Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Banking and Currency Crises: Differential Diagnostics for Developed Countries
Joy, Mark ; Rusnák, Marek ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
V práci identifikujeme soubor základních pravidel charakterizujících ekonomické, finanční a strukturální podmínky, které předcházely vzniku bankovních a měnových krizí ve 36 vyspělých ekonomikách v období let 1970–2010. Využíváme metodologii tzv. klasifikačních a regresních stromů (CART) a její rozšíření zvané náhodný les (RF), které dovolují identifikovat klíčové proměnné vysvětlující začátky krizí, umožňují modelovat interakce mezi klíčovými proměnnými a identifikují kritické body zlomu. Rozlišujeme přitom mezi proměnnými popisujícími aktuální podmínky jednotlivých zemí, jejich strukturální charakteristiky a vývojem mezinárodních podmínek. Nacházíme, že krize jsou značně různorodé. Jako nejvýznamnější indikátory bankovních krizí v krátkém období identifikujeme nízký čistý úrokový spread a plochou nebo inverzní výnosovou křivku, zatímco v dlouhém období je to vysoký růst cen nemovitostí. Vysoké domácí krátkodobé úrokové sazby spolu s nadhodnoceným směnným kurzem pak patří mezi nejvýznamnější krátkodobé prediktory měnových krizí. Zatímco strukturální charakteristiky jednotlivých zemí a mezinárodní podmínky jsou relevantními prediktory bankovních krizí, měnové krize jsou naopak spíše vedeny krátkodobými podmínkami idiosynkratické povahy. Dále zjišťujeme, že některé proměnné, jako je např. domácí úvěrová mezera, jsou schopny poskytnout významné nepodmíněné signály krize, ale je složité je využít jako signály podmíněné, a především pro ně najít relevantní prahovou hodnotu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spillover of the ECB's Monetary Policy Outside the Euro Area: How Different is Conventional From Unconventional Policy?
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Claeys, Peter ; Vašíček, Bořek
Tato studie se zabývá makroekonomickými dopady měnové politiky ECB na eurozónu a šest zemí EU mimo eurozónu. Analýza je založena na vývoji syntetického indexu celkových měnových podmínek eurozóny (MCI), který lze rozložit na konvenční a nekonvenční opatření. Standardní měnový VAR zahrnující složky MCI ukazuje na odlišnost transmise nekonvenční politiky v eurozóně od politiky konvenční: ceny reagují rychle, ale dopad na výstup (průmyslovou produkci) je slabý. Analýza s využitím vektorové autoregrese s blokovou restrikcí potvrzuje, že měnová politika eurozóny se přelévá do makroekonomického vývoje zemí mimo eurozónu. Zatímco konvenční měnová politika má všeobecný dopad na reálnou ekonomiku, měnový kurz a ceny, politika nekonvenčních opatření vedla z různorodým reakcím. Měnové kurzy reagují poměrně rychle, ale důsledky pro reálnou ekonomiku lze najít jen pro některé země a cenový vývoj není významně ovlivněn.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR
Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
Tato studie se zabývá použítím měnového kurzu Českou národní bankou jako nástroje měnové politiky po dosažení nulové dolní meze úrokových sazeb. Podává přehled ekonomické literatury věnované nekonvenčním nástrojům měnové politiky a zejména možnosti využití měnového kurzu. Vysvětluje důvody pro další uvolnění měnové politiky, pro volbu kurzového nástroje i jeho konkrétní hladiny a jeho očekávané přínosy v případě ČR. Objasňuje rovněž, proč se nakonec ČNB rozhodla pro transparentní vyhlášení asymetrického kurzového závazku s potenciálně neomezeným objemem devizových intervencí. V závěru hodnotí dosavadní dopady oslabení měnového kurzu do vývoje české ekonomiky ve srovnání s tím, co bylo ze strany centrální banky očekáváno, stejně jako veřejnou debatu o uvedeném kroku ČNB a navazující změny její komunikační strategie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Inflation and the Steeplechase Between Economic Activity Variables
Baxa, Jaromír ; Plašil, Miroslav ; Vašíček, Bořek
Prudký nárůst nezaměstnanosti doprovázený relativně slabou odezvou na straně inflace v průběhu globální recese vedl k dalším pochybám o platnosti Phillipsovy křivky. Cílem této práce je s využitím metody dynamického průměrování modelů (Raftery et al., 2010) poukázat na skutečnost, že existence systematického vztahu mezi mírou reálné ekonomické aktivity a inflací je zastřena vzhledem k (i) obtížnému zachycení inflačních tlaků prostřednictvím jediné veličiny popisující ekonomickou aktivitu a (ii) existenci nelineární odezvy inflace na signály z reálné ekonomiky. Naše výsledky pro USA a další země skupiny G7 naznačují, že vztah mezi ekonomickou aktivitou a inflací je poměrně těsný, pokud jsou tlaky vycházející z reálné ekonomiky posuzovány komplexněji. Inflace reaguje v průběhu času a v různých zemích na různé ukazatele ekonomické aktivity a žádný z nich není jednoznačně dominantní. Mezera výstupu často popisuje inflační dynamiku hůře než ukazatele ekonomické aktivity založené na nezaměstnanosti, jako je krátkodobá nezaměstnanost, „unemployment expansion gap“ nebo „unemployment recession gap“. Práce dále potvrzuje slábnoucí vztah mezi ekonomickou aktivitou a inflací (tj. zplošťování Phillipsovy křivky) v posledních dekádách z důvodu strukturálních změn v ekonomice a měnové politice. Tento výsledek je robustní pro různé ukazatele ekonomické aktivity i pro různé země.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Short-Term Determinants of the Idiosyncratic Sovereign Risk Premium: A Regime-Dependent Analysis for European Credit Default Swaps
Calice, Giovanni ; Miao, RongHui ; Štěrba, Filip ; Vašíček, Bořek
Práce studuje dynamické chování časové prémie svrchovaných CDS skupiny evropských zemí. Časová prémie CDS představuje vpředhledící ukazatel idiosynkratického rizika svrchovaného selhání, tak jak je vnímáno v reálném čase finančními trhy. S využitím Markov-switching modelu nepozorovaných komponent rozkládáme denní časovou prémii CDS na dvě nepozorované komponenty, které mají statisticky odlišnou povahu (stacionární a nestacionární), a následně zkoumáme determinanty jejich krátkodobé dynamiky. Konkrétně s využitím vektorové autoregrese testujeme vliv různých proměnných z finančních trhů na tyto dvě nepozorované komponenty. Výsledkem je zjištění, že rozložení na tyto dvě komponenty je užitečné pro pochopení krátkodobé dynamiky časové prémie CDS jako celku. Nejsilnější dopad lze přičíst likviditě trhu CDS, výnosům domácího akciového trhu a celkové averzi k riziku. Naopak dopad šoků pocházejících z trhu státních dluhopisů je značně utlumen. Zdá se tedy, že pro hodnocení svrchovaného rizika v reálném čase hrají hlavní roli efekt mikrostruktury trhu CDS a sentiment investorů. Naše výsledky navíc naznačují, že reakce časové prémie CDS na šoky ve finančních proměnných vykazuje režimovou závislost a v období vysoké volatility může být až desetkrát silnější.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Measuring Sovereign Bond Spillover in Europe and the Impact of Rating News
Claeys, Peter ; Vašíček, Bořek
Přestože v současnosti existuje přesvědčivá evidence, že kreditní prémie vládních dluhopisů jsou do značné míry ovlivněny společnými faktory, znalost detailních vazeb mezi jednotlivými trhy vládních dluhopisů je stále omezená. Tato práce analyzuje intenzitu a směr bilaterálních vazeb mezi trhy vládních dluhopisů zemí EU prostřednictvím panelové autoregrese (Diebold and Yilmaz, 2009) aplikované na denní kreditní prémie vládních dluhopisů jednotlivých zemí EU a společný faktor. Rozklad rozptylu predikční chyby (FEVD) odhadovaného modelu FAVAR indikuje výraznou heterogenitu intenzity přenosu šoků mezi jednotlivými trhy. Zatímco přeshraniční spillover hraje větší roli než domácí faktory u kreditních prémií zemí eurozóny, kreditní prémie Dánska, Švédska a Velké Británie jsou před vnějšími vlivy chráněny. Prémie středoevropských zemí se ovlivňují převážně pouze mezi sebou. Celkový spillover mezi trhy dluhopisů zemí EU výrazně narostl od roku 2007, a to i přes původně již relativně vysoké hodnoty. Empirický model je dále využit k analýze dynamických vazeb mezi kreditními prémiemi vládních dluhopisů a změnami svrchovaných ratingů. Analýza potvrzuje, že tento vztah je obousměrný. Vliv ratingových změn na kreditní prémie je pak velmi heterogenní a největší intenzity dosahuje v případě dodatečného snížení ratingu u již nízkých ratingových stupňů. Přeshraniční dopad změn ratingů je často silnější než domácí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Early warning indicators of economic crises: evidence from a panel of 40 developed countries
Babecký, Jan ; Havránek, Tomáš ; Matějů, Jakub ; Rusnák, Marek ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
V tomto článku autoři používají panel 40 zemí EU a OECD ke konstrukci systému včasného varování před ekonomickými krizemi. Systém se skládá z diskrétního a kontinuálního modelu. V diskrétním modelu shromažďují rozsáhlou databázi různých typů ekonomických krizí a zkoumají potenciální indikátory včasného varování. V kontinuálním modelu konstruují index reálných dopadů krizí a používají ho jako vysvětlovanou proměnnou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Is monetary policy in the new EU member states asymmetric?
Vašíček, Bořek
Cílem této práce je analýza možných asymetrií měnové politiky tří nových členských zemí EU, které cílují inflaci (ČR, Maďarsko a Polsko). Analýza využívá dvou odlišných empirických přístupů: (i) GMM odhadu modelů, které umožňují identifikaci zdrojů možných asymetrií měnové politiky, ale jejichž výsledky jsou silně podmíněny specifickými funkčními vztahy modelů, a (ii) flexibilního rámce prahové (threshold) regrese, kdy nelinearita vstupuje prostřednictvím přepínání měnové politiky mezi dvěma režimy v souladu s hodnotou prahové proměnné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Time-varying monetary-policy rules and financial stress: Does financial instability matter for moentary policy?
Baxa, Jaromír ; Horváth, Roman ; Vašíček, Bořek
Cílem studie je analýza, zda a jak v posledních třech desetiletích reagovaly vybrané centrální banky v obdobích zvýšeného stresu na finančních trzích. Analýza využívá modelu odhadu měnově-politických pravidel, která umožňuje časovou proměnlivost parametrů i endogenitu regresorů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
How does monetary policy change?: evidence on inflation targeting countries
Baxa, Jaromír ; Horváth, Roman ; Vašíček, Bořek
V tomto článku autoři zkoumají vývoj měnově-politických pravidel ve skupině několika zemí cílujících inflaci (Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Švédsko a Velká Británie), přičemž aplikují momentový odhad v modelu s časově-proměnlivými parametry a endogenními regresory.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vašíček, Bedřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.