Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:09
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal ; Žák, Michal (vedoucí práce)
První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování.

Úplný záznam
2017-08-18
13:08
Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Hostaš, Jiří
Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramoleculární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebný pro přezkoumání univerzálních pravidel řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu cestu k univerzálním pravidlům řídící selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG), jejích komponentů a nakonec pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající Kch/Kach = 109, což je v poměrně dobrém souhlasu s...

Úplný záznam
2017-08-18
13:08

Úplný záznam
2017-08-18
13:08
Synthesis and properties of supramolecular polymers
Vitvarová, Tereza
V rámci této disertační práce byly připraveny stavební bloky (nazývající se unimery) pro tvorbu konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů (MSPs), které ve své struktuře obsahují: (i) substituovaný fosfolový kruh obklopený dvěma thiofenovými cykly jako centrální blok, (ii) 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl (tpy) jako koncovou skupinu pro navázání iontů, a (iii) různé spojky mezi uvedeným centrálním blokem a tpy skupinou. Chemické a fyzikální vlastnosti těchto unimerů byly prostudovány s důrazem na korelaci mezi vlastnostmi a strukturou unimeru. Například unimer bez přídavných spojek vykazuje posun UV/vis absorpčního maxima do červené oblasti o 60 až 100 nm v porovnání s bis(tpy)terthiofenem, což značí, že nahrazením thiofenu fosfolem se značně zvyšuje delokalizace elektronů v molekule unimeru a může být pokryta značná část spektra. Začlenění spojek (ethynediyl, ethynediyl-thiofen-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-fenylen) do struktury unimeru má jen malý vliv na šířku zakázaného pásu, a tedy pozici absorpčního maxima. Všechny připravené unimery byly podrobeny procesu samo-seskupování s různými kovovými ionty (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ a Zn2+ ) za vzniku organokovových polymerů. Tři stadia provázející proces samo-seskupování byla pozorována pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie a gelové permeační...

Úplný záznam
2017-08-02
13:05
Vznik, premeny a vplyv rímskokatolickej farnosti v Bošáckej doline
Klement, Martin ; Šmíd, Marek (oponent)
V predloženej licenciátnej práci sa venujeme pôsobeniu Rímskokatolíckej cirkvi v Bošáckej doline, nachádzajúcej sa v Trenčianskom kraji. Možnosť vplyvu cirkvi na vývoj v spomenutej oblasti je determinovaný existenciou farnosti, čo je v tomto prípade pramenne doložené od 13. storočia, keď bola erigovaná farnosť v Haluziciach a zároveň sa tu až do 18. storočia nachádzalo sídlo farára i farský chrám. Dodnes stojí v Haluziciach zrúcanina opevneného gotického chrámu dedikovaného Všetkým svätým. V roku 1778 bolo sídlo farnosti prenesené do obce Bošáca, v ktorej bol v roku 1733 vybudovaný nový kostol s patrocíniom Nanebovzatia Panny Márie. Farnosť Bošáca pozostáva dnes z farnosti Bošáca a jej filiálok v Trenčianskych Bohuslaviciach, Haluziciach, Zemianskom Podhradí, Novej Bošáci a Štvrtku. Cieľom našej práce bola heuristika, analýza a interpretácia zachovaných archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti farnosti, filiálok, jej predstavených, ako aj zmapovanie dostupných informácii o sakrálnych stavbách na území celej farnosti. Predložená licenciátna práca informuje o náboženskom vývoji v sledovanom mikroregióne, snaží sa prispieť k hlbšiemu poznaniu histórie vzniku, premenám a vplyvu farnosti v Bošáckej doline. Kľúčové slová: Bošáca, Bošácka dolina, Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Haluzice, kostol,...

Úplný záznam
2017-08-02
13:05
Funkce biblických motivů v české pop music 60. a 70. let dvacátého století
Makovcová-Demartini, Lenka ; Bartoň, Josef (oponent)
Rigorózní práce "Funkce biblických motivů v textech písní české pop music 60. a 70. let dvacátého století" nejprve v první kapitole uvádí teoretický rámec tématu: vymezuje pojmy, stanovuje kritéria a představuje metodu výběru použitých motivů a písňových textů. Dále objasňuje postavení české pop music v kulturně-politickém kontextu daného období, který je relevantní součástí tématu. Nastiňuje také odbornou reflexi obdobných témat a poukazuje na funkci a užití biblických motivů v jiných hudebních žánrech (rock, folk a underground) s důrazem na to, jak se žánrová odlišnost promítá do jejich využití. Věnuje se i rozboru jednotlivých faktorů, jež spolupůsobí v a utvářejí žánr pop music, a to v kontextu sledovaného období. Následující čtyři kapitoly jsou sondami do dané problematiky v žánru pop music, které zároveň odrážejí jeho vnitřní dynamiku: druhá a třetí kapitola představuje různé typy a skupiny biblických motivů (obecné motivy, modlitby, biblismy a biblické postavy) a zkoumá jejich funkční užití v různých písňových textech v porovnání a s uvedením jejich původního biblického zakotvení a významu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na funkci vrstvení biblických motivů v textu a zároveň reflektuje pro tento žánr charakteristické přebírání zahraničních titulů a jejich odraz v české textové verzi. Pátá...

Úplný záznam
2017-08-02
13:04
Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration
Čech, Přemysl ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce)
Exponenciální růst multimediálních dat představuje výzvu pro explorační systémy s podporou efektivního uspořádání a získávání dat. V této práci se zaměřujeme na procházení velkých kolekcí v případech, kdy nelze přesně definovat dotaz, či chceme získat obecnou představu o obsahu kolekce. Konkrétněji se zabýváme metrickým indexem zvaným PM-strom využívajícím hierarchii vnořených metrických regionů. PM-strom jsme rozšířili pro explorační účely a definujeme vhodné způsoby explorace a dotazování pomocí tohoto indexu. Dále zkoumáme efektivní vyhodnocení vícenásobných rozsahových dotazů a definujeme nový typ multi-dotazu využívající cut-regiony. V experimentech pak porovnáváme výsledky prezentovaných přístupů a diskutujeme výsledky. Všechny explorační strategie jsou také vyhodnoceny v demo aplikaci jménem Find-the-image.

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Bytové spoluvlastnictví
Tlapák, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví a jejich porovnání pomocí srovnávací metody s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce není v této práci prakticky vůbec pojednáváno o smlouvě o výstavbě ani o společenství vlastníků vyjma problematiky založení a vzniku společenství vlastníků prostřednictvím prohlášení dle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Samotná rigorózní práce je pro svoji přehlednost rozdělena do jedenácti kapitol včetně samotného úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, která blíže přibližuje historický vývoj právní úpravy vlastnictví bytů, a to nejenom na našem území, to vše od starověku až prakticky do doby, jež předcházela zahájení prací na později přijatém zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola této rigorózní práce je věnována základním teoretickým koncepcím, z nichž ideově vycházejí právní úpravy bytového spoluvlastnictví v jednotlivých evropských zemích. Ve čtvrté kapitole je věnován dostatečný prostor pro seznámení se s vývojem a samotný právním obsahem zásady...

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Smlouva o přepravě osoby
Čapek, Michal ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se zabývá smlouvou o přepravě osob dle občanského zákoníku. Na počátku práce je věnován prostor historii dopravy a přepravních smluv. Historická úprava smluv měla vliv i na řády upravující silniční a železniční dopravu, jež byly vydány o mnoho později. V práci vymezeny prameny vztahující se k dané problematice. Je zřejmé, že značný význam mají evropské právní předpisy. Významnou roli v případě smlouvy o přepravě osoby mají i prameny veřejnoprávní. Smlouva o přepravě osoby je ve většině případů smlouvou spotřebitelskou. Zejména z unijních právních předpisů vyplývá, že jedním z hlavních smyslů dané úpravy je ochrana práv spotřebitele - cestujícího. Práce obsahuje podrobný rozbor základních pojmů vztahujících se ke smlouvě o přepravě osob. Značná část práce se věnuje právům a povinnostem smluvních stran. Smluvní strany nejsou fakticky v rovném postavení. Dopravce bude zpravidla vystupovat jako smluvní strana silnější. Jedním ze smyslů právní úpravy je poskytnout dostatečnou ochranu pro stranu slabší - cestujícího. Práce se zabývá též odpovědností smluvních stran. Pokud dojde k porušení práv druhé smluvní strany, dochází na straně porušitele k vzniku odpovědnosti a porušiteli vznikají sekundární právní povinnosti. V závěru jsou jednotlivé poznatky, k nimž bylo při...

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Právo stavby
Schattke, Alena ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato práce se věnuje posouzení možností umístění stavby na cizím pozemku. Cílem je nejen ukázat na jednotlivé tituly, které to umožňují, ale také jejich srovnání mezi sebou. Především je však tato práce zaměřena na institut práva stavby, který byl po několika desetiletích do našeho soukromého práva znovu zaveden s účinností od 1. 1. 2014. V první kapitole je pojednáno o právních možnostech umístění stavby na cizím pozemku z obecného hlediska. Zároveň se v této kapitole pojednává o základních pojmech, které s tématem stavby na cizím pozemku bezprostředně souvisí. Stěžejní část práce je věnována institutu práva stavby, jakožto možnosti umístění vlastní trvalé stavby na cizím pozemku. Nebyla opomenuta ani historie práva stavby na našem území a práce také obsahuje srovnání tohoto institutu s právem stavby v Rakousku. Právo stavby je v závěru stručně konfrontováno s dalšími možnostmi, jak umístit stavbu na cizím pozemku. Práce je členěna celkem do čtrnácti kapitol. Hlavní část práce, která je tvořena druhou až desátou kapitolou a která je věnována institutu právu stavby, obsahuje rozbor a hodnocení jednotlivých paragrafů právní úpravy v občanském zákoníku. Přestože je právní úprava práva stavby v řadě případů kusá nebo nejednoznačná, práce se snaží nabídnout pohled na možný správný způsob její aplikace....

Úplný záznam