Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inkluzivní dobrovolnictví - Dobrovolnická činnost osob s postižením
Marková, Aneta ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent) ; Matulayová, Tatiana (oponent)
Dobrovolnictví představuje fenomén, který oslovuje výzkumníky, představitele mezinárodních institucí i vlád některých zemí, jako nástroj sociální politiky. Současné výzkumy dokládají pozitivní přínosy dobrovolnictví pro společnost, ale i pro samotné dobrovolníky. V těchto souvislostech se začíná objevovat nový fenomén, tzv. inkluzivní dobrovolnictví, které zdůrazňuje, že dobrovolnictví je otevřené všem osobám ve společnosti. V současné době však tento fenomén není zcela objasněn a výzkumy, které by zkoumaly dobrovolnickou činnost z pohledu samotných dobrovolníků zahrnovaných při úvahách o inkluzivním dobrovolnictví, jsou jen velmi ojedinělé. Předložená práce si klade za cíl doplnit chybějící poznatky a přispět tak k poznání fenoménu dobrovolnictví cestou výzkumu dosud málo známé skupiny dobrovolníků z řad osob s postižením. Výzkumný soubor představuje 27 dobrovolníků s postižením, se kterými byl veden rozhovor. Rozhovory byly analyzovány metodou zakotvená teorie verze Strauss a Corbin. Výzkum odhalil, že dobrovolníci s postižením zažívají nedostatek společenského uplatnění na základě absence společensky hodnotné sociální role. Absence sociální role podněcuje k hledání nové společensky hodnotné sociální role, kterou dobrovolníci s postižením nalézají v dobrovolnictví. Komparace výsledků výzkumu s...
Vývoj senzorické platformy pro studium fyziologických funkcí buněk
Marková, Aneta ; Víteček, Jan (oponent) ; Vala, Martin (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vyvinout senzorickou platformu na bázi organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Hlavní pozornost byla soustředěna na přípravu vhodného elektrodového systému a na optimalizaci vlastností vrstvy organického polovodiče. Jako podložky byly zvoleny komerční skleněné substráty s integrovanými elektrodami z oxidu india a cínu. Tenké vrstvy byly připravovány rotačním litím z organického polovodiče poly(3,4-ethylendioxythiofenu):poly(styrensulfonátu) (PEDOT:PSS). Studovány byly čtyři vybrané formulace tiskových inkoustů. Byly připraveny tenké vrstvy o různé tloušťce, u nichž byl sledován vliv tloušťky vrstvy a poměru šířky a délky vodivého kanálu na transkonduktanci. Byla řešena degradace elektrodového systému pomocí galvanického pokovování zlatem. Pozornost byla také věnována modifikacím materiálu PEDOT:PSS. Bylo zjištěno, že optimální tloušťka vrstvy pro použití v senzorech je přibližně 150 nm. Snížením sériového odporu pomocí stříbrné pasty byla pro vzorek Ink 2 zjištěna transkonduktance 23 mS, pro vzorek Ink 3 pak byla transkonduktance 44 mS. Senzorické platformy vykazující tyto hodnoty jsou již použitelné pro detekci fyziologických funkcí elektrogenních buněk, např. kardiomyocytů.
Vyhodnocení výsledků veterinárních kontrol v oblasti hygieny potravin
MARKOVÁ, Aneta
Nad zdravotní nezávadností je vykonáván veterinární hygienický dozor ve všech fázích výrobního procesu, od získávání surovin až po prodej živočišných produktů. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit výsledky kontrol prováděných Státní veterinární správou České republiky (SVS ČR) v rámci monitoringu cizorodých látek a výsledky hygienických kontrol potravinářských provozoven se zaměřením na mlékárenský sektor. Pravidelné provádění kontrol bylo pravděpodobně příčinou zjištěného stále se snižujícího výskytu pozitivních nálezů u vzorků vyšetřovaných na cizorodé látky. Při vyhodnocení veterinárně-hygienických kontrol prováděných SVS ČR bylo zjištěno, že mlékárenský sektor vykazuje v porovnání s jinými subjekty zabývajícími se živočišnými komoditami příznivější výsledky.
Václav Jan Tomášek (1774-1850): Requiem Es dur z kůru kostela v Ledenicích
MARKOVÁ, Aneta
Václav Jan Tomášek (17741850) byl významnou osobností dějin české hudby první poloviny 19. století. Na kůru kostela svatého Vavřince v Ledenicích se dochovalo jemu autorsky připsané Requiem Es dur. Skladba se nevyskytuje v žádném soupisu Tomáškova díla. Hlavním cílem práce je edice skladby a její rozbor. Kromě toho bude věnována pozornost také Tomáškovu vztahu k jihočeskému regionu, skladatel byl totiž řadu let domácím učitelem hudby v rodině hrabat Buquoyů.
Stabilních isotopy ve studiu potravy Ursidae, včetně fosilních forem.
Marková, Aneta ; Horáček, Ivan (vedoucí práce) ; Čermák, Stanislav (oponent)
Složení potravy u zástupců čeledi medvědovitých (Ursidae) je často diskutovaným tématem. Dodnes však panují určité nejistoty o trofické úrovni některých fosilních skupin. Velmi užitečnou metodou, která napomáhá k určení trofické úrovně u fosilních druhů medvědů a k určení relativního zastoupení rostlinné a živočišné složky potravy u druhů recentních, je analýza stabilních izotopů. Tato práce shrnuje poznatky o metodických přístupech a možnostech využití stabilních izotopů 13 C a 15 N ve studiu potravní ekologie medvědovitých. Výsledky analýz stabilních izotopů jsou prezentovány spolu s výsledky získanými jinými metodami. Pozornost je věnována skupinám, pro které existují relevantní izotopová data, se zvláštním zaměřením na medvědy jeskynní, jejichž trofická úroveň je v závěru zhodnocena za pomoci analýz stabilních izotopů i v kontextu evolučním a nutričním.
Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením
Marková, Aneta ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra Speciální pedagogiky Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením - Projekt Asistence při studiu na Univerzitě Karlově v Praze Bc. Aneta Marková Vedoucí práce: Doc. PhDr. Iva Strnadová, PhD. Anotace Tato práce si klade za cíl analyzovat službu Asistence při studiu ze všech pohledů účastníků, kteří se na službě podílejí. Pomocí rozhovorů s pracovníky Univerzity Karlovy, kteří zastupují tuto podporu v rámci Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami, s uživateli služby, ale zejména se samotnými "vykonavateli" služby neboli asistenty, zachycuje jednotlivé úspěchy a problematické body služby a přikládá návrhy na způsob řešení možných problémů. Práce vychází z poznatků dotazníkového šetření a z analýzy rozhovorů, kterých se účastnilo celkem 33 asistentů a 10 uživatelů služby. Klíčová slova: Asistent při studiu, vysokoškolský student s postižením, systém podpory na Univerzitě Karlově, Projektová kancelář, Vztah mezi asistentem a uživatelem služby, Školení, Motivace Shrnutí Předkládaná diplomová práce prezentuje výsledky výzkumného šetření služby Asistence při studiu z pohledu všech jejích účastníků. Za pomoci dotazníkového šetření a analýzy rozhovorů s asistenty a uživateli služby metodou Zakotvené teorie vytváří obraz fungování...
Organické tranzistory pro senzoriku
Marková, Aneta ; Omasta, Lukáš (oponent) ; Vala, Martin (vedoucí práce)
Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější dostupnou komerční formulaci materiálu poly(3,4-ethylendioxythiofen):poly(styrensulfonát) (PEDOT:PSS) a metodu přípravy a úpravy tenkých vrstev, které mohou sloužit jako polovodič v organických elektrochemických tranzistorech (OECT). Cílem bylo připravit vrstvy s takovými parametry, které budou vyhovovat následnému využití v biosenzorech k monitorování fyziologických funkcí kardiomyocytů. Bylo studováno šest různých formulací materiálu PEDOT:PSS. Tenké vrstvy byly nanášeny rotačním litím. Připravené vrstvy byly upravovány třemi způsoby, a to (i) působením ethylenglykolu, (ii) sušením a (iii) kombinací sušení a ethylenglykolu. Vrstvy byly testovány z hlediska vlivu ethylenglykolu, teplotní stálosti, vlivu skladování, působení vodného prostředí a dodatečného žíhání. Na základě porovnání získaných výsledků se jevila u většiny materiálů jako nejvhodnější úprava vrstvy nejprve ethylenglykolem s následným vyžíháním. Jako nejvhodnější materiál byl identifikován SIGMA ALDRICH 739 316 s úpravou vrstvy kombinací sušení, ethylenglykolu a žíhání.
Využití umělých a poloumělých výtěrů v současném chovu kapra
MARKOVÁ, Aneta
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití umělých a poloumělých výtěrů v současném chovu kapra obecného (Cyprinus carpio, L.). Byl zpracován literární přehled o biologii tohoto druhu v souvislosti s reprodukcí a o samotných metodách výtěru (přirozený, poloumělý, umělý). Pro zjištění výsledků byla provedena vlastní pokusná část (2 výtěry: poloumělý na Školním pokusnictví Vodňany a umělý výtěr na rybí líhni ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech). V obou případech proběhla hormonální stimulace generačních ryb. Z umělého výtěru bylo posouzeno množství získaných pohlavních produktů od jednotlivých plemen. Současně bylo realizováno dotazníkové šetření v rámci podniků zabývající se reprodukcí kapra. Získané odpovědi z dotazníkového šetření a vlastní poznatky z praktické části výtěrů byly srovnány s bibliografickými zdroji a byly vyvozeny následující závěry. Potvrdilo se, že v dnešní době převažuje masivní produkce kapřího plůdku z umělého výtěru, kde jsou zajištěny optimalizované podmínky a Dubraviova metoda poloumělého výtěru je již používána pouze okrajově. V současnosti je produkováno více lysého kapra než šupinatého. Z chovaných lysých plemen převažuje Maďarský lysec (M2), nicméně záleží na jednotlivých rybářských podnicích, jakou formu kapra zvolí, aby uspokojili poptávku na trhu.
Struktura pozičních míst pro absolventy vysokých škol na krajských úřadech
Marková, Aneta ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou struktury pozičních míst pro absolventy vysokých škol na krajských úřadech, konkrétně v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji, Karlovarském kraji, Plzeňském kraji a kraji Vysočina. Zkoumá požadavky, jež jsou kladeny na zájemce o místo úředníka na krajském úřadě. Dále se zaměřuje na profil absolventa Fakulty managementu, specializace Management veřejného sektoru a regionálního rozvoje, a zjišťuje, zda jsou jeho znalosti uplatnitelné na pozicích na krajských úřadech.

Viz též: podobná jména autorů
8 MARKOVÁ, Alena
1 MARKOVÁ, Anežka
6 Marková, Adéla
2 Marková, Agáta
8 Marková, Alena
1 Marková, Andrea
10 Marková, Aneta
8 Marková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.