Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století
Brodňanská, Adéla ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obrazem první republiky v učebnicích dějepisu ve 2. polovině 20. století. Hlavním záměrem práce je reflexe způsobu a proměny zpracování výkladu první republiky v učebnicích dějepisu vydávaných ve sledovaném období vymezeným lety 1948 až 2004. V teoretické části textu je v základních obrysech nastíněn vývoj školské struktury a kurikulárních dokumentů ve sledovaném období a proměna historiografické produkce ve vztahu k tématu československých meziválečných dějin. Dále jsou v této části práce vymezeny klíčové pojmy, které vycházejí ze stěžejních témat a generalizací soudobé české historiografické produkce. V analytické části práce jsou pak tyto pojmy v učebnicích sledovány v celkem šesti obdobích, jež kopírují chronologický vývoj školských reforem. Jednotlivé analýzy se zaměřují na způsob výkladu či proměnu interpretace těchto pojmů. V závěrečné části práce jsou představeny jednotlivé proměny interpretací, jež byly sledovány ve vztahu ke stanoveným klíčovým pojmům. Největší proměny intepretace v rámci sledovaných učebnic se odvíjejí od změny společensko-politických poměrů v souvislosti s pádem komunistického režimu.
Hořovice v letech 1945-1989
Léblová, Kateřina ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií města Hořovice v letech 1945-1989. Snaží se postihnout to nejdůležitější, co se v tomto menším středočeském městě ve vybraném období odehrálo a nezapomíná ani na každodenní život hořovických občanů. Vybírá nejen události, které bychom považovali z dnešního pohledu za klíčové (viz odsun Němců, srpen 1968, …), ale i skutečnosti, které mohou být pro dnešního čtenáře (zejména pro samotné hořovické občany) něčím zajímavé a přínosné, třebaže se jedná o "maličkosti", které však patří do historie města stejnou měrou. Všechny události navíc zasazuje do dobového kontextu. Využívá jak archivních pramenů, sekundární literatury, tak i dobových tiskovin a vzpomínek.
Motivace v hodinách dějepisu a dopad alternativních metod normativního hodnocení na prospěch žáků
Suchopárová, Lucie ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Práce se zabývá otázkou motivace v hodinách dějepisu na základní škole. Zpracovává obecné psychologické motivy školní motivace aplikované na hodiny dějepisu. Propojuje teorii s praxí na základě vlastního výzkumu na základní škole. Pokládá otázku, jestli možnost opravy dokáže motivovat žáky v dalším studijním úsilí a jaké další podněty dokáží nejvíce ovlivnit tuto motivací, která se projeví zřetelně v normativních hodnocení.
Problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice
Kulhavá, Zdeňka ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent) ; Parkan, František (oponent)
Tématem rigorózní práce je problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice. Práce je členěna do dvou hlavních částí. První část se věnuje analýze legislativního rámce vzdělávací politiky České republiky s akcentem na výuku moderních dějin, rozboru a hodnocení základních kurikulárních dokumentů. Ve stručnosti jsou uvedeny i vybrané faktory, které ovlivňují proces výuky. Následně je provedena didaktická analýza učebnic dějepisu, které byly vyhodnoceny na základě realizovaného kvantitativního výzkumu na vybraných středních školách jako nejčastěji využívané. Druhá část práce je zaměřena na využití metody projektové výuky jako vhodného způsobu motivujícího, atraktivního a efektivního vzdělávání žáků základních a středních škol v oblasti moderních dějin. V teoretické rovině jsou charakterizovány vybrané projekty realizované školami, paměťovými institucemi či neziskovými organizacemi. Praktická část je pak věnována charakteristice, podrobnému metodickému zpracování a evaluaci vlastního autorského projektu Vzpomínky na 80. léta v Československu, který vznikl pod záštitou Národního muzea v rámci projektu Dotkni se 20. století!. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, školský zákon, kurikulární reforma, moderní dějiny, projekt, škola
Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století jako námět pro edukační program
Dynterová, Veronika ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Ve své práci se věnuji tématu životního stylu šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století. Téma je zpracováno jako námět školního projektu pro žáky základní školy a nižšího gymnázia. První část práce je zaměřená teoreticky a týká se regionálních dějin a stručných dějin zámku Sychrov v dané době. Následující část se věnuje didaktické přípravě projektu a pojmům objektové a projektové výuky. V teoretické části se zabývám také novým konceptem "The Big Six historical thinking concepts," který se podílí na rozvoji historického myšlení žáků. Poslední část popisuje samotnou realizaci projektu se žáky.
Učitelé obecných a měšťanských škol v druhé polovině "dlouhého" 19. století. Teoretická a praktická příprava pro výkon povolání
Skuhrovská, Eliška ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na podobu teoretické a praktické přípravy učitelů obecných a měšťanských škol na českém území v druhé polovině "dlouhého" 19. století. Seznamuje s dobovou legislativou, osnovami učitelských ústavů, obecných a měšťanských škol a zabývá se též soudobou metodologií vyučování, jejíž znalost byla podmínkou absolvování učitelských ústavů i následujících zkoušek způsobilosti. Tyto prameny jsou též propojeny s písemnou pozůstalostí a vzpomínkami pěti tehdejších učitelů. Klíčová slova učitelé, učitelské ústavy, zkoušky učitelské způsobilosti, obecné školy, měšťanské školy, metodické příručky

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.