Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Malé / velké loutky
Strýček, Jan ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; NOVÁK, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce je teoretickým shrnutím praktického uměleckého projektu, jenž byl závěrečným výstupem z bakalářského studia předmětu Animace, na katedře alternativního a loutkového divadla Akademie múzických umění v Praze. Jejím cílem je zhodnotit s odstupem proces tvorby projektu, od počátečního teoretického vytýčení, až po závěrečnou realizaci. Současně by měla problematiku jednotlivých bodů tvorby argumentačně podpořit ověřeným teoretickým zázemím a vytvořit tak možný návod a příklad pro všechny, kteří by chtěli v budoucnu vytvořit loutkové představení na podobných principech. V první části se práce zabývá otázkou profilu typického diváka loutkového divadla, snaží se rozbít panující mýtus, že loutky jsou jen pro děti a hledá hranici mezi tím, co lze označit za „loutkové pro děti“ a „loutkové pro dospělé“. V druhé části se práce zabývá problematikou stavby děje příběhu, o němž v průběhu představení rozhoduje divák. Snaží se odhalit všechny rizikové faktory, poukázat na již existující praktické ukázky a pátrá po tom, proč je tento postup v divadelní tvorbě na okraji zájmu. V poslední části se pak zaměřuje na problematiku zkušebního procesu s loutkou a na možnosti, kterými při něm omezuje nebo naopak obohacuje živého herce.
Herec nebo tanečník
Šurková, Julie ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; TRPIŠOVSKÝ, Lukáš (oponent)
Tato bakalářská práce je teoretickým shrnutím studia současného a moderního tance na taneční konzervatoři Duncan Centre a následného studia na katedře alternativního a loutkového divadla Akademie múzických umění v Praze. Zabývá se srovnáváním tak blízkých a zároveň vzdálených profesí jakými jsou herectví a tanec. Jejím cílem je pojmenovat v čem se obory shodují a kde se naopak rozcházejí. Zda je pro tanečníka těžké stát se hercem, zda je pro herce těžké stát se tanečníkem. A za jakých okolností je možné naplnit profesi tanečníka i herce na plný úvazek. V první části se práce opírá o mou vlastní zkušenost a můj osobní pohled na herce a tanečníka. Snaží se vyvrátit nevhodné pojmenování-performer, které běžně používáme pro všechny, jež naplňují více než jednu uměleckou činnost. V druhé části se práce zabývá fyzickým tréninkem obou profesí a snaží se pojmenovat, co musí tanečník přidat ke svému vzdělání, chceli se stát hercem. V poslední části se pak zaměřuje na zkušební proces, hledá chvíle ve kterých se obory stoprocentně protínají a schází se tak v jednom bodu.
DAMU pro nedamáky
Hron, Tomáš ; HAVELKA, Jiří (vedoucí práce) ; NOVÁK, Vladimír (oponent)
Diplomová práce hodnotí nynější nabídku uměleckých volnočasových aktivit pro děti a mládeţ na území České republiky. Zaměříme se na klady a zápory, které můţe umělecký kurz přinést, a jednotlivé produkční sloţky takovéto akce. Hlavními předměty diplomové práce jsou projekt Kurzy NAPLNO a metodika při vedení hereckého workshopu. Kurzy NAPLNO vznikly v roce 2015 na základě špatné zkušenosti s jinými kurzy. Projekt Kurzy NAPLNO jsou umělecké vzdělávací kurzy, které mají za úkol prohloubit zájemcům znalosti a zkušenosti v oblastech činoherního a alternativního herectví, muzikálového herectví, filmové produkce a médií (ţurnalistika, moderace). Během vzniku této diplomové práce Kurzy NAPLNO vstupovaly do třetího roku své existence.
Mikroskopický laboratorní rozbor vzorku sgrafita z domu ve Venhudově ulici v Brně
Slížková, Zuzana ; Kozlovcev, Petr ; Koudelková, Veronika ; Novák, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru vzorku sgrafita z 50.let 20. stol. na fasádě domu ve Venhudově ulici v Brně. Byla analyzována bílá povrchová vrstva a podkladní červenohnědá vrstva malty pomocí optické mikroskopie a elektronové mikroskopie ve spojení s prvkovou analýzou SEM-EDS.
Grotesque, or Queer? Homosexual characters in Tennessee Williams's selected short stories
Novák, Vladimír ; Ulmanová, Hana (vedoucí práce) ; Nováková, Soňa (oponent)
Tato práce, čerpající zejména z poznatků literární vědy a genderových studií, se zabývá zobrazením postav homosexuálů ve vybraných povídkách Tennesseeho Williamse. Přestože se otázka homosexuality objevuje ve Williamsově díle opakovaně, jeho povídková tvorba je v tomto ohledu výjimkou, neboť se zde Williams s tímto často tabuizovaným tématem vypořádává otevřeně. Standardní pohled kritiků na Williamsovo zobrazení homosexuality poukazuje na primárně negativní vykreslení, které by dalo považovat až za hraničící s homofobií. Toto je úzce spjato s prvky jižanské grotesky, která je pro Williamsovo dílo typická. Práce tento náhled tedy z velké části potvrdí, zároveň se však bude snažit zjistit, zdali by se postavy homosexuálních mužů daly číst jako queer, tzn. jestli vykazují prvky, které by byly v protikladu s tradičním pojetím lidské sexuality jako stabilní a neměnné. Druhá kapitola práce se bude zabývat teoretickým vymezením jižanské grotesky, jejíž specifický charakter tvoří zejména postavy, které z různých důvodů neodpovídají kategorii normality, a stávají se tak vyhnanci, které společnost nepřijímá. V prostředí silně konzervativního a nábožensky založeného amerického Jihu je bez pochyby mezi odchylky řazena i homosexualita. Pro úplné vymezení grotesky bude krátce osvětlen i rozdíl mezi jižanskou...
Duchovní hudba na pražských katolických kůrech v době kulturní nesvobody 1948-1989
Stejskal, Zdeněk ; Slavický, Tomáš (oponent) ; Novák, Vladimír (oponent)
Duchovní hudba je v této práci pojímána jako funkční umění, které se uplatňuje v rámci liturgie. Proto (až na několik výjimek) k její tvorbě skladatel přistupuje jako k účelovému umění, jehož recepce je odkázána na kostel a v něm soustředěnou obec věřících. Funkčnost duchovní hudby je současně i příčinou zásadních zvratů v jejím vývoji, který je ovšem v podstatných rysech ovlivněn obecným vývojem hudebního umění. Odráží se v něm i vztah církve k liturgii a zprostředkovaně rovněž vztah státu k církvi. Tyto vazby se pak prolínají s dějinami duchovní hudby a zřetelně vystupují při zániku epochy literátských bratrstev, při rozvoji a zániku figurální duchovní hudby, vzniku a působení ceciliánské reformy, při jistém chaosu, který přinesl do vývoje duchovní hudby II.vatikánský koncil a paralelně s tím i v období vývoje duchovní hudby na pražských katolických kůrech v letech 1948-1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historismy v českém jazyce
Novák, Vladimír ; Janovec, Ladislav (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá dvěma základními tématy. Tím prvním je historismus jako specifický prvek lexikálního systému, druhým místo tohoto jazykového jevu v rámci textů literárních děl Zikmunda Wintra. Nejdříve je provedena komplexní charakteristika historismu jako lexikální jednotky, jejího postavení v systému našeho národního jazyka a jejího užití. Jsou zde shrnuty poznatky, které poskytuje k tomuto tématu autorovi dostupná česká i zahraniční jazykovědná literatura, jež jsou doplněny o vlastní autorova zjištění. Pozornost je věnována i zpracování tohoto typu lexémů v současných českých výkladových slovnících. V další části této práce je stručně charakterizován Wintrův autorský jazyk a způsob, jakým při tvorbě svých literárních děl tento významný spisovatel využíval zastaralých slov. Následná rozsáhlá část textu je pak věnována rozboru historismů, které se objevují v autorem analyzovaných a excerpovaných Wintrových prózách, způsobu, jímž těchto jazykových prostředků uvedený tvůrce užívá, a jejich specifickém místě v jeho autorském jazyce. Klíčová slova: archaismus, historismus, lexikální význam, periferie slovní zásoby, revitalizace, výkladové slovníky, zastaralá slova, Zikmund Winter. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historismy ve světle díla Zikmuda Wintra
Novák, Vladimír ; Janovec, Ladislav (oponent) ; Nedvědová, Blanka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá dvěma základními tématy. Tím prvním je historismus jako specifický prvek lexikálního systému, druhým místo tohoto jazykového jevu v rámci textů literárních děl Zikmunda Wintra. Nejdříve je provedena komplexní charakteristika historismu jako lexikální jednotky, jejího postavení v systému našeho národního jazyka a jejího užití. Jsou zde shrnuty poznatky, které poskytuje o tomto tématu autorovi dostupná česká i zahraniční jazykovědná literatura, ty jsou následně doplněny o vlastní autorova zjištění. Pozornost je věnována i zpracování tohoto typu lexémů v současných českých výkladových slovnících. V další části této práce je stručné charakterizován Wintrův autorský jazyk a způsob, jakým při tvorbě svých literárních děl tento významný spisovatel využíval zastaralých slov. Následná rozsáhlá část textu je pak věnována rozboru historismů, které se objevují v autorem analyzovaných a excerpovaných Wintrových prózách, způsobu, jímž těchto jazykových prostředků uvedený tvůrce užívá a jejich specifickém místě v jeho autorském jazyce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Aktuální trendy v bezkontaktním placení, přínos Apple a analýza trhu ČR včetně preferencí spotřebitelů
Novák, Vladimír ; Schlossberger, Otakar (vedoucí práce) ; Čarný, Ján (oponent)
Hlavním cílem této práce je metodou analýzy prozkoumat současné trendy v bezkontaktním placení a následně je implementovat na český trh. V rámci tohoto cíle se práce zabývá i jednotlivými wearable, tedy nositelnými zařízeními. Na tomto základě je dále pracováno v aplikační části, kde je jedním z vedlejších cílů práce zjištění preferencí spotřebitelů na trhu ČR. Jedním z vedlejších cílů je také shrnutí historie platebních karet a v rámci sociologického aspektu nalezení jisté analogie v zavádění novinek v platební oblasti směrem k současným trendům v bezkontaktních metodách. Zároveň jsou v rámci vedlejších cílů definovány stěžejní předpoklady podob platebního styku pro uplatnění se na trhu. Následující část se zaměřuje na elektronický platební styk. Konkrétně se zabývá trendy v elektronickém platebním styku, které ke své realizaci nevyžadují fyzickou přítomnost karty nebo čipu. Dále jsou analyzovány alternativní cesty v současných platebních metodách, konkrétně peer-to-peer platformy. Na těchto platformách je založena sdílená ekonomika, která rovněž představuje zajímavý potenciál pro možný rozvoj platební oblasti. Kapitola alternativních metod bezhotovostního styku je zakončena analýzou digitálních měn. Hypotézou této diplomové práce je, zdali může mít společnost Apple vliv na oblast bezkontaktních plateb a jakým způsobem může celý sektor ovlivnit. Součástí hypotézy je tvrzení, že se společnosti Apple podaří změnit oblast bezkontaktních plateb, tak jako se tomu stalo v hudebním průmyslu s iTunes a následně v telekomunikačním průmyslu díky revolučnímu zařízení iPhone. Možný přínos společnosti Apple je definován metodou deskripce. Možný přínos služby Apple Pay je charakterizován metodou logické dedukce na základě předchozích vztahů mezi jevy. V závěru práce jsou pomocí kvantitativní metody výzkumu, konkrétně prostřednictvím dotazníkového šetření, vyhodnoceny preference spotřebitelů v ČR a zároveň je vyhodnocena hypotéza možného přínosu Apple pro oblast bezkontaktních plateb.
Vysokorychlostní mobilní přístup pomocí řešení "Femtocells"
Novák, Vladimír ; Molnár, Karol (oponent) ; Novotný, Vít (vedoucí práce)
První část bakalářské práce popisuje princip mobilních sítí, jejich generace a vývoj. Nejvíce je zaměřena na datové přenosy a na třetí generaci mobilních systémů, které úzce souvisejí s hlavním zadáním. Druhá část se soustředí na historickou a technickou část technologie Femtocells - implementace, architektura, řešení jednotlivých poskytovatelů. V praktické části je rozepsáno řešení Femtocells pro 100 rodinných domků poblíž většího města (např. Brna). Ekonomické porovnání stávající sítě založené na makrobuňkách se síti s prvky Femtocells je popsáno v poslední části. Je zde nastíněna kalkulace, jak by mohlo Femtocells ušetřit náklady na provoz sítě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 NOVÁK, Václav
4 Novák, V.
3 Novák, Viktor
1 Novák, Viktor Bc.
1 Novák, Vilém
5 Novák, Vlastimil
13 Novák, Vojtěch
15 Novák, Václav
4 Novák, Vít
5 Novák, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.