Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
English Defense League a Jewish Defense League: Komparace krajně pravicových organizací
Němec, Radim ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce obsahuje komparaci krajně pravicových hnutí English Defence League a Jewish Defense League. Jejím cílem je prokázat, nebo vyvrátit existenci charakteristik společných pro hnutí nové vlny krajně pravicových hnutí a hnutí vzniklé v druhé polovině minulého století. Pro komparaci je upraven model, který byl původně použit pro popis a komparaci sociálních hnutí. Dílčím cílem této práce je, aby popis hnutí zde obsažený mohl být použit pro rozsáhlejší výzkum, zároveň tak i model, pokud projde dlouhodobějším testováním.
English Defense League a Jewish Defense League: Komparace krajně pravicových organizací
Němec, Radim ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce obsahuje komparaci krajně pravicových hnutí English Defence League a Jewish Defense League. Jejím cílem je prokázat, nebo vyvrátit existenci charakteristik společných pro hnutí nové vlny krajně pravicových hnutí a hnutí vzniklé v druhé polovině minulého století. Pro komparaci je upraven model, který byl původně použit pro popis a komparaci sociálních hnutí. Dílčím cílem této práce je, aby popis hnutí zde obsažený mohl být použit pro rozsáhlejší výzkum, zároveň tak i model, pokud projde dlouhodobějším testováním.
Otázka nebezpečí a možnosti proměny vztahu k řeči: K Heideggerovu titulu "nebezpečí" (die Gefahr)
Jílek, Vlastimil ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Prázný, Aleš (oponent) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Předkládaná studie je pokusem o uvedení Heideggerova pojetí pravdy myšlené jako neskrytost bytí do souvislostí s problematikou bytnosti techniky [Ge-stell], a to s ohledem k nebezpečí [Gefahr], které se skrývá v tomto specifickém způsobu odkrývání. Pravda je u Heideggera oproti tradici myšlena jinak, totiž ve své vazbě ke svobodě zakoušené jako otevřenost vztahování. Heidegger se zde pokouší vyvést otázku po bytostném určení pravdy z oblasti obvyklého tázání vázaného a vedeného předem určitou představou pravdy. Otázka po charakteru konkrétní význačné cesty k neskrytosti bytí, umění, otevírá druhou kapitolu. Sledujeme zde, jak se otázka neskrytosti bytí rozvíjí v tázání po původu uměleckého díla. Umění se ukazuje jako jedna z bytostných cest k neskrytosti bytí. Umělecké dílo dává podobu místu, kde jsme a žijeme. V díle umění se otevírá bytostný svět. V současné epoše dějin bytí však vládne specifický způsob odkrývání, zakrývající odkrývání, v němž se svět odpírá. Čelíme zpustnutí věcí a odepření světa. Je proto třeba tázat se po způsobu odkrývání vládnoucím v bytnosti techniky, v němž se specifickým způsobem, tj. v zakrývajícím odkrývání, uděluje bytí. V tomto specifickém údělu odkrývání se plastičtěji a v konkrétních souvislostech ukazuje to, co známe jako in- sistování. Heidegger je vypracovává v...
Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech
Novotný, Jaroslav ; Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního proudění popsaného N-S rovnicemi a různými modely turbulence. Porovnáním výpočtu a s experimentem vychází nejlépe k-epsilon model bez stěnových funkcí.
Návrh zlepšení terminálového systému pro výrobní společnost
Novotný, Jaroslav ; MBA, Šťastný Vratislav, (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení terminálového systému pro výrobní společnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části práce je popsána analýza současného systému. Druhá část je zaměřena na návrh nového terminálového systému, který tvoří terminálové servery a tencí klienti.
Realitní investice a jejich financování
Novotný, Jaroslav ; Hanušová, Helena (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na vytvoření investičního doporučení pro investora v oblasti nemovitostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou sesbírána sekundární data z českých a zahraničních zdrojů. V praktické části je proveden průzkum a analýza trhu s nemovitostmi, které jsou aktuálně v nabídce na prodej v Brně. V případech, kde je to možné, je vypočítána rentabilita a možnosti jsou slovně hodnoceny.
Vliv subkultury techno na politické názory jejích členů: Komparace pražské a berlínské scény
Dytrych, Simon ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Tato práce pojednává o subkultuře techno, přesněji hodnotovou orientaci jednotlivce. Soustředí se přitom na komparaci Berlína a Prahy. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda tento vliv existuje a případně ho popsat. metodologické části definuji některé pojmy a krátce zmiňuji několik přístupů ke studiu kultury a subkultur. Rozebírám přístup chicagské školy, birminghamské školy, post subkulturních studií, ale i nejnovější trendy ve studiu pokouším na základě odborných publikací v vztah mezi příslušností k subkultuře a politickou či hodnotovou orientací jednotlivce. Nakonec se zaobírám metodologií, načrtávám svou výzkumnickou části praktické analyzuji provedené rozhovory, na základě kterých se prokazuje, že techno subkultura opravdu může mít souvislost s hodnotovou orientací jednotlivce. Věřím, že práce rozšíří povědomí o růz názorových skupinách ve společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.