Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace badmintonového utkání ve dvouhře mužů a žen
Kolářová, Hana ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Komparace badmintonového utkání ve dvouhře mužů a žen Cíle práce: Cílem práce je zjistit nejúčinnější výběr kombinace prvních tří úderů, který vede k získání bodu ve dvouhře mezi nejlepšími českými hráči a hráčkami. Současně zjistit rozdíly a porovnat četnost jednotlivých typů podání, příjmů podání a třetích úderů. Metody: Porovnání rozdílů v badmintonovém utkání mezi pohlavím bylo na základě nepřímého pozorování - videoanalýzou. Pro zpracování dat byla využita statistika. Výsledky: Výsledky ukázaly značné rozdíly v taktických postupech mezi pohlavím. Ženy preferovaly vysoké forhendové podání, většinu příjmů směřovaly do zadní bekhendové části kurtu, poté nejčastější třetí úder odehrály zpět po čáře do zadní forhendové části, po kterém následovaly další údery. Z toho vyplývá, že nejčastěji hraným úderem byl klír a obsazovanou částí byl zadní bekhendový roh. Přesto hráčky prokázaly větší úspěšnost hry, když zaútočily třetím úderem v podobě dropu do přední části kurtu. Naproti tomu u mužů dominovalo krátké bekhendové podání, druhé údery taktéž, jako u žen nejčastěji směřovaly do zadní bekhendové části, ale také tak do předních částí kurtu a následně třetí úder byl nejčastěji odehrán do zadní bekhendové části kurtu. Pokud ale chtěli být hráči úspěšní, museli udržovat míč prvními třemi...
Developmental, pathobiochemical and molecular aspects of selected inborn errors of metabolism
Kolářová, Hana ; Honzík, Tomáš (vedoucí práce) ; Drahota, Zdeněk (oponent) ; Morava Kozicz, Eva (oponent)
Dědičné poruchy metabolismu představují heterogenní skupinu vzácných onemoc- nění, jež obvykle postihují méně než 1 na 100 000 živě narozených dětí. Vzhledem k jejich nízké prevalenci zůstávají často na okraji zájmu základního i aplikovaného výz- kumu farmaceutických společností. Studium vzácných onemocnění představuje jediný způsob jak zlepšit prognózu pacientů. Předkládaná dizertační práce se věnuje především problematice poruch mitochondriálního metabolismu. Jejím záměrem bylo charakterizovat mitochondriální biogenezi během fetálního období a v průběhu dětského i dospělého věku. Další část se zabývá studiem mitochondriálních neuropatií optiku na klinické, biochemické a molekulárně-genetické úrovni. Tato práce významně podpořila dřívější nález, že 22. gestační týden je kritickou periodou pro viabilitu plodu, což je nutno zvážit především při tvorbě doporučení pro resuscitaci nedonošených novorozenců. Další přínosem byla charakterizace velkého souboru pacientů s neuropatiemi optiku na podkladě mitochondriální dysfunkce. Podařilo se nám charakterizovat více než 200 pacientů na biochemické a molekulárně- genetické úrovni, kteří byli popsáni jak v kazustických sděleních (LHON/MELAS překryvný syndrom), tak i v mezinárodních kohortových studiích (MELAS, DOA, extraokulární příznaky LHON). Hlavním...
Fotoaktivní polystyrenové nanomateriály produkující singletový kyslík
Henke, Petr ; Mosinger, Jiří (vedoucí práce) ; Dědic, Roman (oponent) ; Kolářová, Hana (oponent)
Rostoucí výskyt multirezistentních kmen bakterií zp sobuje poptávku po alternativ k antibiotické lé b a obecn ji po antimikrobiálních materiálech jako sou ásti prevence. V pop edí zájmu je fotodynamická inaktivace bakterií a dalších patogen zp sobená fotogenerovaným singletovým kyslíkem. Tato práce je zam ena na oblast fotoaktivních polymerních nanovlákenných membrán a nano ástic generujících singletový kyslík vhodných pro aplikace v medicín . Byly p ipraveny r zné typy modifikovaných fotoaktivních polystyrenových nanovlákenných membrán s enkapsulovaným nebo extern vázaným porfyrinovými fotosensitizery. Tyto materiály efektivn produkují vysoce reaktivní, cytotoxický singletový kyslík, schopný omezené difúze do vn jšího prost edí. Výsledky našeho výzkumu demonstrují zásadní roli smá ivosti tohoto typu materiál s krátkou difuzní dráhou vznikajícího singletového kyslíku, objas ují vliv teploty a poukazují na jejich možné využití jakožto multifunk ních materiál . Díky jejich antimikrobiálním vlastnostem jsou tyto materiály vhodnou alternativou k lokálnímu využití antibiotik a antiseptik. Díky dobré prodyšnosti a krátké difuzní dráze singletového kyslíku se dají o ekávat dobré výsledky v in vivo testech. Z t chto nanovlákenných materiál byly také p ipraveny fotoaktivní, extrémn stabilní polystyrenové...
Analýza badmintonového utkání ve dvouhře žen
Kolářová, Hana ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Analýza badmintonového utkání ve dvouhře žen Cíle práce: Cílem práce je zjistit nejvhodnější výběr kombinace prvních tří úderů, který vede k získání bodu mezi podávajícími a přijímajícími elitními hráčkami světa. A současně zjistit, jaká je četnost jednotlivých typů podání, příjmu podání a třetích úderů. Metody: Nepřímá analýza - videoanalýza Výsledky: Výsledky ukázaly, že ženy preferují krátké forhendové podání, většina příjmů směřovala do přední části kurtu, poté nejčastější úder byl lob, který směřoval do zadní bekhendové části kurtu. Zajímavé je, že nejčastěji hraným úderem byl lob a obsazovanou částí byl zadní bekhendový roh, přesto ale hráčky prokázaly větší úspěšnost hry u sítě krátkými údery. Klíčová slova: badminton, podání, příjem, taktika, technika, charakteristika badmintonu
Detekce a vizualizace nativních a artificiálních chrupavčitých tkání biofyzikálními technikami
Rampichová, Michala ; Amler, Evžen (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent) ; Kolářová, Hana (oponent)
Tkáňové inženýrství je rychle se vyvíjející obor využívající nosiče z přírodních nebo syntetických materiálů kombinovaných s buňkami a stimulačními látkami pro náhradu poškozené či chybějící tkáně. Při testování nosičů je potřeba dobře zhodnotit jejich kvality nezbytné pro růst buněk a jejich mechanickou podporu na místě určení. Cílem práce bylo vytvoření vhodného nosiče pro růst chondrocytů, jeho funkcionalizace a detekce buněk a proteinů mezibuněčné hmoty pomocí metod fluorescenční a konfokální mikroskopie. Vhodný nosič měl být otestován na velkém animálním modelu. V této práci bylo připraveno několik nosičů jak z přírodních, tak ze syntetických materiálů, a to ve formě mikrovláken, netkaných textilií, gelů a pěn. Nosiče byly osazeny buňkami a byla sledována buněčná adheze, proliferace a syntéza proteinů mezibuněčné hmoty. K vizualizaci buněk a mezibuněčné hmoty bylo použito metod fluorescenční a konfokální mikroskopie a druhé harmonické (SHG). Jako nosič pro implantaci do osteochondrálního defektu mini prasete byl použit gel na bázi fibrinu a hyaluronanu. Připravené nosiče vykazovaly biokompatibilitu, chondrocyty k nim dobře adherovaly a produkovaly proteiny mezibuněčné hmoty. Mikrovlákenný nosič z PHEMA byl navíc obohacen o liposomy obsahující fetální bovinní sérum. Tento systém řízeného dodávání látek...
Elektronická podpora výuky. Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky
Nosek, Tomáš ; Hanuš, Josef (vedoucí práce) ; Bolek, Lukáš (oponent) ; Kolářová, Hana (oponent)
Elektronická podpora výuky - Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky Cílem práce bylo vytvořit a otestovat na moderních e-learningových metodách postavený výukový koncept, který by reagoval na potřebu vyšší individualizace výuky ve smyslu časovém, místním i obsahovém. Tento koncept byl nazván MSL - mnohastupňový e-learning. V duchu konceptu byly vytvořeny tři kurzy v LMS (Learning Management System) Moodle jako podpora výuky praktických cvičení předmětu Lékařská biofyzika. V rámci pilotního projektu pak byla testována kvalita těchto kurzů a jejich dopad na výuku. Pro evaluaci kurzů byla použita modifikovaná metodika eLSE (e- Learning System Evaluation). Jako test dopadu na výuku posloužilo meziroční srovnání výsledků semestrálních testů. Z výsledků pilotního projektu plyne, že se nám podařilo vytvořit poměrně kvalitní kurzy. Rozdíl dopadu klasické metody výuky a elektronicky podpořené výuky nevyšel statisticky významný. Výpovědní hodnota získaných výsledků je však diskutabilní pro technické potíže při jejich získávání. Neplánovaným přínosem je proto vznik nové metodiky pro srovnávání výuky, která vznikla v reakci na zmíněné potíže.
Rizikové faktory zhoubných novotvarů kůže a možnosti jejich prevence
Rosina, Jozef ; Čelko, Alexander (vedoucí práce) ; Kolářová, Hana (oponent) ; Dohnal, Karel (oponent) ; Navrátil, Leoš (oponent)
Nádory kůže jsou nejběžnějšími typy nádorů u člověka. Jejich incidence trvale roste. Zvyšuje se i mortalita, zejména u maligního melanomu. Mezi rizikové faktory, hrající důležitou roli ve vývoji nádorů kůže, řadíme sluneční záření. UV spektrum tohoto slunečního je nejdůležitější příčinou vzniku nádorů kůže. Proto je degradace ozonové vrstvy a s ní související zvýšená úroveň dopadajícího UV záření celosvětově tolik sledována. Mezi další známé faktory rizika řadíme fenotyp člověka, akutní, intermitentní spálení kůže, zejména v dětském a dorostovém věku, zvýšená tendence ke tvorbě pih po vystavení kůže slunečnímu záření a přítomnost pigmentových névů. U některých osob lze nalézt genetický podklad. Riziko vzniku maligního melanomu roste také u lidí, kteří v anamnéze měli již jednou diagnostikováno toto onemocnění. Významná pro možnost vzniku malignity kůže je i imunosuprese. Práce je zaměřena na statistické vyhodnocení většiny výše jmenovaných rizikových faktorů.
Vývoj přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje, Svobodného státu Bavorska, Horního a Dolního Rakouska se zaměřením na Strategii pro odstranění důsledků železné opony.
KOLÁŘOVÁ, Hana
Autorka bakalářské práce se bude zabývat vývojem přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje, Svobodného státu Bavorsko a Horního a Dolního Rakouska. Od obecného popisu problematiky přeshraniční spolupráce, jejího historického vývoje na zkoumaném území od roku 1948 až dodnes, se autorka dostane až na konkrétní zpracovávané projekty Jihočeským krajem a jeho sousedícími regiony, a na projekty připravované, dosud nerealizované. Představení Strategie pro odstranění důsledků železné opony jako samostatná kapitola dá nahlédnout do problematiky strategie a jejího budoucího využití. Dále autorka uskuteční dotazníkové šetření v příhraničních městech Jihočeského kraje, která mohou pociťovat důsledky železné opony, z něhož na konci práce vyvodí výsledky a následný závěr práce.
Stabilita homogenity zorného pole scintilační kamery Infinia
KOLÁŘOVÁ, Hana
V této práci jsou popsány metodiky měření homogenity zorného pole scintilační kamery Infinia používané při denních kontrolách kvality a jejich výsledky jsou porovnány s limitem daným od výrobce. Homogenita je základní veličinou popisující kvalitu obrazu scintilačních kamer. V oblasti nukleární medicíny je nezbytně nutné pro plynulý a nepřetržitý provoz zajistit, aby přístroje splňovaly dostatečnou kvalitu pro vyšetřování. U scintilační kamery Infinia jsou od výrobce doporučeny denní kontroly planární integrální homogenity. Kamera Infinia je součástí SPECT/CT systému. Nepříliš dobré hodnoty planárních parmetrů SPECT systému, jež málo ovlivňují planární zobrazování, mohou zcela znehodnotit SPECT obtazy v tomografickém režimu. Měření homogenity se provádí dvěma metodami. S bodovým zdrojem ionitujícího záření (IZ) nebo s planárním zdrojem IZ. Hlavní cíl této práce je nashromáždit data měření za období tří měsíců z několika pracovišť, porovnat jejich hodnoty a zjistit, zda hodnoty překročí limit daný výrobcem. Ze získaných dat měření homogenity zorného pole scintilační kamery Infinia lze jednoznačně říct, že limity dané výrobcem nebyly nikdy překročeny. Vždy bylo zaručeno poskytování diagnostické informace neovlivněné špatnou funkcí detkční techniky. Práce přinesla poznatek o spolehlivosti scintilační kamery Infinia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 KOLÁŘOVÁ, Hana
3 KOLÁŘOVÁ, Helena
3 Kolářová, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.