Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:29
Souhrnná výzkumná zpráva Brno 1906
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Letecká hyperspektrální kampaň Brno 2019 je zaměřena na pořízení dat pro studium teplot povrchů města Brna.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Souhrnná výzkumná zpráva JCU 1902
Hanuš, Jan ; Fabiánek, Tomáš ; Fajmon, Lukáš
Letecká hyperspektrální kampaň Kochánky je zaměřena na pořízení dat pro studium vodního vegetačního stresu

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
SMV-2019-77: Výpočet vlastností termoemisního zdroje
Radlička, Tomáš
Byly spočítány základní elektronově optické vlastnosti termoemisního zdroje, jako jsou poloha a velikost virtuálního zdroje, úhlové rozdělení a energiová šířka. Ve výpočtu byl zohledněn efekt emise limitované prostorovým nábojem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2018
Soukalová, Kateřina ; Kubečka, Jan ; Kočvara, Luboš ; Jůza, Tomáš ; Souza, Allan T.
Studie zhodnocuje stav a vývoj rybí obsádky ve vztahu k dosavadnímu rybářskému hospodaření a vypracovává návrhy pro další řízení rybího společenstva a rybolovu na nádrži Lipno.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019
Peterka, Jiří
Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb v nádrži a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2018
Peterka, Jiří
Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Dne 7. 5. 2019 byl realizován průzkum zimní zahrady ve vile Otto Petschka, residenci velvyslance\nUSA. Cílem bylo objasnit rozložení kovových výztuží a dalších konstrukčních prvků v podlaze místnosti.\nPrůzkum byl proveden ve spolupráci s projektantem Ing. Zdeňkem Riegerem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2019 bylo provedeno v březnu, druhé pak během října.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. V červnu a říjnu 2019 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018
Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Blabolil, Petr ; Kolařík, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Šmejkalová, Z. ; Kočvara, Luboš ; de Moraes, Karlos Ribeiro ; Kortan, D. ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu.

Úplný záznam