavení nezletilého dítěte, a to od pouhého subjektu práv až k pojetí dnešnímu, které dítě chápe jako rovnoprávný subjekt, jehož práva jsou upravena v řadě mezinárodních dokumentů, z nichž nejdůležitější je Úmluva o právech dítěte. Všechny tyto dokumenty zdůrazňují nutnost chránit život a zdraví všech dětí na celém světě. Zabývá se úpravou toho, koho český právní řád považuje za otce a matku dítěte, přičemž se zaměřuje na velmi diskutované téma surogačního mateřství a možnosti vložení dítěte do baby boxu. Většinu práce zabírá téma rodičovské zodpovědnosti včetně popisu jejího obsahu a výkonu. Porovnává výkon rodičovské zodpovědnosti rodičů - manželů, rodičů - partnerů a rodičů po rozvodu manželství, tj. péči společnou, střídavou a výlučnou. Zabývá se též intervencí státu do výkonu rodičovské zodpovědnosti, tj. pozastavení, omezení a zbavení výkonu rodičovské zodpovědnosti. Poslední kapitola je věnována mezinárodním únosům dětí.
Aktuální otázky výkonu rodičovské zodpovědnosti
Marková, Adéla ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
61 English summary: My dissertation is called Actual questions about execution of parental responsibility. I've chosen an individual theme, because I'm interested in it. Family has a leading part in every society, it's a basic social unit and stone of people's company on all over the world. Family law is a part of civil law in which we can find most principles of family law. Family law may be defined as body of law which attemps to regulate the internal relationships within the family and the relationship of the family to the outside world.52 Family is a group of people connected by a close relationship, which means by blood, marriage or adoption. My dissertation is composed of five chapters. First is devoted to family and her protection, second to subjects of parental responsibility, third to rights and duties created the parental responsibility, fourth to government's intervation and fifth to international child kidnapping. Basic subjects of parental responsibility are automatically biological parents, mother and father, but this is not an unexceptional rule. We can find many other subjects: for example custodian, fosterer or adoptive parents. Having parental responsibility means for them assuming all the rights, duties, powers, responsibilities and authority that a parent of a child has by law. Parental...
Podnikatelský záměr
Marková, Adéla ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru, konkrétně návrhu na rozšíření výroby v malé strojírenské společnosti Unicode M&D, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky potřebnými ke zpracování návrhu, druhá část obsahuje analýzy okolí společnosti. Poslední část předkládá konkrétní návrh na rozšíření výroby v této společnosti.
Zahraniční obchod Indie
Marková, Adéla ; Müller, Štěpán (vedoucí práce) ; Taušer, Josef (oponent)
Bakalářská práce se věnuje analýze zahraničního obchodu Indie v letech 2000 -- 2011. Zvlášť se zaměřuje na zahraniční obchod Indie s Českou republikou. V teoretické části jsou stručně popsány vybrané teorie mezinárodního obchodu, vymezeny základní směry obchodní politiky a charakterizována zahraničně-politická orientace Indie. Dále je zde uveden historicko-ekonomický vývoj Indie.

Viz též: podobná jména autorů
8 MARKOVÁ, Alena
10 MARKOVÁ, Aneta
1 MARKOVÁ, Anežka
2 Marková, Agáta
8 Marková, Alena
1 Marková, Andrea
10 Marková, Aneta
8 Marková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.