Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2017-11-08
17:15
Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny...

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Česká internetová literární kritika
Kučera, Štěpán ; Kraus, Jiří (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Práce se zabývá českou internetovou literární kritikou a jejím vztahem k literární kritice tištěné, potažmo vztahem nových médií k médiím masovým. Autor definuje, co lze nazývat "internetovou literární kritikou" a zachycuje její stav v letech 2009 a 2012. Pomáhá si pracovní osou "tištěná - internetová kultura", na niž jednotlivé typy webových projektů umísťuje: nejblíže tradičnímu, konzervativnímu pólu jsou internetové deníky a časopisy, nejblíže ryze síťovému pólu pak diskuzní servery. Během mapování literárněkritické scény na internetu vyzdvihuje konkrétní projekty a osobnosti, jejichž činnost považuje za zvlášť přínosnou literární kritice jako celku, a sleduje jejich vývoj mezi roky vymezujícími tuto práci. Zástupce popisovaných projektů zároveň oslovil několika anketními otázkami, stejně jako zástupce tištěné kultury - nakladatele. Ptal se hlavně na jejich vztah k internetové literární kritice, zvláště ve srovnání s kritikou tištěnou, a na možnosti, které internet v této souvislosti nabízí. Srovnáním let 2009 a 2012 autor popisuje vývoj zkoumaného fenoménu a konstatuje, že internetové projekty vývojově spjaté s tradiční tištěnou kulturou mají sklon buď zanikat, anebo se naopak vydat cestou skutečné profesionalizace, obvykle s finanční podporou státu. Čím blíže mají zkoumané projekty k "síťovému pólu",...

Úplný záznam
2017-11-08
17:15

Úplný záznam
2017-11-08
17:15

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
The essential processes of FeS cluster assembly and mitochondrial protein import in parasitic protists
Šmíd, Ondřej
CONCLUSIONS Mitochondria appear to be vital organelles for all eukaryotic organisms known to date. A large body of evidence strongly indicates that hydrogenosomes and mitosomes, the organelles of anaerobic or intracellular parasitic protists lacking the "typical" mitochondria, are only a variation on the mitochondrial theme. However, even though the three organelles are evolutionarily the same entity, remarkable differences exist between them that reflect the adaptation of the organisms to their specific niches. In the thesis I tried to unravel some aspects of the essential mitochondrial processes of FeS cluster assembly and mitochondrial protein import in parasitic protists T. brucei and G. intestinalis. We investigated the function of the T. brucei cysteine desulfurase IscS and the scaffold protein IscU. We demonstrated that the two proteins are essential for FeS cluster formation and consequently the viability of the procyclic stage of T. brucei. Even though both IscS and IscU were specifically localized to the mitochondrion, their deficient expression affected the maturation of FeS proteins operating not only in the mitochondrion, but also in the cytosol. This indicates that a crucial part of FeS cluster assembly is localized to the mitochondrion of T. brucei. One of the major differences between the T....

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14
Rekognice
Janulková, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se...

Úplný záznam