Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politický extremismus ve Francii se zaměřením na "Národní frontu". (" Le Front national")
Nejedlý, Vladimír ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Tématem diplomové práce je pravicový extremismus ve Francii se zaměřením na Národní frontu (Front national). Práce se nejprve zabývá vymezením pojmu extremismu, typologií a jeho napojením na politický systém v podobě politických stran a hnutí a jeho současnou podobou. V další části je obsahem práce zmapování historického vývoje pravicového extremismu ve Francii, kořenů a tradic z nichž vycházel. Největší prostor je v diplomové práci věnován vývoji hnutí Národní fronty (Front national) od období jeho vzniku po současný stav. Cílem této práce je zmapování politického extremismu ve Francii, a to především s ohledem na hnutí Národní fronty, porovnání vývoje strany v jejích jednotlivých etapách a pozornost je věnována především srovnání změn jejího programu a změny elektorátu, a to zejména v souvislosti s obměnou v čele hnutí (od Jean-Marie Le Pena k Marine Le Pen). Ke zpracování diplomové práce byla použita odborná literatura v českém a francouzském jazyce a autentické dokumenty. KLÍČOVÁ SLOVA extremismus, pravicový extremismus, politické strany, Národní fronta, (Front national), Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen
Vznik a vývoj české SPD v letech 2015 - 2018.
Režná, Zuzana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Šmejkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vzniku a vývoji politického hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Teoretická část se věnuje politickým stranám jako takovým. Prostor je zde dán definici politických stran, jejich vzniku, typologii a funkcím. Část práce se také věnuje systému politických stran. Druhá část práce se věnuje zejména vzniku a vývoji hnutí SPD, přes první hnutí založené Tomiem Okamurou - Úsvit, až po současnou situaci SPD. Prostor je zde věnován zejména programu SPD, voličům hnutí a volebním průzkumům. KLÍČOVÁ SLOVA politická strana, politické hnutí, SPD, Tomio Okamura, přímá demokracie, referendum, elektorát
Komunikace politiků v období totality a demokracie. (Konkretizace na komparaci novoročních projevů G. Husáka a V. Havla)
Petrovická, Barbora ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vlivu totalitního a demokratického režimu na komunikační schopnosti a možnosti tehdejších prezidentů na našem území. Teoretická část vymezuje komunikaci politickou a nepolitickou. Zaměřuje se mimo jiné na charakteristiku totality a demokracie a popisuje povahu jazykového systému češtiny v obou režimech. Zahrnuje také stručnou historii novoročních projevů a jejich jazyková specifika, jelikož teoretická část je zaměřena právě na tyto komunikační příležitosti. Praktická část se zaměřuje na rozbor novoročních projevů posledního totalitního a prvního demokratického prezidenta, u každého se podrobně rozebírá právě jeden projev. Ohled je brán také na životní osudy těchto dvou osobností. Projevy posuzujeme z hlediska obsahového, lingvistického a psychologického, zřetel bereme také na povahu celé komunikace. V závěru se snažíme přinést komparaci obou řečníků a jejich komunikačních schopností. KLÍČOVÁ SLOVA komunikace, totalita, demokracie, novoroční projevy, Gustáv Husák, Václav Havel
Komparace vybraných koncepcí socioekonomických alternativ.
Ulrych, Lukáš ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Ambicí této diplomové práce je přispět k obohacení politické imaginace ve smyslu schopnosti přemýšlet o alternativních socioekonomických uspořádáních lidské společnosti. Jejím tématem je komparace tří vybraných koncepcí socioekonomických alternativ podle následujících kritérií: (1) míra ekonomické demokracie ve smyslu kontroly podniků pracujícími a ve smyslu kontroly ekonomiky jako celku občany, (2) jejich politických systémů a (3) způsobů odměňování. Vybrané koncepce alternativních socioekonomických uspořádání představují koncepce tržního socialismu Davida Schweickarta, kybersocialismus Allina Cottrella a W. Paula Cockshotta a partekon Michaela Alberta. Naplnění tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím analýzy a deskripce vybraných koncepcí socioekonomických alternativ a jejich následná komparace na základě výše zmíněných kritérií. Kromě metod analýzy a komparace bylo při tvorbě práce užito také indukce, dedukce, analogie a abstrakce. Na základě komparace vybraných socioekonomických alternativ podle zvolených kritérií jsme zjistili, že velká míra ekonomické demokracie ve smyslu kontroly podniků pracujícími, jako v případě tržního socialismu, oslabuje míru vlivu občanů na řízení ekonomiky jako celku a naopak, velký vliv občanů na ekonomiku jako celek omezuje podnikovou samosprávu, ukázkou čehož je...
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.