Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektrická stabilita srdce při hypotermií navozených změnách plazmatické koncentrace K+ a modulaci autonomního nervového systému renální denervací.
Kudlička, Jaroslav ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Nováková, Marie (oponent) ; Danzig, Vilém (oponent)
Maligní komorové arytmie jsou častou příčinou náhlé smrti srdeční. Mírná terapeutická hypotermie (MTH) je rutinně využívána v poresuscitační péči pro předpokládané neuroprotektivní účinky. Avšak bezpečnost MTH z hlediska elektrické stability srdce dosud nebyla uspokojivě prokázána. Také zvýšený tonus sympatického nervového systému u pacientů se srdečním selháním přispívá k vyššímu výskytu maligních komorových arytmií. Cílem této práce bylo ověření předpokladu bezpečnosti MTH stran vyvolatelnosti fibrilace komor (VF) na biomodelu prasete, zejména ve vztahu ke spontánním změnám kalemie a QT intervalu. Dále jsme předpokládali, že renální denervace (RDN) by mohla snížit vyvolatelnost VF u biomodelu prasete. V první části práce bylo použito 6 biomodelů, u kterých byla v celkové anestezii navozena MTH pomocí mimotělního oběhu. Vyvolatelnost VF byla studována programovanou ventrikulární stimulací z hrotu pravé komory (8 základních stimulů s dalšími až 4 extrastimuly) vždy třikrát u každého biomodelu za následujících podmínek: během normotermie (NT), po dosažení teploty jádra 32 řC (HT) a po dalších 60 minutách stabilní hypotermie (HT60). Byla měřena vyvolatelnost VF, efektivní refrakterní perioda komor (ERP), interval QTc a kalemie. V druhé části práce byla stejnou metodikou provedena kontrolovaná...
Odlehčovací služby pro lidi s autismem a mentální retardací - dostupnost v regionech
Nováková, Marie ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku poskytování odlehčovacích služeb rodičům dětí a dospělých s autismem a mentální retardací. V úvodních kapitolách se diplomová práce zaměřuje z teoretického hlediska na poruchy autistického spektra v kombinaci s mentální retardací a možným výskytem problémového chování. V práci jsou dále popsány terapeutické postupy pro jedince s autismem a mentální retardací, dále se práce věnuje obecné problematice poskytování sociálních služeb těmto jedincům. Ze sociálních služeb pak diplomová práce cílí především na služby odlehčovací. V empiricky zaměřené části diplomová práce popisuje dostupnost odlehčovacích služeb pro rodiny s jedincem s autismem a mentální retardací v jednotlivých regionech České republiky.
Dětské skupiny v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče
Nováková, Marie ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Heider, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dětskými skupinami v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče. Mapuje prožívání rodiče na skupinách z pohledu matek a terapeutů. Teoretická část se zaměřuje na vymezení skupinové psychoterapie, specifik dětské psychoterapie a podpůrných skupin. Dále je zde věnována pozornost prožívání rodiče problémového dítěte a jeho aktivní roli v procesu dětské psychoterapie. Věnuje se také roli terapeuta. V empirické části je představen kvalitativní výzkum. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s 5 matkami a se 4 terapeuty. Tyto rozhovory byly analyzovány dle metody vytváření tematických trsů. Vyhodnocování dat bylo inspirováno také metodou zakotvené teorie. Výsledky dokazují, že pohledy rodičů a terapeutů se ve většině oblastech shodují. Obě skupiny vnímají velký význam rodiče na skupině. Skupina působí terapeuticky jak na dítě, tak i na rodiče. Toto působení ovlivňuje průběh celého procesu. KLÍČOVÁ SLOVA: dětská psychoterapie, skupinová psychoterapie, podpůrné skupiny, rodič problémového dítěte, spolupráce s rodičem
Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost
Machač, Stanislav ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Vilikus, Zdeněk (oponent) ; Nováková, Marie (oponent)
Úrazové poškození krční míchy má zásadní dopad na determinanty kardiovaskulární zdatnosti. V rámci tetraplegie se vedle radikálního snížení aktivně využívané svalové hmoty typicky objevuje také výrazná dysfunkce autonomního nervového systému a s tím spojená porucha řízení katecholaminů. Nezřídka se rozvíjí dlouhodobá inaktivita, kdy nejsou dostatečně využity ani zachované pohybové možnosti, což ve zvýšené míře přispívá k rozvoji běžných civilizačních onemocnění. Tato práce si klade za cíl vyhodnotit kardiovaskulární funkci, resp. zdatnost mužů s traumaticky přerušenou krční míchou na úrovni C5-C7 (n=20) za referenčního srovnání zdravých mužů (n=27), kteří podstoupili shodný zátěžový test na ručním ergometru. Hlavními sledovanými ukazateli byla odezva arteriálního tlaku krve na tělesnou zátěž, vrcholová spotřeba kyslíku a chronotropní reakce srdce. V první části studie byly provedeny zátěžové testy do subjektivního maxima pro mezi-skupinové porovnání hodnot spojených s vrcholovou zátěží. Jelikož se vrcholový výkon u jedinců se zraněnou krční míchou od zdravých probandů značně liší, stává se tento fakt omezením bližší komparace odezvy sledovaných ukazatelů. Z toho důvodu byla provedena druhá část výzkumu, v rámci níž byly opakovány zátěžové testy zdravých probandů - tentokrát ne do subjektivního...
Pohled zkušených učitelů na šikanu a narušené vztahy ve třídě
Nováková, Marie ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Horková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na pohled zkušených učitelů na šikanu a narušené vztahy ve třídě. Teoretická část se dotýká charakteristiky šikany a jejích typických znaků. Vymezuje hlavní protagonisty šikany. Dále popisuje postupy při řešení šikany, diagnostiku, intervenci a prevenci. Teoretická část se také věnuje roli učitele, vymezení jeho profese a zkušenosti. Empirická část se představuje subjektivní pohled zkušených učitelů na šikanu a narušené vztahy ve třídě. Zaměřuje se na jejich osobní zkušenosti s jevem. Mapuje nástroje a strategie, které zkušení učitelé používají při řešení šikany a její prevenci.
Regulace receptorů spřažených s G proteiny Studie muskarinových a β-adrenergních receptorů u M2KO myší
Beneš, Jan ; Mysliveček, Jaromír (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Nováková, Marie (oponent)
Souhrn (česky): Cílem práce bylo podrobně analyzovat myši s vyřazeným M2-receptorem (M2KO) jednak za klidových podmínek a dále po působení stresového podnětu (chladový stres). Zaměřili jsme se zejména na roli antagonistických receptorů (adrenoceptorů) v srdci a jejich roli v adaptaci na chybějící M2-receptor. Provedeny byly vazebné studie, studie genové exprese, echokardiografie, telemetrický monitoring srdeční činnosti, tělesné teploty a aktivity, analýza variability tepové frekvence, analýza biorytmů, analýza srdeční činnosti po podání agonistů a antagonistů muskarinových receptorů a adrenoceptorů, stanovení aktivity adenylyl cyklázy a NO syntázy, stanovení sérové koncentrace katecholaminů a genové exprese enzymů syntetizujících katecholaminy. Vyřazení M2-receptorů vedlo ke kompenzatornímu snížení β1 a β2-adrenoceptorů doprovázené snížením jejich genové exprese, down-regulovány byly rovněž M3-receptory. Chybějící M2-receptory byly funkčně nahrazeny β3-receptory, které byly upregulovány (nikoli kardioinhibičními M4-receptory). Signalizace přes β3-receptory vedla dále cestou adenylátcyklázy a nikoli NO syntázy. Všechny tyto změny byly zjištěny pouze v levé komoře, odpovědným mechanismem se tedy zdá být heterologní regulace. Mírně vyšší bazální frekvence a nižší tělesná teplota M2KO myší podtrhuje důležitost...
Zavedení mikrobiologické diagnostiky původců invazivních infekcí - Bartonella henselae a Bartonella quintana
Nováková, Marie ; Melter, Oto (vedoucí práce) ; Chrenková, Vanda (oponent)
Bartonely jsou původci infekcí s pestrou klinickou symptomalogií, včetně závažných, jako je např. endokarditida. Přímý průkaz bartonel se dosud v České Republice neprovádí a proto je nutné se touto problematikou zabývat. Správná diagnostika těchto infekcí je předpokladem cílené antibiotické léčby pacientů. Do rodu Bartonella dnes patří více než 20 druhů bakterií. Jsou to malé gramnegativní tyčinkovité bakterie, které způsobují nové tzv. emerging infekce, jako je cat scratch disease (CSD), projevující se typickou regionální lymfadenitidou, dále bacilární angiomatózu (BA), jejímiž typickými symptomy jsou kožní a podkožní uzlíky (noduly). Dále také vyvolávají nemoc zvanou zákopová horečka nebo jihoamerická bartonelóza. V experimentální části práce byly provedeny genotypové a fenotypové metody na diagnostiku těchto bakterií, konkrétně na dva druhy bartonel, a to Bartonella henselae a Bartonella quintana. Výsledky ukazují, že vhodnými metodami na diagnostiku bartonel, jsou amplifikace rodově specifických genů ribC a ftsZ, dále provedení metody pulzní elektroforézy (PFGE) jako typizační metody a ze stanovení citlivostí na antibiotika se jako nejvhodnější ukázalo testování E-testy. V této práci byla provedena optimalizace genotypových i fenotypových metod, z nichž se některé ukázaly jako vhodné pro...
Obraz české rodiny v časopisu Respekt v roce 1996 a 2006
Nováková, Marie ; Osvaldová, Barbora (oponent) ; Jirsová, Pavlína (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o tom, jakým způsobem týdeník Respekt reflektuje problematiku české rodiny a školství. Porovnávány byly články o rodině a školství z ročníků Respektu 1996 a 2006. Celá práce je rozdělena na teoretickou a vlastní analytickou část. V teoretické části je stručně popsán vývoj rodiny, vliv období komunismu na současnou rodinu a historie časopisu Respekt. V druhé části je provedena analýza tematického zaměření, analýza kritiky v nich a analýza článků z hlediska média. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 NOVÁKOVÁ, Magdaléna
13 NOVÁKOVÁ, Marcela
19 NOVÁKOVÁ, Marie
31 NOVÁKOVÁ, Markéta
37 NOVÁKOVÁ, Martina
33 NOVÁKOVÁ, Michaela
3 NOVÁKOVÁ, Milena
3 NOVÁKOVÁ, Miroslava
20 NOVÁKOVÁ, Monika
1 Nováková, M.
9 Nováková, Magdalena
9 Nováková, Magdaléna
13 Nováková, Marcela
1 Nováková, Marianna
31 Nováková, Markéta
4 Nováková, Marta
37 Nováková, Martina
4 Nováková, Martina,
33 Nováková, Michaela
3 Nováková, Milena
4 Nováková, Miluše
1 Nováková, Miriam
3 Nováková, Miroslava
20 Nováková, Monika
1 Nováková, Mária
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.