Research reports

Latest additions:
2019-12-09
08:15
SMV-2019-07: Emise tepelného záření niobového vzorku za velmi nízkých teplot
Frolec, Jiří
Předmětem výzkumu bylo ověření vyzařování tepla povrchem niobového disku. Po přípravě vzorku byly v nízkoteplotní měřící aparatuře testovány tepelně radiační vlastnosti dodaného materiálu. Experimenty probíhaly ve vakuu a s pomocí chlazení kapalným héliem se teplota vzorku ustalovala na teplotách v rozsahu 7 K až 280 K. V důsledku velmi nízkého signálu za nejnižších teplot, bylo za tímto účelem nutné postupně použít různé teplotní kontroléry a vyvinout zcela nový systém sběru a zpracování dat.

Detailed record
2019-12-09
08:15
SMV-2019-08: Přenos tepla zářením v mnohavrstvé izolaci z kaptonových fólií
Frolec, Jiří
Výzkum byl zaměřen na stanovení tepelně-radiačních vlastností kaptonových fólií se speciální vrstvou na jedné její straně. Tyto folie se používají v mnohavrstvých izolacích (MLI), například v kosmonautice k zajištění tepelného komfortu družic. Experimenty byly zaměřeny na jednotlivé hodnoty emisivit tepelného záření pro obě strany fólie. Testování probíhalo ve vakuu v unikátní aparatuře chlazené kapalným héliem při teplotách vzorku mezi 20 K a 300 K.

Detailed record
2019-12-09
08:15
SMV-2019-05: Fázové mřížky
Krátký, Stanislav ; Matějka, Milan ; Chlumská, Jana ; Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Vývoj přípravy fázových mřížek pro použití ve spektroskopii materiálů. Během vývoje se prozkoumaly možnosti návrhu a přípravy fázových mřížek, které by byly naladěné na dvě odlišné vlnové délky. Teoretické simulace ukázaly, že se mřížka (hloubka mřížky) musí naladit na hodnotu mezi dvěmi zamýšlenými vlnovými délkami, aby se maximalizovaly účinnosti v prvních řádech pro obě vlnové délky. Vzorky byly následně vyrobeny pomocí elektronové litografie a reaktivního iontového leptání.

Detailed record
2019-12-09
08:15
SMV-2019-04: Velkoplošné nanášení nanostruktur
Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Matějka, Milan ; Krátký, Stanislav ; Chlumská, Jana ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Vývoj sendvičových nanostruktur na dopovaném křemíkovém substrátu. Rozměry nanostruktur a jejich periodicita je na limitu rozměrů, které umožňuje připravit elektronový litograf Raith EBPG5000+. Na dopovaný křemíkový substrát byla připravena tenká nitridová vrstva jako maska pro následné leptání. Pomocí elektronové litografie a vakuového napařování byly nejdříve připraveny zlaté soukrytovací značky nutné pro provedení vícenásobné expozice. V dalším litografickém kroku byla naexponována maska v rezistu, přes kterou se pomocí reaktivního iontového leptání proleptala nitridová maska. Přes nitridovou masku došlo k vyleptání pyramid v křemíku. V třetím litografickém kroku byla pomocí různých strategií zápisu připravena druhá maska pro napaření hliníkové vrstvy v místech dříve vyleptaných pyramid. Proces byl dokončen provedením lift-off techniky okolní plochy.

Detailed record
2019-12-09
08:15
SMV-2019-03: Tenké membrány
Krátký, Stanislav ; Matějka, Milan ; Chlumská, Jana ; Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Vývoj technologie přípravy tenkých nitridových membrán ve velké ploše pro potřeby spektroskopie pomocí pomalých elektronů. Během vývoje se vyzkoušelo několik různých technik pro přípravu tenkých membrán – mokré leptání, reaktivní iontové leptání, plasmatické leptání a nízkofrekvenční plasmatické leptání. Zároveň byla vyvinuta technika nepřímého měření takto tenkých membrán.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Potvrzení způsobilosti provozu plynovodů na základě mechanických a lomových zkoušek segmentů z VTL DN 500 (č. trasy 41 a 56) a VTL DN 300 (č. trasy 152). Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip
Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment (materiál).

Detailed record
2019-12-09
08:15
Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch: Odborná zpráva projektu – naplnění dílčích cílů 2016
Matoušek, Ondřej ; Melich, Radek ; Procháska, František ; Tomka, David ; Provazníková, P. ; Polzer, J. ; Fogelton, P.
Odborná zpráva projektu dokumentuje dosažení dílčího cíle projektu pro rok 2016, kterým byla standardizace celého výrobního procesního řetězce zahrnující návrh, výrobu a měření.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Technické řešení modernizace 2 m dalekohledu
Pintr, Pavel
Popis technického řešení modernizace 2 m dalekohledu v Ondřejově.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Návrh změn po testování Prototypu I
Pintr, Pavel
Popis designu obdélníkového spotu laserové navařovací hlavice. Cílem bylo navrhnout TOP HAT obdélníkový spot vhodný pro laserové navařování.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Vibrační zkoušky a dynamická analýza třecích účinků u železničního kola tlumeného tlumícím kroužkem
Pešek, Luděk ; Půst, Ladislav ; Bula, Vítězslav ; Šnábl, Pavel ; Boháč, T. ; Tašek, H. ; Běhálek, V.
Pro návrh tlumícího třecího kroužku s proměnnou křivostí s optimálním rozložením kontaktních tlaků v drážce, jež je cílem projektu DELTA, proběhla v dynamické laboratoři Bonatrans a.s. ve dnech 11. až 16. června 2019 experimentální modální analýza s jedním (SIMO) a dvěma (MIMO) budiči s těmito cíli: a) vytvořit metodiku zkoušky pro vyhodnocení třecího účinku tlumícího kroužku na tlumení vibrací kola; b) pomocí změn naměřených dynamických amplitudo-frekvenčních a fázově-frekvenčních charakteristik na amplitudu buzení popsat projevy nelineárního chování třecí vazby kruhového tlumícího kroužku v drážce kola pro různé vlastní tvary kmitání. Popis navržené metodiky a analýza naměřených výsledků z hlediska účinku třecích vazeb kruhového drátu jsou obsahem této zprávy. \n\n

Detailed record