Research reports

Latest additions:
2020-03-19
09:41
Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu
Schier, Jan
V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V závěru práce je podán přehled nalezených knihoven prozpracovánı́ hyperspektrálnı́ho obrazu v jazycı́ch Matlab a Python.\n

Detailed record
2020-03-19
09:41

Detailed record
2020-03-19
09:41

Detailed record
2020-03-19
09:41
Fyzikální modelování a tvorba havarijního softwaru
Chaloupecká, Hana ; Kluková, Zuzana ; Jakubcová, Michala ; Kellnerová, Radka ; Jurčáková, Klára
Zpráva popisuje postup řešení na dvouletém projektu TAČR TJ01000383.\nV prvním roce řešení jsme se zabývali nalezením vztahu mezi charakteristikami krátkodobých a dlouhodobých úniků plynu pro městskou zástavbu na základě databáze COST ES1006. Dále jsme se zabývali úniky krátkodobých a krátkodobých plynů pro případ rurálního povrchu. Z naměřených dat jsme vytvořili bezrozměrnou databázi I. \nV roce 2019 jsme dále navázali na řešení v předešlém roce. Zaměřili jsme se na rozptyl krátkodobých a dlouhodobých úniků plynu v industriální oblasti. Změřená data byla zpracována a byla z nich vytvořena bezrozměrná databáze II.. Databáze I. a II. byly využity pro validaci modelu. Byl vytvářen software coby hlavní konečný cíl projektu.\n

Detailed record
2020-02-28
11:29
Výzkumná zpráva. Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Cílem práce bylo ověřit možnost pozorování stukturních detailů ve vzorcích B4C - Ti keramiky s 1 % titanu na základě 3D modelů z výpočetní tomografie. V laboratoři byl touto metodou zkoumán vzorek Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, ve tvaru válce o průměru 12 mm a výšce 10 mm.

Detailed record
2020-02-28
11:29
Závěrečná zpráva 2019 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Bartuška, Martin ; Kopecký, T. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Krůček, M. ; Král, K. ; Kotápišová, M. ; Moradi, J. ; Lin, Qiang ; Dini-Andreote, F. ; Meador, Travis Blake ; Angel, Roey ; Harantová, L. ; Heděnec, P. ; Li, Lingjuan ; Baldrian, P. ; Angst, Šárka
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019.

Detailed record
2020-02-28
11:29
Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic
Cingl, L. ; Korbel, Václav
Lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody čelí často při svém návratu do běžného života řadě problémů a předsudků, jsou tedy sociálně stigmatizováni, což snižuje pravděpodobnost\njejich úspěšné společenské reintegrace. Pokud takový přístup ze strany společnosti očekávají již před svým propuštěním, může to u nich vést až ke ztrátě motivace a sebedůvěry v možnosti\nse integrovat, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich recidivy. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda a jak moc lidé ve výkonu trestu očekávají stigmatizaci ze strany většinové společnosti. Druhým cílem bylo odhalit, zda krátká psychologická intervence usilující o zvýšení sebedůvěry vězňů může očekávání stigmatizace snížit. Výzkumné otázky jsme testovali pomocí inovativních metod experimentální ekonomie na vzorku 297 mužů ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody z 15 věznic v České republice. Odsouzení se museli rozhodovat v situacích zaměřených na důvěru a náklonnost, které simulovaly interakci s běžnou společností. Díky tomu jsme mohli změřit, jaké společenské zacházení odsouzení očekávají. Naše výsledky ukazují, že odsouzení stigmatizaci od běžné populace neočekávají. Naopak očekávají její vyšší vstřícnost než k lidem z běžné populace. Důvěru pak očekávají stejnou jako vůči lidem z běžné populace. Protože odsouzení v našem vzorku nevykazují podle našich měřítek znaky očekávané stigmatizace, psychologická intervence omezující negativní dopady stigmatizace neměla na co působit, a jejich očekávání ani chování proto nezměnila. To, že odsouzení společenskou stigmatizaci neočekávají, bereme jako pozitivní zjištění i s ohledem na jejich budoucí reintegraci. Na druhou stranu měla řada odsouzených příliš\noptimistická očekávání ohledně toho, jak se k nim po propuštění bude společnost chovat. To by u nich mohlo vést k podcenění přípravy na propuštění a poté k tvrdšímu střetu s realitou. Proto doporučujeme v dalším kroku zkoumat, zda mají přehnaně pozitivní očekávání u některých odsouzených negativní dopady na jejich reintegraci.

Detailed record
2020-02-12
19:10

Detailed record
2020-02-12
19:10
Souhrnná výzkumná zpráva Aalto 1903
Hanuš, Jan ; Fabiánek, Tomáš ; Fajmon, Lukáš
Within the airborne hyperspectral campaign for a Finnish university Aalto University were scanned two locations - Hyytiälä (FI) - Järvselja (EST). The scanned processed data is used for other scientific purposes.\nAbstrakt: V rámci letecké hyperspektrální kampaňe pro Finskou univerzitu Aalto-yliopisto byly nasnímány dvě lokality - Hyytiälä (FI) - Järvselja (EST). Předaná zpracovaná data jsou používány pro další vědecké účely.

Detailed record
2020-02-05
19:10

Detailed record