Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce s keramickou hlínou při výuce studentů se středně těžkým mentálním postižením v praktické škole jednoleté
VAŇKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se věnuje práci s keramickou hlínou při výuce studentů se středně těžkým mentálním postižením v praktické škole jednoleté. V teoretické části práce byly vymezeny základní pojmy. Byli tu také specifikováni studenti s mentálním postižením a jejich vzdělávání, ve stručnosti byla shrnuta historie, způsoby vytváření a dekorování keramiky. Kapitola o arteterapii a artefiletice se věnovala i aplikaci těchto terapeutických postupů při keramické tvorbě s osobami s mentálním postižením. V praktické části byly charakterizovány cíle práce, metodika šetření a techniky sběru dat. Cílem bylo vytvoření pracovních postupů na dva keramické výrobky tak, aby byly použitelné pro studenty praktické školy jednoleté v praxi. Byly sestaveny na základě zkušeností a znalostí technologických postupů a upraveny podle individuálních potřeb a schopností studentů. Dílčím cílem bylo zjistit, jak se práce s keramickou hlínou může projevit v kognitivních a motorických schopnostech studentů. Prostředkem k jeho naplnění byl kvalitativní výzkum založený na zúčastněném pozorování, analýze dokumentů a rozhovoru. Z šetření vyplynulo, že u studentů došlo během sledovaného období ke zlepšení komunikačních schopností, rozšíření slovní zásoby, posílení sebedůvěry, zlepšení seriality a emoční stability, jemné motoriky, prostorové orientace, délky udržení pozornosti i k rozvoji tvořivosti a představivosti. Výstupy mé bakalářské práce jsou podloženy zkušenostmi z pedagogické praxe a mohou být podnětné pro další začínající i zkušené pedagogy, kteří hledají inspiraci a návod, jak a jaké keramické výrobky vytvořit. Využít je mohou i pedagogové volného času při volnočasových aktivitách nebo kreativní rodiče. Kvůli individuálním potřebám byla v popisu pozorování jednotlivých studentů popsána i úskalí, do kterých jsme se během tvoření dostali a cesta, kterou jsme se vydali k jejich vyřešení.
Analýza metod využívajících technologie při výchově ke zdraví
Vaňková, Lenka ; Brdička, Bořivoj (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
V této práci byla zkoumána role informačních technologií ve výuce výchovy ke zdraví, a to v rámci různých forem vzdělávání. Teoretická část je zaměřena na rozklíčování cílů vzdělávání, výukových postojů, prostředků výchovy ke zdraví, a to v rámci různých oblastí vzdělávání. Jedná se o formální, neformální a informální vzdělávání. Hlavní roli v této práci hrají kurátoři, jejichž působení se prolíná do všech sfér výuky, zvláště významnou roli však hrají v neformálním a informálním prostředí. Práce poukazuje na to, jak se posouvá role učitelů do kurátorství a tím stoupá jejich vliv na cílovou skupinu (žáky) i v mimoškolním prostředí. Empirická část se věnuje vytipovaným individuálním osobnostem kurátorů, se kterými byly natočeny rozhovory. Otázky byly zaměřeny na zdravý životní styl, výuku, vlastní prezentaci v online prostředí i na roli technologií v současné výchově ke zdraví. Součástí empirické části práce je také realizace dotazníkového šetření, které zkoumá zkušenosti pedagogů i studentů oboru Výchova ke zdraví s využitím digitálních technologií při výuce. Na základě analýzy rozhovorů a výsledků dotazníkového šetření práce v závěru ukazuje současný stav využití technologií ve výchově ke zdraví a naznačuje, kam by se měl ubírat další vývoj. Klíčová slova zdraví, nové metody, vzdělání, výukové...
Syndrom vyhoření u učitelů
Vaňková, Lenka ; Trpišovská, Dobromila (vedoucí práce) ; Michálková, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u učitelů základních škol v Praze. Jejím cílem je posoudit míru vyhoření u učitelů v závislosti na stupni školy, vzdělání a délce praxe, ale také vzhledem k pohlaví a věku respondentů. V teoretické části je učitelská profese pojata jako specifické povolání, na které jsou kladeny zvláštní nároky. Je zde řešeno srovnání učitelů 1. a 2. stupně z hlediska náročnosti jejich profese a propojení se syndromem vyhoření. Dále jsou definovány zátěžové situace se zaměřením na stres, který vznik syndromu vyhoření významně ovlivňuje. Problematika syndromu vyhoření je zpracována obecně i se zaměřením na profesi učitele. Praktická část má charakter empirického výzkumu. Data byla získána pomocí kvantitativní metody, a to formou písemného dotazníku. Získaná data byla zpracována a analyzována pomocí počítačového programu. Ověřovala jsem závislost výsledků na pohlaví, věku, pedagogickém vzdělání, délce praxe a stupni školy, kde učitelé převážně působí. Svá zjištění jsem srovnávala i s odbornou literaturou. Výsledky výzkumu prokázaly, že míra celkového vyhoření je závislá na pohlaví, pedagogickém vzdělání a stupni školy. Naopak ale nesouvisí s věkem a délkou pedagogické praxe učitelů. Výzkumný vzorek tohoto šetření není ohrožen syndromem vyhoření. KLÍČOVÁ SLOVA...
Graphemics in the German Documents of Kutná Hora in the Period before the Hussites (1395-1420)
Janatová, Lucie ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Vaňková, Lenka (oponent)
9. Resumé V předložené Diplomové práci, téma: Grafematika kutnohorských německy psaných listin z předhusitské doby (Der Schreibstand der Kuttenberger deutschsprachigen Urkunden aus vorhussitischer Zeit 1395 - 1420), jsem se zabývala grafematickou analýzou německy psaných listin, které vznikly v kutnohorském prostředí na přelomu 14. a 15. století. Zmíněné téma jsem zvolila kvůli svému osobnímu zájmu a dlouholetému vztahu k městu Kutná Hora, bádání o jeho dějinách, vývoji a privilegovaném postavení mezi středověkými městy. Právě historickému pozadí a časovému rozmezí, kdy vzniklo 12 kutnohorských německy psaných listin, se věnuji v prvních kapitolách. Lokalita středních Čech (Mittelböhmen), 60 km východně od Prahy a strategická poloha při obchodní stezce se snoubili spolu s ještě významnějším faktorem, objevem stříbrné rudy ve 13. století a vznikem stříbrných dolů. To vše napomohlo k hospodářskému, společenskému a kulturnímu rozmachu královského města a k jeho výjimečnému postavení, v dobách jeho největší slávy se stala Kutná Hora co do množství obyvatel a hospodářského významu druhým městem po Praze, což značí vli a vývoj v kontextu Českého království, v čele s čekými panovníky. S rozvojem města a vysokou hospodářskou úrovní Kutné Hory v dobách středověku souvisí přirozeně formování společenské městské...
Testing English collocations in Czech learners of English
Vaňková, Lenka ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá anglickými kolokaci a jejich testováním u českých studentů angličtiny. Význam kolokací v jazyce a frazeologie jako lingvistické disciplíny byl objeven teprve nedávno a proto se teoretická část nejprve zaměřuje na ustálená slovní spojení a frazeologii z obecného hlediska. Je zde stručně nastíněna historie a základní principy frazeologie a následně hlavní přístupy k této lingvistické disciplíně. Další část je zaměřena na ustálená slovní spojení, zejména na jejich kategorizaci a důležité typologie. Hlavním bodem práce jsou kolokace, se zaměřením na hlavní přístupy ke kolokacím, na kritéria sloužící k jejich odlišení od ostatních typů ustálených slovních spojení a z nich plynoucí definice a klasifikace. Dále je také stručně shrnut dosavadní výzkum kolokací. Analytická část (založená na studii S. Granger) zkoumá a popisuje výsledky testování anglických kolokací u českých studentů angličtiny. Hlavním cílem této části je zjistit, zda (nebo do jaké míry) výsledky testů potvrdí výsledky Granger a také prozkoumat míru úspěšnosti českých studentů u jak (pasivního) rozpoznávání, tak u (aktivního) užívání anglických kolokací.
Czech translation equivalents of English question tags of the same polarity
Vaňková, Lenka ; Malá, Markéta (oponent) ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá anglickými tázacími dovětky se stejnou polaritou a jejich českými překladovými koreláty. Práce je zaměřena na strukturu, tvorbu, polaritu a intonaci anglických tázacích dovětků se stejnou polaritou a zkoumá různé funkce těchto dovětků. Jelikož v češtině neexistuje analogická struktura anglických tázacích dovětků, jsou české překladové koreláty velice různorodé a představují zajímavý materiál pro porovnání. Hlavní funkce anglických tázacích dovětků se stejnou polaritou v promluvě se liší vzhledem k tomu, zda je dovětek připojen k oznamovací, rozkazovací, tázací nebo k větě eliptické a tyto funkce, se zaměřením na různé způsoby překladu tohoto (v češtině neexistujícího) jevu, jsou detailně rozebrány v analytické části této práce. Jelikož tázací dovětky se stejnou polaritou nepředstavují častý lingvistický jev, k získání 102 příkladů bylo použito celkem 17 různých knih. Excerpce byla provedena pomocí programu ParaConc, který zpracovává data z paralelních korpusů a pomocí Britského národního korpusu (The British National Corpus).
Application of text-optimizing techniques and their influence on adequate text comprehension
Ištván, Marcel ; Rakšányiová, Jana (vedoucí práce) ; Vaňková, Lenka (oponent) ; Vajičková, Mária (oponent)
Táto dizertačná práca popisuje výskum zameraný na hľadanie techník optimalizácie textu, ktoré by zlepšili jednak pochopenie a jednak postoje čitateľov voči textu. Cieľom práce je posúdiť efektivitu takýchto techník vzhľadom na ich možnosť zavedenia do komunikačnej praxe štátnych a komerčných inštitúcií. Teoretickým základom pochopenia textu je tu konštrukcia mentálnej reprezentácie textu. Na to, či čitateľ vytvorí správnu mentálnu reprezentáciu majú vplyv rôzne interné a externé faktory. Táto práca skúma faktor kvality textu a faktor postoja čitateľa voči textu. Boli pozorované efekty analogických manipulácií holandských a slovenských textov na tri jazykové skupiny. Menovite na ľudí, ktorých rodným jazykom je slovenčina, holandčina a na ľudí, ktorí sa holandčinu naučili ako cudzí jazyk. Pre potreby výskumu boli zvolené dva textové komunikáty - inštrukcie na vyplnenie daňového priznania a návod na použitie digitálneho fotoaparátu. Časti týchto textov boli optimalizované a prepísané dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je založený na prepísaní textu do dialogickej formy. Návod na takýto prepis sa dá zhrnúť do troch bodov a je určený pre autorov textov v štátnych a komerčných inštitúciách, ktorí nemajú jazykovedné vzdelanie. Druhý spôsob je časovo a analyticky náročnejší. Prepis sa tu zakladá na dôkladnej...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 VAŇKOVÁ, Lenka
18 VAŇKOVÁ, Lucie
1 Vaňková, Leona
1 Vaňková, Linda
18 Vaňková, Lucie
1 Vaňková, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.