Rigorous theses

Latest additions:
2019-04-15
07:57
Využití imunoregulačních vlastností mezenchymálních kmenových buněk a jejich terapeutický potenciál
Javorková, Eliška
Mezenchymální kmenové bu ky (mesenchymal stem cells - MSC) mají schopnost diferencovat v r zné bun né typy a zárove disponují rozsáhlými imunomodula ními vlastnostmi, jejichž prost ednictvím mohou ovliv ovat adu funkcí r zných bun k imunitního systému. Protože imunoregula ní vlastnosti MSC mohou být ovlivn ny p sobením cytokin , porovnávali jsme ú inek neovlivn ných MSC a MSC stimulovaných interleukinem 1 (interleukin - IL), interferonem- (interferon - IFN), transformujícím r stovým faktorem- (transforming growth factor - TGF) a IL-10 na vývoj regula ních T (regulatory T cells - Treg) a pomocných T17 (helper T cells - Th) lymfocyt in vitro a na rozvoj asného zán tu v oku in vivo. MSC mohou produkovat významná množství TGF- a IL-6. Tyto dva cytokiny p edstavují klí ové faktory, které recipro n regulují vývoj naivních T lymfocyt v Treg nebo Th17 bu ky. Nestimulované MSC produkují TGF- , ale neprodukují IL-6. Produkce TGF- m že být dále zesílena p sobením IL-10 a TGF- na MSC. V p ítomnosti prozán tlivých cytokin naopak MSC produkují významná množství IL-6 a zárove konstitutivn produkují TGF- . MSC produkující TGF- indukovaly p ednostn expresi Foxp3 a aktivaci Treg lymfocyt , zatímco supernatanty z MSC obsahující TGF- i IL-6 podporovaly expresi ROR t a vývoj Th17 lymfocyt . Ukázali jsme, že MSC a jimi...

Detailed record
2019-04-15
07:57
Dynamics of paramagnetic complexes observed by Nuclear Magnetic Resonance
Blahut, Jan
Předložená práce se zaměřuje především na vývoj nových kontrastních látek pro zo- brazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI). Většina těchto látek je založena na koordinačních sloučeninách přechodných a vnitřně přechodných kovů. Studi- um struktury a dynamiky těchto komplexů pomocí jaderné magnetické resonance (NMR) je tedy hlavním spojujícím prvkem celé této práce. Přítomnost nepárových elektronů paramagnetického iontu kovu v blízkosti sle- dovaného jádra má zásadní vliv na jeho vlastnosti z pohledu NMR. Hlavními efekty jsou výrazné rozšíření škály chemických posunů a zrychlení relaxačních procesů. Tyto efekty znesnadňují měření často až to té míry, že není možné detekovat žádné spektrum NMR. Na druhou stranu mohou tyto paramagneti- cké efekty měření urychlit díky rychlému ustavování rovnováhy zrychlenou po- délnou relaxací. Případně může přítomnost paramagnetika přinést nové informa- ce o studované látce, mimo jiné díky odstranění náhodných překryvů signálů ve spektru. Teoretické aspekty studia paramagnetických molekul pomocí NMR jsou diskutovány v úvodu práce. První část diskuze této práce je zaměřena přímo na vývoj nových kontrastních látek pro MRI...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Mateřská synchronizace fetálních biologických hodin na modelu laboratorního potkana
Houdek, Pavel ; Bendová, Zdeňka (oponent)
1 Abstrakt Centrum biologických hodin je v případě potkana i dalších savců uloženo v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN). Neurony těchto jader vykazují cirkadiánně rytmickou aktivitu a časově koordinují fyziologické funkce organismu tak, aby byly vzájemně optimálně načasovány a probíhaly ve správnou denní dobu. Rytmicita těchto neuronů je na molekulární úrovni založena na transkripčně-translačních zpětnovazebných smyčkách v expresi tzv. hodinových genů. V průběhu ontogeneze se spontánní rytmicita v SCN graduálně rozvíjí od prenatálního období a je pod přímým vlivem mateřského organismu. Mechanismy jeho působení zkoumají dvě publikace, na nichž je postavena tato rigorózní práce. První z nich se zabývá tím, od kterého dne prenatálního vývoje začíná být exprese hodinových genů v SCN rytmická. Jsou v ní za fyziologických podmínek porovnány dva 24hodinové profily fetálních SCN dvou různých věků. Ukázalo se, že zatímco v 21. dni embryonálního vývoje jsou již všechny tři sledované hodinové geny (Bmal1, Per2 a Rev-erbα) exprimovány rytmicky, v 19. dni vývoje je rytmicky přepisován pouze gen Rev-erbα. Druhá publikace je zaměřena na vliv mateřského melatoninu na nastavení fáze hodin novorozených potkaních mláďat. V experimentu byly použity březí behaviorálně arytmické samice vystavené stálému světlu, kterým...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Dříve evoluční zatracenci, nyní tvůrci reprodukční strategie: původ a reprodukce samčí linie vodních skokanů Pelophylax esculentus
Kaštánková, Marie
Asexuální způsoby reprodukce jsou obvykle založeny na principu kopírování (klonování) samičí DNA do potomstva. U většiny asexuálně se množících obratlovců se potomstvo vyvíjí z neredukovaného a často neoplozeného vajíčka. Umožňuje to mechanismus partenogenetické a gynogenetické reprodukce. Zatímco v prvním případě se klonální pohlavní buňka vyvíjí spontánně a samostatně, v druhém případě je zapotřebí pohlavní partner, který aktivuje rýhování vajíčka. Ani v jednom případě však nedochází k oplodnění (splynutí spermie s vajíčkem). Klonální potomstvo proto tvoří výhradně dcery a dosavadní výzkum probíhal jen na asexuálních liniích samičího pohlaví. Vzácně mohou vznikat při pravém oplodnění klonálního vajíčka asexuální samci, ti však bývají často neplodní. Na světě jsou známí diploidní zástupci pouze tří rodů obratlovců hybridního původu, kteří disponují plodnými asexuálními samci. Jedním z nich jsou evropští zelení vodní skokani rodu Pelophylax, žijící také na území České republiky. V oblastech kolem horního toku řeky Odry byly nedávno objeveny populace hybridních samců, kteří po vzoru asexuálních samic vytváří stabilní vše-samčí linie. Výsledky této studie ukázaly, že samci tvoří klonální spermie procesem hybridogeneze, během níž je z pohlavních buněk vymazán genom matky. Pravou fertilizací dochází k oplodnění...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Význam endokrinní funkce tukové tkáně při vzniku syndromu inzulínové rezistence
Kaválková, Petra
(CZ) Tuková tkáň produkuje řadu adipokinů, pro- i protizánětlivých cytokinů a hormonů, které mohou ovlivňovat rozvoj inzulínové rezistence, diabetes mellitus 2. typu a dalších komorbidit tvořících metabolický syndrom. Schopnost tukové tkáně skladovat lipidy a tím chránit ostatní orgány a tkáně před ektopickým ukládáním lipidů a rozvojem inzulínové rezistence (IR) je plně závislá na adipogenním potenciálu preadipocytů. Počet a funkce těchto buněk může hrát klíčovou roli v rozvoji jak "zdravé" tukové tkáně, tak i při vzniku metabolických poruch typu diabetes mellitus 2. typu. Regulace množství tělesného tuku ovlivněním konverze preadipocytů ve zralé adipocyty může hrát významnou roli v léčbě obezity i jejích komorbidit. Jednou z příčin vzniku inzulínové rezistence může být inhibice diferenciace preadipocytů ve zralé adipocyty a následné ektopické ukládání lipidů způsobené sekrecí Preadipocytárního faktoru - 1 (Pref-1). Pref-1 je nedávno objevený protein exprimovaný preadipocyty nikoli však zralými adipocyty. Je členem rodiny proteinů podobných epidermálním růstovým faktorům, které regulují diferenciaci adipocytů a osteoblastů. Inhibice preadipocytární diferenciace může hrát významnou roli v regulaci velikosti adipocytů, jejich funkce, expandability a citlivosti k pozdějším metabolickým komplikacím....

Detailed record
2019-04-15
07:56
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru
Nováková, Eliška
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití fotokatalytické redukce vyšších oxidačních stavů pro speciační analýzu. V první fázi byla sestavena aparatura pro UV-fotochemické generování s využitím přídavku suspenze TiO2. Volba materiálu reaktoru a konstrukce aparatury proběhla na základě literární rešerše a poznatků získaných již dříve v rámci výzkumné skupiny. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek, přičemž jako modelové prvky byly zvoleny Se a Te. Selen byl zkoumán, protože je nejčastějším prvkem, na kterém je UV-fotochemické generování zkoumáno. Naopak Te byl vybrán jako modelový zástupce těžších prvků tvořících méně stabilní těkavé sloučeniny. Ve druhé fázi experimentů byly zkoumány možnosti aplikace vyvinuté metody. UV- fotochemické generování těkavé sloučeniny Se katalyzované TiO2 bylo úspěšně aplikováno pro stanovení obsahu Se ve vodných matricích včetně certifikovaných referenčních materiálů a v různých vzorcích potravinových doplňků. Metoda byla dále úspěšně modifikována pro použití ve spojení s atomově fluorescenční detekcí jako derivatizační technika pro speciační analýzu založenou na chromatografické...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Prostorové chování imigrantů: analýza prostorové příbuznosti migračních skupin
Hasman, Jiří
Vstup imigrantů do země i jejich následné začleňování patří mezi procesy, které mají výrazné prostorové dopady. Jednotlivé migrační skupiny (zde chápané jako množina imigrantů se stejnou zemí původu) přitom vykazují různé míry i vzorce prostorové koncentrace. Pochopení podobností i rozdílností v prostorovém chování jednotlivých skupin je důležitým úkolem z akademického i praktického hlediska. Tato disertační práce má kvantitativní charakter a je založena na studiu "prostorové příbuznosti" migračních skupin, která je koncipována jako míra, s jakou se dané migrační skupiny koncentrují do stejných regionů. Práce vychází z jednoduchého předpokladu, že prostorová příbuznost odráží vzájemnou blízkost či podobnost těchto skupin v jiných ohledech (např. kulturní či ekonomickou). Analyzována je řada souborů dat zachycujících prostorové rozmístění imigrantů v rámci 32 územních systémů na různých řádovostních úrovních (od globální úrovně až po úroveň vybraných metropolitních areálů). Jednotlivé systémy jsou nejprve analyzovány samostatně a poté je provedena syntéza těchto dílčích výsledků s cílem odhalit převládající vzorce v prostorových příbuznostech migračních skupin. Hodnocení se skládá z několika kroků, které zahrnují především výpočty prostorové příbuznosti migračních skupin, identifikaci vzorců těchto...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Aplikované experimenty s využitím měřicích přístrojů pro výuku analytické chemie na středních školách
Břížďala, Jan ; Hraníček, Jakub (oponent)
❆❜str❛❦t ❆♥❛❧②t✐❝❦á ❝❤❡♠✐❡ ❥❡ ❞✐s❝✐♣❧í♥❛ ③❛❜ý✈❛❥í❝í s❡ r♦③❜♦r② ❝❤❡♠✐❝❦ý❝❤ ❧át❡❦ ❛ ✈③♦r❦➲✱ ❛ t❛❦ ♠á t❡♥t♦ ♦❜♦r ➨✐r♦❦é ✈②✉➸✐tí ✈ r❡á❧♥é ♣r❛①✐✳ ❑❛➸❞ý ❞❡♥ s❡ ♣r♦✈á❞í ❛♥❛❧ý③② ✈♦❞✱ ♣♦tr❛✈✐♥✱ ❧é❦➲✱ ♣➲❞②✱ ❦r♠✐✈✱ ♣➦ír♦❞♥í❝❤ ❧át❡❦✱ st❛✈❡❜♥í❝❤ ♠❛t❡r✐á❧➲ ❛ ❥✐♥ý❝❤ ♣r♦❞✉❦t➲ ❧✐❞s❦é s♣♦❧❡↔♥♦st✐✳ ❩♥❛↔♥á ↔ást st➦❡❞♥í❝❤ ➨❦♦❧ ♠á ❦ ❞✐s♣♦③✐❝✐ ❧❛❜♦r❛t♦r♥í ♣♦♠➲❝❦② ❛ ❝❤❡♠✐❦á❧✐❡ ♣r♦ r❡❛✲ ❧✐③❛❝✐ ③á❦❧❛❞♥í❝❤ ❝❤❡♠✐❝❦ý❝❤ ❛♥❛❧ý③ ❛ ♥❡③❛♥❡❞❜❛t❡❧♥á ↔ást ➨❦♦❧ ✈❧❛st♥í t❛❦é ③á❦❧❛❞♥í ♠➙➦✐❝í ♣➦ístr♦❥❡ ✭♣❍ ❡❧❡❦tr♦❞✉✱ ✈♦❞✐✈♦st♥í ❡❧❡❦tr♦❞✉✱ s♣❡❦tr♦❢♦t♦♠❡tr✳✳✮✳ ❏❡❥✐❝❤ ✈②✲ ✉➸í✈á♥í ✈❡ ✈ý✉❝❡ ❥❡ ✈➨❛❦ ♦♠❡③❡♥é✳ ❏❛❦♦ ♣➦í↔✐♥② t➙❝❤t♦ s❦✉t❡↔♥♦stí ✉❞á✈❛❥í ✉↔✐t❡❧é ❝❤❡♠✐❡ ♥❛ st➦❡❞♥í❝❤ ➨❦♦❧á❝❤ ♣➦❡❞❡✈➨í♠ ♥❡❞♦st❛t❡↔♥é ♠♥♦➸st✈í ✈ý✉❦♦✈ý❝❤ ♠❛t❡r✐á❧➲ ❛ ♦♠❡③❡♥é ↔❛s♦✈é ♠♦➸♥♦st✐ ♣r♦ ✈ý✉❦✉ ❝❤❡♠✐❡✳ ❱ rá♠❝✐ r✐❣♦ró③♥í ♣rá❝❡ ❜②❧❛ ✈②t✈♦➦❡♥❛ s❜ír❦❛ ✶✵ ❛♣❧✐❦♦✈❛♥ý❝❤ ú❧♦❤ s ✈②✉➸✐tí♠ ♠➙✲ ➦✐❝í❝❤ ♣r♦ ✈ý✉❦✉ ❛♥❛❧②t✐❝❦é ❝❤❡♠✐❡✳ ❙♦✉↔ástí s❜ír❦② ❥s♦✉ ✐ ♣➦❡❤❧❡❞② t❡♦r✐❡ ❛♥❛❧②t✐❝❦é ❝❤❡♠✐❡✱ ❧❛❜♦r❛t♦r♥í❝❤ ♣♦♠➲❝❡❦✱ ③ás❛❞ ❜❡③♣❡↔♥♦st✐ ♣rá❝❡ ✈ ❧❛❜♦r❛t♦➦✐ ↔✐ ♠❡t♦❞✐❝❦é ♣♦❦②♥②✳ ❏❡❞♥♦t❧✐✈é ú❧♦❤② s✈ý♠ ♣♦❥❡tí♠ ♣♦❦rý✈❛❥í ③á❦❧❛❞♥í ❛♥❛❧②t✐❝❦é ♠❡t♦❞② ❛ ♣♦✲ st✉♣②✳ ◆á✈♦❞② ♥❛ ❥❡❞♥♦t❧✐✈é ú❧♦❤② ❥s♦✉ ❦♦♥❝✐♣♦✈á♥② t❛❦✱ ❛❜② s❡ ♣➦✐ ♥✐❝❤ ✈②✉➸í✈❛❧② r➲③♥é ♠➙➦✐❝í ♣➦ístr♦❥❡✳ Pr♦ ➨❦♦❧②✱ ❦t❡ré t➙♠✐t♦ ♣➦ístr♦❥✐ ♥❡❞✐s♣♦♥✉❥í✱ ❥s♦✉ ♣♦♣sá♥② ✐ ❛❧t❡r♥❛t✐✈♥í ♣r♦✈❡❞❡♥í t➙❝❤t♦ ú❧♦❤ ❜❡③ ♥✉t♥♦st✐ ❥❡❥✐❝❤ ✈②✉➸✐tí✳ ◆á✈♦❞② ♥❛ ❧❛❜♦r❛t♦r♥í...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Změny ve složení a lokalizaci gangliosidů u cholestázy v návaznosti na markery signalizující patologické procesy v jaterních buňkách.
Petr, Tomáš
Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium glykosfingolipidů v jaterní tkáni potkana u různých typů cholestatického onemocnění a vlivu oxidačního stresu na změny ve složení a lokalizaci gangliosidů. Nejprve byly optimalizovány metodické podmínky pro imunochemickou detekci GM1 gangliosidu (zástupce glykosfingolipidové rodiny). Zjistili jsme, že zcela klíčovým faktorem při fixaci histologických řezů je minimalizace obsahu vody ve fixačním činidle. Optimalizovanou metodiku jsme poté využili při in vivo experimentech. Na modelu cholestázy indukované estrogeny jsme prokázali, že působením vysoké koncentrace žlučových kyselin a oxidačního stresu dochází ke změnám v syntéze a distribuci gangliosidů v játrech. Pokud u experimentálních zvířat indukujeme antioxidační enzym hemoxygenázu a snížíme tak oxidační stres, dojde k posunu glykosfingolipidového spektra zpět ke kontrolním hodnotám. Analogickým experimentem na potkanech s mikrochirurgickým podvazem segmentálních jaterních žlučovodů jsme zjistili, že změny v lokalizaci a syntéze gangliosidů nejsou přísně specifické pro určitý typ cholestatického poškození, ale pravděpodobně se jedná o obecnější mechanismus hepatoprotekce. Rovněž jsme potvrdili významnou roli bilirubinu, vznikajícího z hemu účinkem hemoxygenázy, v ochraně hepatocytů před...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Stanovení vybraných komponent v lidské moči elektroforézou v krátké kapiláře.
Makrlíková, Anna
Kapilární zónová elektroforéza má široké uplatnění v různých analýzách. V této práci byl navržen hydrodynamický způsob zavedení vzorku do krátké elektroforetické kapiláry řízený tlakovým pulsem. Separační pufr promývá dávkovací smyčku šesticestného ventilu a zóna vzorku je nesena k dávkovacímu konci kapiláry. V čase, kdy se zóna vzorku nachází u vstupu do kapiláry, je v toku elektrolytu generován krátký tlakový puls, což vede k nadávkování vzorku do kapiláry. Následně je tok elektrolytu zastaven a současně je zapnuto separační napětí. Množství nadávkovaného vzorku je závislé na době trvání tlakového pulsu. Tato nově vyvinutá metoda byla testována pro stanovení amonných iontů, histidinu, kreatininu, kyseliny močové a kyseliny hippurové v lidské moči a pro rychlé sledování anorganických iontů v mozkomíšním moku a krevní plazmě. Stanovení bylo provedeno v kapiláře o celkové délce 10,5 cm a vyzkoušeny byly dva separační elektrolyty - 50 mM MES + 5 mM NaOH (pH 5,10) a 1 M kyselina octová + 1,5 mM crown ether 18-crown-6 (pH 2,40). Použitím duální detekce, bezkontaktní vodivostní a spektrometrické UV detekce, bylo možno současně detegovat anorganické i organické látky ve vzorku. Klíčová slova Kapilární elektroforéza, krátká kapilára, hydrodynamické dávkování, duální detekce, amonné ionty, histidin,...

Detailed record