Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2020-02-12
19:12
Měkkýši buližníkových suků v CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce
Kebert, Tomáš
Práce pojednává o měkkýších jakožto specifických obyvatelích buližníkových suků v jižní části CHKO Křivoklátsko. Diskutuje související otázky a zdroje informací týkající se ochrany životního prostředí. Popisuje měkkýše jako nepříliš obecně známou, leč rozrůzněnou skupinu živočichů s rozličnými ekologickými nároky. Uvádí výsledky malakozoologického průzkumu provedeného odběrem hrabankových vzorků a porovnává je s již provedenými pracemi. Také uvažuje o tom, že při snaze o zařazení tématu do výuky by měla být zdůrazněna spíše ekologie měkkýšů. Její znalost může podnítit uvažování o nejrůznějších organizmech v souvislostech a zároveň není omezena jen na úzkou část biologie. Práce diskutuje o různých výukových prostředcích a uvádí rámcový návrh exkurze na lokalitu výzkumu. Klíčová slova plži ekologie exkurze ochrana přírody didaktika

Úplný záznam
2020-02-12
19:12
Výr velký (Bubo bubo, Linnaeus, 1758) jako modelový druh pro environmentální výchovu
Žmolil, Matouš
Tato diplomová práce pojednává o výru velkém, jako modelovém druhu pro enviromentální výchovu. První část je zaměřena na tento druh a jakým způsobem byl vnímán v minulosti a možné důvody jeho pronásledování. Druhá část se zaměřuje na postupný návrat této sovy do české přírody a zákonných opatření na jeho ochranu. Ve třetí části se práce zaměřuje na výskyt výra v sousedních státech České republiky a jejich nejnovější stavy a zákonná opatření. Poslední a zároveň praktická část je zaměřena na vnímání studentů středních lesnických škol a studentů gymnázií na návrat vybraných obratlovců do české přírody. Tato část se hlavně zaměřuje na porovnání vnímání výskytu výra velkého vůči ostatním obratlovcům v České přírodě.

Úplný záznam
2020-02-12
19:12
Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením
Pulicar, Miroslav ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením Abstrakt Práce se zabývá analýzou právních následků újmy způsobené řízené korporaci výkonem koncernového řízení v českém právním řádu. V úvodu je představena platná právní úprava podnikatelských seskupení a nastíněny základní doktrinální předpoklady korporátního práva, na nichž práce staví, zejména principy oddělené právní osobnosti, majetkové samostatnosti a omezeného ručení. Stěžejní výklad je rozdělen do dvou velkých tematických kapitol. První kapitola se zabývá aspekty a důsledky újmy vzniklé v ekonomicky fungujících hospodářských skupinách. Konkrétně pojednává o právních aspektech koncernového řízení, různých formách koncernové újmy a vykládá základní principy náhrady koncernové újmy podle ustanovení § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále jsou zmíněny související nástroje koncernového práva o ochraně věřitelů a menšinových společníků řízených korporací, konkrétně sankční ručení řídící osoby za závazky řízené korporace, náhrada reflexní újmy menšinovým společníkům a povinnost odkupu podílů menšinových společníků v případě, kdy měl výkon řízení negativní vliv na postavení společníků v řízené korporaci. Kapitola je zakončena stručným výkladem o některých procesních aspektech českého koncernového práva. Předmětem...

Úplný záznam
2020-02-12
19:12
Historický výskyt zubra evropského na českém území a jeho význam pro okolní krajinu
Řezáč, Tomáš
Předmětem diplomové práce je zmapování historického výskytu zubra evropského na českém území a posouzení významu jeho působení na okolní krajinu. Cílem práce je zachytit změny a vývoj četnosti výskytu zubra na našem území a poukázat na význam reintrodukčních snah, které ho jako klíčový druh provází. Důležitou součástí práce pak bude příprava, realizace a vyhodnocení dvou exkurzí, při kterých se žáci vypraví za zubry přímo do terénu.

Úplný záznam
2020-02-12
19:12
Postoje žáků a učitelů k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku
Mikolášová, Zuzana
Tato diplomová práce pojednává o přístupu žáků a pedagogů k ruskému jazyku jako dalšímu cizímu jazyku v českém školním prostředí. Teoretická část práce se zabývá postavením ruštiny v dnešním světě, historií a současným stavem výuky tohoto jazyka na českých školách, lingvodidaktickými a psycholingvistickými aspekty výuky cizích jazyků. Praktická část práce analyzuje data získaná pomocí dotazníkového šetření zaměřeného především na aspekty motivace žáků ke studiu ruského jazyka a jejich očekávání od studia ruštiny. Dále se věnuje postojům a přístupu učitelů k výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Hlavním cílem této práce je průkazně vyvrátit či potvrdit tvrzení týkající se toho, jaký typ žáků si ruský jazyk volí a z jakých důvodů. Práce přináší zjištění, že nejčastějšími důvody k výběru ruštiny jako dalšího cizího jazyka jsou jednoduchost ruštiny na základě její podobnosti s češtinou a zvučnost či jazyková přitažlivost ruštiny. Analýza dat vyvrací tvrzení, že si ruský jazyk volí především žáci, kteří nemají rádi cizí jazyky, naopak potvrzuje, že si ji častěji volí žáci s SPU. Z výzkumu dále vyplývá, že 62 % dotázaných pedagogů souhlasí s tím, aby byl další cizí jazyk na základních školách zaváděn jako povinný. KLÍČOVÁ SLOVA ruský jazyk, výuka ruského jazyka, další cizí jazyk, motivace, postoje...

Úplný záznam
2020-02-12
19:12
Újma způsobená vadou výrobku - Analýza unijní úpravy ve světle její české a francouzské transpozice
Mocek, Ondřej ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se poměrně komplexně zabývá - v současné době velmi aktuálním - tématem "odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku"; tedy povinností k náhradě vadným výrobkem jeho uživateli (či osobě třetí) způsobené újmy, obecně tížící toho, kdo je označen za "výrobce" daného produktu, původně vycházející z úpravy směrnice Rady ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS) (dále jen "směrnice č. 85/374/EHS"). Tato práce se však neomezuje jen na samotný (zevrubný) popis současně platné a účinné české prováděcí právní úpravy, nýbrž tuto srovnává s (legislativně výrazně kvalitnější a své unijní předloze mnohem věrnější) prováděcí úpravou francouzskou. Byla to totiž právě Francie, jež svým způsobem utvářela konečnou podobu tohoto odpovědnostního režimu, neboť to byly právě francouzská transpozice, a francouzská rozhodovací (soudní) praxe, které byly nejčastěji předmětem rozhodování Soudního dvora, vztahujícího se k interpretaci jednotlivých ustanovení a principů v textu uvedené směrnice obsažených. Francie, potažmo její úprava nicméně byla vybrána ještě z jednoho důvodu; jako stát vyznávající idey kontinentální právní kultury je v této souvislosti, tedy v návaznosti na to, že úprava česká a...

Úplný záznam
2020-02-12
19:12
Magnetická rekonekce ve slunečním větru
Enžl, Jakub ; Přech, Lubomír (vedoucí práce)
Magnetická rekonekce je fundamentální proces v plazmatu, při kterém je energie magnetického pole transformována do urychlení a ohřevu částic plazmatu. Můžeme ji nalézt tam, kde dochází ke kontaktu dvou oblastí plazmatu s rozdílnou topologií magnetického pole, mezi kterými se vytvoří tenká proudová vrstva, a kde je magnetické pole do plazmatu zamrzlé. Taková situace je běžná pro sluneční vítr. V této práci využíváme družicová měření plazmatu slunečního větru a magnetického pole a vyhledáváme v nich výtoky z magnetické rekonekce. Tyto výtoky dále analyzujeme a porovnáváme je s teorií popisující magnetickou rekonekci. Výsledky statistické studie zaměřené na přeměnu energie magnetického pole pomocí magnetické rekonekce ukázaly, že energie magnetického pole přeměněná na ohřev a urychlení částic ve výtoku magnetické rekonekce se zvyšuje se střižným úhlem magnetického pole, ve shodě s tím, jak se zvyšuje energie magnetického pole, která se při magnetické rekonekci může uvolnit. Navíc jsme pozorovali atypické události spojené s magnetickou rekonekcí: postranní výtoky a diskutovali jsme jejich pravděpodobné příčiny vzniku.

Úplný záznam
2020-02-12
19:11
Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele)
Král, Tomáš ; Horáček, Tomáš (oponent)
Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele) Abstrakt Práce se zabývá časem plnění dluhu z pohledu soukromého práva, a to se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele. Cílem práce je toto téma komplexně popsat a analyzovat. Čas plnění dluhu je analyzován především z funkčního hlediska a je zdůrazněna jeho návaznost na další právní instituty. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které postupují od obecného ke zvláštnímu. V první kapitole je podán obecný úvod k tématu. Čas plnění dluhu je zasazen do systému závazkového práva a jsou analyzovány jeho funkce. Na to navazuje komparativní exkurz do předpokladů nastoupení následků porušení závazku, ze kterého se dále v práci vychází. Pozornost je dále věnována terminologii (čas plnění, splatnost, splnitelnost) a významu času a jeho podobám v právu. Ve druhé kapitole jsou analyzovány případy, kdy je čas plnění předem určen (§ 1958 odst. 1 OZ) a jsou přiblíženy jednotlivé právní důvody, které mohou čas plnění určit. Třetí kapitola se věnuje případům, kdy čas plnění není předem určen a je buď 1) na vůli věřitele (§ 1958 odst. 2 OZ), anebo 2) na vůli dlužníka (§ 1960 OZ). Druhá a třetí kapitola obsahují stěžejní výklad pozitivního úpravy času plnění dluhu. Ve čtvrté kapitole je analyzována otázka předčasného plnění. Ve všech těchto kapitolách je...

Úplný záznam
2020-02-12
19:11
Zkrácená řízení v civilním procesu
Lakron, David ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Sedláček, Miroslav (oponent)
Zkrácená řízení jakožto tradiční institut občanského práva procesního i přes svůj dlouholetý vývoj obsahují v současné právní úpravě mnoho nedostatků. Tato práce se tak snaží o ucelenější právní analýzu současné právní úpravy zkrácených řízení a o nabídnutí řešení jejích mezer. Inspiraci pro řešení těchto problémů práce nalézá i v zahraničních právních úpravách, které jsou podrobeny komparaci s českou právní úpravou. Práce tak nabídne komparaci s německou, francouzskou a slovenskou právní úpravou, kdy především německá právní úprava poskytuje návod pro zdokonalení automatizace rozkazního řízení, ke které se snaží i český zákonodárce dospět. Odborná veřejnost zkráceným řízením neposkytuje patřičnou pozornost, kdy jsou spíše sepsány články či publikace na specifickou část této problematiky, ale ucelenější pohled a provázanost jednotlivých řízení či případná jejich komparace mezi sebou v odborné literatuře téměř chybí. Neodborná veřejnost tak nemá možnost pochopit význam a hlavně výhodu zkrácených řízení. Tato práce se toto snaží napravit a poskytnout tak komplexnější pohled na zkrácená řízení, ať již v obecné rovině nebo i s ohledem na jednotlivá zkrácená řízení a jejich vzájemnou provázanost. V práci tak dochází k rozebrání rozkazního řízení prostého, evropského rozkazního řízení, směnečného či...

Úplný záznam
2020-02-12
19:11
Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere
Záhlava, Jan ; Němec, František (vedoucí práce)
Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra

Úplný záznam