Žádný přesný výsledek pro Benda, Jan, nebyl nalezen, zkusme místo něj použít Benda Jan ...
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
New Possibilities in Fluorescence Correlation Spectroscopy
Benda, Aleš ; Hof, Martin (vedoucí práce) ; Hozák, Pavel (oponent) ; Valenta, Jan (oponent) ; Vácha, František (oponent)
rg l sit lillltili al s i1ttl11tigl a uD ... EEJ Ěts ; i išl it gilBg*E Ě i: : .liiEt t liiiiH aŮ i ĚÉ;Eg gšgiiíilgaggi$Ěgi$Éiiiť6!= gggii;gggpiiigiífugii!.ilii;i iglgi iĚiigíiiliiiil F giii it gi ii Ě{iiÉÉ{ĚĚÉEá}iIEEE;gEÉEEÉi Igig;i';;;i *'i'*ĚiiE ; E'iEĚš gEEEĚB] ggg;gálsgggltĚaa*aĚ:áisil! titlltgiitgillrĚllĚgE'! iEeIĚEEiEEE: glii ttgit11tglá1,š šl ilti1laig : x o o. G o- x o CL (o o- o o (u .9 CL CL q a) ts 3 9.= P ;i!!= řpEšE'- ža:- ':9YE,E TEPšij=;^yo 9EBV-' H g ya I eĚĚ99Ě=Éo o Ě.q9€y EEŽsp r'tr.=k e5;S* ?a.E9'YE,XŤóxqĚrl - .= t O L,-GUT :E!.i.o óěEx= .^5ě(n6 oEEt+4 €E€ýp= B:ž:řb Hšťo;^F"č'= 9;ŤĚE:*řoo EiSšJbDY ěřxF 9,E fr -'3 gEg ĚĚěiE ĚigE -,, --"a; Ě??E=: ič99 C) Ep,E Ě.E!E.P EE2'E E ĚřiEÉEEiEeEĚŤE i g€EEřEÉaEř Eitěi a EE;É€lĚEEĚ EĚBóa : t:gi;Ť!Eá**i.;E€ř.gÉE É"E Ť.g g ř tí€ tc E #-! E $ .} i ;t íe];a= E E ÉěE E : t E,,! 2 EÉÉEÉĚĚEiEEĚEĚEěEia g:ei!:€EÉĚtEEEEE#ii i!= H g"a" *is; :F- ; gÉE3 Eé = o a o o o d hD o € bo E o l-.. JO ,o i>ro 1 ójt )é) 4O Na tu-E- ýc ž.( oo) o;o' o' € F. 6 o G0 o r o o ,o lÉ I^ )o JQ !ř € 9 E E E ?: E '$E,3; E EB: Eei€Ř iEi e*ĚE-: Ée EF.9 už ÉE E;E;E E,g tE;iÉ ;Ě fi Ě i š; ? t t Ě€Eř g ó o.a E á! t e E E :5i.q6':É9= EEE:EagEĚ igEHÉEEE! ĚgEiĚtÉě.'z éz; E ě i = t E a E ; ae:: € E o bo oo aEEiEÉEiEigEEEiiEÉi EEÍeĚE*EIĚIěiiI:EEi EŤ€ĚiÉi!EE{E€EE5;tĚ aiEĚt?€iiŤÉÉEEitÍzÉ...
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého Předmětem této rigorózní práce je odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do šesti částí, které se zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na její dopad na životní prostředí a ekonomickou situaci. Opomenuty nejsou ani základní pojmy užívané autorem v průběhu celé práce, se kterými se čtenáři setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého vnitrostátního práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou zákonodárci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich možný vývoj. Jelikož je potřeba komplexně informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví,...
Krize, fúze, změny vlastníků a konsolidace - ekonomický vývoj vybraných mediálních skupin v letech 2009-2013
Beránek, Jan ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Benda, Josef (oponent)
(abstrakt) Tato práce se věnuje proměnám vlastnictví českých zpravodajských médií v období tzv. celosvětové ekonomické krize let 2008-2013. Toto období v českých podmínkách charakterizuje postupný odchod zahraničních investorů, kteří ovládali většinu tuzemských vydavatelství. Na jejich místo nastoupili za obecně méně lukrativních tržních podmínek domácí podnikatelé, jejichž zájmy se přirozeně kříží s místní politickou scénou. Změna se dotkla především vydavatelských domů vystavěných okolo tištěných periodik, na něž i kvůli technologickým změnám dolehla krize nejvíce. Tento text tuto proměnu trhu popisuje, analyzuje a zkoumá ekonomické faktory, které k ní vedly, a to jak na makroekonomické, tak i podnikohospodářské úrovni. Výsledkem je zjištění, že zahraniční majitelé vesměs na zdejším trhu dobře vydělávali a krize pro ně znamenala signál k výběru zisků a odchodu. Příchod českých majitelů přinesl kontroverze a vzbudil obavy ze zásahů do obsahu, přičemž v roce 2017 indicie naznačují, že mohou ovládaná média zneužít proti svým oponentům. Proti tomu ovšem hovoří jednoznačně doložená hodnota pozice na trhu, která by měla omezovat tyto snahy.
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Předmětem této diplomové práce je regulace mezinárodní letecké dopravy, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do pěti částí, které se průřezově zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na svůj ekonomický a environmentální význam. Opomenuty nejsou ani základní pojmy, se kterými se čtenáři v průběhu práce setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou normotvůrci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich vzájemný vztah, který definoval Soudní dvůr Evropské unie. Jelikož je potřeba obsáhle informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví, zničení, ztrátě, poškození a zpoždění zavazadla, zpoždění a zrušení letu a...
České roráty a jejich místo v liturgii adventu
Benda, Václav ; Kotas, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fenoménem českých rorátů a jejich místa v liturgii adventu. Představuje vzájemné propojení hudby a liturgie od počátku přes gregoriánský chorál, polyfonní hudbu, lidovou a duchovní píseň až ke vzniku votivní mše k Panně Marii, při které byly roráty zpívány. U rorátů si bakalářská práce všímá jejich vývoje od vzniku až po dnešní podobu a umístění v dnes běžně používaných kancionálech. Jsou zaznamenána města, kde se roráty nejvíce zpívaly a kde jsou nejčastěji umístěny archiválie svědčící o jejich původní podobě. Tyto archiválie, tedy různé rorátní knihy a kancionály jsou též ve stručnosti zmíněny. Je věnována pozornost i nejčastějším interpretům rorátů, kterými jsou literátská bratrstva. Práce také zmiňuje význam rorátů pro český jazyk a ukazuje na roráty jako přirozený projev hluboké mariánské úcty v českých zemích. Klíčová slova Zpěv, píseň, advent, liturgie, hudba, roráty, literátská bratrstva, kancionál, mariánská úcta
The 4th Austro-Hungarian Economics Compromise
Benda, Peter ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Skřivan, Aleš (oponent)
Práce sleduje průběh jednání o uzavření čtvrtého Rakousko-uherského hospodářského vyrovnání na vládní a parlamentní úrovni v letech 1895-1899. Zabývá se především jejich dopady na domácí Předlitavsku (rakouskou) a uherskou politickou scénu a také na vztahy mezi oběma částmi habsburské monarchie. Snaží se o vymezení a stručný popis jednotlivých sporných otázek a také důvodů proč nakonec došlo ke krachu jednání a neuzavření řádného hospodářského vyrovnání.
Případ vraždy Anny Janatkové v českých médiích s důrazem na jejich objektivitu
Bednářová, Ivana ; Benda, Josef (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem objektivity médií na příkladu čtyř českých deníků. Práce se v teoretické části věnuje definici médií, úloze novinářů a jejich činnosti, která je ovlivněna různými faktory, dále sociokulturnímu kontextu, v němž se produkce zpráv realizuje, nastiňuje koncept objektivity médií a popisuje mediální obraz kriminality. Další část práce vysvětluje základní pojmy týkající se trestního řízení, vymezuje práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení a osoby, proti níž se trestní řízení vede. Nakonec se soustředí na informování o trestných činech ze strany médií a úskalí, která se při této činnosti mohou objevovat. Praktická část zkoumá objektivitu médií prostřednictvím kvalitativní analýzy textů. Té jsou podrobeny čtyři české deníky (Aha!, Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo) a jejich články ze dvou období: říjen-listopad 2010 a březen-duben 2011. Analýza si klade výzkumnou otázku: Informovala vybraná média o případu vraždy Anny Janatkové objektivním způsobem? Objektivní způsob informování ze strany médií je posuzován především ve vztahu k právům a povinnostem podezřelého a k ochraně obětí.
Aplikace ECSI (Evropského indexu spokojenosti zákazníka) do prostředí sportu
Benda, Ondřej ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Aplikace ECSI (Evropského indexu spokojenosti zákazníka) do prostředí sportu Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost klientů České asociace Sport pro všechny (ČASPV) metodikou Evropského indexu spokojenosti zákazníka (ECSI) a na základě výsledků výzkumu navrhnout doporučení. K dílčím cílům práce patří modifikace metodiky ECSI do prostředí sportu a porovnání výsledných hodnot indexů ECSI z hlediska uplatňovaného systému managementu kvality v ČASPV, odlišných metod stanovení vah měřitelných proměnných i již provedených výzkumů v českém komerčním prostředí. Metody: V práci je prostřednictvím metodiky Evropského indexu spokojenosti zákazníka (ECSI) použita metoda kvantitativního marketingového výzkumu. Ke sběru primárních dat od zástupců a klientů ČASPV je využito dotazování elektronické a písemné. Výsledky: Dle výsledných hodnot indexu ECSI jsou klienti ČASPV s poskytovanými službami a činností asociace velice spokojeni. Z hlediska uplatňovaného systému managementu kvality v ČASPV dosahuje skupina odborů Sportu pro všechny (SPV), jež je navázána na tento systém vyšší hodnoty indexu ECSI. Při srovnání s již provedenými výzkumy u komerčních subjektů vykazuje celkový index ECSI zkoumané asociace a čtyři hypotetické proměnné vyšších hodnot. I přes značnou spokojenost klientů jsou v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Benda, Jakub
6 Benda, Jan
1 Benda, Jaroslav
3 Benda, Jiří
2 Benda, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.