Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
16:22
Vlastnosti myších buněk, které byly modifikovány geny pro imunomodulační faktory a endostatin
Lakatošová, Monika
Souhrn V této práci byly použity geny pro cytokiny, chemokin a angiostatický gen, které byly vneseny do nádorových buněk in vitro. Byly testovány hlavní charakteristiky transdukovaných buněk vzhledem k rodičovkým nádorovým buňkám in vitro a in vivo. V první části jsem použila buněčnou linii deficientní na buněčnou thymidin kinázu, označenou jako 123IA, která byla odvozena z myších (C57BL/6) ledvinných buněk transformovaných onkogeny E6 a E7 HPV16 a aktivovaným onkogenem H-ras označených jako MK16. Buňky 123IA jsem transfekovala bicistronickými plazmidy nesoucími geny pro herpetickou thymidin kinázu (HSV-TK), kostimulační molekulu B7-1 (CD 80) nebo chemokin - protein 1 chemoatrahující monocyty (MCP-1). Pro kontrolní účely byl použit plazmid obsahující jen HSV-TK. Ve studii jsem použila také již dříve izolované buňky B9, které byly transdukovány genem pro faktor stimulující tvorbu kolonií granulocytů a monocytů (GM- CSF) a HSV-TK. Všechny izolované linie byly citlivé ke gancikloviru, prokazujíc tak přítomnost funkční HSV-TK a expresi příslušného transgenu. Po očkování syngenních myší, byly buňky exprimující GM- CSF a B7-1 neonkogenní. Po očkování MCP-1 produkujících buněk vyvinuly téměř všechny myši nádor. Zvířata imunizovaná buňkami produkující GM-CSF a B7-1 byla ochráněna před následnou čelenží buňkami...

Úplný záznam
2017-09-18
16:22
Analýza buněčné signalizace zprostředkované adaptérovým proteinem Daxx
Švadlenka, Jan
1 Abstrakt Multifunkční protein Daxx se jako adaptér či histonový chaperon podílí na značném množství buněčných pochodů zahrnujících regulaci apoptotické či stresové signalizace, antivirové odpovědi, transkripce a dalších pochodů spojených s chromatinem. Procesy, které souvisejí s chromatinem, Daxx ovlivňuje pomocí své interakce s DNA-metyltrans- ferázou-1, histondeacetylázami a s ATPázou remodelující chromatin ATRX. V kom- plexu s ní Daxx působí jakožto histonový chaperon pro histon-3.3, důležitý pro udržo- vání konstitutivního heterochromatinu například v oblasti centromer a telomer. Hlavním cílem této dizertační práce byla hlubší analýza buněčných funkcí proteinu Daxx za pomoci identifikace a funkční charakterizace nových proteinů, které s ním in- teragují. K jejich vyhledání byl použit kvasinkový dvojhybridní systém a výsledkem byla identifikace několika nových interagujících proteinů, převážně jaderných a spoje- ných zejména s regulací chromatinu. Detailněji byla analyzována interakce proteinu Daxx s ATPázou remodelující chromatin Brg1. Ta byla potvrzena jak in vitro, tak i v ži- vých buňkách, kde spolu oba proteiny nejvíce asociovaly v komplexech s vyšší relativní molekulovou hmotností. Tyto předpokládané remodelační komplexy obsahovaly vedle Brg1 i další s ním asociované faktory (BAF)....

Úplný záznam
2017-08-31
16:10
Plavecká edukace dětí s poruchou autistického spektra
Baštová, Miroslava ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Zemková, Pavla (oponent)
Název: Plavecká edukace dětí s poruchou autistického spektra. Cíle: Vytvoření a realizace koncepce přípravné a základní plavecké výuky pro děti s poruchou autistického spektra. Vyhodnocení informací o kontinuálním vzdělávání a dosažené úrovni plaveckých dovedností a plavecké lokomoce sledovaných dětí s poruchou autistického spektra. Prezentace a kvalitativní posouzení čtyř případových studií a následná koncepce obecných zásad pro plavecké vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Metody: Analýza odborné literatury, případové studie, ankety, rozhovory, škálování, pozorování a statistické metody. Výsledky práce: Plavecká edukace s aplikací metod strukturovaného učení umožňuje účinnou plaveckou výuku pro děti s poruchou autistického spektra. Efektivitu potvrzují případové studie. Na uvedených příkladech plavecké výuky je koncipováno šestnáct zásad pro plavecké vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, edukace, strukturované učení, plavecká výuka

Úplný záznam
2017-08-31
16:10
Host-virus interactions of mammalian endogenous retroviruses
Farkašová, Helena
Endogenní retroviry (ERV) vznikají retrovirovou infekcí zárodečné linie a následným přenosem do dalších generací podle pravidel Mendelovy dědičnosti. Až na pár výjimek jsou všechny druhy savčích ERV evolučně staré a fixované v populaci svých hostitelských druhů. O některých skupinách retrovirů se předpokládálo, že nejsou schopny vytvářet endogenní kopie. Objevili jsme další příklad endogenního Lentiviru a první endogenní Deltaretrovirus. Obě tyto skupiny byly dříve považovány za neschopny vytvářet endogenní kopie. Endogenní lentiviry byly objeveny pouze nedávno a stale se považují za velmi vzácné. Toto jsou stále jen minoritní důkazy z kterých nemůžeme získat celkový obraz o průběhu virové endogenizace. Popsali jsme nový endogenní Lentivirus v genomu letuchy malajské (Galeopterus variegatus) a nazvali ho ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Na základě několika analýz jsme dokázali, že se jedná o nejstarší dosud objevený Lentivirus, a potvrdili jsme jeho přítomnost v jediném jiném současném druhu Dermopter - Cynocephalus volans. Endogenní deltaretroviry byly poslední retrovirovou skupinou bez nalezeného endogenního člena. Našli jsme zbytky endogenního Deltaretroviru v genomu netopýra létavce natalského (Miniopterus natalensis). Tato retrovirová sekvence byla přítomna v genomu pouze v jedné kopii....

Úplný záznam
2017-08-31
16:10
Optimization of new active surfaces based on plasmonic nanoparticle assemblies for SERS, SERRS and surface-modified luminescence studies of selected molecules
Sutrová, Veronika
Byly připraveny dva typy 3-dimenzionálních (3D) Ag agregátů s vnitřní nanohoubovitou strukturou a testovány jako vzorky pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) a jako aktivní povrchy pro povrchem zesílenou luminiscencí. 3D Ag agregát s vnitřní nanohoubovitou strukturou byl připraven z fraktálních 2D fúzovaných agregátů (D = 1,87 ± 0,02) získaných modifikací hydrosolu Ag nanočástic (NČ) připraveného redukcí AgNO3 pomocí NH2OH∙HCl. Pro SERS měření byl připraven Ag agregát se začleněnými kationty [Ru(bpy)3]2+ a Cl- anionty, který byl převrstven tenkou vrstvou vodné fáze. Modifikací Ag NČ chloridy vznikly fraktální fúzované agregáty, ze kterých byl následně připraven 3D Ag agregát pro měření povrchem zesílené luminiscence. Po přípravě byl agregát převrstven 1×10-5 M vodným roztokem [Ru(bpy)3]2+ . SERRS (1×10-14 M) a SERS (1×10-15 M) limity detekce [Ru(bpy)3]2+ určené při excitační vlnové délce 445 a 532 nm odpovídají mezi detekce na úrovni detekce jedné molekuly. K možnosti detekce na úrovni jedné molekuly přispívá zesílení elektromagnetickým mechanismem v důsledku lokalizace [Ru(bpy)3]2+ do "hot spots", efektivní lokalizace "hot spots" do fokusu laserového svazku při mikro-Ramanském spektrálním měření a příspěvek molekulární rezonance k celkovém zesílení signálu. Fosforescenční měření z 3D Ag...

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal ; Žák, Michal (vedoucí práce)
První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování.

Úplný záznam
2017-08-18
13:08
Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Hostaš, Jiří
Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramoleculární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebný pro přezkoumání univerzálních pravidel řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu cestu k univerzálním pravidlům řídící selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG), jejích komponentů a nakonec pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající Kch/Kach = 109, což je v poměrně dobrém souhlasu s...

Úplný záznam
2017-08-18
13:08

Úplný záznam
2017-08-18
13:08
Synthesis and properties of supramolecular polymers
Vitvarová, Tereza
V rámci této disertační práce byly připraveny stavební bloky (nazývající se unimery) pro tvorbu konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů (MSPs), které ve své struktuře obsahují: (i) substituovaný fosfolový kruh obklopený dvěma thiofenovými cykly jako centrální blok, (ii) 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl (tpy) jako koncovou skupinu pro navázání iontů, a (iii) různé spojky mezi uvedeným centrálním blokem a tpy skupinou. Chemické a fyzikální vlastnosti těchto unimerů byly prostudovány s důrazem na korelaci mezi vlastnostmi a strukturou unimeru. Například unimer bez přídavných spojek vykazuje posun UV/vis absorpčního maxima do červené oblasti o 60 až 100 nm v porovnání s bis(tpy)terthiofenem, což značí, že nahrazením thiofenu fosfolem se značně zvyšuje delokalizace elektronů v molekule unimeru a může být pokryta značná část spektra. Začlenění spojek (ethynediyl, ethynediyl-thiofen-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-fenylen) do struktury unimeru má jen malý vliv na šířku zakázaného pásu, a tedy pozici absorpčního maxima. Všechny připravené unimery byly podrobeny procesu samo-seskupování s různými kovovými ionty (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ a Zn2+ ) za vzniku organokovových polymerů. Tři stadia provázející proces samo-seskupování byla pozorována pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie a gelové permeační...

Úplný záznam
2017-08-02
13:05
Vznik, premeny a vplyv rímskokatolickej farnosti v Bošáckej doline
Klement, Martin ; Šmíd, Marek (oponent)
V predloženej licenciátnej práci sa venujeme pôsobeniu Rímskokatolíckej cirkvi v Bošáckej doline, nachádzajúcej sa v Trenčianskom kraji. Možnosť vplyvu cirkvi na vývoj v spomenutej oblasti je determinovaný existenciou farnosti, čo je v tomto prípade pramenne doložené od 13. storočia, keď bola erigovaná farnosť v Haluziciach a zároveň sa tu až do 18. storočia nachádzalo sídlo farára i farský chrám. Dodnes stojí v Haluziciach zrúcanina opevneného gotického chrámu dedikovaného Všetkým svätým. V roku 1778 bolo sídlo farnosti prenesené do obce Bošáca, v ktorej bol v roku 1733 vybudovaný nový kostol s patrocíniom Nanebovzatia Panny Márie. Farnosť Bošáca pozostáva dnes z farnosti Bošáca a jej filiálok v Trenčianskych Bohuslaviciach, Haluziciach, Zemianskom Podhradí, Novej Bošáci a Štvrtku. Cieľom našej práce bola heuristika, analýza a interpretácia zachovaných archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti farnosti, filiálok, jej predstavených, ako aj zmapovanie dostupných informácii o sakrálnych stavbách na území celej farnosti. Predložená licenciátna práca informuje o náboženskom vývoji v sledovanom mikroregióne, snaží sa prispieť k hlbšiemu poznaniu histórie vzniku, premenám a vplyvu farnosti v Bošáckej doline. Kľúčové slová: Bošáca, Bošácka dolina, Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Haluzice, kostol,...

Úplný záznam