National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Selected Nutrients in Etiology, Prevention and Treatment of Obesity
Sedláček, Pavel ; Müllerová, Dana (advisor) ; Rajdl, Daniel (referee) ; Fiala, Zdeněk (referee)
SELECTED NUTRIENTS IN ETIOLOGY, PREVENTION AND TREATMENT OF OBESITY The 21st century pandemic of obesity is given by to the obesitogenic environment that helps to develop a positive energy balance, where the energy intake of an individual chronically exceeds his energy need, ie energy expenditure. There is an increase in body weight by increased or abnormal body fat accumulation in the body. Preventing the development of obesity is aimed at achieving energy balance, in the case of existing overweight or obesity, the treatment lies in inducing and maintaining a negative energy balance for some time, ie stimulating energy expenditure and reducing energy intake. Selected diet determines not only energy intake, but its individual nutrients can also partially affect energy expenditure and fat tissue physiology. The aim of this work is to describe and experimentally verify some nutrients that could help in weight reduction and physiological function of adipose tissue. Based on the literature data, 19 active substances or mixtures were considered. A mixture of ω-3 polyunsaturated fatty acids (ω-3 PUFA), eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, in a daily dose of 0.6 g, in the form of fish oil in a certified food supplement was chosen as the most suitable for the experiment. In a 12-week, three-arm, parallel...
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Sobotková, Michaela ; Sedláček, Pavel (referee) ; Poláček, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the selected company. The company is assessed using financial analysis methods for five consecutive accounting periods. Based on the results of the analysis, weaknesses in the company's management are identified, and measures are proposed to improve its financial health. The thesis is divided into the theoretical part, the analytical part, and the solution proposals.
Reasons for low Linux adoption on desktop PCs
Langer, Filip ; Haupt, Jaromír (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit jejího čtenáře s operačními systémy Windows a Linux, jejich prostředím, programy, kterými disponují, jejími silnými a slabými stránkami a určit, proč je operační systém Linux málo adoptovaný mezi uživateli stolních počítačů. Tato semestrální práce by měla poskytnout jejímu čtenáři dostatek informací potřebných k určení, který z těchto operačních systémů bude více splňovat jejich potřeby. Rozhodnutí napsat semestrální práci na toto téma jsem udělal na základně vlastní zkušenosti, kdy jsem se jako uživatel potýkal s nedostatkem informačních materiálů na toto téma.
Renewable energy sources from oceans
Krišková, Mahulena ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Obnovitelné zdroje jsou v dnešní době velmi diskutované téma především kvůli vyvstávajícím problémům v rámci ekologie a úspory energií. I přes nejvíce zastoupenou část v této oblasti vodními, větrnými a solárními elektrárnami, se tato práce zabývá méně vyvinutou formou čerpání energie pomocí obnovitelných zdrojů, a tím jsou energie z oceánů. Příbojové a přílivové technologie jsou dvěma základními možnostmi, jak efektivně získat určité množství energie. V úvodu jsou popsány jednotlivé možnosti obnovitelných zdrojů a jejich zastoupení v rámci produkce elektřiny. Především jsem se však zabývala jednotlivými typy elektráren a na jakých principech fungují. Výsledkem je shromáždění informací o využívaných metodách v oblasti oceánské energie, spolu s nejvýznamnějšími elektrárnami světa.
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních technologií na Afriku. Cílem této práce je stanovit nejvlivnější technologie a jejich dopad na Afriku. První část této semestrální práce je zaměřena na samotné mobilní technologie. V kapitole, která se zaměřuje na mobilní telefony budou také popsány aplikace pro smartphony, které se podílejí na dopadu na Afriku. V druhé části bude určen dopad na společnost ve dvou částech sestávající z dvou částí, a to dopad na vzdělávání a zdraví, kde budou určeny různé aspekty každého dopadu. Ve třetí části bude popsán dopad na ekonomii a bankovnictví.
Negative impact of Smart Cities on human society
Sakharova, Daryna ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Koncept Smart Cities je považován za nový způsob lidského bydlení. Hlavním úkolem této práce je určení role klíčových komponentů Smart City, za účelem zhodnocení zda Smart technology přináší pohodlí a zahrnuje oblasti, kde se lidé cítí v bezpečí. Ve své bakalářské práci představuji koncept Smart City za pomoci analýzy a zvážením různých definicí. Pro objasnění konceptu a vysvětlení jeho užití bylo nutno zahrnout i kapitolu věnující se historii tohoto termínu a fenoménu. Aby čtenář snáze pochopil problematiku konceptu Smart Cities a jejich potenciálních negativních dopadů, bylo nutno zabývat se i faktory, které ovlivňují vědecké vnímání toho výrazu. Stanovením hlavních nevýhod jejich realizace se zabývají poslední dvě kapitoly mé práce. V nich poskytuji detailní popis stávajících problémů, uvádím příklady a objasňuji důvody pro jejich výskyt.
Interaction design with regards to the end user
Macura, David ; Walek, Agata (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na výsledné produkty, dále popsat teoretickou stránku procesu návrhu a přístup designerů a uživatelů k designu a interakci. V části zaměřené na uživatelská rozhraní má práce za cíl prozkoumat a porovnat vybrané přístupy k tvorbě rozhraní a zmínit nejdůležitější vlivy na požadavky týkající se vývoje rozhraní pro aplikace.
Negative impacts of the Internet on human society and communication
Pershina, Mariya ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
V současnosti se o internetu mluví jako o jednom z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Internet ovšem není pouze jen celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých je uloženo obrovské množství různých informací, je to také virtuální svět. Internet je používán téměř ve všech sférách lidských aktivit – domácnost (Chytrá Domácnost), komunikace, vzdělání, dopravní systémy atd. Díky internetu se lidský život stal jednoduší. Vznik internetu sebou přinesl velké množství výhod, nicméně tento vynález má i negativní efekty na lidsky život. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat hlavní negativní dopady internetu na lidskou společnost a komunikaci. Tato práce se zabývá internetovými jevy, které ovlivňují společnost tím nejvíce negativním způsobem. Internet je v této práci taky analyzován jako komunikační kanál. Tato práce pojednává o vlivu internetu na jazykové aspekty a dopadu beztrestnosti na komunikaci. Studium literatury a provedení výzkumu v oboru spojeného s daným tématem byly hlavními podklady pro tuto práci.
Game Development Process
Froehling, Kryštof ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá vývojem videoher a vším potřebným k vytvoření úspěšné videohry. První část práce rozlišuje všechny různé role vývojářského týmu a jejich souvislosti. Druhá část analyzuje časovou osu a cíle různých fází vývoje videohry a zároveň hodnotí pozitiva a negativa práce s vydavatelem. Brány v úvahu jsou také certifikační a hodnotící procesy. Třetí a poslední část nabízí pohled do zákulisí vývoje videoher prostřednictvím rozhovoru s herním vývojářem.
Artificial Intelligence
Ragas, Luděk ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
27 Sedláček, Petr
2 Sedláček, Petr,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.