Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2020-12-03
22:56
SMV-2020-54: Instalace a servis VDI monitor
Vondra, Vlastimil
Přizpůsobení a realizace instalace VDI monitoru potřebám konkrétního uživatele.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
SMV-2020-22: Morfologická analýza miniaturních maleb pomocí světelného mikroskopu a EREM
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
SMV-2020-20: Reliéfní mikrostruktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Matějka, Milan ; Krátký, Stanislav ; Chlumská, Jana ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
SMV-2020-19: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Matějka, Milan ; Krátký, Stanislav ; Chlumská, Jana ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
SMV-2020-50: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Mika, Filip
Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
SMV-2020-26: Jodové kyvety
Hrabina, Jan ; Holá, Miroslava ; Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel ; Lazar, Josef ; Šarlejová, Tatiana ; Šlechtický, Stanislav
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v oblasti vlnových délek 633 nm.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Zpráva o výsledcích SEM-EDS a IEC analýzy omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze
Slížková, Zuzana ; Ševčík, Radek ; Frankeová, Dita
SEM-EDS a IEC analýza omítky z interiéru Betlémské kaple v Praze prokázala omítkové souvrství sestávající z dvou vrstev jádrové omítky s odlišnou strukturou, štukové vrstvy a povrchové úpravy (nátěru). Omítka je kontaminovaná dusičnany a chloridy, obsah dusičnanů je velmi vysoký.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř
Jiránková, Eva
V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznému úhlu vlivu strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání. Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním, tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Účelem geodetického měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř. Proto je nutné nasbírat potřebný objem geodetických dat, aby bylo v budoucnu možné prokázat, jakou částí hodnoty poklesu povrchu se podílí vliv dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR.
Václavková, Šárka ; Zach, Boleslav ; Kerberová, V. ; Krejčí, T. ; Krňávek, M. ; Maléř, P. ; Špaková, M. ; Vojtová, I.
V rámci projektu Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR byla zpracována ucelená studie mapující nejen obsah fosforu ale i míru kontaminace v kalech z typově různých zařízení na čištění odpadních vod v ČR. Tato studie představuje odborný základ pro plánování lokálně specifických strategií využití fosforu z čistírenských kalů v ČR. Ke zpracování studie vedlo šest základních kroků, a to: analýza sítě ČOV v ČR (1), opakované odběry, analýzy kalů a zhodnocení vlastností kalů z vybraných zařízení představujících typické zástupce z pohledu charakteru zdrojových oblastí i použitých technologií čištění odpadních vod a úpravy kalu (2), legislativní rozbor budoucnosti nakládání s čistírenskými kaly (3), zkoušky termického zpracování kalů a jejich vyhodnocení (4), rešerše dostupných technologických řešení pro nakládání s kaly (5) a návrh koncepce zacházení s kaly v ČR (6).

Úplný záznam