Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904.
Hennlichová, Marcela ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Vzájemné britsko-francouzské vztahy byly na přelomu 19. a 20. století velmi komplikované. V průběhu Fašodské krize roku 1898 stanuly obě velmoci na prahu války, jíž se nakonec podařilo vyhnout jen díky včasnému ústupu francouzského ministra zahraničí Delcassého. S nástupem nového francouzského velvyslance v Londýně Paula Cambona začala v britsko-francouzských vztazích nová éra, která nakonec vyústila o šest let později v podpis Entente Cordiale. Právě analýza britsko- francouzských vztahů v letech 1898 až 1904 a jejich vyústění v Entente Cordiale je předmětem předkládané diplomové práce, která se snaží zjistit, jaké faktory umožnily vzájemné britsko-francouzské sblížení. Podpis Entente Cordiale 8. dubna 1904 ukončil francouzskou politiku stálých obtíží v Egyptě, urovnal vzájemné britsko-francouzské rozpory v mimoevropských oblastech a strhl bariéru, která bránila britsko-francouzské spolupráci, čímž byla započata cesta k formování mocenských bloků, které se roku 1914 střetly ve světové válce.
Argentinská imigrační politika, 1852-1914
Švepeš, Václav ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Disertační práce se zabývá argentinskou imigrační politikou v letech 1852-1914. Byla zaměřena na vlastní proces imigrace, postoj argentinských politických klik a obyvatelstva, imigrační menšiny, vliv imigrace na vývoj Argentiny v daném období, životní podmínky imigrantů a proces jejich aklimatizace. Práce byla pro lepší orientaci rozdělena do dvou částí, na které navazují jednotlivé kapitoly. Za pomoci vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a článků, dobových publikací a dalších dostupných zdrojů se potvrdila důležitost zejména evropské imigrace na ekonomický vývoj země, její modernizaci, demografický a kulturní vývoj. Přestože byla imigrace spojena také s negativními aspekty, jakými byla faktická likvidace původního obyvatelstva, sociální nerovnost či velký vliv evropských společností na domácí hospodářství, Argentina se díky nárůstu obyvatelstva, zapojení imigrantů do primárního a sekundárního hospodářského sektoru a politické konsolidaci stala jednou z nejrychleji rostoucích světových ekonomik.
Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 - 1859)
Kovaříková, Lenka ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Novotný, Lukáš (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Disertační práce se věnuje období vlády velkovévody toskánského Leopolda II. a jeho vztahu k Maremmě a její bonifikaci. Během třiceti let své vlády dokázal velmi zásadním způsobem změnit nejzaostalejší oblasti své země. A to i přes to, že jeho pozice byla ztížena politickými změnami během revolučních let 1847-1849 a nakonec byla jeho vláda ukončena sjednocením Itálie a začleněním Toskánska do nově vzniklého Italského království, které bylo cílem italského národního obrození. V této práci, která se krom stručného životopisu Leopolda II. zabývá i jeho politikou zaměřenou na celkový rozvoj Toskánska, nebylo možné opominout životní osudy a především hlavní díla jeho tří nejbližších spolupracovníků - osobností majících zásadní vliv na realizování bonifikačních prací - Vittoria Fossombroniho, Gaetana Giorginiho a Alessandra Manettiho. Práce se věnuje průběhu vlastních bonifikačních prací v Maremmě, jejich organizaci a dosaženým výsledkům. Součástí Leopoldem II. plánované celkové bonifikace bylo i budování silniční sítě, jejíž nutnou součástí byly četné mosty přes kanály a regulované vodní toky. V oblasti bylo nutné řešit i zdravotní problémy, především pak malárii, kde se zatím stále hledaly její příčiny, způsob přenosu a nejefektivnější léčebné postupy. Poslední problematikou spojenou s celkovou...
Vzdálené ovládání robotické ruky z Merkuru pomocí mobilní aplikace
NOVOTNÝ, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením přehledu možností vzdáleného ovládání a výběrem vhodné mobilní aplikace pro tento případ. Dále úpravou softwaru a hardwaru robotické ruky, aby bylo možné tuto zvolenou metodu použít. Poté vyzkoušení, odladění zvolené metody a sepsání dokumentace.
Návrh a realizace experimentálního zařízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků
Novotný, Lukáš ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací experimentálního zařízení pro výzkum v oblasti určování zbytkových napětí vzorků s nerovnoměrně rozloženým profilem napětí po tloušťce vzorku. Byla provedena rešeršní studie řešené problematiky, na jejímž základě byly zpracovány kapitoly popisující vznik zbytkových napětí, jejich klasifikaci a metody, používané pro stanovení jejich velikosti. V další části práce je uveden konstrukční návrh experimentálního zařízení a pevnostní kontrola jeho vybraných částí. Následně je představen finální návrh experimentálního zařízení, včetně kompletní výrobní dokumentace a je uveden průběh jeho realizace a montáže. Závěr práce je pak věnován popisu provedeného zkušebního zatížení vzorku.
Vyjížděcí stůl karosářského lisu
Novotný, Lukáš ; Tůma, Jiří (oponent) ; Omes, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vyjížděcího stolu pro karosářský lis a návrhem kolejiště, ve kterém se stůl ve dvou navzájem kolmých směrech pohybuje. Tyto vyjížděcí stoly se používají pro usnadnění a urychlení výměny lisovacího nástroje, což je v automobilovém automatizovaném průmyslu velmi žádoucí pro zkrácení časů a zefektivnění výměny lisovacích nástrojů. Součástí práce je rešerše současného stavu poznání systémů pro rychlou výměnu nástrojů, návrh vyjížděcího stolu a jeho pohonu, návrh kolejiště, množství návrhových a kontrolních výpočtů, návrh mechanismu zvedání stolu, optimalizační a pevnostní výpočty stolu v programu ANSYS. Všechny návrhové konstrukce stolu, kolejiště a základní dispozice pracoviště jsou zpracovány ve 3D modeláři Autodesk Inventor. Přílohu tvoří výkresová dokumentace hlavních sestav, a to sestav svařence a obrobku stolu, montážní výkres sestavy stolu, montážní výkres sestavy kolejiště, výkres dispozice pracoviště a dále výkres hnaného hřídele, svařence a obrobku stolu a bloku kolejiště.
British radical reform movement in the period 1792-1795
Borodáčová, Jana ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Novotný, Lukáš (oponent) ; Opatrný, Josef (oponent)
Dizertačná práca sa zameriava na vývoj anglického a škótskeho radikálneho reformného hnutia v 90. rokoch 18. storočia a analyzuje vzťah medzi britskou vládou a radikálnymi reformátormi, ktorí svojou kampaňou usilovali o zavedenie všeobecného volebného práva a ročného parlamentu. Práca tiež kladie dôraz na reakciu veľkej časti verejnosti a to hlavne majetnej, ktorá sa v strachu zo šírenie myšlienok Francúzskej revolúcie, rozhodla potlačiť aktivity reformátorov prostredníctvom tzv. loajalistického hnutia. Výsledkom obavy loajalistov z hrozby domáceho jakobinizmus, bola vlna perzekúcií, ktorá bola zakončená veľkými politickými procesmi v Škótsku a Anglicku, v rokoch 1793 a 1794. Práca sa tiež zameriava na otázku vplyvu Francúzskej revolúcie na aktivity reformátorov a vysvetľuje, do akej miery medzi radikálmi prevládali myšlienky republikanizmu a aký vplyv mala na ich činnosť domáca tradícia reformného hnutia a Slávna revolúcia. Okrem toho dizertačná práva analyzuje i samotné aktivity reformátorov, ktorí založili v priebehu roku 1792 množstvo nových spoločností, ktorých členská základňa pozostávala hlavne z pracujúcej triedy. Britský radikalizmus 90. rokov je preto považovaný za predchodcu neskoršieho chartistického hnutia.
Reflexe genocidy českých židů od roku 1945 do současnosti ve světle dosud nezveřejněných archivních materiálů (Analýza národních příběhů hostitelských zemí obětí holokaustu a vliv na jejich individuální válečné svědectví)
Roubínek, Jan ; Novotný, Lukáš (oponent)
(česky): Cílem mé práce bude ukázat, že svědci určité historické události o ní mohou vypovídat zcela odlišným způsobem, aniž by mluvili nepravdu. Předmětem mého badatelského zájmu bude pohled na genocidu českých židů očima generace narozené v době první československé republiky. Tito židé, ať už česky či německy mluvící, kteří přežili holocaust, byli v den osvobození vesměs sjednoceni v základních aspektech vnímání své minulosti prožité v nacistickém ghettu, a ideologické rozdíly, které mezi nimi snad mohly v předválečných letech existovat, přestaly pro ně být pod vlivem společné zkušenosti z let strávených ve stejných podmínkách důležité. Dalo by se tedy říci, že pod úhlem kritéria vnímání jejich válečných zkušeností se tehdy v roce 1945 jednalo o poměrně monolitní skupinu. Ne však na dlouho. Tito lidé se po skončení II. světové války vrátili do svých domovů v obnovené Československé republice a názory různých skupin mezi nimi se začaly postupně lišit. Některým nový režim naplnil jejich očekávání, ale většina českých židů raději později emigrovala do zahraničí, kde začali o svých válečných zážitcích vypovídat. Vypovídali i židé v Čechách. V průběhu budoucích desetiletí, která uplynula od doby války, byly jejich vzpomínky postupně modifikovány a začaly se v různých pohledech lišit. Evoluci pohledu...
Problematika postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého okresu
Andrš, Pavel ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Kvaček, Robert (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Předmětem této disertační práce je zkoumání problematiky postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého politického okresu s důrazem na hlavní a rozhodující aspekty společenského dění - politiku, hospodářské a sociální záležitosti s tím, že pomocnými a podpůrnými prvky jsou: demografie, hraniční záležitosti, přítomnost českého etnika, náhled na vlastní (německé) dějiny a vývoj církví a náboženství. Nejdecký politický okres je zde zasazen do rámce regionálních dějin s ohledem na historický kontext vývoje Československa či v některých případech i světa. Zde představené regionální dějiny formou sondy z pohledu velkých dějin a zčásti i pomocí mikrohistorie si kladou za cíl vycházet ze široce pojaté pramenné základny a zachytit vlivy a dopady celostátní politiky na utváření podoby regionu Nejdecka a jeho obyvatel. V některých ohledech, pokud to samozřejmě jde, jsou aplikovány výzkumné metody. Celkově má práce zaplnit tak zvaná bílá místa v regionální historiografii, neboť doposud vycházející knihy či studie se zaměřují jen na dílčí úzce regionálně vymezená témata a teprve ucelená zpracovanost, o níž se autor této práce pokouší, by tak mohla posunout regionální bádání o další krok dopředu. Vzhledem ke specifikům pohraničních oblastí a jejich pozdějšímu vývoji, mnohdy...
Synthesis and characterisation of flavonoids as potential anticancer agents
Novotný, Lukáš ; Pour, Milan (vedoucí práce) ; Kučerová, Marta (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Université de Limoges Faculté de Pharmacie Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles Školitelé: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D., Dr. Christelle Pouget Student: Lukáš Novotný Název diplomové práce: Syntéza a charakterizace flavonoidů jako potenciálních protinádorových látek Nádorová onemocnění představují ročně s více jak 3 miliony nových případů a 1,7 milionu úmrtí druhou nejčastější příčinu úmrtí v Evropě. Hledání nových protinádorově působících látek je jednou z nejdůležitějších cest pro zlepšení léčby a zvládání této nemoci. V současné době okolo 50 % používaných protinádorových léčiv jsou přírodní látky nebo sloučeniny z přírodních látek odvozené. Flavonoidy, deriváty 2-fenyl-1,4-benzopyronu, jsou známy pro své antioxidační, protizánětlivé, vaskuloprotektivní, antimikrobní a protinádorové účinky. Tento projekt se zaměřuje na flavonoidy s otevřeným kruhem C, zvané chalkony. Zahrnuje syntézu dvou originálních látek, bichalkonu a chalkonu navázaného na polyamin, za účelem budoucího testování jejich potenciální antiproliferativní aktivity na nádorových buněčných koloniích. Deriváty chalkonů byly získány pomocí Claisenovy-Schmidtovy kondenzace a Suzukiho reakce. Různé syntetické přístupy jsou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 NOVOTNÝ, Libor
4 NOVOTNÝ, Lubomír
29 NOVOTNÝ, Lukáš
11 Novotný, Ladislav
5 Novotný, Libor
4 Novotný, Lubomír
2 Novotný, Luboš
3 Novotný, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.