Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inkluzivní vzdělávání na alternativních základních školách typu Montessori a Waldorf
Petřík, Hynek ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Diplomová práce se věnuje inkluzivnímu vzdělávání na alternativních základních školách Montessori a Waldorf typu. Alternativní školství zažívá značný rozvoj, postupně vzrůstá počet škol a žáků vzdělávaných v netradičních směrech a formách. Zároveň bylo v roce 2016 nově institucionalizováno inkluzivní vzdělávání, které si klade za cíl zahrnout děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžného vzdělávacího procesu. Cílem této práce je zjistit, zda montessoriovská a waldorfská pedagogika nepředstavují vhodné učební prostředí pro děti se SVP. Dále práce identifikuje, jaké jsou vztahy mezi alternativními základními školami a státním sektorem, respektive jak jsou reflektovány v očích tvůrců vzdělávacích politik. Dalším cílem práce je popsat a vysvětlit vztahy mezi školskými vzdělávacími zařízeními, které mají důležitou roli v inkluzivním vzdělávání a základními školami. Metodologickým přístupem je kvantitativní výzkum a výzkumný design práce je případová studie. Sběr dat je postaven na třech expertních polostrukturovaných rozhovorech s řediteli škol a sekundárních datech získaných skrze různé dokumenty, studie či zprávy. Zjištěná data byla analyzována technikou tematického kódování. Alternativní, a především Montessori školy se ukázaly jako velmi vhodné prostředí pro inkluzi většiny dětí se SVP....
Rodičovské kompetence matek s psychiatrickou diagnózou v kontextu rodinné politiky
Pavlíčková, Karolína ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze rodičovských kompetencí matek s psychiatrickou diagnózou, přičemž je kladen důraz na obtíže, které může diagnóza vnést do fungování rodiny. Jako nejzávažnější se z praxe jeví nutnost umisťování dětí do zařízení mimo rodinu v případech, kdy péči o děti nemohou v době matčiny ataky převzít další členové rodiny. Vzhledem k povaze onemocnění je možné předpokládat periodicitu, která výrazným způsobem narušuje vývoj dítěte i vztahů v rodině. Reálné důsledky byly v empirické části práce zjišťovány pomocí případové studie 6 rodin s psychiatricky nemocnou matkou. Pomocí rozhovorů byly mapovány potřeby rodin, které byly následně porovnány se současnou nabídkou služeb neziskových organizací. Z rozhovorů s těmito aktéry bylo zjišťováno, jaké služby poskytují a v jakých směrech tyto rodiny potřebují podporu. Vzhledem k povaze problému a nutnosti jeho systémového řešení v souvislosti s poskytovanou psychiatrickou péčí, byl osloven současný ministr zdravotnictví v demisi, který se k řešené problematice také vyjádřil. Původní předpoklad, že vážné dopady má onemocnění především na rodiny matek samoživitelek, se potvrdil, nicméně se ukázalo, že i pro kompletní rodinu je matčino onemocnění velkou zátěží.
Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran
Veselská, Kateřina ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Bakalářská práce "Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran" zkoumá, jak je téma inkluzivního vzdělávání používáno v rámci volebních programů politických stran a hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Zároveň se zaměřuje i na napojení tohoto tématu na veřejně-politický cyklus. Práce čerpá data z volebních programů jednotlivých politických stran a z předvolební debaty, která byla vedena v České televizi. Hlavním zjištěním je, že inkluzivní vzdělávání se stalo aktuálním tématem až pro volby v roce 2017 - ve volebních programech pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se inkluzivní vzdělávání neprobírá. Dalším zjištěním je, že z 9 politických stran, které se po volbách v roce 2017 dostaly do Poslanecké sněmovny, je 6 proti inkluzi a 3 pro inkluzi s úpravami. Většina politických stran spatřuje problém celkově v současné podobě inkluzivního vzdělávání.
Analytické přístupy vybraných "poradenských" veřejněpolitických dokumentů v oblasti bezdomovectví
Poláková, Alžběta ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Smidová, Michaela (oponent)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku bezdomovectví, konkrétně cílí na veřejné dokumenty o sčítání bezdomovců, vzniklé pro potřeby institucí státní správy. Cílem je zjistit, popsat a ohodnotit analytické postupy, které byly při procesu sčítání bezdomovců používány u krajských měst České republiky. Práce nejprve podává informace k policy analýze a jejím způsobům využití u nás, se zaměřením na poradenské dokumenty, do kterých sčítání náleží. Dále představuje pojem bezdomovectví a způsob jeho uchopení v této práci. Další kapitoly jsou věnovány sociálněvědním oborům veřejné politice a sociální a kulturní antropologii, které prostřednictví svých charakteristických znaků fungovaly jako modelové při identifikaci analytických postupů. Charakterizována je zde i interdisciplinarita jako zastřešující rámec práce. Prostřednictvím obsahové analýzy byly v této práci identifikovány způsoby, jakými byla jednotlivá sčítání v letech 2007-2017 provedena. Výsledky analýzy pak představily různorodost použitých konceptů, stanovených cílů i metod a v některých případech i návrhy na aplikaci získaných výsledků do praxe. Takto shromážděné informace nabízejí nový pohled na možnosti interdisciplinárního řešení dané problematiky.
Sociální bydlení v obcích České republiky: policy design a cílové populace
Broklová, Tereza ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Nekola, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá nastavením systému sociálního bydlení v obcích České republiky. Vychází zejména z Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025, protože legislativa k sociálnímu bydlení v ČR doposud nebyla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Systém je z výše uvedeného důvodu velmi roztříštěný, nepanuje shoda ani v definici, natož ve vymezení komu a za jakých podmínek by měly být sociální byty přidělovány. Práce staví na veřejněpolitické teorii Schneiderové a Ingramové, na teorii sociální konstrukce cílových populací (dále také "TSKCP"). Dva stěžejní koncepty TSKCP - cílové populace a policy design jsou optikou a předmětem analýzy. Nejdůležitější výzkumná aktivita by se dala popsat jako analýza dostupnosti sociálního bydlení na obcích II. stupně, která byla realizovaná ve formě šetření webových stánek 388 obcí s cílem najít zmínku a metodiku poskytování sociálního bydlení. Doplňkové osobní dotazování aktérů sociálních a bytových komisí proběhlo v rámci jednoho kraje ČR za předpokladu podobných socioekonomických podmínek, kraj však z důvodu zachování anonymity není blíže konkretizován. Z metodických dokumentů na municipální úrovni byla identifikována nízkopříjmová cílová skupina jako prioritní, což je paradoxní zjištění, protože v praxi to může znamenat člověka s čistým příjmem nad 20...
Vztah mezi systémem sociální politiky a mezigenerační solidaritou vůči matkám samoživitelkám v České republice
Popovská, Linda ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Bakalářská práce Vztah mezi systémem sociální politiky a mezigenerační solidaritou vůči MSŽ v České republice Linda Popovská Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi systémem sociální politiky a mezigenerační solidaritou vůči matkám samoživitelkám v České republice. Věnuje se vzniku a vývoji samoživitelství na území ČR a důležitosti mezigenerační solidarity, fenoménu samoživitelství jako takovému a jeho spojitostí se systémem sociální politiky. Práce má teoretická východiska ve familialismu a teorii mezigenerační solidarity. Hlavním cílem bylo zmapování vztahu sociální politiky a mezigenerační solidarity vůči matkám samoživitelkám, dalším cílem bylo zařadit ČR do jednoho z typů familialismu. Cíle byly rozděleny do podcílů a to vysvětlení významu mezigenerační solidarity vůči matkám samoživitelkám a odhalení významu systému sociální ochrany vůči matkám samoživitelkám. Výzkumné šetření proběhlo kvalitativně formou polostrukturovaných rozhovorů s respondentkami (matkami samoživitelkami), analýzou dokumentů a studiem literatury. Práce dospěla k závěru, že vztah mezi mezigenerační solidaritou a sociální politikou (vztaženo k matkám samoživitelkám) existuje, je duální a oba sektory se vzájemně doplňují. Česká republika byla zařazena do explicitního familialismu na základě Leitnerové s ohledem na omezenou...
Genderové nerovnosti na českém trhu práce z pohledu žen na manažerských pozicích - případová studie
Holubová, Šárka ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Hondlíková, Kristýna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými nerovnostmi na českém trhu práce. Konkrétněji se zaměřuje na ženy na manažerských pozicích a snaží se zjistit, z jaké konkrétní perspektivy vidí danou problematiku. Výběr této specifické skupiny žen je proto, jelikož jsou to právě ony, které si prošly celým kariérním procesem až na nejvyšší místa managementu ve firmách. Důležitým dílčím cílem jsou související faktory, které mohou participování žen na trhu práce ovlivnit. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část je teoretická a týká se problematiky vertikální genderové segregace. Seznamuje čtenáře se základními pojmy, podstatnými statistikami a dříve provedenými výzkumy na toto téma. Druhá část vytyčuje základní a dílčí cíle bakalářské práce a s tím související výzkumné otázky. Třetí část se věnuje metodologii a způsobu analýzy dat v této práci. Obsahuje také jednotlivé medailony respondentek. Následuje poslední praktická část, která se věnuje konkrétním výsledkům a zjištěním. Ta jsou interpretovaná v souvislosti s teoretickým ukotvením a rozšiřují také předešlý výzkum provedený na toto téma.
Předškolní vzdělávání: vztahy mezi mateřskou školou a rodinou
Konrádová, Kateřina ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu předškolního vzdělávání v České republice s konkrétním zaměřením na vztahy mezi školou a rodinou. Jejím cílem je prozkoumat a popsat vztahy mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči dětí) v soudobé žité realitě těchto škol. Tento text se rovněž zabývá tím, zda či do jaké míry odpovídá současná realita českého předškolního vzdělávání konceptu partnerství nebo akontability, které představují jeho teoretická východiska. K naplnění cílů je využito studium veřejněpolitických dokumentů a zejména kvalitativní výzkumné šetření sestávající z dvanácti polostrukturovaných rozhovorů s ředitelkami/učitelkami veřejných mateřských škol. Na základě kvalitativního šetření mezi těmito respondentkami práce dochází k závěru, že podoba vztahů daných aktérů odpovídá spíše konceptu akontability než partnerství. Text práce dále totiž shledává, že akontabilita a partnerství jsou svým pojetím koncepty spíše protichůdnými. Ředitelky/učitelky mateřských škol se tak cítí akontabilní vůči rodičům a současně deklarují silnou vnitřní odpovědnost vůči dětem samotným. Výzkumná zjištění rovněž podrobněji ukazují diskrepanci mezi silně reflektovaným zájmem respondentek o partnerské vztahy a jejich neexistencí, přičemž zvláštní pozornost je věnovaná důvodům stojícím za tímto...
Proměny konceptu slaďování rodinného a pracovního života na úrovni EU
Kandusová, Veronika ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Hošťálková, Jitka (oponent)
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem se proměňoval koncept slaďování rodinného a pracovního života na úrovni Evropské unie v průběhu let 1995 až 2016, a to na základě toho, v jaké kontextu je zmiňován s ostatními pojmy, a s jakými oblastmi politik je spojován. Závěrem první části analýzy dokumentů je to, že slaďování je časově stabilně se vyskytující koncept, nejvíce skloňovaný v dokumentech Evropské strategie zaměstnanosti a dokumentech sociální politiky. Na základě obsahové a kategorické analýzy provedené v dokumentech Evropské strategie zaměstnanosti a ve Zprávách o rovných příležitostech mezi muži a ženami je vyvozen závěr, že ačkoliv je slaďování explicitně definováno jako téma rovnosti mezi pohlavími, cíle, které častěji sledují cíle ekonomické a trhu práce tomuto rámování zcela neodpovídají. Jako nejčastější politiky jsou zmiňovány politiky rodičovských dovolených a politiky související se službami o děti a další závislé osoby, které jsou často kontextuelně rámovány trhem práce a cílem většího zapojení žen na trhu práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.