Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Impact of institutions on Cross-Border Price dispersion
Schwarz, Jiří ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Tato práce vychází z existujících studií efektu hranic na mezinárodní obchod a analyzuje rozptyl cen mezi městy evropského regionu během posledních dvaceti let (1990-2009). Obšírný přehled existující literatury odhaluje, že autoři zcela opomíjejí podnikatelský aspekt procesu arbitráže. A to přesto, že arbitráž je právě tou silou, která stojí za zákonem jedné ceny. Jakmile chá- peme arbitráž jako produktivní podnikatelskou aktivitu, měla by institucionální kvalita spoluur- čovat přitažlivosti arbitráže a ovlivňovat tudíž rozsah rozptylu cen. Za účelem otestování této hypotézy vyjadřuji kvalitu institucí jako jeden z faktorů ovlivňujících celkové náklady procesu arbitráže. Dalšími jsou hustota obyvatel měst, jež funguje jako proxy pro intenzitu konkurence, a vzdálenost. Regresní analýza prokazuje, že všechny tři proměnné přispívají k vysvětlení části rozptylu cen - čím vyšší je hustota a kvalita institucí, tím nižší je modelem předpovídaný rozptyl. Na tento výsledek je možné nahlížet také jako na malý příspěvek k vznikající literatuře, která empiricky testuje teorii produktivního a neproduktivního podnikatelství. Klíčová slova: efekt hranic, rozptyl cen, cenová konvergence, zákon jedné ceny, kvalita institucí, podnikatelství JEL classification / JEL klasifikace: E31, F31, F41, L26
Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost
Hanousek, Jan ; Jurajda, Štěpán
Naše analýza ukazuje, že název firmy může souviset s její ekonomickou výkonností. Roli přitom hraje abecední uspořádání, použití „národních“ slov nebo výskyt anglických výrazů v názvu společnosti. Studie zkoumá asociaci charakteristik firemních názvů s růstem tržeb, růstem přidané hodnoty a na výnosy z aktiv na firemních datech ze 17 zemí EU za období více než 15 let. Rozlišujeme společnosti ze zemí mluvících románskými, slovanskými a germánskými jazyky. Efekty firemních názvů se liší podle jazykových skupin zemí. Souvislost abecedního pořadí názvu s ekonomickou výkonností firmy je nejsilnější v sektoru služeb. Například ve Francii a Polsku může přesun názvu firmy z konce na začátek abecedy znamenat navýšení růstu tržeb až o dva procentní body. Vliv „národních“ slov v názvu firem je spojený s vyšším dlouhodobým růstem tržeb zejména v Polsku, Francii a v Norsku. V Polsku dokáže použití „národního“ slova zvýšit dlouhodobý růst tržeb téměř o čtyři procentní body. Vliv anglických slov v názvu se liší podle jazykových skupin zemí. Zatímco v románské jazykové skupině je dopad negativní, v zemích germánské jazykové skupiny je smíšený, a v zemích slovanské skupiny je dopad jasně pozitivní. Studie doplňuje existující analýzy v oblasti marketingu a lingvistiky zaměřené hlavně na původ názvů značek a společností a dále výzkumy zkoumající dopady firemních názvů na výnosy\nakcií.
Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera
Bičáková, Alena ; Jurajda, Štěpán ; Zapletalová, L.
Výběrové párování, jinými slovy tendence žít s partnerem se stejnou úrovní dosaženého vzdělání, tj. tendence k tzv. vzdělanostní homogamii, je předmětem rozsáhlých výzkumů v sociologii, demografii i ekonomii. Tato studie, která vychází z výzkumného článku Bičáková a Jurajda (2016), zkoumá doposud zcela opomíjený aspekt výběrového párování v dimenzi studijních oborů – míru oborové homogamie. Studie mapuje, do jaké míry jsou v jednotlivých zemích EU páry tvořeny lidmi, vystudovanými ve stejném oboru.
Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy
Jurajda, Štěpán ; Kozubek, Stanislav ; Münich, Daniel ; Škoda, Samuel
Studie nabízí první dostupné srovnání vědeckého publikačního výkonu mužů a žen v České republice. Pro 11 oborových skupin a roky 2009 – 2013 srovnáváme publikace v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS) a v humanitních oborech i monografie. Kvalitu (význam) WoS článků odvozujeme od bibliometrického měřítka významu časopisu, kde byly články publikovány.
Labour market restrictions and migration flows in the European Union: the case of Belarus, Moldova and Ukraine
Ducháč, Tomáš ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Jurajda, Štěpán (oponent)
Práce má z cíl odhadnout budoucí migrační toky z Ukrajiny, Běloruska a Moldávie do EU. Na základě zkušeností plynoucích z minulých rozšíření EU a ekonometrického modelování využívajícího metody Nejmenších čtverců s Fixními efekty, je vytvořeno několik předpovědí. Ty zachycují očekávaný vývoj migračních toků jak v případě kolapsu restrikcí na trhu práce, tak i při jejich zachování. Z výsledků je patrné, že jsou očekávány umírněné migrační toky, nepředstavující žádné ohrožení stability trhů práce ve členských státech EU. Nárůst migrace v důsledku přístupu k EU bude pravděpodobně krátkodobý, bez významných dlouhodobých dopadů. Největším migračním potenciálem oplývá Ukrajina, a proto bude také nejspíše zdrojem největšího počtu pracovní migrace.
The determinants of reform: The case of transition countries
Davladze, Mariam ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jurajda, Štěpán (oponent)
The thesis estimates the reform determinants for 24 transition countries using spatial econometrics by maximum likelihood estimation. In the thesis is included determinants already used by other authors, as well as, two new variables - export and foreign direct investments measures. Another distinctive characteristic is inclusion of spatial endogenous and exogenous variables as explanatory variables through the use of weights matrix - W. Obtained spatial interaction is positive and high. For spatial coefficient rho value varies in the range 0.22 to 0.71 indicating on significant spatial influence among entities. From spatial exogenous coefficients I obtained significant democracy, inflation, export and FDI coefficients. I also find that the initial effect of GDP growth, FDI and democracy are important determiners of reforming process. Keywords Reform Determinants, Spatial weights matrix, spillover effect Author's e-mail mariamdavladze@yahoo.com Supervisor's e-mail roman.horvath@gmail.com
Essays on International Migration
Dermendzhieva, Zvezda ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Kahanec, Martin (oponent) ; Zaiceva, Anželika (oponent)
Essays on International Migration Abstract In my dissertation I address issues related to international mi- gration and its economic impact on the migrants' sending regions. For the empirical analysis I use data from household surveys con- ducted in countries and regions where the transition to a market economy, after the disintegration of the Soviet Union and the end of the communist era in Central and Eastern Europe, is associated with exceptionally large emigration. The first chapter is based on household survey data from Ar- menia, Azerbaijan, and Georgia and provides the first preliminary evidence on the scale of recent emigration from the South Caucasus and its impact on the economic development of the region. The large emigration flows from the South Caucasus consist primarily of older male labor migrants to Russia. The findings suggest that current migration from the South Caucasus does not involve mass emigra- tion of the skilled and the income gains from migration are large, but despite the higher incomes earned abroad, the migrants' households do not exhibit higher propensity to spend on education. The signif- icant correlation between having a migrant household member and the presence of a family business in Armenia, however, suggests that the migrants' earnings and remittances have the potential to...
Essays on Efficiency Measurements
Drusca, Viliam ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Gorodnichenko, Yuriy (oponent) ; Kumbhakar, Subal C. (oponent)
Jednotícím tématem této dizertační práce je měření efektivity výroby s využitím jak parametrických, tak i neparametrických přístupů k hodnocení efektivnosti. První část dizertace se zabývá odhadem panelových dat modelem pevných efektů s náhodnou složkou, která je prostorově korelována na základě určité geografické blízkosti, nebo ekonomické závislosti. Pro případ, kdy časová dimenze dat je malá (což je u panelových dat obvyklý případ) článek rozvíjí metodu obecných momentů založenou na modelu studie Kelejiana a Průchy (1999). Tato metoda je pak aplikována v kontextu stochastické produkční hranice na panelu indonéských rýžových farem. V tomto kontextu vyplývají prostorové korelace z geografické blízkosti a představují vedlejší účinky šoků ovlivňující produktivní efektivitu výrobních jednotek. Pomocí testovací statistiky Moran I, článek empiricky dokazuje možnou přítomnost vedlejších účinků těchto šoků v těchto (a možná i dalších) datech a to, že tyto šoky mají významný dopad na odhady technické efektivity. Druhá část dizertace představuje logické rozšíření první části tím, že teoreticky rozvíjí model náhodných efektů, který reflektuje přítomnost prostorové korelace v náhodné složce. Model je následně aplikován v kontextu stochastické produkční hranice na stejná data indonéských rýžových farem....
Essays on Income and Consumption of the Belarusian Population
Yemelyanau, Maksim ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Coupé, Tom (oponent) ; Roine, Jesper (oponent)
Tato disertační práce využívá nově dostupný unikátní soubor údajů ke studiu některých aspektů příjmů a výdajů obyvatelstva Běloruské republiky, což je jedna z nejméně studovaných tranzitivních ekonomik. V první kapitole je vysvětlena nízká nerovnost příjmů a výdajů v Bělorusku pomocí srovnání se situací na Ukrajině. Rozklad nerovnosti podle zdrojů a využití simulovaného rozdělení metodou DiNardo-Fortin-Lemieux ukázalo, že rozdíl v nerovnosti je způsoben příjmovou politikou obou zemí. Druhá kapitola se zabývá rolí malých zemědělských pozemků a zahrad v Bělorusku a na Ukrajině při obraně před nízkými příjmy. Analýza naznačuje, že kvůli méně efektivní síti sociálního zabezpečení na Ukrajině tamní chudí městští obyvatelé používají tyto pozemky jako náhradní zdroj potravin v rámci boje s chudobou, zatímco v Bělorusku se tyto pozemky většinou používají jen v rámci volnočasových aktivit. Třetí kapitola zkoumá vliv černobylské jaderné katastrofy na vzdělávání, trh práce a zdraví v Bělorusku. Mezi hlavní zjištění patří to, že mladší děti (v době katastrofy) z více kontaminovaných regionů mají v dospělosti více pracovních zdravotních problémů a nižší mzdy, než ti, kteří byli starší v době nehody nebo kteří přišli z méně znečištěných regionů. Nulový efekt kontaminace na vzdělávání může být způsoben zvláštními...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.