Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sdílená paměť jako dramaturgické východisko
Klimešová, Anna ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; KLÍMA, Miloslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá, jakým způsobem může být sdílená paměť inspirací pro autorské divadlo. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce nazvaná Sdílená paměť jako dramaturgické východisko zkoumá oblasti vztahu paměti a autorského divadla. Ve druhé části práce se věnuji analýze a reflexi zkoušení bakalářské inscenace Barunka is leaving.
Prvek nahodilosti ovlivňující kompozici během procesu zkoušení
Vášová, Viktorie ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; KROBOT, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá prvkem náhody ve zkoušecím procesu a tím, jak lze nepředvídatelné impulsy přicházející v průběhu zkoušení zapojovat do připraveného rámce konceptu inscenace. Cílem je zreflektovat dosavadní režijní praxi z průběhu bakalářského studia a zaměřit se na analýzu jednotlivých procesů zkoušení, zejména zkoušení bakalářské inscenace ADA. Všímat si budu především typu materiálu, se kterým se do zkoušecího procesu vstupuje, a na základě toho porovnávat, jak je tím proces ovlivněn a kolik ponechá prostoru pro nepředvídatelné impulsy, které proměňují výsledný tvar.
Od představy k situaci
Jacques, Nina ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; KLÍMA, Miloslav (oponent)
Tato práce se zabývá tématem scénického psaní a tím, jakým způsobem se následně taví do výsledného divadelního tvaru. Tedy jak se primární inspirační impulz mění v divadelní situaci či obraz.
Hledání tělesné přítomnosti při procesu tvorby
Hanušová, Eliška ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; TRPIŠOVSKÝ, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá tělesnou přítomností herce na jevišti při zkoušecím procesu a následném představení samotném. Dělí se na dvě části, přičemž v první se zabývá přítomností fyzickou. V této části se píše především o rozvoji fyzických dovedností a zlepšování tělesné kondice. V druhé části se zabývá přítomností mentální, koncentrací, odpočinkem atd. Skrze příklady konkrétních cvičení, se v práci nastiňuje jakýsi postup pro nalezení tělesné koncentrace a napětí v těle. Příklady konkrétních situací a cvičebních postupů se vztahují k průběhu tvůrčího procesu představení /Barunka is leaving/, které mělo premiéru 13. 4. 2017 ve studentském divadle Disk.
Komunikace obrazem
Bělochová, Vendula ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; SMOLÍK, Robert (oponent)
Autorka práce se zabývá vizuálním obrazem, jazykem obrazu a způsobem komuni-kace obrazu. Téma je vztaženo k autorské inscenaci Veduty (autorský tým Vendula Bělochová, 3. roč. SC ALD, Jan Tomšů 2. roč. SC ALD), kde mezi divákem a perfor-merem vzniká vizuální obraz jako výsledek jejich společného nonverbálního dialogu. Autorka zkoumá tento obraz na základě analytické metody Rolanda Barthesa, určuje možnosti čtení tohoto obrazu a pojmenovává jazykové jevy, které daný obraz obsa-huje. Výsledkem práce je označení jazyka obrazu za poetický, z čehož vyplývá, že výsledek komunikace dvou účastníků inscenace Veduty je společnou vizuální básní.
Malé / velké loutky
Strýček, Jan ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; NOVÁK, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce je teoretickým shrnutím praktického uměleckého projektu, jenž byl závěrečným výstupem z bakalářského studia předmětu Animace, na katedře alternativního a loutkového divadla Akademie múzických umění v Praze. Jejím cílem je zhodnotit s odstupem proces tvorby projektu, od počátečního teoretického vytýčení, až po závěrečnou realizaci. Současně by měla problematiku jednotlivých bodů tvorby argumentačně podpořit ověřeným teoretickým zázemím a vytvořit tak možný návod a příklad pro všechny, kteří by chtěli v budoucnu vytvořit loutkové představení na podobných principech. V první části se práce zabývá otázkou profilu typického diváka loutkového divadla, snaží se rozbít panující mýtus, že loutky jsou jen pro děti a hledá hranici mezi tím, co lze označit za „loutkové pro děti“ a „loutkové pro dospělé“. V druhé části se práce zabývá problematikou stavby děje příběhu, o němž v průběhu představení rozhoduje divák. Snaží se odhalit všechny rizikové faktory, poukázat na již existující praktické ukázky a pátrá po tom, proč je tento postup v divadelní tvorbě na okraji zájmu. V poslední části se pak zaměřuje na problematiku zkušebního procesu s loutkou a na možnosti, kterými při něm omezuje nebo naopak obohacuje živého herce.
Herec nebo tanečník
Šurková, Julie ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; TRPIŠOVSKÝ, Lukáš (oponent)
Tato bakalářská práce je teoretickým shrnutím studia současného a moderního tance na taneční konzervatoři Duncan Centre a následného studia na katedře alternativního a loutkového divadla Akademie múzických umění v Praze. Zabývá se srovnáváním tak blízkých a zároveň vzdálených profesí jakými jsou herectví a tanec. Jejím cílem je pojmenovat v čem se obory shodují a kde se naopak rozcházejí. Zda je pro tanečníka těžké stát se hercem, zda je pro herce těžké stát se tanečníkem. A za jakých okolností je možné naplnit profesi tanečníka i herce na plný úvazek. V první části se práce opírá o mou vlastní zkušenost a můj osobní pohled na herce a tanečníka. Snaží se vyvrátit nevhodné pojmenování-performer, které běžně používáme pro všechny, jež naplňují více než jednu uměleckou činnost. V druhé části se práce zabývá fyzickým tréninkem obou profesí a snaží se pojmenovat, co musí tanečník přidat ke svému vzdělání, chceli se stát hercem. V poslední části se pak zaměřuje na zkušební proces, hledá chvíle ve kterých se obory stoprocentně protínají a schází se tak v jednom bodu.
DAMU pro nedamáky
Hron, Tomáš ; HAVELKA, Jiří (vedoucí práce) ; NOVÁK, Vladimír (oponent)
Diplomová práce hodnotí nynější nabídku uměleckých volnočasových aktivit pro děti a mládeţ na území České republiky. Zaměříme se na klady a zápory, které můţe umělecký kurz přinést, a jednotlivé produkční sloţky takovéto akce. Hlavními předměty diplomové práce jsou projekt Kurzy NAPLNO a metodika při vedení hereckého workshopu. Kurzy NAPLNO vznikly v roce 2015 na základě špatné zkušenosti s jinými kurzy. Projekt Kurzy NAPLNO jsou umělecké vzdělávací kurzy, které mají za úkol prohloubit zájemcům znalosti a zkušenosti v oblastech činoherního a alternativního herectví, muzikálového herectví, filmové produkce a médií (ţurnalistika, moderace). Během vzniku této diplomové práce Kurzy NAPLNO vstupovaly do třetího roku své existence.
Mikroskopický laboratorní rozbor vzorku sgrafita z domu ve Venhudově ulici v Brně
Slížková, Zuzana ; Kozlovcev, Petr ; Koudelková, Veronika ; Novák, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru vzorku sgrafita z 50.let 20. stol. na fasádě domu ve Venhudově ulici v Brně. Byla analyzována bílá povrchová vrstva a podkladní červenohnědá vrstva malty pomocí optické mikroskopie a elektronové mikroskopie ve spojení s prvkovou analýzou SEM-EDS.
Grotesque, or Queer? Homosexual characters in Tennessee Williams's selected short stories
Novák, Vladimír ; Ulmanová, Hana (vedoucí práce) ; Nováková, Soňa (oponent)
Tato práce, čerpající zejména z poznatků literární vědy a genderových studií, se zabývá zobrazením postav homosexuálů ve vybraných povídkách Tennesseeho Williamse. Přestože se otázka homosexuality objevuje ve Williamsově díle opakovaně, jeho povídková tvorba je v tomto ohledu výjimkou, neboť se zde Williams s tímto často tabuizovaným tématem vypořádává otevřeně. Standardní pohled kritiků na Williamsovo zobrazení homosexuality poukazuje na primárně negativní vykreslení, které by dalo považovat až za hraničící s homofobií. Toto je úzce spjato s prvky jižanské grotesky, která je pro Williamsovo dílo typická. Práce tento náhled tedy z velké části potvrdí, zároveň se však bude snažit zjistit, zdali by se postavy homosexuálních mužů daly číst jako queer, tzn. jestli vykazují prvky, které by byly v protikladu s tradičním pojetím lidské sexuality jako stabilní a neměnné. Druhá kapitola práce se bude zabývat teoretickým vymezením jižanské grotesky, jejíž specifický charakter tvoří zejména postavy, které z různých důvodů neodpovídají kategorii normality, a stávají se tak vyhnanci, které společnost nepřijímá. V prostředí silně konzervativního a nábožensky založeného amerického Jihu je bez pochyby mezi odchylky řazena i homosexualita. Pro úplné vymezení grotesky bude krátce osvětlen i rozdíl mezi jižanskou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 NOVÁK, Václav
4 Novák, V.
3 Novák, Viktor
1 Novák, Viktor Bc.
1 Novák, Vilém
5 Novák, Vlastimil
13 Novák, Vojtěch
15 Novák, Václav
5 Novák, Vít
4 Novák, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.