Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:57
Teleologický výklad v soukromém právu
Anzenbacher, Vilém ; Beran, Karel (oponent)
Teleologický výklad v soukromém právu Abstrakt Práce pojednává o problematice teleologického výkladu v soukromém právu, který se po rekodifikaci soukromého práva v České republice stal neopominutelnou výkladovou metodou v procesu interpretace soukromoprávních norem. V práci je popsán historický vývoj v přístupu k teleologickému výkladu a jeho vztah k ostatním výkladovým metodám. Interpretace práva je komplexním procesem a k jednotlivým výkladovým metodám nelze přistupovat odděleně, ale naopak v jejich vzájemné souvislosti. K takovému postupu se snaží nabádat i interpretační ustanovení obsažené v úvodu nového občanského zákoníku. V práci jsem zvolil takzvané čtyřprvkové schéma, tedy dělení interpretačních metod na výklad teleologický, historický, jazykový a systematický, které odpovídá i členění, jež lze dovodit z dikce nového občanského zákoníku. Práce je členěna do kapitol, z nichž jsou těžištěm obsahu kapitoly dva až sedm, kapitola první je úvodem a osmá závěrem. Ve druhé kapitole se věnuji otázce dělení na soukromé a veřejné právo a samotnému pojmu interpretace. V rámci vymezení interpretace pro potřeby práce definuji rozdělení na čtyři základní interpretační metody v kontextu české a zahraniční právní vědy. Rovněž se v této kapitole zbývám obecným pojetím interpretace a jejího vztahu ke společenskému...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Světelné křivky zákrytových dvojhvězd
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce)
Byla provedena fotometrická CCD pozorování deseti krátkoperiodických LMB (Low Mass Binaries) s dosud neurčenými parametry. Data byla získána pomocí dalekohledu s průměrem 65 cm v Ondřejově ve filtrech I, R a V v letech 2014 až 2016. Světelné křivky byly zpracovány pomocí programu PHOEBE. Získané hmotnosti a poloměry jednotlivých hvězd byly porovnány s teoretickou závislostí. Ukazuje se, že v dvojhvězdných krátkope- riodických systémech jsou poloměry hvězd v průměru o 4 % větší, než odpovídá modelům vývoje hvězd. 1

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva
Gajdošová, Barbora ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Karlíček, Rolf (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Barbora Gajdošová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva K vývoji metody pro stanovení mykotoxinu zearalenonu v pivu bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s on-line extrakcí na tuhou fázi (SPE) pomocí techniky přepínání kolon pro úpravu vzorku. Byly testovány dva rozdílné sorbenty pro SPE. Vzorek piva o objemu 50 µl byl dávkován přímo do systému. Po nástřiku vzorku došlo k extrakci zearalenonu z matrice na extrakční předkoloně Ascentis® Express C18 Guard Cartridge (5 x 4,6 mm, 5 µm), která je na bázi reverzní fáze nebo na kolonce (10 x 4,6 mm) naplněné sorbentem Affinimip® SPE Zearalenone, což je specifický molekulárně vtištěný polymer, určený pro selektivní extrakci zearalenonu. Jako promývací fáze pro odstranění balastní matrice byl vybrán pro extrakční předkolonu C18 40% roztok methanolu s 2% vodným roztokem kyseliny octové a pro Affinimip 10% roztok acetonitrilu s 2% vodným roztokem kyseliny octové, tyto promývací roztoky protékaly extrakční kolonkou rychlostí 2 ml/min po dobu 2 minut. Po přepnutí ventilu byly látky dále separovány na chromatografické koloně Kinetex...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání
Urban, Martin ; Elischer, David (oponent)
Název diplomové práce: Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání Umělá inteligence se v posledních letech stala všudypřítomným fenoménem, který má potenciál změnit svět, jak jej známe. Tato diplomová práce se proto zabývá tématem umělé inteligence, a to konkrétně ve spojení s občanskoprávní odpovědností za její jednání. Je absolutně jisté, že v budoucích letech bude čím dál více docházet k situacím, ve kterých vznikne škoda z důvodu jednání umělé inteligence. Primárním cílem této diplomové práce je proto určení osoby odpovědné za tuto škodu v českém právním řádu. Dalšími cíli práce je analýza, jakým způsobem ovlivňuje nástup autonomních automobilů současný institut odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků, a také představení a rozbor nedávného usnesení Evropského parlamentu, které má sloužit jako základ budoucího právního rámce upravujícího umělou inteligenci na území Evropské unie. Práce se nejdříve zaměřuje na vymezení pojmu umělá inteligence z technického a právního pohledu. Tato analýza odhaluje, že vymezení tohoto pojmu není ani z jednoho pohledu úplně přímočaré, což může mít pro právní úpravu umělé inteligence závažné důsledky. Jako základ pro dosažení cílů této práce je následně představen koncept občanskoprávní odpovědnosti tak, jak je chápán v českém právním prostředí. V...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Kučerová, Štěpánka ; Krupička, Jiří (oponent)
Resumé Diplomová práce se zabývá právní úpravou a související problematikou odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu upraveného v § 88 tr. řádu jakožto i problematikou úzce souvisejícího institutu zjišťování údajů o telekomunikačním provozu upraveného ustanovením § 88a tr. řádu. Oba tyto zajišťovací instituty a zároveň významné způsoby získávání důkazů v rámci trestního řízení představují za splnění stanovených podmínek dovolený zásah do základního práva na respektování soukromého života a některých dalších základních práv. Práce je systematicky rozdělena do sedmi kapitol. Kapitola první se věnuje komplexnímu rozboru obou institutů z pohledu základních lidských práv, s nimiž přichází do konfliktu, detailní charakteristice, vůdčím principům a úpravě procedury nařizování odposlechu a zjištění údajů. Vzhledem k řadě společných znaků, které zajišťovací úkony podle § 88 a § 88a tr. řádu vykazují ve vztahu k operativně pátracímu prostředku sledování osob a věcí podle § 158d tr. řádu, je v následující kapitole provedena komparace těchto institutů. Třetí kapitola je věnována vývoji právní úpravy odposlechu a změnám, ke kterým došlo v rámci jednotlivých novelizací. První zákonná úprava odposlechu byla do trestního řádu zavedena v roce 1991, a to v důsledku politických změn vedoucích k potřebě výslovného...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Ukládání trestů při souběhu trestných činů
Voldřich, Tomáš ; Tejnská, Katarína (oponent)
Ukládání trestů při souběhu trestných činů Abstrakt Tato práce se zabývá otázkou trestání souběhu trestných činů. V jejím úvodu jsou krátce rozebrány nejdůležitější instituty trestního práva, jejichž znalost je předpokladem ke správnému pochopení následujících kapitol. Takto jsou vymezeny pojmy souběhu trestných činů, recidivy a pokračování v trestném činu. Stejně tak jsou nastíněny všeobecné otázky ukládání trestů. Samotné jádro práce je věnováno postupnému rozboru jednotlivých dílčích aspektů trestání souběhu trestných činů, společně s otázkami kombinace s jinými zvláštními případy ukládání trestů, zejména pak s trestáním pokračování v trestném činu. Dále jsou rozebrány některé procesní otázky a vybrané zvláštní případy, spočívající ve specialitě subjektu, následcích chybného uložení trestu a závěrem také otázka trestání opilství. Práce je doplněno o mezinárodní srovnání zkoumané problematiky se zeměmi common law. Hlavním cílem práce je vytvořit komplexní zpracování daného tématu, které by umožňovalo jeho případné praktické použití. Vedle závěrů nauky je v práci kladen velký důraz na komplexní zpracování relevantní judikatury. Jelikož je zadané téma jak z hlediska právní teorie, tak také zejména z hlediska praktické aplikace poměrně složité, je celá práce na vhodných místech doplněna o praktické příklady...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Critical factors affecting pathogen development in sand flies
Jančářová, Magdaléna
Tato práce se zabývá bariérami a kritickými faktory při vývoji virů, leishmanií a gregarin během vývoje ve flebotomovi. Nejdříve jsme se zaměřili na vývojový cyklus virů přenášených flebotomy, jelikož dodnes není jasné, jak tyto viry dokážou kolovat v přírodě. Pro studium této problematiky jsme si zvolili Massilia virus (MASV), který je blízce příbuzný Toscana viru, hlavnímu původci meningitidy v Mediteránu během letních měsíců. Zkoušeli jsme různé způsoby nákazy Massilia virem u různých vývojových stádií flebotoma druhu Phlebotomus pernicisous a to infekci: (i) prvního a čtvrtého larválního instaru z larvální potravy, (ii) samic krví a (iii) obou pohlaví cukrem. Infekce larev z potravy a následný transstadiální přenos MASV na dospělce byl neefektivní; celkem se z larev vyvinulo 875 dospělců a pouze tři z nich byli MASV pozitivní. Po nákaze samic z krve jsme sice na počátku získali vysoké procento infikovaných jedinců, nicméně po defekaci došlo k eliminaci infekce a počet infikovaných samic poklesl na 5 z 27. Jako nejúčinnější způsob infekce MASV jsme prokázali nákazu z cukru; 72 % samic (88 ze 122) a 51 % samců (58 ze 113) bylo MASV pozitivní. Navíc, takto infikovaní flebotomové kontaminovali virem cukr, který díky tomu sloužil jako zdroj nákazy pro naivní jedince během následujících 24 hodin;...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Optimal pairs of function spaces for weighted Hardy operators
Oľhava, Rastislav ; Pick, Luboš (vedoucí práce) ; Gurka, Petr (oponent)
Názov práce: Optimálne páry priestorov funkcií pre váhove Hardyho operátory Autor: Rastislav Ol'hava Katedra: Katedra matematické analýzy Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matem- atické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Česká Republika Abstrakt: Zameriame sa na určitý váhový Hardyho operátor so spojitou kvazikonkáv- nou váhou, definovaný na Banachových priestoroch funkcií, v ktorých má každá funkcia rovnakú normu ako jej prerovnanie. V teórii priestorov funkcií majú tieto operátory široké využitie. V predchádzajúcom výskume bolo dokázané, že platí ekvivalencia medzi ohraničenost'ou niektorých z týchto operátorov a sobolevovskými vnoreniami. Nech je náš Hardyho operátor ohraničený z priestoru X do priestoru Y . Táto práca sa venuje hl'adaniu takej dvojice priestorov X a Y , ktorá je optimálna. Zmienená optimalita by pri d'alšom výzkume mala viest' k optimalite v určitých sobolevovských vnoreniach. Našim druhým ciel'om je štúdium supremálnych operátorov, ktoré tiež úzko súvisia s touto tématikou, a odvodenie niektorých ich základných vlastností. Kl'účové slová: optimalita, váhový operátor Hardyovho typu, supremálny operátor

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Jádrové odhady rizikové funkce
Selingerová, Iveta ; Horová, Ivanka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Jádrové odhady rizikové funkce Abstrakt Tato disertační práce se věnuje metodám pro zpracování cenzorovaných dat v analýze přežití. Hlavní pozornost je zaměřena na rizikovou funkci, která vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost výskytu události v následujícím ča- sovém okamžiku. Jsou představeny dva různé přístupy k jádrovému odhadu této funkce. V praxi však riziko může být ovlivněno dalšími proměnnými. Pro odhad podmíněné rizikové funkce je prezentován nejčastěji užívaný model na- vržený D. R. Coxem a jsou uvedeny dva typy jádrových odhadů. Pro jádrové odhady jsou odvozeny některé statistické vlastnosti a navrženy metody pro výběr vyhlazovacích parametrů. Součástí práce je také rozsáhlá simulační studie, kde jsou ověřeny teoretické výsledky a porovnány navržené metody. Závěr práce je věnován zpracování reálných dat získaných z různých oblastí.

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Příprava derivátů γ-cyklodextrinu použitelných pro tvorbu samoskladných struktur
Bláhová, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá přípravou monosubstituovaných derivátů -cyklodextrinu ( -CD), schopných tvořit supramolekulární polymery, jež by mohly být využitelné v elektroforetických technikách. Byla připravena série monosubtituovaných 2I -O-, 3I -O- a 6I -O-(3-(naft-2-yl)prop-2- en-1-yl) derivátů -CD (naftylallyl deriváty). Reakce byla provedena zkříženou metathesí O-allyl derivátů -CD a 2-vinylnaftalenu za použití Hoveyda-Grubbs katalyzátoru 2. generace. Výtěžky se pohybovaly v rozmezí 16 - 25 %. Dále byl reakcí -CD s 2-(3- bromprop-1-enyl)naftalenem a následnou peracetylací připraven per-O-acetyl-3I -O- a per-O-acetyl-6I -O-(3-(naft-2-yl)prop-2-en-1-yl)- -CD ve výtěžku 5 a 1 %. Byla také připravena série dimerů -CD 1,4-bis( -CD-2I -O-yl)-but-2-en, 1,4-bis( -CD-3I -O-yl)-but-2- en a 1,4-bis( -CD-6I -O-yl)-but-2-en. Reakce byla provedena zkříženou metathesí O-allyl derivátů -CD opět za použití Hoveyda-Grubbs katalyzátoru 2. generace. Výtěžky se pohybovaly v rozmezí 1 - 8 %. Byly připraveny dimery hostů pro přípravu komplexů s dimery CD v podobě 1,2-bis(naft-2-yl)ethenu a 1,2-bis(naft-2-yl)ethanu. Za využití HPLC byla provedena optimalizace syntetických postupů pro přípravu naftylallyl derivátů -CD reakcí -CD s 3-(naft-2-yl)allylovými alkylačními činidly (chloridem, bromidem, mesylátem). Byla...

Úplný záznam