Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Problematika sexuální výchovy v předškolním věku dítěte
ČECHOVÁ, Jana
Bakalářská práce "Problematika sexuální výchovy v předškolním věku dítěte" se zabývá významem sexuální výchovy v preprimárním vzdělávání a poukazuje na případná rizika, která mohou nastat při opomíjení této složky v edukaci předškolního dítěte. Teoretická část se zabývá vývojem lidské sexuality a zaměřuje se na možnou realizaci sexuální výchovy v mateřské škole. V praktické části jsou interpretovány výsledky kvantitativního výzkumu. Bylo zvoleno dotazníkové šetření a respondenty byli pedagogové mateřských škol. Cílem bylo zjistit, jaký je postoj pedagogů k sexuální výchově, jakým způsobem ji v mateřské škole realizují. Praktická část obsahuje též vytvořený návrh vzdělávacího projektu, který může mít širší uplatnitelnost v praxi mateřských škol.
Práce speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti
Čechová, Julie ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se týká profese školního speciálního pedagoga na běžné základní škole a jeho fungování ve prospěch žáků s výukovými obtížemi. V teoretické části práce jsou popsány skupiny žáků, s nimiž školní speciální pedagog pracuje, a způsoby práce s nimi, dále možnosti spolupráce s dalšími partnery (pedagogickými pracovníky, odborníky a institucemi mimo školu a rodiči žáků) při podpoře těchto žáků a třístupňový model péče o žáky s rizikovým školním vývojem. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu věnuje tomu, jak nahlížejí na svoji profesi sami školní speciální pedagogové působící v základních školách v Praze KLÍČOVÁ SLOVA: Školní speciální pedagog, školní poradenské pracoviště, třístupňový model péče, speciální vzdělávací potřeby, prevence, diagnostika, intervence
Personální činnosti ve vybraném podniku
ČECHOVÁ, Jana
Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav personálních činností ve vybraném podniku a stanovit návrhy na zlepšení. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní personální činnosti, od procesu analýzy a vytváření pracovních míst, přes plánování lidských zdrojů, jejich získávání, výběr, přijímání a adaptace, řízení pracovního výkonu zaměstnanců a jejich hodnocení, rozmisťování a ukončování pracovního poměru, odměňování, motivování a zaměstnanecké výhody, vzdělávání a rozvoj, pracovní vztahy, péče o lidské zdroje, až po podnikový personální informační systém. V praktické části jsou popsány personální činnosti ve společnosti s ručením omezeným GEFOS Inženýring, které byly zjištěny rozhovorem s jednatelkou společnosti a nahlédnutím do interních dokumentů. Následující kapitola analyzuje výsledky dotazníkového šetření. Zjištěné výsledky jsou doplněny o poznatky z přímého zúčastněného pozorování.Závěrečná část této práce hodnotí personální činnosti společnosti a navrhuje změny na zlepšení současné praxe.
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Čechová, Jana ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Tato diplomová práce je především zaměřena na právní aspekty právního postavení České národní banky. Klíčovými částmi práce je analýza hlavních činností centrální banky, kterými jsou provádění měnové a hospodářské politiky, provádění obchodů České národní banky s různými subjekty, ale především činnost emisní. U posledně zmíněné činnosti se zaměřuji především na zákonné peníze a jejich ochranné prvky. V práci se také zaměřuji na právní postavení centrální banky a její postavení po vstupu České republiky do Evropské unie a možnou problematiku přijetí eura.
Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi
Čechová, Jitka ; Nováková, Klára (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Za tímto účelem jsou nejprve popsány základní makroekonomické ukazatele a následně provedena samotná analýza ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1989 po současnost. Dále je provedeno celkové zhodnocení včetně formulace návrhů na zlepšení.
Podnikatelský záměr
Čechová, Jitka ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, na ně navazuje důkladná analýza současné situace na trhu. Na základě zjištěných informací je pak v návrhové části vytvořen podrobný podnikatelský plán, podle kterého pak bude posouzena reálnost záměru.
Finanční analýza podniku
ČECHOVÁ, Jana
Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které se věnují tomuto tématu. Vysvětluje cíle, fáze, metody a uživatele finanční analýzy. Praktická část je zaměřena na analýzu akciové společnosti Agrostroj Pelhřimov za období 2008 - 2012 na základě metod popsaných v teoretické části. Získané výsledky jsou porovnány s průměrnými hodnotami průmyslu a s doporučenými hodnotami jednotlivých ukazatelů. Na základě těchto výsledků je zhodnocena finanční situace podniku. Závěrečná část této práce se zabývá návrhy na zlepšení finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 ČECHOVÁ, Jana
3 ČECHOVÁ, Jitka
9 Čechová, Jana
3 Čechová, Jitka
1 Čechová, Judita
2 Čechová, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.