Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vizuální pomůcky pro podporu mentálních procesů
Šejnoha, Jiří ; Hedrlín, Zdeněk (vedoucí práce) ; Karásek, Michal (oponent)
Název práce: Vizuální pomůcky pro podporu mentálních procesů Autor: Bc. Jiří Šejnoha Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc. Abstrakt: Ideou práce je použití nelineárního modelu mentálních procesů, jako prostředku pro reprezentaci uvažování (projekci lidské mysli), s tezí, že takto za- psané myšlenky, oproti standardní lineární formě psaného textu, pomohou lépe pochopit, zejména složité úvahy, jejich kontexty, provázanosti, a podpoří jejich utříbení. Model mentálních procesů je navrhnut na základě inspirace bójkovým (Herbartovským) a chvílovým modelem. Následuje diskuze nad jeho limity, opráv- něností a porovnání s podobnými modely: Theater model, MoM, "Carnapův mo- del mysli a NOGA model. Implementační část práce obsahuje návrh formaliza- ce modelu. Dále návrh implementace a implementaci, která je následně použita k ověření tezí přínosu pro uživatele formou dotazníku. Výsledky jsou diskutovány a na jejich základě je vytvořen závěr. Klíčová slova: mysl, mentální proces, model, pomůcka, chvíle
Simulace burzovního trhu
Šejnoha, Jiří ; Karásek, Michal (oponent) ; Bálek, Martin (vedoucí práce)
Tématem práce je simulace burzovního trhu. Studuje se závislost burzovního indexu PX Pražské burzy cenných papírů a.s. v závislosti na makroekonomických veličinách. Využívá se spojení metod neuronových sítí a náhodné procházky, kdy v náhodné procházce dopředu naučená neuronová síť plní funkci rozhodovací jednotky, místo standardně používané lineární aproximace. Konkrétně jde o vztah závislosti indexu PX na směnném kurzu amerického dolaru a eské koruny, hrubém domácím produktu České republiky a 2T repo úrokové sazby. Simulace se provede za využití neuronové sítě i lineární aproximace na historických datech, vůči jim je pak validována.
Webový informační systém pro realitní kancelář
Vávra, Štěpán ; Karásek, Michal (oponent) ; Bílý, Tomáš (vedoucí práce)
Název práce: Webový informační systém pro realitní kancelář Autor: Štěpán Vávra Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Bílý Email vedoucího: tomby@kam.mff.cuni.cz Abstrakt: Cílem této práce je prozkoumat možnosti, které nabízí jazyk PHP v kombinaci s webovým serverem Apache a databází MySQL, a na základě získaných zkušeností následně implementovat webovou aplikaci. Ta by měla být jak funkčností, tak grafickým zpracováním schopná konkurovat obdobným webovým aplikacím dostupným na internetu (konkrétně těm na trhu s realitami). Prostředkem k dosažení cíle není nelezení nejvhodnějšího frameworku nebo použití jiných podpůrných nástrojů, například systémů pro správu obsahu. To z toho důvodu, aby při realizaci spočívala významná část práce v návrhu architektury aplikace. Samotné programování pak bylo realizováno s využitím metod OOP. Klíčová slova: webová aplikace, PHP, XHTML, JavaScript
Mouse Gestures
Dzurenko, Miroslav ; Karásek, Michal (oponent) ; Bílý, Tomáš (vedoucí práce)
Počítačová myš bola vynájdená pred vyše štyridsiatimi rokmi, no ani v súčasnej dobe sa plne nevyužíva jej potenciál. Aplikácia Just Gestures rozširuje možnosti myši o "mouse gestures" - gestá myši, ktoré sa vyvolávajú kombináciu stláčania tlačítok a posúvania myši. Takto opísaná trajektória sa rozpoznáva a následne vyvoláva vopred nadefinovaný príkaz, čo v konečnom dôsledku urýchľuje prácu, či už v jednotlivom programe alebo s celým operačným systémom. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu pre systém Microsoft Windows, ktorý rozpoznáva gestá za pomoci neurónových sietí. V súvislosti so zadaním je potrebné sa zaoberať s tromi základnými časťami - odchytávanie a spracovanie vstupu myši, učenie a rozpoznávanie gest a vykonanie odpovedajúceho príkazu.
Vymezení a proměny metropolitních areálů v transformačním období v Česku
Karásek, Michal ; Novák, Jakub (vedoucí práce) ; Mulíček, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na dva hlavní cíle. Prvním cílem práce je definovat vlastní metodiku vymezení metropolitních areálů. Na základě této metodiky jsou vymezeny metropolitní areály Prahy, Plzně, Brna a Ostravy. Druhým hlavním cílem práce je nalezení odpovědi na otázku, zda se v transformačním období rozvíjí proces metropolizace či nikoli. Za tímto účelem jsou ve vymezených metropolitních areálech analyzovány konkrétní vývojové tendence. Nejprve je sledován vývoj koncentrace obyvatelstva a pracovních příležitostí, poté následují analýzy zabývající se prostorovou mobilitou obyvatelstva uvnitř areálů. V této souvislosti je sledován vývoj intenzity dojížďkových a migračních proudů mezi různými jednotkami metropolitního areálu. Rostoucí vzájemná intenzita mobility mezi jednotkami metropolitních areálů naznačuje rozvoj kooperačních vazeb v území a také rozvoj procesu metropolizace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vybrané algoritmy správy barev
Karásek, Michal ; Průša, Zdeněk (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům správy barev. V první části poukazuje na základy samotného vnímání barvy a vysvětluje velmi důležitý pojem -- barevná událost. Dále sleduje problematiku využití barev v počítači a jednotlivé barevné modely. Zabývá se správou barev, konkrétně převodem gamutů z jednoho zařízení do druhého. V další části je rozebrána implementace ICC profilů, porovnání jednotlivých metod převodu gamutů a praktické využití těchto převodů v programu Matlab.
Diagnóza Parkinsonovy choroby z řečového signálu
Karásek, Michal ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozpoznáním Parkynsonovy choroby z řečového signálu. V první části poukazuje na základy řečových signálů a řečových signálů u pacientů postižených Parkinsonovou chorobou. Dále popisuje problematiku zpracování řečových signálů, základní příznaky používané k diagnóze Parkinsonovy choroby (např. VAI, VSA, FCR, VOT atd.) a redukci těchto příznaků. Další část je zaměřena na blokové schéma programu pro diagnózu Parkinsonovy choroby. Hlavním cílem této práce je porovnání dvou metod výběru příznaků (mRMR a SFFS). Pro klasifikaci byly vybrány dvě rozdílné metody. První metodou je klasifikace kNN a druhou metodou klasifikace jsou Gaussovy smýšené modely (GMM).
Principy obchodování na sázkových burzách
Karásek, Michal ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Moravec, Lukáš (oponent)
Na rozdíl od tradičních kapitálových burz, kde se obchoduje zejména s dluhopisy, akciemi či finančními deriváty, se na sázkových burzách obchoduje s pravděpodobnostními odhady výsledků sportovních či společenských událostí. Tržní cena sázek, tedy trhem implikovaná pravděpodobnost, je ovlivněna nejen odhadem spekulantů o výsledku zápasu, ale i dalšími faktory. Specifikum sázkových burz je také krátká doba do splatnosti kontraktů, většinou v řádu několika hodin či dnů. Důležitým arbitrážním aspektem je také možnost obchodovat s odhady výsledku jedné události skutečného světa na několika dílčích trzích zároveň. V teoretické analýze jsme postupně vymezili pojem losu, sázky, podkladového aktiva a binárního pravděpodobnostního kontraktu, který je ústředním obchodním prostředkem na sázkových burzách. Popsali jsme některé praktické aspekty obchodování. Vlastnosti pravděpodobnostních kontraktů jsme demonstrovali na několika příkladech. Nakonec jsme zkonstruovali matematický model tenisového zápasu, který vychází z binomického oceňovacího modelu. To umožňuje porovnat tržní cenu pravděpodobnostního kontraktu s cenou, kterou doporučuje model.

Viz též: podobná jména autorů
4 Karásek, Martin
13 Karásek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.