Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2021-04-11
00:00
Termofyzikální vlastnosti peroxidu vodíku modelované pomocí kubických stavových rovnic v programu TREND
Vinš, Václav ; Prokopová, Olga
Výzkumná zpráva se zabývá termofyzikálními vlastnostmi peroxidu vodíku (H2O2) v čistém stavu, a to zejména s ohledem na potenciál jeho využití jako raketové palivo. Navzdory širokému použití peroxidu vodíku je množství dostupných experimentálních dat a modelů k predikci jeho vlastností v čistém stavu velmi omezeno. Důvodem je silný oxidační charakter H2O2 a jeho rozklad při vyšších teplotách. Většina dat je proto omezena na řídké vodné roztoky do maximální koncentrace 60 %. Ve zprávě je shrnuta literární rešerše dostupných dat a teplotních korelací pro vlastnosti H2O2, a to jak pro termodynamické vlastnosti, konkrétně tlak sytých par, hustotu kapaliny, měrnou tepelnou kapacitu při konstantním tlaku a výparnou entalpii, tak pro transportní vlastnosti, tj. dynamickou viskozitu, tepelnou vodivost a povrchové napětí. Na základě sesbíraných dat byly vypracovány modely založené na kubických stavových rovnicích Soave-Redlich-Kwong a Peng-Robinson, z nichž druhá uvedená poskytuje překvapivě dobrou shodu s dostupnými teplotními korelacemi pro většinu vybraných vlastností v širokém rozsahu teplot od bodu tuhnutí 272,72 K do blízkosti kritické teploty 730,15 K. Sestavené modely pro vlastnosti H2O2 byly implementovány do vývojové verze softwarového balíčku TREND pro výpočet termofyzikálních vlastností a fázových rovnováh čistých látek a směsí, který je vyvíjen skupinou prof. R. Spana na Ruhr-Universität Bochum v Německu.

Úplný záznam
2021-04-11
00:00
Návrh reformy zdanění zaměstnanců: jak ulevit nízkopříjmovým a pomoci spotřebě za polovinu veřejných výdajů (analytická zpráva)
Jurajda, Štěpán ; Kalíšková, Klára ; Prokop, D. ; Šoltés, Michal
Tato analytická zpráva reaguje na diskusi o zrušení používání superhrubé mzdy k výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Hodnotí dopady tří variant výpočtu daně z příjmu na státní rozpočet a na příjmy zaměstnanců v jednotlivých příjmových kvintilech. Výsledky ukazují, že vládní varianta zrušení superhrubé mzdy bude znamenat propad příjmů státního rozpočtu o 86 miliard Kč a zároveň nijak nezlepší příjmovou situaci nejnižších příjmových kvintilů. Autoři navrhují dvě alternativní metody výpočtu daně z příjmu, které sníží náklady pro státní rozpočet a zároveň budou znamenat citelnější snížení daní zaměstnancům s nejnižšími příjmy.

Úplný záznam
2021-04-11
00:00
Vyhodnocení dopadů návrhů na zrušení superhrubé mzdy
Kalíšková, Klára ; Münich, Daniel ; Prokop, D. ; Šoltés, Michal
Tento pracovní list reaguje na diskusi o zrušení používání superhrubé mzdy k výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Hodnotí dopady čtyř alternativ reformy systému, navržených vládou, parlamentem, Pirátskou stranou a think-tankem IDEA. Grafy znázorňují dopad těchto reforem na státní rozpočet a na příjmy zaměstnanců v jednotlivých příjmových kategoriích.

Úplný záznam
2021-04-11
00:00
Dopady zrušení superhrubé mzdy na daň z příjmů placenou zaměstnanci
Kalíšková, Klára ; Münich, Daniel ; Šoltés, Michal
Tento pracovní list znázorňuje dopady navrhovaného zrušení superhrubé mzdy na státní rozpočet a příjmy zaměstnanců. Celkový pokles příjmů státního rozpočtu by přesáhl 80 mld. Kč ročně. Z toho by téměř čtvrtina přilešila desetině zaměstnanců s nejvyššími příjmy, zatímco desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami by reformou získala jen maximálně 100 Kč ročně.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Škola jako integrační partner. Průběžná výzkumná zpráva projektu
Leontiyeva, Yana ; Mikešová, Renáta ; Tollarová, Blanka ; Šimon, Martin ; Čermáková, Dita
Průběžná výzkumná zpráva je shrnutím dosavadních poznatků projektu Škola jako integrační partner, který se zabývá integrací žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na pražských základních školách. První část zprávy se věnuje analýze dostupných statistických dat, analýze předchozích výzkumů a dalších zdrojů informací o žácích s OMJ jako např. výročních zpráv škol. Druhá část shrnuje poznatky z rozsáhlého výzkumu na základních školách v Praze ve školním roce 2019-2020 zjišťujícího situaci žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka. Výzkum se zaměřil na zjištění počtu těchto žáků na jednotlivých základních školách v Praze s rozlišením podle jejich jazykové úrovně, na využití jednotlivých podpůrných opatření ze strany škol, na financování podpory žáků s OMJ a na existenci učitelů specializovaných na výuku češtiny jako druhého jazyka na základních školách.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice (2020)
Vinopal, Jiří ; Pospíšilová, Kristýna
Metodika pro implementaci Indikátoru subjektivní kvality pracovního života za účelem dlouhodobého monitorování kvality pracovního života v České Republice. Obsahuje popis teoretických a metodologických základů, proces vývoje, metodologická a technická pravidla pro provádění dotazníkového šetření a managementu dat, pravidla pro implementaci výsledků do webových aplikací a jejich použití. \nAktualizace pro rok 2020 na základě empirického ověření specifikuje možnost a pravidla přechodu sběru dat z dosavadního f2f (PAPI) na CAWI (resp. CATI), případně smíšený mód sběru dat.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Souhrnná výzkumná zpráva zaměřená na analýzy fyziologických a sociálních rizik nákazy COVID-19
Hamplová, Dana ; Klusáček, Jan ; Adámková, Věra
Výzkumná zpráva přináší přehled výsledků výzkumu kolektivní imunity české populace, který se uskutečnil v květnu 2020. Tato studie kolektivní imunity prokázala nízkou úroveň protilátkové pozitivity v první vlně epidemie onemocnění covid-19 na jaře 2020. Doprovodný dotazník zjišťující mimo jiné využívání preventivních opatření či odhadované riziko nákazy ukázal, že osoby v rizikových skupinách se nechrání častěji než osoby bez chronických onemocnění. Mezi hlavní faktory ovlivňující to, do jaké míry se daný jedinec chrání před nákazou, patří, pohlaví, případně zdroj informací (získávání informací z internetu snižuje ochotu se řídit epidemiologickými doporučeními).

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Možnosti katodoluminiscenčního zobrazování komerčních fluoroforů a katodoluminiscenčních sond pomocí funkčního vzorku detektoru CRYTUR
Vancová, Marie ; Vaněček, Jiří ; Nebesářová, Jana ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Možnosti katodoluminiscenčního zobrazování komerčních fluoroforů a katodoluminiscenčních sond pomocí funkčního vzorku detektoru CRYTUR

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Hydroakustický průzkum rybí obsádky jezera Balaton v roce 2019.
Tušer, Michal ; Muška, Milan
Předkládaná zpráva sumarizuje výsledky hydroakustického průzkumu jezera Balaton. Průzkum zahrnoval litorální i pelagické habitaty v rámci všech 3 částí jezera. Zpráva popisuje prostorovou distribuci a velikostni slozeni rybi obsádky jezera Balaton na podzim 2019. Výsledky jsou prezentovány jako hustota ryb, jejich biomasa a velikostní složení pro jednotlivé transekty hydroakustického průzkumu i souhrně pro jednotlivé části jezera. Zpráva také shrnuje veškerá dostupná data z předchozích průzkumů jezera a diskutuje vývoj obsádky jezera Balaton.

Úplný záznam