Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do roku 1992
Tetourová, Andrea ; Kindl, Vladimír (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Tato práce si klade za cíl zachytit a popsat historicko-právní rámec v oblasti cestního a silničního práva v Československu v období od roku 1918 do roku 1992. Normativní základy právní úpravy silnic a cest v Československu v roce 1918 přejal Československý stát z právní úpravy rakousko - uherské. Do právního řádu Československého státu byly tyto rakousko - uherské právní předpisy převzaty recepčním ustanovením zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1918, o zřízení samostatného státu československého. Obsahově práce čerpá jednak z primárních zdrojů, příslušných právních předpisů, a dále také z historické odborné literatury. Důležitým zdrojem poznání způsobu aplikace zkoumaného práva je prvorepubliková judikatura Nejvyššího správního soudu. Překvapivým poznatkem této práce je skutečnost, že v roce 1938 byla Ministerstvem veřejných prací předložena ke schválení Národnímu shromáždění republiky Československé tzv. velká silniční novela. Tento právní předpis s podrobností, která nebyla až do současné doby nikdy opakována, soustředil doposud roztříštěnou úpravu čítající desítky norem do jediného právního předpisu. Předloha tohoto zákona včetně důvodové zprávy se tak stala jedinečným zdrojem informací o právních a faktických poměrech v této oblasti, ačkoliv vzhledem k historicko-politickým...
Vyvlastnění majetku šlechtických rodů po druhé světové válce, případ Lex Schwarzenberg
Blažková, Tereza ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
1 Abstrakt v českém jazyce: Předmětem této práce je speciální zákon č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, známý také jako "Lex Schwarzenberg." Účelem této práce je přiblížit tento v českých právních dějinách mimořádný případ, a to především z hlediska kontextu jeho vzniku. Z tohoto důvodu se práce zabývá politickým pozadím doby přijetí tohoto právního předpisu a tehdy převažujícími východisky právní teorie. Důležitou součástí práce je také analýza samotného právního předpisu jako takového. Podkladem pro napsání předkládané práce byly zejména archivní materiály z druhé poloviny čtyřicátých let, například z Archivu kanceláře Prezidenta republiky nebo ze soukromého Schwarzenberského archivu v Murau. Některé z použitých archiválií byly již v minulosti zveřejněné, jiné nikoli. Dalším významný pramen představuje odborná historicko-právní a teoreticko-právní literatura. Práce si také kladla za cíl popsat, co k vydání tohoto právního předpisu vedlo, a pokusit se teoreticky osvětit, co vydání takového speciálního vyvlastňovacího zákona pro náš právní systém vlastně znamená. Práce se dělí na část obecnou a zvláštní. V obecné části se soustředí na vymezení teoretických pojmů a teoretických východisek, které vedly k přijetí "Lex Schwarzenberg". Obecná část se...
Právní postavení vzniku a fungování Finanční stráže Československa
Jindra, Ondřej ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vznikem a následně činností Finanční stráže Československé republiky. Jednalo se o polovojenský bezpečnostní orgán, jehož účelem bylo prvotně dohlížet a zabraňovat pašeráctví v prostoru pohraničí Československé republiky, a zároveň Finanční stráž měla za úkol chránit státní hranice před neoprávněným překročením cizích státních příslušníků. Finanční stráž existovala již před vznikem samostatné Československé republiky, ovšem jako jeden z mnoha institutů Rakousko-Uherska byla i ona převzata do nového politického uspořádání. Cílem této práce bylo především seznámit se s pojmem Finanční stráže. Vymezit její základní funkce a činnost, a oddělit ji tak od čistě vojenských sborů. Tato práce ve své první části stručně a přehledně vypráví o vzniku a prehistorii Finanční stráže, a jejím následném vývoji až k plně fungujícímu státnímu orgánu Československé republiky. Ve vztahu k podřízenosti vůči Ministerstvu financí Československé republiky se tedy v této práci vypořádávám i s částečným rozborem tohoto ministerstva. V následující kapitole tato práce vymezuje budování Finanční stráže. Popisuje první okamžiky Finanční stráže v Československé republice a dále uvádí i příklady vybavení a výstroje Finanční stráže. Rovněž se zde nachází vylíčení a popis organizace a struktury Finanční stráže....
Právní vývoj státních financí a finanční správy v ČSR v letech 1918 - 1945
Pejskarová, Adéla ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy státních financí a finanční správy v Československu v letech 1918 - 1945. Úvodní část mé práce je nejprve zaměřena na obecný pojem státních financí, a jelikož se státní finance skládají z několika oblastí, následují samostatné kapitoly věnované právnímu vývoji každé této oblasti v letech 1918 - 1938. Jedná se o státní rozpočet, daně a poplatky, měnu a měnovou reformu, vznik a činnost cedulové banky, ostatní banky a finanční správu. Vývoj těchto jednotlivých oblastí je zakončen kapitolou věnovanou hospodářské krizi (probíhající v letech 1929/30 - 1934), způsoby jejího překonání a dále období následujícímu, tj. tzv. období zbrojení. Druhá část práce je věnována nejen společnému vývoji všech těchto oblastí v době nesvobody na území protektorátu, ale i porovnání se samostatným vývojem ve Slovenském státě. Závěrečná část mé práce je zaměřena na vývoj právní úpravy státních financí po roce 1945 a peněžní reformu v roce 1953 jako komparaci k vývoji v předchozím období. Ve své práci se věnuji nejen podrobnému rozboru právních předpisů, které tuto oblast upravovaly a regulovaly, ale zároveň neopomínám širší historické, ekonomické i politické okolnosti, které se promítaly do právní úpravy státních financí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Pokorná, Žaneta ; Soukup, Ladislav (oponent)
Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče...
Proces s generálem Heliodorem Píkou
Salvetová, Zuzana ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Resumé Název práce: Proces s generálem Heliodorem Píkou Předmětem této práce je rozbor procesu s generálem Heliodorem Píkou ve světle společenských a legislativních změn ve 40. letech 20. století, pomocí něhož se autorka snaží odpovědět na otázku, v jakých ohledech byly v trestním řízení, vedeném proti generálu Píkovi, porušeny platné zákony a základní právní zásady, a co tyto nezákonnosti umožnilo. Práce obsahuje nástin politické a společenské historie Československa od konce druhé světové války do konce 40. let 20. století, analýzu právních změn a nově přijatých právních norem, na jejichž základě byly následně konány politické procesy, popis typických rysů politických procesů a jejich klasifikaci a zejména podrobný rozbor procesu s generálem Píkou. Práce se skládá ze šesti kapitol, z nichž první tři se věnují nutnému teoretickému rámci problematiky, který je potřebný pro následný rozbor a pochopení samotného předmětu práce. První kapitola přibližuje historický a politický vývoj na našem území od konce druhé světové války až po převzetí moci komunistickou stranou. Druhá kapitola se věnuje právním změnám, které se uskutečnily v tomto období a po únoru 1948, a měly vliv na podobu soudních procesů a trestních řízení vůbec. Třetí kapitola popisuje život a působení generála Píky. V dalších třech kapitolách...
Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49
Plačková, Daniela ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Resumé Český státoprávní program vzniká zhruba od počátku 40. let 19. století, tedy v době, kdy se začíná upevňovat ekonomické postavení českého měšťanstva, které vede politický boj s metternichovským absolutismem a vládnoucím německým měšťanstvem. Přísná cenzura však prakticky znemožňovala jakékoliv otevřené politické projevy, které nebyly psány v loajálním duchu, a proto je český politický program před rokem 1848 publikován pouze v četných anonymních brožurách českých autorů. Tento politický program je státoprávní koncepcí v tom smyslu, že hlásá na základě historického práva spojení zemí Koruny české. Na druhé straně se však v něm již projevuje základní rozpor, který je typický pro českou politiku v letech 1848-49 a který spočívá v tom, že český státoprávní program sice v podstatě znamená vyjádření myšlenky české státní nezávislosti, ale ve skutečnosti je značným kompromisem s habsburskou monarchií a vychází plně z myšlenky austroslavismu. V revolučních letech 1848-49 se státoprávní program českých liberálů stává nejvýznamnější politickou koncepcí našeho národního hnutí. Jako jediný sehrál důležitou úlohu nejen v tomto období, ale v celém průběhu 19. století, zatímco ostatní dva programy (stavovské opozice a radikálně-demokratická koncepce) zůstaly jen určitými epizodami. Zčásti může být příčinou vlastní...
Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Caletka, Lumír ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Vývoj advokacie v Československu 1918-1989 Práce popisovala a analyzovala historický vývoj advokacie na území Československa v letech 1918 až 1989. Zohlednila i předchozí dějinné období, tedy počátky advokacie v římském právu, advokacii na našem území do roku 1848 a pro Československo velmi důležitou dějinnou fázi let 1848 až 1918, kdy vznikly základní právní předpisy, které samostatné Československo nejdříve v nezměněné podobě převzalo a teprve postupem času upravovalo. Spolu s právem římské říše bylo právo Rakouska-Uherska zcela zásadní pro tvorbu základních kamenů dnešní moderní advokacie. Práce navíc obsahovala i kapitoly, jež obsahovaly vymezení základních a souvisejících pojmů, které se k advokacii vztahují, a v neposlední řadě i popis současné právní úpravy advokacie. Základ práce představoval historický úsek od vzniku samostatného Československa, přes druhou Česko-Slovenskou republiku, Protektorát Čechy a Morava, krátké období po osvobození a komunistický režim od roku 1948 až po revoluční rok 1989, jenž pro českou advokacii představoval návrat k demokratickým kořenům a prvorepublikovým tradicím samosprávy. První Československá republika znamenala pro advokacii velmi klidné a stabilní období, které však brzy vystřídaly válečné útrapy. Poválečná doba a období totality bylo z hlediska advokacie velmi...
Počátek totalitního zákonodárství v Československu v letech 1948-1952
Špergl, Jindřich ; Malý, Karel (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Počátek totalitního zákonodárství v Československu v letech 1948-1952 Abstrakt Tato práce si klade za cíl zdokumentovat ty nejzásadnější deformace právního řádu ve prospěch komunistické totalitní vlády v počáteční fázi jejího nástupu tj. od roku 1948 do roku 1952 a též poukázat na zásadní rozpory mezi stavem právním, tj. právními normami deklarovanými a stavem faktickým, tj. skutečně nastoleným.
Mimořádný lidový soud v Praze
Němečková, Daniela ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Resumé O přísnou spravedlnost volaly neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Československu. Takto začínala preambule dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. (tzv. velký retribuční dekret), dle něhož měli být potrestáni nacističtí zločinci, zrádci a kolaboranti před mimořádnými lidovými soudy a který platil pouze na českém území. Největší mimořádný lidový soud sídlil v Praze, prošlo jím na jedenáct tisíc případů a vykonával svoji činnost od svého zahájení 5. září 1945 až do 4. května 1947. Za dobu své existence se potýkal s mnoha problémy: od chybějících profesionálních soudců a veřejných žalobců, přes problematickou spolupráci s okresními národními výbory, až po nesnadný výklad některých ustanovení velkého retribučního dekretu. Před tímto soudem stanuli i někteří významní nacističtí činitelé, jakým byl i státní zástupce u Sondergerichtu Kurt Blaschtowitschka, prvorepublikový politik, státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank, zástupce říšského protektora Kurt Daluege, velitel kladenského gestapa Harald Wiesmann spolu s dalšími patnácti kladenskými gestapáky. Na lavici obžalovaných stanul i parašutista, pozdější placený konfident a zrádce Karel Čurda. Po ukončení retribuce došlo k její revizi o rok později, ovšem již pod taktovkou komunistické strany....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SOUKUP, Luboš
1 SOUKUP, Lukáš
10 Soukup, Lubomír
3 Soukup, Luboš
2 Soukup, Luděk
1 Soukup, Lukáš
2 Soukup, Lumír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.