Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918 - 1963
Ťoukálek, Josef ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918-1963 Abstrakt: Práce se zabývá a věnuje pozornost především exekučnímu řízení a exekucím na nemovitosti v období první Československé republiky a období po roce 1950. Představuje procesní předpisy týkající se exekučního řízení pocházející z 90. let 19. století, které byly právními normami velkého a podrobného rozsahu, a které byly recipovány do právního řádu první Československé republiky a procesní předpisy vydané po roce 1950, které již celou řadu exekučních institutů z předcházející doby neznaly. Na straně druhé tyto právní předpisy zavedly ale celou řadu nových institutů exekučního řízení, jako byl např. incidenční spor, projednávání námitek dlužníka přímo v exekučním řízení. Pro vymáhání výživného na nezletilé děti byl zaveden roku 1955 nový způsob exekuce na plat, když zabavení části mzdy zavazovalo nejen původního plátce, ale i všechny následující, ke kterým dlužník případně přešel. Práce vychází také z dobových právních rozhodnutí jednotlivých soudů, z první Československé republiky zejména Nejvyššího soudu. Aplikace těchto rozhodnutí je ilustrována na konkrétních vzorových případech. V rámci exekučního řízení jsou v práci představeny jednotlivé subjekty (věřitelé, dlužníci, třetí osoby, soudy), popsány základní procesní nástroje při provádění...
Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách
Němečková, Daniela ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
ABSTRAKT
 Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách Dizertační práce si klade za cíl doplnit dosavadní literaturu o retribuci statistickým zpracováním dvou mimořádných lidových soudů - v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře, odpovědět na stanovené výzkumné otázky a vytvořit metodiku pro vytváření jmenných seznamů obviněných osob, která může posloužit do budoucnosti jako podpůrný prostředek při vytváření nových jmenných seznamů jiných mimořádných lidových soudů. Dalším cílem bylo zjistit vliv laického prvku na rozhodování mimořádných lidových soudů. Zdrojem dat byly spisy ve stejnojmenných fondech uložených ve Státním oblastních archivu v Praze. Součástí práce je i sonda k Mimořádnému lidovému soudu v Praze. Ze spisů bylo zjištěno, že bylo u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi obviněno 487 mužů a 124 žen, tudíž ženy tvořily pětinu obviněných a téměř pětinu odsouzených osob. Ze statistické analýzy dále vyplynulo, že průměrná žena měla větší šanci, že bude zproštěna viny, muži byli souzeni mírně přísněji. Tento mimořádný lidový soud stíhal zejména Čechy. Národnost ovšem měla vliv na délku trestu, která byla u Němců téměř dvojnásobná. Udavačství patřilo mezi nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli obvinění obžalováni a posléze odsouzeni. Poté následovala propagace nacismu...
Právní vývoj státních financí a finanční správy v ČSR v letech 1918 - 1945
Pejskarová, Adéla ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy státních financí a finanční správy v Československu v letech 1918 - 1945. Úvodní část mé práce je nejprve zaměřena na obecný pojem státních financí, a jelikož se státní finance skládají z několika oblastí, následují samostatné kapitoly věnované právnímu vývoji každé této oblasti v letech 1918 - 1938. Jedná se o státní rozpočet, daně a poplatky, měnu a měnovou reformu, vznik a činnost cedulové banky, ostatní banky a finanční správu. Vývoj těchto jednotlivých oblastí je zakončen kapitolou věnovanou hospodářské krizi (probíhající v letech 1929/30 - 1934), způsoby jejího překonání a dále období následujícímu, tj. tzv. období zbrojení. Druhá část práce je věnována nejen společnému vývoji všech těchto oblastí v době nesvobody na území protektorátu, ale i porovnání se samostatným vývojem ve Slovenském státě. Závěrečná část mé práce je zaměřena na vývoj právní úpravy státních financí po roce 1945 a peněžní reformu v roce 1953 jako komparaci k vývoji v předchozím období. Ve své práci se věnuji nejen podrobnému rozboru právních předpisů, které tuto oblast upravovaly a regulovaly, ale zároveň neopomínám širší historické, ekonomické i politické okolnosti, které se promítaly do právní úpravy státních financí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století
Šalak, Boris ; Malý, Karel (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století Hlavním cílem této práce je popis organizace soudnictví v Rakousku (Předlitavsku) v 19. století a jeho zasazení do širšího evropského kontextu. Zásadní revoluční události roku 1848 se výrazně dotkly i organizace soudnictví. Roku 1850 došlo v některých zemích monarchie k aktivaci nové soustavy řádných soudů, která nahradila starou soustavu předbřeznovou. Nová soustava byla plně postátněná a oddělená od správy na všech úrovních. Ačkoliv takto formovaná struktura prošla v následujícím půlstoletí několika výraznými proměnami, základní principy organizace se s jistou výjimkou let 1855 až 1867 příliš nezměnily. Dalšími mezníky vývoje jsou léta 1854/1855 spojená s tzv. bachovskou reorganizací justice, léta 1867/1868 charakterizovaná přijetím prosincové ústavy a začátkem aplikace některých principů v ní uvedených, léta 1873/1874 spjatá s přijetím nového trestního řádu a s počátkem jeho účinnosti a konečně léta 1895 až 1898, kdy došlo k reformě civilního řízení i organizace soudnictví. Rakouská soudní soustava v podobě, jakou zaujímala na počátku minulého století, se v českých zemích stala úhelným kamenem organizace soudnictví i po roce 1918.
Vývoj právní formy Škodových závodů v Plzni v letech 1859 - 1946
Valentová, Vendulka ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Bažantová, Ilona (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Anotace: Předmětem této práce je vývoj právní úpravy podnikání Škodových závodů od roku 1859, představující vlastní založení podniku do roku 1946, kdy došlo k jeho znárodnění. V kontextu s tímto vývojem se práce zabývá i ekonomickými a sociálními aspekty, které ovlivňovaly charakter tohoto podniku. Výzkum se zaměří na právní normy a jejich realizaci ve Škodových závodech. Analýza většiny právních předpisů, podle nichž se vyvíjela právní forma sledované firmy, by měla ukázat přínos nebo opačný vliv na pozitivní vývoj podniku.
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Bláhová, Ivana ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Cílem této práce je analýza průběhu rekodifikačních prací v době právnické dvouletky na příkladu přípravy trestního řádu. Výsledkem této analýzy jsou závěry, které mohou být užitečné i při současných snahách o rekodifikaci trestního řádu - z hlediska organizačního i věcného. Práce se v první části zabývá stavem trestního práva procesního platného v Československu před zahájením právnické dvouletky a rektifikačními pokusy z let 1918- 1947. V další části je popsáno období právnické dvouletky, její vyhlášení, průběh, organizace práce i výsledky. Na část o legislativních pravidlech navazuje část věnovaná vlastní přípravě trestního řádu. Zde je analyzována činnost ministerstva spravedlnosti, jeho kodifikačního odboru, kodifikační komise i jejích subkomisí. Tyto subkomise v roce 1949 připravily základní elaboráty, z nichž byla na počátku roku 1950 sestavena osnova trestního řádu. Práce se dále podrobně věnuje analýze legislativního procesu a vlivu stranických orgánů na konečné znění návrhu trestního řádu. V další části je rozebrán obsah trestního řádu z roku 1950 a některé jeho důsledky v praxi. Závěr práce je věnován novele trestního řádu z roku 1952 a přijetí nového trestního řádu v roce 1956.
Tiskové zákonodárství ČSR v legislativním procesu a judikatuře Nejvyššího soudu v letech 1918 - 1938
Kohout, Martin ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Rákosník, Jakub (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem vývoje tiskového práva v první Československé republice, a to především legislativním procesem tiskových předpisů, resp. předpisů s tiskovým právem souvisejících, přijímaných prvorepublikovým Národním shromážděním, a dále odrazem přijatých předpisů, zejména zákona na ochranu republiky z roku 1923 a tiskové novely z roku 1924, v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího soudu. Předkládá ucelený pohled na vývoj tiskového práva první republiky založeného na recipovaných a posléze novelizovaných rakouských a uherských právních předpisech na straně jedné a nových předpisech přijatých v době první republiky na straně druhé. Dále práce analyzuje společné rysy legislativního procesu jednotlivých tiskových předpisů a alespoň částečně roli Nejvyššího soudu při interpretaci platného práva.
Právněhistorické aspekty trestání nacistických zločinců na pozadí procesu s Adolfem Eichmannem
Kohout, David ; Seltenreich, Radim (vedoucí práce) ; Vojáček, Ladislav (oponent) ; Horák, Záboj (oponent)
v českém jazyce Disertační práce David Kohout: Právněhistorické aspekty trestání nacistických zločinců na pozadí procesu s Adolfem Eichmannem Tato disertační práce na téma "Právněhistorické aspekty trestání nacistických zločinců na pozadí procesu s Adolfem Eichmannem" má za cíl provést analýzu hlavních přístupů ke stíhání a trestání nacistických zločinů. Jako určitý ústřední motiv byl v této práci zvolen proces s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě v letech 1961 až 1962, a to nejen pro svou individuální zajímavost, ale především proto, že je v mnoha směrech velice ilustrativním vyústěním předchozího vývoje a současně mu je řadou autorů přisuzován podstatný vliv na obnovení zájmu o stíhání bývalých nacistů zodpovědných za zločiny spáchané do roku 1945. Práce tudíž přesahuje Eichmannův proces a zaobírá se jeho širším kontextem jak věcným, tak také personálním (ve výkladu k metodám trestního stíhání nacistických zločinců je často např. věnována pozornost procesům, které se odehrály mimo Izrael s Eichmannovými přímými spolupracovníky). Ve svém úvodu však tato práce časově dalece předbíhá samotný proces s Adolfem Eichmannem, a to z toho důvodu, že bylo vhodné vymezit základní etapy formování mezinárodního trestního práva, kterým byl zásadní měrou inspirován i zákon o potrestání nacistů a nacistických...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vojáček, Lumír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.