Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teaching English of Deaf and Hard-of-hearing University Students
Doležalová, Marie ; Janáková, Daniela (vedoucí práce) ; Píšová, Michaela (oponent) ; Machová, Pavla (oponent)
Disertační práce s názvem Výuka anglického jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol si klade za cíl přiblížit z hlediska lingvistického i metodologického problematiku výuky anglického jazyka na vysokých školách, zejména pak na Karlově univerzitě v Praze. Práce je primárně rozdělena na dvě hlavní části. Úvodní část práce se zabývá obecnou sondou do problematiky jazykových kompetencí a jejich nabývání, rovněž i z hlediska lingvistického, u osob se sluchovým postižením. Ukazuje proměnné, které hrají, nebo mohou hrát roli při nabývání mluveného jazyka osobami se sluchovým postižením. Dále popisuje základní rozdělení těchto osob z medicínského pohledu, tj. na základě ztráty sluchu a vyzvdvihuje nutnost vzdělávání těchto studentů na základě lingvistických zkoumání, výzkumů a zjištění. Je zde popsána nutnost propojení lingvistiky s pedagogikou a přínos lingvistických výzkumů a postupů, jako jsou chybová analýza a kontrastivní analýza pro rozvoj produktivních dovedností studentů se sluchovým postižením Druhá část práce je vlastní konkrétní výzkumná část týkající se výuky anglického jazyka v rámci povinného základu studentů se sluchovým postižením na Univerzitě Karlově v Praze. Práce shrnuje výsledky pětiletého působení doktorandky jako lektorky anglického jazyka pro neslyšící a...
Vliv turismu na památky UNESCO Český Krumlov a Telč
Machová, Petra ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
VLIV TURISMU NA PAMÁTKY UNESCO ČESKÝ KRUMLOV A TELČ Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci pozitivních a negativních dopadů cestovního ruchu v historickém jádru Českého Krumlova a Telče po roce 1992, kdy byla města zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň analyzuje současný stav zapsaných památek. V první části práce je rozebírána odborná literatura zabývající se problematikou cestovního ruchu. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na návštěvnost, demografické změny a řízení cestovního ruchu v jednotlivých destinacích. Za nejpřínosnější části práce mohou být považovány kapitoly analyzující turistické portály, ubytovací a restaurační zařízení. Dále pak kapitola terénního šetření a také řízené rozhovory s vybranými aktéry cestovního ruchu a veřejné správy. Klíčová slova: Český Krumlov, Telč, UNESCO, cestovní ruch, dopady, vývoj
Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením
Machová, Pavla ; Mánek, Bohuslav (vedoucí práce) ; Mothejzíková, Jarmila (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce s názvem Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením se zabývá současnou situací ve výuce angličtiny ve speciálních středních školách pro sluchově postižené. Práce si klade dva cíle: - 1) shromáždit poznatky z didaktiky angličtiny a obohatit je o informace ze zdrojových disciplín, např. speciální pedagogiky, pedagogiky, psychologie a lingvistiky, aby vznikl ucelený základ speciální systematické didaktiky angličtiny pro žáky se sluchovým postižením; - 2) provést výzkumnou sondu v oblasti čtení s porozuměním v angličtině u středoškolských žáků a studentů s postižením sluchu, protože čtení je dovednost, kterou procvičují všechny skupiny těchto žáků. Práce shrnuje důležité informace o žácích se sluchovým postižením, jejich charakteristikách a potřebách. Jsou představeny základní komunikační systémy, práce se zamýšlí nad rozvojem jazyka a myšlení u neslyšících. Velký prostor je věnován motivaci, emočnímu a osobnostnímu rozvoji neslyšícího žáka a jeho praktickým komunikačním potřebám ve třídě. Dizertační práce shrnuje poznatky z didaktiky angličtiny a komentuje je z pohledu učitele speciální školy. Výzkumná část reflektuje výsledky sondy do oblasti čtení a porovnává žáky neslyšící a nedoslýchavé, nižší a vyšší ročníky a maturitní a učební obory. Klíčová slova: didaktika,...
Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů, vznikajících při přepracování vyhořelého jaderného paliva
Machová, Pavlína ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Práce shrnuje obecné pojmy týkající se vitrifikace vysoceaktivních odpadů. Popisuje jednostupňový a dvoustupňový princip vitrifikace a vitrifikaci metodou "Studený kelímek". Jsou zde shrnuty přednosti a nedostatky těchto metod. V práci jsou uvedeny konkrétní vitrifikační zařízení ve světě. S tím je spojena obecná charakteristika používaných skel pro imobilizaci vysoceaktivních odpadů. Většina zemí používá skla borosilikátová, pouze v Rusku jsou používána skla fosfátová. Je zde uveden rozsah složení těchto skel a srovnání jejich typických vlastností. Práce je zakončena ukázkou chemického složení některých konečných produktů vitrifikace.
Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací
Vlasák, Josef ; Cvrčková, H. ; Máchová, P.
Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční směsi. Sekvenační data z trnD-trnT oblasti byla využita pro studium variability populací dubu letního a dubu zimního.
Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu
Machová, Petra ; Zemanová, Věra (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s organizační kulturou a teambuildingovými aktivitami. Část praktická vychází ze zjištěných informací a navrhuje možné řešení pro zefektivnění motivace zaměstnanců grafického oddělení ve společnosti Cenega Czech, s. r. o.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně
Machová, Petra ; Zemanová, Věra (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků úklidové firmy ČISTĚ CZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku zákazníka, marketingového výzkumu a dotazníku, jako nástroje pro shromažďování informací. V praktické části jsou analyzovány a zpracovány získané výsledky dotazníkového šetření, návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Účinky UV záření na lidský organismus
MACHOVÁ, Petra
Práce mapuje míru ochrany zdraví studentů před škodlivými účinky UV záření a jejich znalosti o účincích UV záření na organismus. Soubor tvořili studenti prezenční a kombinované formy studia Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem této práce je zmonitorování znalostí studentů ZSF JU o účincích UV záření na organismus a zmapování míry ochrany zdraví studentů ZSF JU před škodlivými účinky UV záření. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku UV záření a jeho účinky na lidský organismus. Práce je pak více směřována na samotnou problematiku kožních nádorů, hlavně problematiku již zmiňovaného maligního melanomu, který představuje v současnosti na celém světě zejména u bílé populace závažný zdravotnický problém. V práci je mu věnována velká pozornost, neboť mezi všemi nádory zaujímá významné místo a to hlavně z důvodu jeho nárůstu počtu případů v posledních letech, z důvodu velmi těžko odhadnutelné prognózy onemocnění a mnohdy velmi rychlého průběhu. V teoretické části se zabývám i samotnou problematikou prevence a preventivních programů, které jsou nesdílnou součástí péče o zdraví, a které mohou odhalit toto onemocnění ve stadiu, kdy je ještě léčitelné. Zvláštní postavení má pak Mezinárodní program Světové zdravotnické organizace WHO - Intersun, který hodnotí a kvantifikuje zdravotní rizika a rozvíjí vhodné odpovědi vydáváním různých směrnic, doporučení a šíření informací, zároveň poskytuje praktické rady a informace státním orgánům zdraví a životního prostředí v problematice UV záření. Praktická část práce monitoruje znalosti studentů o pozitivních a negativních účincích UV záření na organismus, zároveň monitoruje i jejich postoje k opalování, způsob ochrany před slunečním zářením i chování v případě podezřelých kožních změn.
Zdravotně sociální problematika dospívajících a dospělých s epilepsií
MACHOVÁ, Pavla
Tématem bakalářské práce je zdravotně sociální problematika dospívajících a dospělých osob s epilepsií. Cílem bakalářské práce je analyzovat sociální postavení dospívajících a dospělých osob s epilepsií v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a zařazení do kolektivu vrstevníků. Teoretická část bakalářské práce se věnuje charakteristice epilepsie, etologii onemocnění, první pomoci a okrajově zmiňuje i současné možnosti léčby epilepsie. Popisuje sociální význam onemocnění u dospívajících a dospělých osob. Pozornost je věnována vzdělávání, volnočasovým aktivitám a významu vrstevnické skupiny u dospívajících a mladých osob s epilepsií. V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti sociální pomoci lidem s epilepsií i role sociálního pracovníka. Pro zjištění názoru komunikačních partnerů s epilepsií jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii sběru dat, metodu dotazování a techniku polostrukturovaných rozhovorů. Pro doplnění informací jsem prováděla analýzu lékařské dokumentace respondentů. Výzkumný soubor pro empirické šetření tvořili čtyři dospívající a pět mladých dospělých komunikačních partnerů, kteří jsou léčeni v dětské neurologické ambulanci. Byly stanoveny tři dílčí cíle v oblasti volby dalšího studia po absolvování základního vzdělání, v oblasti nabídky volnočasových aktivit a v oblasti začlenění dospívajících do kolektivu vrstevníků s ohledem na onemocnění epilepsií. Výsledky výzkumného šetření odpověděly na základní cíle bakalářské práce: Onemocnění u většiny komunikačních partnerů neovlivnilo výběr střední školy a nabídka volnočasových aktivit se jeví všem komunikačním partnerům jako uspokojivá. Současně bylo zjištěno, že téměř nikdo z nich nemá problém zařadit se do kolektivu svých vrstevníků a kamarádů.
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely
Malá, J. ; Cvrčková, H. ; Máchová, P. ; Dostál, J. ; Soudek, Petr ; Šíma, P.
V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně jiných odpadů, které obsahují toxické látky. K nejzávažnějším kontaminantům majícím přímý negativní dopad na zdraví náležejí ionty těžkých kovů, z nich především Pb, Cd a Cr. Dekontaminace těchto lokalit a jejich navrácení pro lesnické, zemědělské nebo krajinotvorné účely má proto stěžejní význam pro celkové ozdravení životního prostředí. Jako nejefektivnější způsob dekontaminace půd in situ se nabízí fytoremediace, využití rostlin s význačnou schopností translokovat kontaminující látky z půdy a akumulovat je ve svých pletivech. Optimální jak z hlediska ekonomického, tak dekontaminační efektivity se jeví využití rychlerostoucích listnatých dřevin, které zároveň vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Nejvíce byly doposud studovány různé druhy vrb (Salix spp.), které tyto požadavky splňují a navíc vytvářejí křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné druhy dřevin, viz foto 1. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob), se jako nejvhodnější ukázaly hluboko kořenící dřeviny zejména rodu Populus spp. Remediační vlastnosti byly studovány u jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a kanadského topolu osikovitého (Populus tremula x P. tremuloides) úspěšně rostoucích na imisně zatížených půdách v Krušných horách a dále u stromových vrb Salix x blanda a S. viminalis a keřových vrb S. miyabeana a S. elbursensis z elektrárenského odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 MACHOVÁ, Pavla
16 MACHOVÁ, Petra
2 Machová, Pavla
2 Machová, Pavlína
16 Machová, Petra
16 MÁCHOVÁ, Petra
2 Máchová, Pavlína
16 Máchová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.