Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonomická výkonnost EU a USA: komparativní analýza
Marek, Lukáš ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Diplomová práce "Výkonnost ekonomiky EU ve vztahu k USA" pojednává o zaostávání ekonomické výkonnosti Evropské unie za Spojenými státy. Práce vychází z přesvědčení, že zaostávání evropské ekonomiky za USA od počátku 70. let má strukturální charakter. Analytická část práce se věnuje dvěma oblastem, které mají pro hospodářskou výkonnost evropských států velký význam. První z nich je oblast hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Jedná se o problematiku, jež přímo souvisí s procesem evropské ekonomické integrace. Analýza ukazuje, že pro růst produktivity firem v odvětví je nanejvýš důležité, zda může potenciální konkurence snadno vstupovat a opouštět jednotlivé trhy. Druhou zkoumanou oblastí je výzkum a vývoj. Současné teorie endogenního růstu považují technologický pokrok za faktor, jenž je nezbytným předpokladem pro zvyšování výkonu každé ekonomiky. Vnitřní trh EU by se proto měl stát místem, které bude podniky stimulovat k investicím do "R&D" a stane se tak příhodným pro vznik hodnotných inovací. Analýza však také ukázala, že zaostávání výkonnosti EU za USA nespočívá pouze v sektorech náročných na "R&D" jako biotechnologie a ICT, ale také v sektoru služeb. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu:cesta k efektivnímu využití společných financí?
Šímová, Kateřina ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; NÁHRADNÍ, OPONENT (oponent)
Rigorózní práce "Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnějšímu využití společných financí?" pojednává o financování Evropské unie po roce 2007. Na základě rozboru jednání o finanční perspektivě a příspěvků do veřejné konzultace (založeném na deskriptivně analytické metodě) práce ukazuje, že rozpočet EU není dostatečně efektivní a neumožňuje řešit aktuální problémy Unie či plnit odpovídajícím způsobem vytyčené cíle. Práce také upozorňuje na to, že ani přezkum s velkou pravděpodobností nepřinese výraznou reformu rozpočtu, protože členské státy hájí především své vlastní zájmy. Účelem práce není hodnotit rozpočet EU z čistě ekonomického hlediska, ale poukázat na vliv jednotlivých zemí i ostatních zapojených aktérů na konečnou podobu dohodnutého finančního rámce a vysvětlit, proč společný rozpočet není efektivním nástrojem pro financování rozšířené Evropské unie a proč se ani v následujících letech nedá očekávat výrazná změna financování EU. Práce je rozdělena do pěti kapitol - nejprve připomínáme vývoj financování EU do roku 2007 i hlavní problémy a nevyřešené otázky související se společným rozpočtem, poté se věnujeme podrobnému rozboru jednání o finanční perspektivě 2007-2013, analýze klíčových oblastí sporů, zhodnocení výsledného kompromisu a dalšímu vývoji dané problematiky...
Evropská unie - globální aktér?
Mizerová, Iva ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Evropská unie je historicky unikátním celkem. Nejen, že je zatím přesně teoreticky nedefinovatelná, ale i v praxi je entitou mnohostrannou a mnohovrstvou, která navíc není ještě stále ve své konečné fázi, a jejíž vývoj se přizpůsobuje stále se měnícímu geopolitickému prostředí. Přes všechny nejasnosti ohledně své formy a směřování ale nesporně hraje velmi významnou roli ve světovém systému. Často bývá dokonce nazývána velmocí nebo globální silou či aktérem. Zda je ale natolik koherentní a silná, aby takovou roli hrát mohla, zůstávalo prozatím nezodpovězeno. Tato práce si proto kladla za cíl zjistit, čím vlastně Evropská unie ve své nynější podobě v současném světě je, a zda o ní lze uvažovat jako o globálním aktérovi, a to jak z hlediska teorií, tak i v praxi. Současné teorie mezinárodních vztahů ji jen obtížně zapojují do svých systémů a převážná většina ji neshledává být aktérem v žádném slova smyslu. Připodobňují jí buď k zárodku suverénního státu, nebo k mezinárodní organizaci, a jen na tomto základě by ji pak byly schopny nějakým způsobem jako aktéra pojmout. Jedinou teorií, která ji takto nehodnotí je liberální intergovernmentalismus, který ji vidí jako specifickou, ne zcela intergovernmentální mezinárodní organizaci se supranacionálními centralistickými prvky, a zároveň připouští, že je aktérem v...
Evropská politika sousedství v kontextu východní dimenze a vztahů EU-Rusko
Loskotová, Lucie ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Hyniová, Andrea (oponent) ; Rak, Jiří (oponent)
Rigorózní práce "Evropská politika sousedství v kontextu východní dimenze a vztahů EU-Rusko" pojednává o jedné ze současných priorit vnější politiky Evropská unie - politiky vůči sousedním zemím EU. Evropská politika sousedství (EPS) vznikla v souvislosti s rozšířením Unie o země střední a východní Evropy a jejím cílem je zabránit vzniku nových dělících čar mezi rozšířenou EU a jejími sousedy posilováním stability, prosperity a bezpečnosti v těchto zemích. Práce se v rámci sousedské politiky zaměřuje na východní sousedy rozšířené Evropské unie - Ukrajinu, Bělorusko, Moldávii a země jižního Kavkazu Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. První část rigorózní práce poskytuje obecnější pohled na Evropskou politiku sousedství, její cíle, principy a nástroje. Druhá část se zaměřuje konkrétně na východní sousedské země, jejich vztahy s EU a aspirace na členství. Pojednává také o roli Polska v prosazování východní dimenze ve vnějších vztazích EU a nejnovější iniciativě Evropské komise na posílení EPS. Poslední část zkoumá možné důvody ruského odmítnutí účasti na Evropské politice sousedství a je zaměřena na problematiku vztahů EU a Ruské federace v rámci společného sousedství. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha
Hercegová, Kristýna ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce pojednává o realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v České republice, konkrétně o programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). Hlavním cílem práce je prokázat, zda existuje provázanost mezi administrativními povinnostmi implementačních orgánů JPD 3 na straně jedné a příjemců finanční podpory z tohoto programu na straně druhé, a jakým způsobem pravidla programu JPD 3 ovlivňují příjemce dotace při realizaci konkrétních projektů. Účelem práce je zhodnotit, zda byly implementační orgány na zahájení programu JPD 3 dostatečně připraveny, jestli pravidla programu JPD 3 ovlivňují i samotnou realizaci podpořených projektů, a pokud ano, zda pozitivním, či naopak negativním způsobem. Práce je založena na dvou metodologických přístupech. Prvním z nich je analyticko-deskriptivní metoda, opírající se o primární zdroje a dostupnou literaturu, jež hodnotí nastavení programu JPD 3 z teoretického hlediska. Z důvodu nedostatečných informačních zdrojů bylo nezbytné realizovat také vlastní výzkum, jehož cílem bylo obrátit se přímo na jednotlivé příjemce dotace a na základě jejich osobních zkušeností prokázat, zda je možné teoretická východiska z první části práce považovat za platná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Charakteristické postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii ilustrované na příkladu britského rabatu
Brožová, Lucie ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Urban, Luděk (oponent)
První kapitola předložené práce pojednává o britském postoji к Evropskému hospodářskému společenství v 70. a 80. letech, po vstupu Spojeného království do EHS. Historický kontext by měl čtenáři objasnit tehdejší postoje politické elity к evropským politikám. Zejména je kladen důraz na politiku britské premiérky Margaret Thatcherové a její vyjednávači schopnosti při setkáních s evropskými partnery, díky kterým dosáhla zavedení britské refundace. Znalost historických souvislostí napomůže pochopení současného postoje britských politiků к opravnému mechanismu a ke sjednocené Evropě obecně. Druhá kapitola pojednává o vývoji postojů к opravným mechanismům uvnitř Evropské unie. Je zde zmíněn historický vývoj příjmové a výdajové struktury rozpočtu obecně. Finanční přesuny uvnitř EU jsou zdrojem nespokojenosti jednotlivých členských států. Díky alokaci evropských financí existuje britský rabat. Rozbor rozpočtové otázky je nezbytný pro pochopení britské neústupnosti v otázce rabatu. Tato kapitola dále zobrazuje problematické financování Společné zemědělské politiky, díky kterému se Spojené království nechce vzdát své refundace. Čtenář by měl být seznámen s tím, proč Británie odmítá tuto nákladnou politiku, proč ji jiné země prosazují a proč je zdrojem nepokojů a vyvolala existenci rabatu. Kapitola dále analyzuje...

Ščasný, Milan, ; Urban, Luděk, (vedoucí práce)
Společná zemědělská politika EU a WTO: Překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu
Černý, Štěpán ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Urban, Luděk (oponent)
Předkládaná práce "Společná zemědělská politika EU a WTO: Překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu" se věnuje roli EU jako aktéra v procesu odstraňování překážek světového obchodu, jejímž institucionálním nástrojem je WTO, se zásadním důrazem na otázku, jak a zda vůbec se zkušenost s budováním volného trhu pro zboží v rámci Evropy projevila v utváření jeho globální ozvěny. Oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, byla zemědělská problematika, která nejen že má mnohá specifika, která ji vymezují jako oblast světového hospodářství (zdroj klíčové strategické komodity pro fyzické přežití lidstva jako druhu), ale i představuje podstatný faktor ekonomického rozvoje méně vyspělých států světa a zároveň spotřebovává značnou část rozpočtu EU. Prostřednictvím komparace a konfrontace legálně-technického rámce organizace světového obchodu s pravidly a zásadami Společné zemědělské politiky EU poukazuje práce na patrný nesoulad obou dvou systémů, který je o to výraznější při připomenutí klíčové role Evropy při vzniku WTO a jeho předchůdce, GATT. Závěrečné případové studie podrobují hlubší analýze jednotlivé případy deregulace obchodu některými zemědělskými komoditami, přičemž autorovou ambicí je názorně ilustrovat předloženou hypotézu o zjevném nesouladu mezi principy, jimiž se řídí CAP, a mezi pravidly,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Urban, Ladislav
7 Urban, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.