Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2017-08-02
13:05
Vznik, premeny a vplyv rímskokatolickej farnosti v Bošáckej doline
Klement, Martin ; Šmíd, Marek (oponent)
V predloženej licenciátnej práci sa venujeme pôsobeniu Rímskokatolíckej cirkvi v Bošáckej doline, nachádzajúcej sa v Trenčianskom kraji. Možnosť vplyvu cirkvi na vývoj v spomenutej oblasti je determinovaný existenciou farnosti, čo je v tomto prípade pramenne doložené od 13. storočia, keď bola erigovaná farnosť v Haluziciach a zároveň sa tu až do 18. storočia nachádzalo sídlo farára i farský chrám. Dodnes stojí v Haluziciach zrúcanina opevneného gotického chrámu dedikovaného Všetkým svätým. V roku 1778 bolo sídlo farnosti prenesené do obce Bošáca, v ktorej bol v roku 1733 vybudovaný nový kostol s patrocíniom Nanebovzatia Panny Márie. Farnosť Bošáca pozostáva dnes z farnosti Bošáca a jej filiálok v Trenčianskych Bohuslaviciach, Haluziciach, Zemianskom Podhradí, Novej Bošáci a Štvrtku. Cieľom našej práce bola heuristika, analýza a interpretácia zachovaných archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti farnosti, filiálok, jej predstavených, ako aj zmapovanie dostupných informácii o sakrálnych stavbách na území celej farnosti. Predložená licenciátna práca informuje o náboženskom vývoji v sledovanom mikroregióne, snaží sa prispieť k hlbšiemu poznaniu histórie vzniku, premenám a vplyvu farnosti v Bošáckej doline. Kľúčové slová: Bošáca, Bošácka dolina, Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Haluzice, kostol,...

Úplný záznam
2017-08-02
13:05
Funkce biblických motivů v české pop music 60. a 70. let dvacátého století
Makovcová-Demartini, Lenka ; Bartoň, Josef (oponent)
Rigorózní práce "Funkce biblických motivů v textech písní české pop music 60. a 70. let dvacátého století" nejprve v první kapitole uvádí teoretický rámec tématu: vymezuje pojmy, stanovuje kritéria a představuje metodu výběru použitých motivů a písňových textů. Dále objasňuje postavení české pop music v kulturně-politickém kontextu daného období, který je relevantní součástí tématu. Nastiňuje také odbornou reflexi obdobných témat a poukazuje na funkci a užití biblických motivů v jiných hudebních žánrech (rock, folk a underground) s důrazem na to, jak se žánrová odlišnost promítá do jejich využití. Věnuje se i rozboru jednotlivých faktorů, jež spolupůsobí v a utvářejí žánr pop music, a to v kontextu sledovaného období. Následující čtyři kapitoly jsou sondami do dané problematiky v žánru pop music, které zároveň odrážejí jeho vnitřní dynamiku: druhá a třetí kapitola představuje různé typy a skupiny biblických motivů (obecné motivy, modlitby, biblismy a biblické postavy) a zkoumá jejich funkční užití v různých písňových textech v porovnání a s uvedením jejich původního biblického zakotvení a významu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na funkci vrstvení biblických motivů v textu a zároveň reflektuje pro tento žánr charakteristické přebírání zahraničních titulů a jejich odraz v české textové verzi. Pátá...

Úplný záznam
2017-08-02
13:04
Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration
Čech, Přemysl ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce)
Exponenciální růst multimediálních dat představuje výzvu pro explorační systémy s podporou efektivního uspořádání a získávání dat. V této práci se zaměřujeme na procházení velkých kolekcí v případech, kdy nelze přesně definovat dotaz, či chceme získat obecnou představu o obsahu kolekce. Konkrétněji se zabýváme metrickým indexem zvaným PM-strom využívajícím hierarchii vnořených metrických regionů. PM-strom jsme rozšířili pro explorační účely a definujeme vhodné způsoby explorace a dotazování pomocí tohoto indexu. Dále zkoumáme efektivní vyhodnocení vícenásobných rozsahových dotazů a definujeme nový typ multi-dotazu využívající cut-regiony. V experimentech pak porovnáváme výsledky prezentovaných přístupů a diskutujeme výsledky. Všechny explorační strategie jsou také vyhodnoceny v demo aplikaci jménem Find-the-image.

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Bytové spoluvlastnictví
Tlapák, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví a jejich porovnání pomocí srovnávací metody s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce není v této práci prakticky vůbec pojednáváno o smlouvě o výstavbě ani o společenství vlastníků vyjma problematiky založení a vzniku společenství vlastníků prostřednictvím prohlášení dle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Samotná rigorózní práce je pro svoji přehlednost rozdělena do jedenácti kapitol včetně samotného úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, která blíže přibližuje historický vývoj právní úpravy vlastnictví bytů, a to nejenom na našem území, to vše od starověku až prakticky do doby, jež předcházela zahájení prací na později přijatém zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola této rigorózní práce je věnována základním teoretickým koncepcím, z nichž ideově vycházejí právní úpravy bytového spoluvlastnictví v jednotlivých evropských zemích. Ve čtvrté kapitole je věnován dostatečný prostor pro seznámení se s vývojem a samotný právním obsahem zásady...

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Smlouva o přepravě osoby
Čapek, Michal ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se zabývá smlouvou o přepravě osob dle občanského zákoníku. Na počátku práce je věnován prostor historii dopravy a přepravních smluv. Historická úprava smluv měla vliv i na řády upravující silniční a železniční dopravu, jež byly vydány o mnoho později. V práci vymezeny prameny vztahující se k dané problematice. Je zřejmé, že značný význam mají evropské právní předpisy. Významnou roli v případě smlouvy o přepravě osoby mají i prameny veřejnoprávní. Smlouva o přepravě osoby je ve většině případů smlouvou spotřebitelskou. Zejména z unijních právních předpisů vyplývá, že jedním z hlavních smyslů dané úpravy je ochrana práv spotřebitele - cestujícího. Práce obsahuje podrobný rozbor základních pojmů vztahujících se ke smlouvě o přepravě osob. Značná část práce se věnuje právům a povinnostem smluvních stran. Smluvní strany nejsou fakticky v rovném postavení. Dopravce bude zpravidla vystupovat jako smluvní strana silnější. Jedním ze smyslů právní úpravy je poskytnout dostatečnou ochranu pro stranu slabší - cestujícího. Práce se zabývá též odpovědností smluvních stran. Pokud dojde k porušení práv druhé smluvní strany, dochází na straně porušitele k vzniku odpovědnosti a porušiteli vznikají sekundární právní povinnosti. V závěru jsou jednotlivé poznatky, k nimž bylo při...

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Právo stavby
Schattke, Alena ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato práce se věnuje posouzení možností umístění stavby na cizím pozemku. Cílem je nejen ukázat na jednotlivé tituly, které to umožňují, ale také jejich srovnání mezi sebou. Především je však tato práce zaměřena na institut práva stavby, který byl po několika desetiletích do našeho soukromého práva znovu zaveden s účinností od 1. 1. 2014. V první kapitole je pojednáno o právních možnostech umístění stavby na cizím pozemku z obecného hlediska. Zároveň se v této kapitole pojednává o základních pojmech, které s tématem stavby na cizím pozemku bezprostředně souvisí. Stěžejní část práce je věnována institutu práva stavby, jakožto možnosti umístění vlastní trvalé stavby na cizím pozemku. Nebyla opomenuta ani historie práva stavby na našem území a práce také obsahuje srovnání tohoto institutu s právem stavby v Rakousku. Právo stavby je v závěru stručně konfrontováno s dalšími možnostmi, jak umístit stavbu na cizím pozemku. Práce je členěna celkem do čtrnácti kapitol. Hlavní část práce, která je tvořena druhou až desátou kapitolou a která je věnována institutu právu stavby, obsahuje rozbor a hodnocení jednotlivých paragrafů právní úpravy v občanském zákoníku. Přestože je právní úprava práva stavby v řadě případů kusá nebo nejednoznačná, práce se snaží nabídnout pohled na možný správný způsob její aplikace....

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Právní aspekty asistované reprodukce
Thalerová, Nicol ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Reprodukční medicína v současnosti představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících léčebných oborů. Historickým mezníkem rozvoje léčebných metod v oblasti asistované reprodukce bylo právě narození Louise Joy Brown jako prvního dítěte počatého mimotělním oplodněním, čili in vitro. V souvislosti s technologickým pokrokem v léčbě sterility se rozvinuly diskuze ohledně etické přípustnosti těchto metod. Na aktuální stav medicíny a dostupných technologií byla nutná odpovídající reakce platného práva. Vznikla tak potřeba právně regulovat tento obor, ať už se jedná o zakotvení paternitní domněnky, pokud jde o určení otcovství k dítěti počatému pomocí umělého oplodnění, tak také úpravu základních podmínek přístupu k metodám asistované reprodukce. Původně byla právní úprava umělého oplodnění zakotvena pouze v prováděcím právním předpise Ministerstva zdravotnictví, jelikož se na reprodukční technologie nahlíželo jako na oblast zcela novou. Dnes je oblast asistované reprodukce komplexně upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce a zaměřuje se na kontroverzní metody a postupy, spočívající ve výběru pohlaví potomka (tzv. laboratorní sexting), dárcovství gamet, dárcovskou anonymitou, právní úpravu náhradního mateřství, jelikož...

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Způsoby skončení pracovního poměru
Kašparová, Hana ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Brádlerová, Libuše (oponent)
Práce na téma "Způsoby skončení pracovního poměru" uceleně rozebírá právní úpravu skončení pracovněprávního vztahu a zaměřuje se také na samotný vývoj tohoto institutu či na související mezinárodněprávní dokumenty a další podstatné náležitosti zpracovávané problematiky, a to včetně případných návrhů postupů de lege ferenda.

Úplný záznam
2017-07-21
12:53
Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Dušková, Jana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem práce je analýza vývoje dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a posouzení, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje výklad pojmu rodičovství, právní úpravu i praktickou realizaci některých institutů s rodičovstvím souvisejících. Práce se zaměřuje především na vývoj interpretace pojmu "rodina" a "rodičovství", určování rodičovství, právo rodičem být, právo rodičem se nestát a právo dítěte znát svůj původ, přičemž pozornost je věnována institutům do značné míry kontroverzním jako je surogátní mateřství, baby-boxy, asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství nebo utajené a anonymní porody. U všech témat je krom relevantních rozsudků vnitrostátních soudů citována i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, přičemž je analyzováno, zda a do jaké míry se tyto judikatury shodují, jakým způsobem jsou postoje Evropského soudu pro lidská práva reflektovány ve vnitrostátním právu, případně je naznačeno, jakým směrem by se česká právní úprava rodičovství mohla vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva v budoucnu ubírat. Poslední část práce je věnována případovým studiím, na nichž je demonstrováno, kdy v minulosti došlo ke změně českého právního řádu právě v důsledku rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Práce vede k závěru, že...

Úplný záznam
2017-07-21
12:52
Frequency analysis of precipitation amounts
Rulfová, Zuzana ; Kyselý, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá studiem charakteristik průměrných a extrémních srážek v pozorovaných datech a regionálních klimatických modelech s ohledem na jejich konvekční a vrstevnatý původ. Na základě informací o stavu počasí a typu oblačnosti z dat SYNOP byl navržen a otestován algoritmus na rozlišení srážek na převážně konvekční a vrstevnaté. Časové řady 6-hodinových úhrnů konvekčních a vrstevnatých srážek pro oblast České republiky z let 1982-2010 byly použity pro analýzu základních klimatologických charakteristik srážek, včetně extrémů, a pro validaci regionálních klimatických modelů pocházejících z projektu ENSEMBLES. Budoucí změny konvekčních a vrstevnatých srážek ve střední Evropě (v České republice) byly analyzovány na základě regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX. V poslední části práce je zaveden nový statistický model pro analýzu extrémů srážek, který využívá informaci o původu extrémů, tedy zda se jedná o srážky z konvekční nebo vrstevnaté oblačnosti. Do budoucna lze očekávat nárůst konvekčních a vrstevnatých srážek ve všech sezónách kromě léta, kdy podle simulací klimatických modelů...

Úplný záznam