Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Czech translation equivalents of English question tags of the same polarity
Vaňková, Lenka ; Malá, Markéta (oponent) ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá anglickými tázacími dovětky se stejnou polaritou a jejich českými překladovými koreláty. Práce je zaměřena na strukturu, tvorbu, polaritu a intonaci anglických tázacích dovětků se stejnou polaritou a zkoumá různé funkce těchto dovětků. Jelikož v češtině neexistuje analogická struktura anglických tázacích dovětků, jsou české překladové koreláty velice různorodé a představují zajímavý materiál pro porovnání. Hlavní funkce anglických tázacích dovětků se stejnou polaritou v promluvě se liší vzhledem k tomu, zda je dovětek připojen k oznamovací, rozkazovací, tázací nebo k větě eliptické a tyto funkce, se zaměřením na různé způsoby překladu tohoto (v češtině neexistujícího) jevu, jsou detailně rozebrány v analytické části této práce. Jelikož tázací dovětky se stejnou polaritou nepředstavují častý lingvistický jev, k získání 102 příkladů bylo použito celkem 17 různých knih. Excerpce byla provedena pomocí programu ParaConc, který zpracovává data z paralelních korpusů a pomocí Britského národního korpusu (The British National Corpus).
Application of text-optimizing techniques and their influence on adequate text comprehension
Ištván, Marcel ; Rakšányiová, Jana (vedoucí práce) ; Vaňková, Lenka (oponent) ; Vajičková, Mária (oponent)
Táto dizertačná práca popisuje výskum zameraný na hľadanie techník optimalizácie textu, ktoré by zlepšili jednak pochopenie a jednak postoje čitateľov voči textu. Cieľom práce je posúdiť efektivitu takýchto techník vzhľadom na ich možnosť zavedenia do komunikačnej praxe štátnych a komerčných inštitúcií. Teoretickým základom pochopenia textu je tu konštrukcia mentálnej reprezentácie textu. Na to, či čitateľ vytvorí správnu mentálnu reprezentáciu majú vplyv rôzne interné a externé faktory. Táto práca skúma faktor kvality textu a faktor postoja čitateľa voči textu. Boli pozorované efekty analogických manipulácií holandských a slovenských textov na tri jazykové skupiny. Menovite na ľudí, ktorých rodným jazykom je slovenčina, holandčina a na ľudí, ktorí sa holandčinu naučili ako cudzí jazyk. Pre potreby výskumu boli zvolené dva textové komunikáty - inštrukcie na vyplnenie daňového priznania a návod na použitie digitálneho fotoaparátu. Časti týchto textov boli optimalizované a prepísané dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je založený na prepísaní textu do dialogickej formy. Návod na takýto prepis sa dá zhrnúť do troch bodov a je určený pre autorov textov v štátnych a komerčných inštitúciách, ktorí nemajú jazykovedné vzdelanie. Druhý spôsob je časovo a analyticky náročnejší. Prepis sa tu zakladá na dôkladnej...
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Vaňková, Lenka ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
historicka forma vs moderni ...odraz
FINANCOVÁNÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU
Vaňková, Lenka ; Pustějovská, Věra (oponent) ; Koleňáková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků společnosti Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. Tento projekt je zpracováván s cílem dosažení financování prostřednictvím fondů EU. Práce se zabývá identifikací možných způsobů financování, analýzou současného stavu vzdělávání ve společnosti a přípravou projektové žádosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku
Vaňková, Lenka ; Ing.Rostislav Pešek (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace a výkonnosti podniku. Teoretická část práce se zabývá zejména elementárními metodami finanční analýzy a ekonomickou přidanou hodnotou jako měřítko výkonnosti. Tato teorie je dále v praktické části aplikována na konkrétní podnik. Je zde proveden výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty. Na základě získaných výsledků je zhodnocena celková situace podniku s doporučením na řešení případných nedostatků.
Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně
Vaňková, Lenka ; Bergmann, Ivan (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Studium vývoje baťovského jednodomku ve čtvrti Letná. Výběr jednoho typu jednodomku - jednodomek se zádveřím a terasou. Tento typ domu se nejčastěji vyskytuje na Letné a také se nachází uprostřed stavebního vývoje jednodomku. Cílem práce je prověření možností zvýšení plošného standartu s různou intenzitou zásahu a návrh na zlepšení technického stavu objektu. Navržení tří základních variant přestavby A,B,C dle typu, tvaru a polohy schodiště. Pro detailní rozpracování zvolení jedné varinaty - C2. Navržení dvou přístupů na zlepšení technického stavu objektu a vnitřního mikroklima - vnitřní a vnější zateplení. Oba přístupy jsou porovnány a zhodnoceny jejich klady a zápory.

Viz též: podobná jména autorů
13 VAŇKOVÁ, Lucie
1 Vaňková, Leona
1 Vaňková, Linda
13 Vaňková, Lucie
1 Vaňková, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.