Research reports

Latest additions:
2019-02-13
17:44
Vnímání sexistické reklamy českou veřejností
Hanzlová, Radka
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Vnímání sexistické reklamy českou veřejností“. Výzkum byl proveden v září 2018 na vzorku 1 037 respondentů vybraných kvótní metodou dle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Výzkum veřejného mínění v 9 lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Hanzlová, Radka
Závěrečná zpráva je výstupem z projektu „Názory veřejnosti v lokalitách vytipovaných pro zřízení hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“, který byl realizován formou výzkumu veřejného mínění v devíti lokalitách ČR vytipovaných jako potenciální vhodná místa pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů. Výzkum proběhl v květnu a červnu 2018 a bylo v něm dotázáno celkem 2813 respondentů.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Analýza vývoje názorů obyvatel 9 lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v letech 2007 až 2018
Čadová, Naděžda ; Hanzlová, Radka ; Krajňák, Tomáš ; Čermák, Daniel
Závěrečná zpráva je výstupem analýzy „Vývoj veřejného mínění v lokalitách vytipovaných pro zřízení hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“, která byla vypracována na základě dostupných výsledků dříve realizovaných výzkumných šetření z let 2007 až 2018.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu
Lorencová, Eliška ; Emmer, Adam ; Geletič, Jan ; Vačkář, David
Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, zpracovat podklady pro Implementační plán, zaměřené na analýzu zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. Analýza zranitelnosti se zaměřovala na dopady spojené s: (i) teplotními extrémy ve městě – vlnami horka, (ii) nedostatečným zasakováním a extrémními srážkami. Přístup zahrnoval prostorově explicitní analýzu v postředí ArcGIS, založenou na klimatický, land use a socio-ekonomických indikátorech pro současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. Z hlediska zranitelnosti vůči teplotním extrémům - vlnám horka jsou v současné době nejvíce zasaženy oblasti v centru města (MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1) a některé z okrajových částí města s průmyslovou zástavbou, např. Libeň, či Štěrboholy. Zranitelnost vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování srážkové vody je nejvyšší zejména v oblasti soutoku Vltavy a Berounky – Velká Chuchle, Praha 16, Zbraslav a Lipence.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Hybridní reaktivní HiPIMS depoziční systém s pro depozicioptických funkčních vrstev na bázi oxidů kovů
Hubička, Zdeněk ; Čada, Martin ; Olejníček, Jiří ; Kšírová, Petra ; Tvarog, Drahoslav
Zpráva popisuje hybridní reaktivní HiPIMS depoziční systém s pro depozici optických funkčních vrstev na bázi oxidů kovů s definovanými optickými vlastnostmi.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Plazmatický povlakovací systém dlouhých elektricky vodivých trubic
Hubička, Zdeněk
Zpráva popisuje plazmatickou metodu využívající pulzní výboj v duté katodě pro povlakování dlouhých elektricky vodivých trubek.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018
Staš, Lubomír ; Zajícová, Vendula
Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2018.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2018
Lacina, Jan ; Halas, Petr
Studie byla zpracována na základě smlouvy o dílo z 14.12.2017 pro objednatele DIAMO, s. p., o. z. GEAM v Dolní Rožínce. Podle této smlouvy letošní monitoring navazuje na obdobné výzkumné práce z let 1998 - 2017, přičemž se soustřeďuje zejména na opakované šetření vegetace formou fylocenologických snímků na testovacích plochách vymezených v minulých letech, zvláštní pozornost je opět věnována avifauně antropogenně podmíněných biotopů odkališť K1 a K2. Dále bylo realizováno sledování stavu biotopů ekologicky významných egmentů krajiny s ohledem na jejich případné ovlivnění aktivitami uranového průmyslu. Terénní šetření jsme prováděli v období od poloviny ledna do poloviny listopadu roku 2018.

Detailed record
2019-02-13
17:44
Structural mapping of exploration boreholes walls within first phase - Safety boreholes for Boxcut
Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Ram, S.
Structural-geological analysis, i.e. core fracturing assessment within the boxcut safety\nborehole was carried out on the basis of optical televiewer record evaluation. In general,\noptical televiewer (OPTV) probe provides a continuous, unwrapped, high-resolution digital\n360° image of the borehole-walls oriented towards the cardinal points. This technique\nprovides information about the strike, dip direction, dip angle and depth of foliation, bedding\nplanes and fractures, as well as the frequency, aperture and infillings of fractures. Information\nabout spatial characteristics of structural elements is one of its indisputable advantages and\nallows for subsequent statistical evaluations.\nThe structural mapping of boreholes of Boxcut safety boreholes were carried out within the\ncontract of IG CAS (Contract No. D/18/156/00) GEOMET, s.r.o. (as a customer, contract No.\n01/2018). The aim of the contractual research was the realisation and interpretation of the\nfractures by digital logging of boreholes walls.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny

Detailed record