Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2018-03-16
15:49
Právní a etické aspekty asistované repurodukce
Součková, Anna ; Frintová, Dita (oponent)
Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Právo ženy rozhodovat o perinatální péči
Hůlková, Kateřina ; Šustek, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu poskytování perinatální péče, na kterou nahlíží z pozice pacientky. Cílem práce je za využití vnitrostátní právní úpravy a rozhodnutí českých i mezinárodních soudů určit, za jakých podmínek má žena právo rozhodovat o poskytovaných zdravotních službách. Oblast perinatální péče přináší z hlediska práva mnoho otázek, na které není jednoduché, i s ohledem na etickou stránku věci, nalézt odpověď. V době těhotenství a porodu nastávají situace, kdy dojde ke konfliktu dvou ústavně garantovaných práv, a s ohledem na poskytované zdravotní služby je nutné situaci individuálně zhodnotit. Diplomová práce v úvodních kapitolách shrnuje právní úpravu poskytování zdravotních služeb včetně ústavněprávního základu. Důraz je kladen na práva pacientky, zejména možnost rozhodnout o poskytované zdravotní péči v různých situacích. Samostatná kapitola je věnována institutu dříve vysloveného přání a jeho aplikaci na období porodu. V souvislosti s poporodní péčí je zmíněna právní úprava rozhodování rodičů o zdravotních službách poskytovaných jejich dítěti. Obor zdravotnického práva vyžaduje uvedení právní úpravy do kontextu lékařské praxe, proto sedmá kapitola odhaluje problematické otázky v oblasti poskytování perinatální péče, vždy s odkazem na právní úpravu či soudní...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49

Úplný záznam
2018-03-16
15:49

Úplný záznam
2018-03-16
15:49

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
New findings in peptide production, taxonomy and autecology
Šejnohová, Lenka
8 StrStrStrStrStructuructuructuructuructure and pure and pure and pure and pure and purpose of this thesispose of this thesispose of this thesispose of this thesispose of this thesis The present study is being submitted as Ph.D. thesis at Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Czech Republic. According to the valid "Educational and examinatorial rules" Faculty of Science, the thesis is composed from an introduction and a set of published scientific papers and manuscripts of scientific papers. In Introduction, Chapter 1, I shortly summarize the current knowledge about the cyanobacterial taxonomy, toxicology and autecology. The largest part of this Chapter is concern on Microcystis genus. Chapter 2 (Šejnohová, L.; Neméthová, D., Welker, M., Maršálek, B. (submitted): Cell diameter by the bloom-forming cyanobacterium Microcystis correlatates with the occurence of specific toxic oligopeptides within the season. - Journal of Phycology) analyzed the relationship between morphology and oligopeptides occurrence by Microcystis genus. This study represents the first work tested direct the relationship between individual morphological features of colony and individual peptides by using multivariate analysis. The novel method, mass spectrometry (MALDI-TOF MS), analyzed single...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Restrukturalizace průmyslu v České republice po roce 1989 a vliv přímých zahraničních investic
Čadil, Vladislav
Tématem disertačnípráce je restřuktuřalizace zpřacovatelského průmyslu českérepubliky po roce 1989 a vliv PZI na ni' Cí|em je zjistit' jaký měb tato restruktura|izace průběh a jaký v|iv na ni mě|y PzI, RestrukturaIizaci zpracovateIského průmyslu s|eduji: . na úrovni ce|ého hospodářství Českérepub|iky s porovnáním pniEhu, tendencí a dosavadních výs|edků strukturá|ních změn v Česku s vývojem ve vyspě|ých zemích EU, . v jednot|ivých regionech (krajích) V ČR, . pod|e geografických aspektů strukturá|ních změn, změn regioná|ní diferenciG a geografi ckého rozmístění hospodářswí (zpracovate|ského průmys|u) Čn, a z|omů. The topic of the PhD thesis is a restructuring of industry, namely manufacturing in the czech Republic afteř 1989 and the influence of FDI on it' The main aim is to find out the couřse of the řestructuring and how the restructuring has been influenced by FDI. The restructuring of manufacturing I study: . At the level of the whole economy of the Czech Republic and I compare development. tendencies and current results of structural changes in the Czech Republic with developed EU countries, o In individual regions (kraje) of the Czech Republic, . According to changes of regional pattern of economy of the Czech Republic, . According to characteristic stages and turning points.

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Restrikčně-modifikační enzymy Typu I - identifikace pomocí dvourozměrné elektroforesy a studium fosforylace podjednotek Hsd.
Cajthamlová, Kamila
7 1. Úvod Fenomén restrikce a modifikace byl poprvé popsán v 50. letech minulého století. Studium restrikčních enzymů umožňujících manipulaci s molekulami DNA a konstrukci rekombinantních molekul dalo vznik novému směru molekulární biologie - genovému inženýrství. Právě intenzivní studium restrikčních enzymů označovaných dnes jako Typ I umožnilo objev restrikčních endonukleas, které jsou označované jako Typ II a v současné době běžně používané v praxi. V nedávné době došlo v souvislosti s postupujícím sekvenováním bakteriálních genomů, které odhalilo široké rozšíření těchto restrikčních enzymů mezi mikroorganismy v přírodě, k oživení zájmu o restrikční enzymy Typu I. Restrikčně modifikační (R-M) enzymy mají důležitou funkci při ochraně bakteriálních buněk před vstupem cizorodé DNA v procesech konjugace, transfekce a transformace. Proto má studium těchto enzymů i značný praktický význam pro techniky genového inženýrství, neboť efektivnost těchto procesů může být výrazně snížena, jestliže použitá DNA není vhodně modifikována. Tato vlastnost vedoucí k zabránění vstupu cizí nemodifikované DNA do buňky může být naopak využita v boji s fágovou lyzí kmenů producentů. Dále se tyto enzymy zřejmě účastní široké škály molekulárních procesů probíhajících v buňce jako je replikace, genetická rekombinace a reparace DNA....

Úplný záznam
2018-03-16
15:49

Úplný záznam
2018-03-16
15:49

Úplný záznam