Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:49
Způsoby skončení pracovního poměru
Kroupa, Jakub ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Úpravu skončení pracovního poměru je možno považovat za jeden z nejvýznamnějších institutů pracovního práva. Prostřednictvím něj zaniká právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž jeho právní i sociální dopady mohou zasáhnout zejména život zaměstnance. Z tohoto důvodu se zákoník práce podrobně zabývá úpravou, způsoby a podmínkami, za kterých pracovní poměr končí. Rigorózní práce si klade za úkol, tyto způsoby zmapovat a v jednotlivých kapitolách vymezit zákonné předpoklady pro jejich užití, včetně rozdílů mezi nimi. Za tímto účelem čerpá z právní praxe reprezentované nejen samotnou právní úpravou v zákoníku práce, ale i četnou judikaturou soudů a odbornou literaturou. Zmiňuje současně některé praktické problémy při rozvazování pracovního poměru. Úvod práce se zabývá obecně pojmem pracovního práva a jeho historickým vývojem. Dále zmiňuje, co zákon považuje za pracovní vztah, současně je čtenář seznámen i s pracovněprávními skutečnostmi, jejichž vymezení a rozdělení je předmětem následujících kapitol. Ve druhé kapitole jsou rozebrány jednotlivé druhy právních jednání, a to zejména dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, včetně jejích náležitostí, výpovědních důvodů, účasti odborové organizace, doručení a běhu výpovědní doby; dále okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda
Štainc, Richard ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Jak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda
Štainc, Richard ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Jak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Thermophysical and electrical properties of illite-based ceramics
Csáki, Štefan ; Dobroň, Patrik (vedoucí práce)
CSÁKI, Štefan: Termofyzikálne a elektrické vlastnosti keramík na báze illitu [Dizertačná práca]. Univerzita Konšntantína Filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied. Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Školiteľ: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), doc. Ing. Patrik Dobroň, PhD. (Univerzita Karlova). Nitra a Praha, 2018. 107 s. Illitické hliny sú dôležitou surovinou v keramickom priemysle, a preto sú nevyhnutné podrobné znalosti o procesoch prebiehajúcich počas ich výpalu. V predloženej dizertačnej práci boli skúmané keramiky pripravené z illitickej hliny zo severovýchodného Maďarska. Hlavná pozornosť bola venovaná tepelne aktivovaným procesom a reakciám prebiehajúcim počas ich výpalu a taktiež teplotnej závislosti jednosmernej i striedavej vodivosti. Do teploty 250 řC prebiehalo vyparovanie fyzikálne viazanej vody a dominantnými nosičmi náboja boli H+ a OH- ióny. V teplotnom intervale od 250 řC do 450 řC sprostredkovali elektrickú vodivosť K+ a Na+ ióny. Illit, hlavná zložka illitickej hliny, dehydroxyloval v teplotnom intervale od 450 řC do 750 řC, čo malo za následok uvoľnenie OH- skupín z jeho štruktúry a dominantnými nosičmi náboja sa stali H+ a OH- ióny. Pri teplote ~970 řC sa začala tvoriť sklená fáza, ktorá podporila elektrickú vodivosť v...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Sociální pomoc seniorům
Trnková, Šárka ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Rigorózní práce je věnována tématu sociálních služeb a příspěvku na péči v souvislosti s péčí o specifickou klientelu sociálních služeb, jež tvoří senioři. Stárnutí populace je v současné době velmi aktuálním tématem nejen v České republice, ale i ve světě. V České republice přibývá obyvatel, nejvýrazněji však roste počet seniorů. Podle prognóz bude obyvatelstvo i nadále stárnout, a v důsledku toho bude nutné se vypořádat se vzrůstající potřebou péče o seniory. Práce se skládá celkem ze šesti kapitol. První kapitola rozebírá stárnutí a stáří včetně fenoménu ageismu, přináší také nástin sociální pomoci seniorům v systému sociálního zabezpečení České republiky. Druhá kapitola se věnuje sociálním službám nejen z pohledu jejich uživatelů (seniorů), ale i z pohledu poskytovatelů sociálních služeb. Snahou autora bylo také rozebrat možná úskalí sociální práce. Je zde zmíněn i systém financování sociálních služeb. Třetí kapitola popisuje institut příspěvku na péči od podmínek nároku až po kontrolu jeho využívání. Stěžejní jsou shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případná řešení de lege ferenda. Čtvrtá kapitola obsahuje demografické údaje a statistické údaje k příspěvku na péči a sociálním službám. Pátá kapitola se věnuje dodržování základních lidských práv v zařízeních sociálních služeb,...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Ochrana práv v životním pojištění
Tučková, Tereza ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Ochrana práv v životním pojištění Abstrakt Předmětem této mé rigorózní práce je ochrana práv v životním pojištění. Důvodem výběru daného tématu je skutečnost, že po ukončení magisterského studijního programu v oboru právo jsem nastoupila do soukromé sféry na pozici firemního právníka mezinárodní pojišťovny a na této pozici působím, ačkoliv u jiné mezinárodní pojišťovny, dodnes. V rámci své pozice mimo jiné zastupuji pojišťovnu v soukromoprávních sporech s pojištěnými osobami, typicky o výplatu pojistného plnění. Dále zastupuji pojišťovnu během veřejnoprávních jednání před Českou národní bankou a v neposlední řadě do mé agendy patří zastupování pojišťovny v řízeních s klienty před finančním arbitrem. Během své praxe jsem se tak setkala se všemi možnostmi a aspekty ochrany práv v životním pojištění a uvědomila si, s čím vším se musí klient pojišťovny při snaze domoci svých nároků a práv seznámit, jaké je jeho postavení v takovém řízení a že mezi smluvními stranami existuje nerovnováha v oblasti informací, kterými ta která smluvní strana disponuje. Svoji práci jsem rozdělila do šesti hlavních kapitol. V první kapitole popisuji institut pojišťovnictví a pojištění, jeho základní charakteristiky a rysy včetně historického vývoje s upozorněním nejvýznamnějších milníků. V druhé kapitole popisuji základní...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Procházková, Martina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu....

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie
Szewczyková, Julie ; Vybíral, Roman (oponent)
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Systém financování zdravotní péče v České republice
Kolbasová, Zuzana ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat a posoudit vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb se zaměřením na jeho nevyrovnanost, dominanci ze stran zdravotních pojišťoven, jakož i dopad této dominance na pacienta a celý systém zdravotnictví v České republice. Tato problematika se stala v současnosti velmi ožehavou z důvodu akcentování priority zdravotnictví ze strany politických představitelů, kdy toto je často velmi významným tématem lokální politiky, a též z důvodu pronikání businessu do zdravotnictví. Cílem této práce je následně dojít k závěru o dlouhodobé udržitelnosti a vyrovnanosti přístupu současného systému úhrad k poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i nastínění jiných možných scénářů vývoje. Cestou k tomuto závěru je pak zaměření se na popis současných východisek poskytování zdravotní péče, zaměření se na její financování a analýzu právní úpravy celé problematiky, jakož i shrnutí určujících soudních nálezů. Vyústění pak nachází v návrhu legislativních změn, jež by měly napravit distorzi v jednom ze segmentů poskytování zdravotních služeb, a to v poskytování následné intenzivní, následné ventilační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Z analýzy faktického stavu, jakož i z uvedených právních konsekvencí vyplývá, že současná podoba rámce...

Úplný záznam
2019-02-13
17:48
Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou
Talácková, Markéta ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Štefančíková, Mariana (oponent)
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze Student: Mgr. Markéta Talácková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda vyšší úroveň očekávání u pacientů trpících migrénou vede ke zlepšení jejich klinického stavu po 12týdenní akupunktuře a nadále v 6měsíčním sledovacím období. Klinický stav pacienta byl hodnocen jako počet dní s migrénou a jako redukce spotřeby úlevové medikace. Do této práce byly zahrnuty i další nespecifické faktory. Jako signifikantní nespecifické faktory, které přispívaly ke vzrůstajícímu krátkodobému efektu akupunktury, byla pozitivní poléčebná očekávání a duševní stav pacienta. Efekt pozitivního očekávání klesal s časem. Na dlouhodobý efekt akupunktury mělo vliv pozitivní vnímání lékaře TČM (Tradiční čínské medicíny). Na snížení počtu dní s migrénou měly v naší studii vliv tyto faktory: pacientovo očekávání, vztah pacienta s lékařem TČM a pacientův dobrý duševní stav. Klíčová slova: akupunktura, migréna, snížení počtu dní s migrénou, očekávání, nespecifické faktory, placebo efekt

Úplný záznam