Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Trump Sentiment: The Effect of News on the US Stock Market
Pinteková, Aneta ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Tato práce zkoumá jak je americká ekonomika ovlivněna tržním sentimentem, který vzniká kvůli zprávám o konání a rozhodnutích amerického prezidenta Donalda Trumpa. Novinové články, na základě kterých je vytvořena proměnná sentimentu pomocí metod zpracování přirozeného jazyka, jsou získány z Reuters pro období od 1. 5. 2018 do 30. 11. 2018. V prvním kroku je zkoumán vliv Trumpova sentimentu na výnosy indexu S&P 500. Výsledky ukazují pozitivní a statisticky signifikantní efekt sentimentu z předchozího dne na dnešní výnos S&P 500 Indexu. Dále je nalezen i statisticky signifikantní efekt sentimentu před týdnem, jeho efekt je však negativní. Tento výsledek značí, že na trhu existuje prvotní přehnaná reakce, která je později následována korekcí zpět k střední hodnotě. Takový výsledek je konzistentní s poznatky oblasti behaviorálních financí, dle které má psychologie investorů vliv na investiční rozhodování. Ve druhém kroku je zkoumán vliv sentimentu na výkonnost jednotlivých odvětví americké ekonomiky, která je měřena výnosy sektorových indexů S&P 500. Statisticky signifikantní efekt sentimentu je nalezen v případě energetického, fi­ nančního a průmyslového sektoru, stejně jako u sektorů materiálů, informačních technologií a sektoru cyklického spotřebního zboží a služeb. Na druhé straně, sektor...
Occupancy Rate in Paid Parking Zones in Prague
Kašparová, Amálie ; Pleticha, Petr (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou měření obsazenosti v zónách placeného stání s namátkovým režimem monitoringu. Zavádí rozlišení mezi okamžitou obsazeností, tj. procentem obsazení parkovacích míst v oblasti v daném čase a efektivní obsazeností, tj. procentem využití parkovací kapacity v časovém úseku. Protože efektivní obsazenost není možné při reálném provozu namátkovým monitoringem stanovovat, byla v práci zvolena metoda simulace parkování v modelové oblasti. Byl vytvořen model, který na základě parametrů střední doba parkování rezidentů a návštěvníků a zájem o parkování, simuloval využití parkovací kapacity a jehož výstupem byla simulovaná efektivní i okamžitá obsazenost. Základní hodnoty parametrů byly získány analýzou reálných dat za rok 2018 z pražských ZPS. Cílem práce bylo stanovit, při jaké intenzitě monitoringu a při jakých podmínkách, je okamžitá obsazenost dobrým odhadem obsazenosti efektivní. Celkem bylo provedeno 10500 simulací pro 21 různých kombinací parametrů vedoucích k efektivní obsazenosti 45%-95%. Výsledky ukazují, že pět měření týdně je dostatečný počet pro odhad efektivní obsazenosti za týden. Klíčová slova: efektivní obsazenost, okamžitá obsazenost, Zóny placeného stání, simulace
Herd behavior of investors in the stock market: An analysis of cross-country effects in the CEE
Lerche, Vojtěch ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá stádním chováním vůči tržnímu průměru v 10 akciových trzích střední a východní Evropy v období 2000-2018. Metody nejmenších čtverců a kvantilové regrese prokazují stádní chování v rámci většiny samostatných trhů. Během globální finanční krize a krize eurozóny byla stádní mentalita intenzivnější pouze ve Slovinsku a Chorvatsku. Diplomová práce poskytuje smíšené výsledky ohledně asymetrického efektu ve stádním chování během dní s pozitivním nebo negativním tržním výnosem. Hlavním zjištěním a příspěvkem k literatuře je, že domácí průřezový rozptyl výnosů ve střední a východní Evropě je ovlivněn rozptylem výnosů v zahraničních akciových trzích v USA, Velké Británii a v Německu. Empirické výsledky navíc ukazují, že extrémní tržní podmínky na trhu Spojeného království mají vliv na formaci stádních sil v rámci akciových trhů střední a východní Evropy. Krátkodobí arbitražéři mohou těžit z kolektivních rozhodnutí investorů, která následně vychylují ceny akcií od jejich reálných hodnot, ale přítomnost stádního chování snižuje výhody z diverzifikace portfolia. Z dlouhodobého hlediska mohou nakažlivé mezinárodní efekty vést k závažné nestabilitě celého regionu a k tržní neefektivitě.
Corporate Acquisitions and Expected Stock Returns: A Meta-Analysis
Parreau, Thibault ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
This thesis aims at investigating the puzzling relationship between cor- porate acquisitions and expected stock returns by reviewing numerous studies on this topic through the use of state of the art meta-analysis tools. Such an analysis is required because many papers examined this relationship but their results varied. We therefore collected 421 estimates from 20 papers and led multiple regressions to test for the presence of publication bias. Throughout this analysis we indeed found evidence supporting the existence of publication bias. Furthermore, we decided to apply Bayesian Model Averaging to reduce the model uncertainty and find out why our abnormal returns estimates greatly vary across stud- ies. Our results suggest that one of the most important drivers are the standard-error terms. This subsequently proves that publication bias is the most responsible for the heterogeneity amongst our estimates. Our analysis fails to demonstrate any positive effects from M&A activity on a firm post-acquisition performance. We suggest that other motives are under-represented in the underlying theory that aims to assess M&A outcomes. Keywords Mergers and Acquisitions, Stock Returns, Abnormal Re- turns, Meta-Analysis, Publication bias Author's e-mail thibault.parreau@gmail.com Supervisor's e-mail...
Cusp catastrophe theory: Application to the housing market
Kořínek, Vojtěch ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce aplikuje stochastický model založený na teorii katas- trof na realitní trh USA. Použita jsou týdenní data v období let 2007 až 2017. Současná literatura spojená s aplikací teorie katastrof na realitní trh je zmíněna, použité modely jsou zhodnoceny a rozšířeny. V těchto modelech aplikovaných na realitní trh jsme identifikovali tři nedostatky a náš přínos spočívá v jejich eliminaci. Abychom splnili předpoklad konstantní volatility požadovaný modelem, stavová proměnná je normalizována pomocí odhad- nuté volatility získané GARCHem. Dále, kontrolní proměnné, které jsou použity k odhadnutí aktivity fundamentalistů a chartistů, jsou přidány do modelu. Výsledky ukazují, že model založen na teorii katastrof popisuje data lépe než lineární a logistický model. Normalizace stavové proměnné zlepšuje výsledky modelu, zatímco přidání kontrolních proměnných v lepší výsledky neústí. Klíčová slova Realitní trh, teorie katastrof, stochastický model teorie katastrof, realitní bublina, reality, fundamentání investoři, spekulace. 1
The weather and stock returns
Černý, Patrik ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Čornanič, Aleš (oponent)
Tato práce zkoumá téma behaviorálních financí, efekt počasí na akciové výnosy. Výzkum byl proveden za účelem ověření dříve publikovaných výsled- ků o vlivu různých proměnných počasí jako slunečního svitu, srážek nebo teploty na akciové trhy. Analýza k odhalení vz- tahů mezi akciovými výnosy a proměnnými počasí navrženými v předešlé literatuře, stejně tak jako dalšími efekty tržní efektivity, pondělním a lednovým efektem, byla provedena regresí pomocí metody nejmenších čtverců. Dále byl použit GARCH model ke zjištění vlivu klimatických podmínek na volatilitu akciových výnosů. Data použitá pro analýzu obsahují 24 rozvojových a 23 vyspělých trhů z celého světa v období 2006-2017. Výsledky nepodporují teorii, že počasí ovlivňuje obchodování na trhu, což koresponduje s teorií efektivního trhu. Nezdá se, že by byl rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými státy, nehraje roli ani rozloha státu. Nicméně, v práci se opakovaně vyskytuje evidence o přítomnosti pondělního efektu. Klíčová slova Behaviorální finance, Efekt počasí, Efektivita trhu, Anomálie, GARCH 1
Frequency connectedness and cross section of stock returns
Haas, Emma ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Tato práce představuje model sítě, kde jsou vazby mezi finančními institucemi tvořeny na základě jejich propojení v různých investičních horizontech, které je měřeno přenosem volatility. Aplikací nové metodologie měření propojenosti ve frekvencích Baruník & Křehlík (2018), založené na spektrální reprezentaci ro- zložení směrodatné odchylky, ukazujeme zásadní vlastnosti propojenosti, která vzniká heterogenními odezvami na šoky. Nově navrhovaný model sítí popisuje finanční propojení a systémové riziko v krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé frekvenci. Empirická analýza práce se zaměřuje na finanční systém Spojených států, konkrétně významné americké banky v období od roku 2000 do roku 2016. Ve světle frekvenčních měření propojenosti volatility můžeme potvrdit, že akcie s vyšší úrovní dlouhodobé propojenosti představují vyšší systémové riziko, protože čelí šokům, které přetrvávají a jsou přenášeny dlouhodobě. V modelu oceňování aktiv posuzujeme rizikové prémie institucí a tento model potvrzuje významnost faktoru propojenosti volatility pro ceny aktiv. Klasifikace JEL C18, C58, C58, G10, G15, Klíčová slova propojenost, frekvence, spektrální analýza, systémové riziko, finanční síť E-mail autora 93539385@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce barunik@fsv.cuni.cz
Artificial Prediction Markets, Forecast Combinations and Classical Time Series
Lipán, Marek ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Ekonomičtí agenti se často dostávají do situací, kde mají k dispozici něko- lik odlišných předpovědí. Navzdory pěti dekádám zkoumání kombinací před- povědí, většina metod, která byla zatím představena, nedokáže v empirických aplikacích významně porážet kombinaci předpovědí s rovnoměrnými váhami. V této studii dáváme dohromady široké spektrum kombinací předpovědí a přezkoumáváme tyto zjištění ve dvou různých aplikacích předpovídání klasick- ých ekonomických časových řad. Tyto zahrnují mimo-výběrové kombinování předpovědí ECB Survey of Professional Forecasters a předpovědí realizované volatility logaritmických zisků futures na americké státní dluhopisy. Hod- notíme výkonnost umělých predikčních trhů, třídy metod ze strojového učení, která zatím nebyla aplikována na problém kombinování předpovědí ekonomick- ých časových řad. Dále navrhujeme novou jednoduchou metodu nazvanou Market for Kernels, která je navržená speciálně pro kombinování předpovědí časových řad. Zjistili jsme, že rovnoměrné váhy se dají významně porazit něko- lika kombinacemi předpovědí, které zahrnují Bates-Grangerovi metody a umělé predikční trhy v ECB Survey of Professional Forecasters aplikaci a skoro všemi zkoumanými kombinacemi předpovědí ve finanční aplikaci. Také jsme zjistili, že předpovědní výkonnost Market for Kernels v obou...
Analysis of a Behavioral New Keynesian Model
Křížková, Šárka ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Tato práce se zaměřuje na analýzu Behaviorálního nového keynesiánského DSGE modelu. Z existující literatury jsou shromážděny různé specifikace modelu a jejich kombinace jsou simulovány. Tyto specifikace zahrnují heuristiky k předpovídání výstupové mezery, soubory odhadnutých či kalibrovaných parametrů a struktury modelu. Výsledné řady výstupových a inflačních mezer jsou porovnány s makroeko- nomickými empirickými pravidelnostmi a reálnými daty ze Spojených států amer- ických a Euro oblasti na základě jejich distribučních charakteristik a autokorelačních struktur. Je také provedeno porovnání různých simulovaných specifikací modelu na základě korelace mezi podílem agentů používajících danou heuristiku a výslednými hodnotami výstupové a inflační mezery. Distribuční charakteristiky výstupové mezery ze Spojených států jsou nejlépe simulovány specifikacemi s objektivními a extrapolativními heuristikami výstupové mezery generující řady s vyšším rozptylem a koeficientem špičatosti. Naopak, výs- tupová mezera z Euro oblasti je nejlépe simulována specifikacemi s optimistickými, pesimistickými a objektivními heuristikami, které produkují řady s nižším rozptylem a koeficientem špičatosti. Oproti reálným datům ze Spojených států a Euro oblasti je autokorelační struktura simulovaných řad velmi podobná struktuře...
Good volatility, bad volatility, and the cross-section of stock returns at different investment horizons
Sako, Tony Ryan Hlali ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Starting with the assumption that different investors have different investment time preferences and different risk tolerances within their given investment time-frames, this paper investigates the value of employing multiresolution analysis to model volatility and risk-pricing. In terms of estimation and fore- casting performance we were able to reduce by at least half the volatility fore- casting errors, with even better results at longer horizons. In regards to risk pricing we learn that extreme aggregate volatility (i.e. tail risk) is priced but regular volatility is not. Additionally we find that whilst aggregate volatility is generally more important over the long-horizon, during periods of market turmoil it is much more significant over the short-horizon. Finally we show that stocks with high sensitivity to aggregate volatility have lower subsequent returns supporting the idea that they become attractive as a hedge against market volatility. JEL Classification C12, C13, C21, C22, C31, C32, C51, C52, C53 Keywords Realized Volatility, Wavelet, Long-Memory Models, Cross-Section, Volatility Forecast, High-Frequency Data Author's e-mail tony sako@yahoo.com Supervisor's e-mail barunik@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Kukačka, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.