Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Similarity and Clustering of Banks: Application to the Credit Exposures of the Czech Banking Sector
Brechler, Josef ; Hausenblas, Václav ; Komárková, Zlatuše ; Plašil, Miroslav
Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Vymezení systémové významnosti se však v praxi často zjednodušuje pouze na problém velikosti a nákazy vyplývající z propojenosti na mezibankovním trhu. Tato práce se proto v rámci analýzy dalších aspektů systémové významnosti zabývá problematikou podobnosti struktury bankovních portfolií a zkoumá, zda může přispívat ke vzniku systémových rizik. V článku je navržena sada metod pro empirickou analýzu tohoto problému v českém bankovním sektoru. Mezi hlavní zjištění patří to, že celková míra podobnosti portfolií českých bank byla v uplynulých letech relativně stálá a výrazně k ní přispívají především velké a zavedené banky. Identifikovali jsme ale také shluky velmi podobných bank, jejichž individuální tržní podíl je malý, ale které jako celek mohou tvořit systémově významný segment. Pokud navíc při měření podobnosti vezmeme v úvahu i pozorované úvěrové riziko, je význam těchto shluků ještě větší.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory
Kadlčáková, Narcisa ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše ; Hlaváček, Michal
Tento článek zkoumá potenciál pro souběh krizových období na devizových trzích, na akciových trzích a na trzích vládních dluhopisů a identifikaci odchylek cen těchto aktiv od rovnováhy, a to pro tři země střední Evropy a eurozónu. Souběh krizí je chápán jako současný výskyt extrémních změn cen aktiv v různých zemích a je zkoumán pomocí asymptotické závislosti chvostů zkoumaných statistických rozdělení. Hlavním cílem článku je nicméně zkoumat potenciál pro souběh odchylek od rovnováhy napříč finančními trhy. Za tímto účelem jsou ceny reprezentativních aktiv vztaženy k jejich fundamentálním faktorům s využitím kointegračního přístupu. V dalším kroku jsou extrémní hodnoty rozdílů mezi denními hodnotami devizových kurzů a jejich měsíčními rovnovážnými hodnotami vztaženy k obdobím s velkými odchylkami od rovnováhy. S použitím nástrojů teorie extrémních hodnot (Extreme Value Theory) pak analyzujeme transmisi standardních krizových událostí i odchylek od rovnováhy u devizových, akciových a dluhopisových trhů. Výsledky ukazují na významný potenciál pro souběh extrémních událostí na těchto trzích v rámci střední Evropy. Zjištěné náznaky souběhu jsou velmi slabé pro trh deviz, ale na akciových a dluhopisových trzích jsou v některých obdobích silnější.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Macroprudential Policy and Its Instruments in a Small EU Economy
Frait, Jan ; Komárková, Zlatuše
Tato práce se zaměřuje na možné přístupy při tvorbě rámce makroobezřetnostní politiky v malé ekonomice členské země EU. Při zohlednění zkušeností s vývojem finančního sektoru v České republice jsou definovány pojmy finanční stabilita a makroobezřetnostní politika a také jejich cíle. Následně je vysvětleno, jak se v průběhu času vyvíjí systémové riziko a jsou nastíněny způsoby k prevenci systémového rizika ve fázi jeho cyklické akumulace stejně jako přístupy k tlumení dopadů ve fázi jeho materializace, pokud není prevence úspěšná. Doporučení vycházejí z pozorování, že pro ustanovení rámce makroobezřetnostní politiky v ekonomice s relativně malým a bankovně orientovaným finančním sektorem je klíčové zohlednění jeho tendence k procyklickému chování. V souladu s tím musí makroobezřetnostní autorita sledovat primárně cyklické zdroje systémového rizika. V práci jsou nicméně diskutovány i strukturální zdroje rizik a příslušné nástroje k jejich omezení. Argumentace pro doporučené přístupy k makroobezřetnostní politice jsou podloženy empirickými analýzami stupně procyklického chování evropských bank při poskytování úvěrů a příspěvků regulatorního a účetního rámce k tomuto chování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Models for Stress Testing in the Insurance Sector
Komárková, Zlatuše ; Gronychová, Marcela
Projekt je zaměřen na makro-zátěžové (top-down) testování českého pojišťovacího sektoru. Cílem článku je představit pokročilejší metodu makro-zátěžového testu pojišťoven používaného Českou národní bankou, aplikovaného na jedenáct tuzemských pojišťoven. Test zahrnuje jak investiční, tak pojistná rizika, přičemž šoky, založené na makroekonomickém scénáři, jsou aplikovány na obě strany bilance. Výsledky zátěžového testu ukázaly, že český pojišťovací sektor je vůči simulovaným šokům dostatečně odolný a stabilní.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Models for stress testing Czech banks' liquidity risk
Komárková, Zlatuše ; Geršl, Adam ; Komárek, Luboš
Autoři představují makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financial integration at times of financial instability
Babecký, Jan ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše
Článek jak v teoretické, tak i empirické rovině analyzuje fenomén finanční integrace s prioritním zaměřením na vyhodnocení dopadů současné finanční krize. V teoretické části se zabývá vymezením finanční integrace, včetně rámcového vyčtu výhod a nákladů spojených s tímto procesem. Následná empirická část přináší analýzu rychlosti a stupně integrace českého finančního trhu a trhů vybraných inflačně-cílujících středoevropských (Maďarsko a Polsko) a vyspělých západoevropských ekonomik (Švédsko a Velká Britanie) s eurozónou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financial integration of stock markets among new EU member states and the euro area
Babetskii, Ian ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše
Práce se zabývá empirickou dimenzí finanční integrace akciových trhů mezi čtyřmi novými členskými zeměmi Evropské unie (Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem) v porovnání s eurozónou. Hlavním cílem práce je testování existence a vymezení stupně finanční integrace těchto čtyř států ve srovnání s měnovou unií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - leden 2011
Babecká, Oxana ; Klíma, Milan ; Hošek, Jan ; Benecká, Soňa ; Novotný, Filip ; Babecký, Jan ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Integrace čínského akciového trhu se světem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Integrace finančního trhu České republiky s eurozónou
Komárková, Zlatuše ; Frait, Jan (vedoucí práce) ; Mandel, Martin (oponent) ; Macháček, Martin (oponent)
Disertační práce ?INTEGRACE FINANČNÍHO TRHU ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU? se zabývá teoretickými, modelovými a empirickými dimenzemi fenoménu finanční integrace České republiky a ostatních vybraných eurokandidátů (Maďarska, Polska a Slovenska) s eurozónou. Jejím cílem je analýza existence a dynamiky integrace na jednotlivých dílčích finančních trzích, tj. devizovém, peněžním, úvěrovém, dluhopisovém a akciovém, za použití aplikace konceptů sigma a beta konvergence doplněné o analýzu sladěnosti a dalších podpůrných přístupů ve formě kryté úrokové parity a tzv. spekulativní efektivnosti měnových trhů. Práce se ve svých empirických částech opírá o následující kvantitativní metody: standardní a rolovanou korelační analýzu, standardní a rolovanou regresní analýzu, stavově-prostorový model, modely panelových dat, kointegrační analýzu a modely volatility typu GARCH.

Viz též: podobná jména autorů
5 KOMÁRKOVÁ, Zuzana
10 Komárková, Zlatuše
5 Komárková, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.