Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací
Vlasák, Josef ; Cvrčková, H. ; Máchová, P.
Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční směsi. Sekvenační data z trnD-trnT oblasti byla využita pro studium variability populací dubu letního a dubu zimního.
Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu
Machová, Petra ; Zemanová, Věra (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s organizační kulturou a teambuildingovými aktivitami. Část praktická vychází ze zjištěných informací a navrhuje možné řešení pro zefektivnění motivace zaměstnanců grafického oddělení ve společnosti Cenega Czech, s. r. o.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně
Machová, Petra ; Zemanová, Věra (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků úklidové firmy ČISTĚ CZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku zákazníka, marketingového výzkumu a dotazníku, jako nástroje pro shromažďování informací. V praktické části jsou analyzovány a zpracovány získané výsledky dotazníkového šetření, návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Účinky UV záření na lidský organismus
MACHOVÁ, Petra
Práce mapuje míru ochrany zdraví studentů před škodlivými účinky UV záření a jejich znalosti o účincích UV záření na organismus. Soubor tvořili studenti prezenční a kombinované formy studia Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem této práce je zmonitorování znalostí studentů ZSF JU o účincích UV záření na organismus a zmapování míry ochrany zdraví studentů ZSF JU před škodlivými účinky UV záření. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku UV záření a jeho účinky na lidský organismus. Práce je pak více směřována na samotnou problematiku kožních nádorů, hlavně problematiku již zmiňovaného maligního melanomu, který představuje v současnosti na celém světě zejména u bílé populace závažný zdravotnický problém. V práci je mu věnována velká pozornost, neboť mezi všemi nádory zaujímá významné místo a to hlavně z důvodu jeho nárůstu počtu případů v posledních letech, z důvodu velmi těžko odhadnutelné prognózy onemocnění a mnohdy velmi rychlého průběhu. V teoretické části se zabývám i samotnou problematikou prevence a preventivních programů, které jsou nesdílnou součástí péče o zdraví, a které mohou odhalit toto onemocnění ve stadiu, kdy je ještě léčitelné. Zvláštní postavení má pak Mezinárodní program Světové zdravotnické organizace WHO - Intersun, který hodnotí a kvantifikuje zdravotní rizika a rozvíjí vhodné odpovědi vydáváním různých směrnic, doporučení a šíření informací, zároveň poskytuje praktické rady a informace státním orgánům zdraví a životního prostředí v problematice UV záření. Praktická část práce monitoruje znalosti studentů o pozitivních a negativních účincích UV záření na organismus, zároveň monitoruje i jejich postoje k opalování, způsob ochrany před slunečním zářením i chování v případě podezřelých kožních změn.
Zdravotně sociální problematika dospívajících a dospělých s epilepsií
MACHOVÁ, Pavla
Tématem bakalářské práce je zdravotně sociální problematika dospívajících a dospělých osob s epilepsií. Cílem bakalářské práce je analyzovat sociální postavení dospívajících a dospělých osob s epilepsií v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a zařazení do kolektivu vrstevníků. Teoretická část bakalářské práce se věnuje charakteristice epilepsie, etologii onemocnění, první pomoci a okrajově zmiňuje i současné možnosti léčby epilepsie. Popisuje sociální význam onemocnění u dospívajících a dospělých osob. Pozornost je věnována vzdělávání, volnočasovým aktivitám a významu vrstevnické skupiny u dospívajících a mladých osob s epilepsií. V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti sociální pomoci lidem s epilepsií i role sociálního pracovníka. Pro zjištění názoru komunikačních partnerů s epilepsií jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii sběru dat, metodu dotazování a techniku polostrukturovaných rozhovorů. Pro doplnění informací jsem prováděla analýzu lékařské dokumentace respondentů. Výzkumný soubor pro empirické šetření tvořili čtyři dospívající a pět mladých dospělých komunikačních partnerů, kteří jsou léčeni v dětské neurologické ambulanci. Byly stanoveny tři dílčí cíle v oblasti volby dalšího studia po absolvování základního vzdělání, v oblasti nabídky volnočasových aktivit a v oblasti začlenění dospívajících do kolektivu vrstevníků s ohledem na onemocnění epilepsií. Výsledky výzkumného šetření odpověděly na základní cíle bakalářské práce: Onemocnění u většiny komunikačních partnerů neovlivnilo výběr střední školy a nabídka volnočasových aktivit se jeví všem komunikačním partnerům jako uspokojivá. Současně bylo zjištěno, že téměř nikdo z nich nemá problém zařadit se do kolektivu svých vrstevníků a kamarádů.
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely
Malá, J. ; Cvrčková, H. ; Máchová, P. ; Dostál, J. ; Soudek, Petr ; Šíma, P.
V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně jiných odpadů, které obsahují toxické látky. K nejzávažnějším kontaminantům majícím přímý negativní dopad na zdraví náležejí ionty těžkých kovů, z nich především Pb, Cd a Cr. Dekontaminace těchto lokalit a jejich navrácení pro lesnické, zemědělské nebo krajinotvorné účely má proto stěžejní význam pro celkové ozdravení životního prostředí. Jako nejefektivnější způsob dekontaminace půd in situ se nabízí fytoremediace, využití rostlin s význačnou schopností translokovat kontaminující látky z půdy a akumulovat je ve svých pletivech. Optimální jak z hlediska ekonomického, tak dekontaminační efektivity se jeví využití rychlerostoucích listnatých dřevin, které zároveň vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Nejvíce byly doposud studovány různé druhy vrb (Salix spp.), které tyto požadavky splňují a navíc vytvářejí křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné druhy dřevin, viz foto 1. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob), se jako nejvhodnější ukázaly hluboko kořenící dřeviny zejména rodu Populus spp. Remediační vlastnosti byly studovány u jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a kanadského topolu osikovitého (Populus tremula x P. tremuloides) úspěšně rostoucích na imisně zatížených půdách v Krušných horách a dále u stromových vrb Salix x blanda a S. viminalis a keřových vrb S. miyabeana a S. elbursensis z elektrárenského odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku.
Romská populace východního Slovenska v 80. letech 20. století - vybrané aspekty studia
MACHOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku romského obyvatelstva na východním Slovensku obecně, a zvlášť podrobně v okrese Trebišov. V prvních částech práce je rozebírána odborná literatura a dostupné statistické prameny evidující romskou populaci v rámci východního Slovenska. Metodologická část práce umožňuje náhled na způsob zpracování uváděných statistických dat. V dalších kapitolách jsou vyzdviženy historicko-etnografické souvislosti, týkající se romské populace a blíže specifikováno zkoumané území. Za stěžejní části práce jsou považovány kapitoly vycházející ze statistické evidence romského obyvatelstva okresními národními výbory v letech 1982-1988. Primárním cílem bakalářské práce bylo tuto evidenci přepsat do digitální podoby a zhodnotit situaci romského obyvatelstva z hlediska počtu, podílu, pohlavní a věkové struktury, ekonomické aktivity a bydlení. Součástí analytické části práce je také charakteristika vývoje počtu Romů na východním Slovensku od konce 19. století.
Ochrana studentů ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích před pohlavně přenosnými nemocemi
MACHOVÁ, Petra
Práce mapuje způsoby ochrany studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích před pohlavně přenosnými nemocemi. Soubor tvořili studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Cílem této práce spočívá v monitorování znalosti studentů Zdravotně sociální fakulty o pohlavně přenosných nákazách a ve zmapování míry ochrany zdraví studentů Zdravotně sociální fakulty před pohlavně přenosnými nemocemi. Teoretická část popisuje základy vývoje lidského sexuálního chování. Popisuje charakteristiku jednotlivých vývojových období a problematiku jednotlivých úskalí těchto období. Praktická část práce monitoruje znalosti studentů o pohlavně přenosných nákazách, zároveň monitoruje i jejich sexuální chování a proočkovanost dotazovaných dívek proti rakovině děložního čípku. Jako nástroj sběru dat byla použita metoda dotazování, která byla uskutečněna formou dotazníku. Kvótou pro výzkum bylo studium studentů na ZSF JU, zvolený obor na ZSF JU a forma studia. Celému výzkumu předcházel předvýzkum, který měl za úkol ověřit všechny výzkumné nástroje a etapy sběru dat, výběrového šetření i analýzy.
Ocenění podniku
Machová, Petra ; Scholleová, Hana (vedoucí práce) ; Macek, Zdeněk (oponent)
Cílem mé diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti FERN s.r.o. k 1. 5. 2012. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to části teoretické, kde se zaměřuji na metodologická východiska k ocenění podniku a části praktické. V úvodu praktické části se věnuji představení oceňované společnosti. Dále se zabývám strategickou a finanční analýzou, které jsou základním východiskem pro stanovení výsledné hodnoty. Součástí ocenění je vymezení generátorů hodnot a jejich prognóza, na základě které je dále sestaven finanční plán. Pro stanovení hodnoty společnosti jsem zvolila metodu diskontovaných peněžních toků pro vlastníky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 MACHOVÁ, Pavla
15 MACHOVÁ, Petra
1 Machová, Pavlína
15 Machová, Petra
15 MÁCHOVÁ, Petra
1 Máchová, Pavlína
15 Máchová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.