Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium molekulárních mechanismů kardioprotektivního působení morfinu
Škrabalová, Jitka ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Hlaváčková, Markéta (oponent)
Akutní i chronické podávání morfinu dokáže u potkanů výrazně snížit ischemicko- reperfuzní poškození srdce. Molekulární mechanismy zprostředkovávající protektivní působení morfinu však nejsou dodnes zcela objasněny. Zároveň existuje jen velmi málo poznatků o důsledcích dlouhodobého působení morfinu na srdeční tkáň. V první části projektu jsme se proto zaměřili na zkoumání vlivu dlouhodobého podávání vysokých dávek morfinu (10 mg/kg/den, 10 dní) na srdeční tkáň potkana. Ve druhé části projektu jsme zkoumali vliv 1 mM morfinu na viabilitu a redoxní stav buněčné linie potkaních kardiomyoblastů H9c2, u které byl vyvolán oxidativní stres působením 300 µM tert-butylhydroperoxidu (t-BHP). Naše experimenty ukázaly, že dlouhodobé podávání morfinu neovlivnilo množství a afinitu myokardiálních β-adrenergních receptorů (β-AR), ale téměř zdvojnásobilo množství dominantní izoformy myokardiální adenylylcyklázy (AC) V/VI a vedlo k supersenzibilizaci AC. Proteomické analýzy současně odhalily, že dlouhodobé podávání morfinu bylo spojené s výraznými změnami proteomu levé srdeční komory. Docházelo přitom především ke zvýšení exprese heat shock proteinů (HSP). Zvýšená exprese HSP27 byla současně doprovázena zvýšenou fosforylací tohoto proteinu, přičemž míra fosforylace byla nejvyšší 3 dny po ukončení podávání morfinu a...
Reptory spřažené s trimérními G proteiny v membránových doménách
Rudajev, Vladimír ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Teisinger, Jan (oponent)
Závér Nďím cilem bylo isolovat frakci plasmatickémembránycharakterisovanoujako lipidové rafý (membránovédomény)a naléá míru asociace receptorůspřažených s trimemími G proteiny (GPCRs) s těmito membránoými strukturami. Pro separaci raftů jsme použilitři různépostupy- detergentovouextrakci,alkalickou preparacise sonikaci a mechanickouhomogenisaci.Zjistilijsme, žepouzeaplikace Tritonu X-l00 vedla k oddělení lipidových raftůod většinovémembrálové fáze.Pro charakterisacihustotníchsacharosov'ých gradientůzískaných z homogenáhr"alkalického čidetergentovéhoextraktu jsme použili celou řadu bílkovin vys\Áujících sepo centrifugaciv oblastechgradientuodpovidajicich sacharosámo nízké(15.25%)i lrysoké(40%)hustotě.Nizkohustotní,detergentresistentní membriínovéfragmený byly charakterisovány přítomnostíproteinůmembrrí'rrovýchdomén caveolinu,flotillinu a GPI vrizanýchalkalickéfosfatasy,cD55' cD58 a CD59, zatímco vysokohustotnígradientovéfrakce obsahovalypřevážnouvětšinuneraftov'ýchproteinůNďK- ATPasy, MHc I' cDl47' calnexinu a transferinovéhoreceptoru.Alkalická extrakceani homogenisacebuněčnéhomateriálunevedlak isolaci membránovýchdoménoddělenýchod nedoménovéfaze plasmatickémembrány. Kromě ruzrrých,'markerov.ých..proteinůjsme analysovalipředevšímgradientové distribucetrimerníchG proteinůGsa, Gqcr/Gl lo, Gil '2a' GB a...
Myofibrilární organizace PCr/CK systému v kosterním svalu
Žurmanová, Jitka ; Mejsnar, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Neckář, Jan (oponent)
4. METODY Izolaceapermeabilizacesvalovýchvlriken Izolacemyofibril Měřeni spoťebykyslíku Spojeneenzymatickéanalýzyprostarroveni:ATP. ADP, PCr, keďin, laktiÍ, pyruvátaspeciÍickéCK aktivity Stanoveníobsahuproteirrůaanorganickéhotbsfiítu Spcifické fluoresceněníznačeníCK mo|ekuly Elektrotbreťckéděleníproteinů(SDS.PAGE) DetekceproteinůstříbremaCBB KonfoMhí mikroskopie Elektronovámikoskopie FLIP metodaprodetekcipohybufluorescenčněznačenýchmolekul 5'soUHRNvÝslpprÚ výsledky disertačníprácejsou obsaženyve ětyřecbnásledujícíchčláncíclrkteréjsou pub|ikovrírrynebopňjatyk publikaciv ďbomých ěasopisechs IF. (t) Lcvelsof energy.rs|atedmetebo|itesin intacÍandisolrtedperfused-superfusedrat ske|eta|musc|es1Štettetal. t9ll; Práce zavedla metody měření metabolitůPCr/CK systémua kvantifikovala energďicloj'stavkostemíhosvalupotkana:i) izolovanéhopomocímetody,,freezec|amping.. ii) po vasku|ámíizolaci iii) po regeneraci,současněperÍirndovanéboa supeďundovného médiem'Hladinarnakoergrrichfosfátův anoxiii poperfusipoklesl4 avšakkreatinovynáboj [PCt]{[PCr]+[cr]) dosrihl stejnéhodrroý u perfundované|ro.superfundovalréhosvalu váledem ke konEole (,freezec|ampeď.).Konstantníkeatinový nríbojindíkujezachování rovnováŽnéhoellergetickéhostavu u izolovaného perfundovaného-superťundovného m.sacilis. (2)' Creatinc kinase reaction in skinned rat...

Nováková, Olga, ; Duffková, Jana, (vedoucí práce)
Myocardial tolerance to ischemia/reperfusion injury - possible protective mechanisms
Alánová, Petra ; Neckář, Jan (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Vaněčková, Ivana (oponent)
Ischemická choroba srdeční představuje hlavní příčinu mortality v České republice a v dalších ekonomicky vyspělých zemích světa. Účinky ischemické choroby srdeční bývají připisovány patologickým změnám vyvolaným její akutní formou, infarktem myokardu. Tato disertační práce se pokusila přispět k celosvětové snaze o hlubší porozumění mechanismů, které by dokázaly ochránit srdce před důsledky ischemicko/reperfuzního (I/R) poškození. Disertační práce je založena na čtyřech publikacích - zatímco první tři jsou přijaté do tisku, čtvrtá se nachází v recenzním řízení. V první studii jsme prokázali úlohu oxidu dusnatého (NO) v mechanismu účinku chronické hypoxie (CH). Zjistili jsme, že exogenně zvýšená dostupnost NO stejně jako inhibice fosfodiesterázy typu 5 vede ke zvýšené ischemické toleranci srdcí normoxických i chronicky hypoxických potkanů. Účinky obou zásahů nebyly aditivní, což napovídá o zapojení signalizace spojené s NO v kardioprotektivním účinku CH. Druhá studie pokračovala ve studiu molekulárních mechanismů spojených s kardioprotekcí vyvolanou CH. Ukázali jsme, že protektivní efekt CH na velikost infarktu je spojen se zvýšenou koncentrací tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) a TNF-α receptoru R2. Ve třetí studii jsme sledovali účinek dexrazoxanu (DEX), dosud jediného klinicky schváleného...
Mitochondriální respirace u chladově adaptovaných potkanů. Srovnání tkání.
Flégrová, Eliška ; Žurmanová, Jitka (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent)
Adaptace na chlad neboli otužování je známo po mnoho desetiletí svými blahodárnými účinky na zdraví člověka. Naproti tomu náhlá expozice chladu, chladový šok, je velkým rizikem vzniku mozkových a srdečních příhod, zvláště u starších jedinců. Existuje velmi málo literárních údajů o buněčných a molekulárních mechanismech chladové adaptace na srdci a mozku. Cílem této práce bylo postihnout a srovnat rozdílné vlastnosti mitochondrií srdeční, jaterní, mozkové a hnědé tukové tkáně potkanů chovaných ve 25 ± 1 řC a po mírné chladové adaptaci (9 ± 1 řC, 5 týdnů). K analýze byla použita oxygrafická a spektrofotometrická měření a metoda Western blottingu. Podařilo se nám postihnout charakteristické tkáňové rozdíly v souvislosti s jejich úlohou v kontextu celého organismu. Zjistili jsme rozdíly v respirační kontrole u srdce a jater. Adaptace na chlad snížila aktivitu enzymů Krebsova cyklu. Příspěvek mastných kyselin k respiraci je maximální u hnědého tuku a minimální v hipokampu. Další studium je však nezbytné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 NOVÁKOVÁ, Olga
2 Nováková, Oldřiška
3 Nováková, Olga,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.