Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Asset Prices, Network Connectedness, and Risk Premium
Procházková, Vendula ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá propojeností sítě a jejího vlivu v oblasti oceňování akcií. Práce navrhuje model oceňování akcií, který zahrnuje faktor propo- jenosti jako jeden z rizikových faktorů společně se třemi Fama-French fak- tory. Cílem analýzy je zjistit, zda propojenost představuje signifkantní faktor rizikovosti, který by měl být brán v úvahu při určování výše rizikové prémie portfolia v různých sektorech na trhu. Za použití realizovaných volatilit a výnosů 496 akcií zahrnutých v SP 500 indexu v období 2005 až 2018, které jsou pro účely analýzy rozděleny do 11 sektorů, určíme nejdříve propojenost mezi akciemi v jednotlivých sektorech. Aplikováním Fama-MacBeth dvoufá- zového regresního modelu, je pak zjišťována signifkance faktoru propojenosti pro určování rizikové prémie napříč jednotlivými sektory. Z výsledků vyplývá, že faktor celkové propojenosti sektoru představuje významný faktor rizika v mnoha sektorech. Celkovou propojenost systému by proto měli investoři zohled- nit napříč všemi sektory při stanovování rizika. Celková směrová propojenost, která zachycuje propojenost spojenou s přeléváním šoků z ostatních akcií v daném sektoru na danou akcii, je významným rizikovým faktorem, který by měl zvyšovat rizikovou prémii portfolia, a to zejména v sektorech jako je f- nanční,...
The Effect of M&A on Competitors' Performance in China and the US
Wojnarová, Renáta ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Prozkoumali jsme efekt oznámení akvizic na výnosy akcií konkurentů ze ste- jného odvětví v kontextu čínských a amerických transakcích proběhlých v letech 1994 až 2017. Naše analýza ukazuje, že investoři konkurentů mohou vydělat abnormální výnosy ve dnech kolem oznámení akvizice, což znamená také jistou neefektivitu trhu v souvislosti s Teorií efektivity trhů. Usuzujeme, že akcie am- erických konkurentů, v porovnání s těmi čínskými, dosahují v reakci na ozná- mení akvizice obecně negativních abnormálních výnosů s větším rozsahem a volatilitou. Dále jsme zpozorovali, že se po světové finanční krizi stalo vnímání fúzí a akvizic čínskými investory více konzervativním. Znaménko reakce abnor- málních výnosů konkurentů na akvizici se také v obou zemích liší v závislosti na tom, zda je akvírovaná firma veřejná nebo soukromá. Konkurenti v odvětvích znatelně podporovaných čínskou vládou jako například reality, výroba farma- ceutik a chemikálií reagují pozitivně na fúze jejich soupeřů. Dále i odvětví, která se v čínské vyvíjející se ekonomice stávají stále více důležitými, jako například bankovnictví, telekomunikace a spotřební zboží, ukazují pozitivní reakci konkurentů na oznámení akvizic, zatímco v americké již vyspělé eko- nomice, jsme zaznamenali spíše negativní reakci. Klasifikace JEL G14, G34 Klíčová...
Predicting stock market crises using investor sentiment indicators
Havelková, Kateřina ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Kočenda, Evžen (oponent)
Tato práce analyzuje předvídatelnost krizí na akciovém trhu z pohledu be- haviorálních fnancí za pomoci systému včasného varování (SVV). V našem SVV založeném na multinomiálním logit modelu uvažujeme tržní sentiment in- vestorů jako jeden z potenciálních ukazatelů krize. K výběru nejdůležitějších ukazatelů krize aplikujeme metodu Bayesovského průměrování modelů. Em- pirické výsledky ukazují, že poměr tržní ceny akcie k zisku, krátkodobá úroková sazba, bilance národního účtu, růst úvěrů a proxy sentimentu investorů jsou nejdůležitějšími ukazateli pro předpovídání krizí na akciovém trhu v horizontu jednoho roku. Naše práce tedy ukazuje, že sentiment investorů by měl být součástí rutinně zvažovaných proměnných v SVV literatuře. Obecně je predik- tivní schopnost našeho SVV slibná, a to jak v případě in-sample, tak v případě out-of-sample. Klasifkace JEL G01, G02, G17, G41 Klíčová slova Krize na akciových trzích, Systém včasného varování, Sentiment investorů, Predikce krize, Bayesovské průměrování modelů Název práce Predikce krizí akciových trhů pomocí in- dikátorů sentimentu investorů
Monetary Policy Under Behavioral Expectations: An Empirical Validation of the Heuristic Switching Model
Bolshakov, Sergey ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá odhadem jednoho z nejvýznačnějších behaviorálních key- nesiánských modelů pomocí metody simulačnćh momentů. Behaviorální model ftuje kovarianční matici makroekonomických časových řad euro oblasti po- zoruhodně dobře, zvlášť v porovnání se standardním racionálním modelem. Tento výsledek podporuje tvrzení, že centrální banky, které se pečují o cen- ovou stabilitu, mohou dosáhnout tohoto cíle lépe, pokud budou reagovat nejen na infaci, ale i na mezeru výstupu. Klasifkace JEL E52, E70, D84, C53 Klíčová slova Behaviorální makroekonomie, heterogenní očekávání, nový keynesiánský model, heuri- stický model, metoda simulačních mo- mentů Název práce Monetární politika za předpokladu behav- iorálních očekávání: Empirická validace heurestického modelu
The Trump Sentiment: The Effect of News on the US Stock Market
Pinteková, Aneta ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Tato práce zkoumá jak je americká ekonomika ovlivněna tržním sentimentem, který vzniká kvůli zprávám o konání a rozhodnutích amerického prezidenta Donalda Trumpa. Novinové články, na základě kterých je vytvořena proměnná sentimentu pomocí metod zpracování přirozeného jazyka, jsou získány z Reuters pro období od 1. 5. 2018 do 30. 11. 2018. V prvním kroku je zkoumán vliv Trumpova sentimentu na výnosy indexu S&P 500. Výsledky ukazují pozitivní a statisticky signifikantní efekt sentimentu z předchozího dne na dnešní výnos S&P 500 Indexu. Dále je nalezen i statisticky signifikantní efekt sentimentu před týdnem, jeho efekt je však negativní. Tento výsledek značí, že na trhu existuje prvotní přehnaná reakce, která je později následována korekcí zpět k střední hodnotě. Takový výsledek je konzistentní s poznatky oblasti behaviorálních financí, dle které má psychologie investorů vliv na investiční rozhodování. Ve druhém kroku je zkoumán vliv sentimentu na výkonnost jednotlivých odvětví americké ekonomiky, která je měřena výnosy sektorových indexů S&P 500. Statisticky signifikantní efekt sentimentu je nalezen v případě energetického, fi­ nančního a průmyslového sektoru, stejně jako u sektorů materiálů, informačních technologií a sektoru cyklického spotřebního zboží a služeb. Na druhé straně, sektor...
Occupancy Rate in Paid Parking Zones in Prague
Kašparová, Amálie ; Pleticha, Petr (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou měření obsazenosti v zónách placeného stání s namátkovým režimem monitoringu. Zavádí rozlišení mezi okamžitou obsazeností, tj. procentem obsazení parkovacích míst v oblasti v daném čase a efektivní obsazeností, tj. procentem využití parkovací kapacity v časovém úseku. Protože efektivní obsazenost není možné při reálném provozu namátkovým monitoringem stanovovat, byla v práci zvolena metoda simulace parkování v modelové oblasti. Byl vytvořen model, který na základě parametrů střední doba parkování rezidentů a návštěvníků a zájem o parkování, simuloval využití parkovací kapacity a jehož výstupem byla simulovaná efektivní i okamžitá obsazenost. Základní hodnoty parametrů byly získány analýzou reálných dat za rok 2018 z pražských ZPS. Cílem práce bylo stanovit, při jaké intenzitě monitoringu a při jakých podmínkách, je okamžitá obsazenost dobrým odhadem obsazenosti efektivní. Celkem bylo provedeno 10500 simulací pro 21 různých kombinací parametrů vedoucích k efektivní obsazenosti 45%-95%. Výsledky ukazují, že pět měření týdně je dostatečný počet pro odhad efektivní obsazenosti za týden. Klíčová slova: efektivní obsazenost, okamžitá obsazenost, Zóny placeného stání, simulace
Herd behavior of investors in the stock market: An analysis of cross-country effects in the CEE
Lerche, Vojtěch ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá stádním chováním vůči tržnímu průměru v 10 akciových trzích střední a východní Evropy v období 2000-2018. Metody nejmenších čtverců a kvantilové regrese prokazují stádní chování v rámci většiny samostatných trhů. Během globální finanční krize a krize eurozóny byla stádní mentalita intenzivnější pouze ve Slovinsku a Chorvatsku. Diplomová práce poskytuje smíšené výsledky ohledně asymetrického efektu ve stádním chování během dní s pozitivním nebo negativním tržním výnosem. Hlavním zjištěním a příspěvkem k literatuře je, že domácí průřezový rozptyl výnosů ve střední a východní Evropě je ovlivněn rozptylem výnosů v zahraničních akciových trzích v USA, Velké Británii a v Německu. Empirické výsledky navíc ukazují, že extrémní tržní podmínky na trhu Spojeného království mají vliv na formaci stádních sil v rámci akciových trhů střední a východní Evropy. Krátkodobí arbitražéři mohou těžit z kolektivních rozhodnutí investorů, která následně vychylují ceny akcií od jejich reálných hodnot, ale přítomnost stádního chování snižuje výhody z diverzifikace portfolia. Z dlouhodobého hlediska mohou nakažlivé mezinárodní efekty vést k závažné nestabilitě celého regionu a k tržní neefektivitě.
Corporate Acquisitions and Expected Stock Returns: A Meta-Analysis
Parreau, Thibault ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
This thesis aims at investigating the puzzling relationship between cor- porate acquisitions and expected stock returns by reviewing numerous studies on this topic through the use of state of the art meta-analysis tools. Such an analysis is required because many papers examined this relationship but their results varied. We therefore collected 421 estimates from 20 papers and led multiple regressions to test for the presence of publication bias. Throughout this analysis we indeed found evidence supporting the existence of publication bias. Furthermore, we decided to apply Bayesian Model Averaging to reduce the model uncertainty and find out why our abnormal returns estimates greatly vary across stud- ies. Our results suggest that one of the most important drivers are the standard-error terms. This subsequently proves that publication bias is the most responsible for the heterogeneity amongst our estimates. Our analysis fails to demonstrate any positive effects from M&A activity on a firm post-acquisition performance. We suggest that other motives are under-represented in the underlying theory that aims to assess M&A outcomes. Keywords Mergers and Acquisitions, Stock Returns, Abnormal Re- turns, Meta-Analysis, Publication bias Author's e-mail thibault.parreau@gmail.com Supervisor's e-mail...
Cusp catastrophe theory: Application to the housing market
Kořínek, Vojtěch ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce aplikuje stochastický model založený na teorii katas- trof na realitní trh USA. Použita jsou týdenní data v období let 2007 až 2017. Současná literatura spojená s aplikací teorie katastrof na realitní trh je zmíněna, použité modely jsou zhodnoceny a rozšířeny. V těchto modelech aplikovaných na realitní trh jsme identifikovali tři nedostatky a náš přínos spočívá v jejich eliminaci. Abychom splnili předpoklad konstantní volatility požadovaný modelem, stavová proměnná je normalizována pomocí odhad- nuté volatility získané GARCHem. Dále, kontrolní proměnné, které jsou použity k odhadnutí aktivity fundamentalistů a chartistů, jsou přidány do modelu. Výsledky ukazují, že model založen na teorii katastrof popisuje data lépe než lineární a logistický model. Normalizace stavové proměnné zlepšuje výsledky modelu, zatímco přidání kontrolních proměnných v lepší výsledky neústí. Klíčová slova Realitní trh, teorie katastrof, stochastický model teorie katastrof, realitní bublina, reality, fundamentání investoři, spekulace. 1
The weather and stock returns
Černý, Patrik ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Čornanič, Aleš (oponent)
Tato práce zkoumá téma behaviorálních financí, efekt počasí na akciové výnosy. Výzkum byl proveden za účelem ověření dříve publikovaných výsled- ků o vlivu různých proměnných počasí jako slunečního svitu, srážek nebo teploty na akciové trhy. Analýza k odhalení vz- tahů mezi akciovými výnosy a proměnnými počasí navrženými v předešlé literatuře, stejně tak jako dalšími efekty tržní efektivity, pondělním a lednovým efektem, byla provedena regresí pomocí metody nejmenších čtverců. Dále byl použit GARCH model ke zjištění vlivu klimatických podmínek na volatilitu akciových výnosů. Data použitá pro analýzu obsahují 24 rozvojových a 23 vyspělých trhů z celého světa v období 2006-2017. Výsledky nepodporují teorii, že počasí ovlivňuje obchodování na trhu, což koresponduje s teorií efektivního trhu. Nezdá se, že by byl rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými státy, nehraje roli ani rozloha státu. Nicméně, v práci se opakovaně vyskytuje evidence o přítomnosti pondělního efektu. Klíčová slova Behaviorální finance, Efekt počasí, Efektivita trhu, Anomálie, GARCH 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Kukačka, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.