Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Single matky a jejich děti - skupina ohrožená chudobou?
Voráčová, Helena ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
V této práci jsem se zaměřila na ženy, které se rozhodly pečovat o své dítě či děti samy, označuji je jako single matky. Jedná o skupinu, která dle výzkumů čelí nepříznivé finanční situaci a vysoké míře ohrožení chudobou a sociálního vyloučení. Stejně tak jako jejich děti. Vzhledem k nemožnosti uspokojovat všechny své potřeby trpí deprivací, jejíž následky si nesou do budoucna. Jednou z oblastí, na kterou má vliv jejich obtížná finanční situace jsou volnočasové aktivity. Míra omezení single matek a jejich dětí ve způsobu trávení volného času závisí především na zájmu či nezájmu otců o své děti. Ke kvalitnímu využití volného času single matek a jejich dětí mohou též přispívat neziskové organizace občanské společnosti primárně zaměřené na single matky a jejich děti, kterých je v České republice bohužel nedostatek. Jedním z možných důvodů může být ten, že tyto ženy, přestože jejich přítomnost vnímají pozitivně, netouží být, ať již z jakéhokoliv důvodu, společností označovány a vnímány jako single matky, natož na sebe z tohoto úhlu pohledu nechat nést pozornost. Annotation The aim of this study is to address single mothers. Single mothers and their children are usually in poor financial condition and threatened with poverty and social exclusion. They are unable to meet their basic needs which effect...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou st. p. herpetické encefalitidě
Hroch, Ondřej ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Autor: Ondřej Hroch Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou st. p. herpetické encefalitidě Cíl: Cílem této práce je shromáždění teoretických a metodických podkladů v problematice herpetické encefalitidy a jejich následné využití při rehabilitaci u pacientky s touto diagnózou. Souhrn: Tato bakalářská práce se zabývá herpetickou encefalitidou. Práce se skládá ze dvou částí. V obecné části je popsána definice encefalitidy, herpetických neuroinfekcí, konkrétněji tedy herpetické encefalitidy. Další kapitoly se věnují etiopatogenezi, přenosu, patologické anatomii, klinickému obrazu, diagnostice a léčbě onemocnění, včetně popisu vhodných fyzioterapeutických metod. Speciální část je zpracována formou kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku po herpetické encefalitidě s následnou kvadruparézou. Tato část se skládá z anamnézy, vstupního a výstupního kineziologického rozboru, krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu, průběhu terapií a zhodnocení efektu terapie. Podklady pro zpracování speciální části byly získány v období 18. 5. - 12. 6. 2015 v rámci souvislé odborné praxe ve Vršovické zdravotní, a.s. Klíčová slova: fyzioterapie, encefalitida, herpetické neuroinfekce, herpetická encefalitida, centrální kvadruparéza, kazuistika
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po cévní mozkové příhodě s pravostrannou hemiparézou
Wagenknecht, Štěpán ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po cévní mozkové příhodě s pravostrannou hemiparézou. Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo získání teoretických poznatků o cévní mozkové příhodě a zpracování kazuistiky pacientky po ischemické cévní mozkové příhodě s pravostrannou hemiparézou. Souhrn: Tato bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou. Práce se skládá ze dvou částí. V obecné části je popsána definice cévní mozkové příhody, anatomie cévního zásobení mozku, epidemiologie, klasifikace a rizikové faktory pro vznik CMP. Následující kapitoly se věnují přímo ischemické cévní mozkové příhodě, její patofyziologii, klinickým příznakům a léčbě. Závěr této části je věnován komplexní rehabilitační péči o pacienta po CMP včetně popisu vhodných fyzioterapeutických metod. Ve speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po CMP s pravostrannou hemiparézou. Tato část obsahuje kompletní kineziologický rozbor, průběh terapií a závěrečné zhodnocení. Podklady pro zpracování speciální části byly získány v období od 15.1. do 5.2. 2016 v rámci praxe ve Vršovické zdravotní, a.s. Klíčová slova: Cévní mozková příhoda, ischemická cévní mozková příhoda, levostranná hemiparéza, fyzioterapeutické postupy a metody.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po pravostranné exartikulaci v kyčelním kloubu
Körnerová, Tereza ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po pravostranné exartikulaci v kyčelním kloubu. Shrnutí: Cílem této práce je sumarizace teoretických poznatků o problematice amputací dolních končetin a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou stav po pravostranné exartikulaci v kyčelním kloubu. Obecná část shrnuje informace z odborné literatury o anatomii, kineziologii, amputacích a protetice dolních končetin. Rovněž poukazuje na výrazný psychologický a socioekonomický dopad amputací na pacienta a zdůrazňuje potřebnou rehabilitaci i v tomto odvětví. Speciální část obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor a fyzioterapeutický plán v krátkodobém i dlouhodobém měřítku při péči o pacienta po pravostranné kyčelní exartikulaci. Provedené terapeutické jednotky jsou podrobně popsány a na základě výstupního kineziologického rozboru je zhodnocen efekt fyzioterapeutické intervence. Klíčová Slova: amputace dolní končetiny, exartikulace v kyčelním kloubu, protetické vybavení, protéza dolní končetiny, rehabilitace, fyzioterapie, kazuistika
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda
Grygarová, Lenka ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda a získání teoretických poznatků týkajících se onemocnění. Metody: Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část je zaměřena na teoretické poznatky popisující anatomii cévního zásobení mozku, epidemiologii a neuroplasticitu mozku. V druhé půlce obecné části je detailněji zpracovaná problematika ischemické cévní mozkové choroby, její dělení, klinický obraz a rizikové faktory. Závěrečná část je věnována spasticitě a rehabilitační péči o pacienta. Speciální část vznikla na podkladě praxe probíhající ve Vršovické zdravotní a.s. od 20. ledna 2014 do 14. února 2014. Jejím obsahem je detailní kazuistika pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě s levostrannou symptomatologií. Výsledek: Zdravotní stav pacienta se během rehabilitace zlepšil. Došlo k pozitivnímu ovlivnění stability stoje, chůze i celkové soběstačnosti pacienta. Klíčová slova: Cévní mozková příhoda, ischemie, spasticita, rehabilitační péče.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická kmenová cévní mozková příhoda
Krejčová, Barbara ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická kmenová cévní mozková příhoda Cíle: Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou ischemická kmenová cévní mozková příhoda, shrnutí teoretických poznatků o cévních mozkových příhodách a následné rehabilitaci, navržení terapie, sledování jejího průběhu a zhodnocení efektu terapeutického působení na stav pacientky. Metody: Praktické podklady pro zpracování této bakalářské práce jsem získala během odborné praxe konané od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 na rehabilitačním lůžkovém oddělení Vršovická zdravotní a.s.. Práce je složena ze dvou částí - obecné a speciální. Obecná část práce se zabývá teoretickými poznatky o cévních mozkových příhodách, jejich klasifikací, možnými příčinami vzniku a anatomií cévního systému mozku. Hlavním tématem obecné části mé bakalářské práce je rehabilitace po mozkových iktech. Obecná část je zpracována na základě odborné literatury uvedené v referenčním seznamu. Speciální část popisuje kazuistiku pacientky po ischemické kmenové cévní mozkové příhodě, vstupní vyšetření, průběh terapie, výstupní vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Hlavním efektem terapie bylo zlepšení stereotypu chůze pacientky a zvýšení aktivního rozsahu pohybu levé horní končetiny. Tyto pokroky umožnily...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou radikulární syndrom S1
Kopecká, Barbora ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou radikulární syndrom S1 Cíle: Cílem této práce je zpracování poznatků k problematice radikulárního syndromu S1 zejména z pohledu fyzioterapeuta a jejich využití v praxi prezentované v podobě kazuistiky pacienta s touto diagnózou. Metody: Práce se skládá ze dvou částí. V části obecné jsou shrnuty poznatky o radikulárním syndromu S1 na základě dostupné literatury. Věnuji se anatomickým a kineziologickým poměrům, etiologii a klinickému obrazu onemocnění a dále možným způsobům léčby se zaměřením na fyzioterapeutické metody. Ve speciální části je rozpracována kazuistika pacientky s touto diagnózou. Zahrnuje její anamnézu a vstupní vyšetření, dále jsou zaznamenány všechny provedené terapeutické jednotky a v závěru je uvedeno výstupní vyšetření a je zhodnocen efekt této léčby. Klíčová slova: radikulární syndrom S1, bolest zad, hluboký stabilizační systém, fyzioterapie, kazuistika
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po akutní cévní mozkové příhodě
Pytlová, Lucie ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po akutní cévní mozkové příhodě Cíl práce: Oficiální potvrzení schopnosti kvalitní práce s pacientem po cévní mozkové příhodě. Získání potřebných teoretických informací o dané problematice a praktické využití svých fyzioterapeutických dovedností. Metody: První část bakalářské práce je teoretická, popisuje vznik, rizikové faktory a následky cévní mozkové příhody. Dále jsou popsány typické klinické příznaky, možnosti léčby a techniky využívané ve fyzioterapii. Práce se také věnuje problematice subluxovaného ramene postižené horní končetiny a neglect syndromu. Druhou částí práce je kazuistika vybrané pacientky po cévní mozkové příhodě ischemické s levostrannou symptomatologií. Výsledky: Zlepšení pohybového stereotypu chůze, snížení bolestivosti subluxovaného ramenního kloubu, posílení svalů na paretické dolní končetině a zlepšení povrchového i hlubokého čití na postižených levostranných končetinách. Závěr: Indikace fyzioterapie u pacientky po cévní mozkové příhodě se ukázala jako velmi důležitá z důvodu částečného navrácení porušených funkcí. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, hemiparéza, bolestivé rameno, fyzioterapeutické metody
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po bikondylární zlomenině proximální části tibie
Rissová, Kristýna ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou stav po bikondylární zlomenině proximální části tibie Cíle: Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou stav po bikondylární zlomenině proximální části tibie, shrnutí teoretických poznatků, navržení terapie a sledování jejího průběhu. Metody: Tato práce vznikla jako rešerše s případovou studií během odborné praxe konané od 21. 1. 2013 do 15. 2. 2013 na rehabilitačním oddělení Vršovická zdravotní, a. s. Práce je složena ze dvou částí - obecné a speciální. První (obecná) část práce se zabývá teoretickými poznatky o kolenním kloubu z hlediska anatomie, kineziologie, zahrnuje informace o zlomeninách (jejich klasifikace, možnosti řešení, hojení a komplikace) a možnostmi fyzioterapeutických postupů. Druhá (speciální) část popisuje kazuistiku pacientky po bikondylární zlomenině proximální části tibie, průběh navržené terapie a zhodnocení jejího efektu. Klíčová slova: kolenní kloub, tibia, osteosyntéza, fyzioterapie, traumatologie, rehabilitace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.