Rigorous theses

Latest additions:
2020-01-13
08:30
Využití vysokoúčinných separačních metod pro chirální i achirální separace
Šubová, Martina
V první části disertační práce byla na sadě analytů pomocí kapilární elektroforézy otestována schopnost chirální separace nejprve dvou permanentně kladně nabitých cyklodextrinových derivátů, a to PEMEDA- a PEMPDA-β-cyklodextrinu. Výborné enantioseparační vlastnosti vykazovaly oba selektory v přítomnosti N-boc-D,L-tryptofanu, u kterého docházelo k úplnému oddělení enantiomerů již při 0,5 mmol·l-1 koncentraci cyklodextrinového derivátu v základním elektrolytu. Rozdíly mezi enantiodiskriminačními vlastnostmi jednotlivých derivátů však byly minimální. Druhou testovanou skupinu tvořily dva deriváty cyklodextrinu, a to 2-O- a 3-O-cinnamyl- α-cyklodextrin. Tyto deriváty jsou schopné tvořit supramolekulární polymery ve vodných roztocích, které se při zvýšené teplotě rozpadají. Tvorba těchto polymerů byla otestována pomocí NMR a DLS experimentů. Při testování chirálních separační schopností na skupině vybraných analytů ani jeden z uvedených cyklodextrinových derivátů nevykazoval enantiodiskriminační vlastnosti. V rámci antipredační studie byla pro separaci deseti derivátů pterinu a riboflavinu, které se mohou ve formě pigmentů vyskytovat u hmyzu, plazů nebo obojživelníků jako součást jejich výstražného zbarvení, použita HPLC-MS/MS metoda pracující v HILIC módu. Vyvinutá metodika byla aplikována při analýze...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Hampejsová, Zuzana
Imunosupresiva a cytostatika jsou léčiva s velmi silnými nežádoucími účinky, projevujícími se v závislosti na jejich celkovém podaném množství. Vhodná lokální aplikace těchto léčiv umožňuje významné snížení celkové dávky léčiva při současném zvýšení jeho lokální koncentrace a prodloužení doby působení. Jedním z možných způsobů lokální aplikace léčiv je použití polymerních vlákenných nosičů. Na polylaktidových (PLA) mikro/nanovláknech obsahujících hydrofobní léčiva (imunosupresivum cyklosporin A a cytostatikum paklitaxel) byla studována možnost jejich využití pro medicinální účely. Do vláken byly během přípravy inkorporovány amfifilní molekuly polyethylenglykolu (PEG) o různých molekulových hmotnostech (6, 20 a 35 kDa) ke zvýšení kompatibility systému PLA-léčivo a ovlivnění rychlosti uvolňování hydrofobních léčiv do vodného prostředí. Pro systematický vývoj těchto materiálů je důležité popsat souvislosti přípravy nanovláken, jejich morfologie a profilu uvolňování léčiv. Pro sledování kinetiky uvolňování léčiv do různých prostředí simulujících prostředí lidského těla (fosfátový pufr, hydrogel) byly vypracovány, optimalizovány a validovány analytické HPLC metody s tandemovou hmotnostní nebo UV detekcí. Pomocí těchto metodik byl studován vliv složení vláken a podmínek okolního prostředí na profil...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku
Holá, Veronika ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Vít, Michal (oponent)
Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu Českého svazu Juda. Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který požaduje samotný Český svaz Juda. Klíčová slova: judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, kombinace

Detailed record
2020-01-13
08:30
Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)
Busta, Jan ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Lehnert, Michal (oponent) ; Bielik, Viktor (oponent)
Cílem práce bylo identifikovat vztah vybraných kondičních schopností s výkonností prokázanou v nominačních závodech do reprezentačního družstva České republiky a na Olympijské hry 2016. Zároveň bylo naším záměrem zjistit optimální úroveň kondičních předpokladů pro vrcholovou výkonnost a na jejím základě definovat modelového singlkanoistu. Z hlediska úrovně kondičních předpokladů jsme zjišťovali také rozdíly mezi seniorským a juniorským reprezentačním družstvem. Výzkumný soubor (n=17) nejvyšší české soutěže (Českého poháru) byl 5 týdnů před nominačními závody podroben baterii testů zjišťující úroveň kondičních schopností - tedy silových, vytrvalostních a částečně i rychlostních předpokladů. Podrobně byly měřeny také antropometrické parametry probandů - stavba a složení těla. Výsledné hodnoty ukazatelů byly následně korelovány s výkonností v nominačních závodech. U ukazatelů, v jejichž případě byly zjištěny signifikantní a alespoň středně silné korelace, byla zjišťována také možnost výkonnostní predikce. Nejvyšší korelace s výkonností byly zjištěny v případě sprintů na rovné vodě na vzdálenost 40m s 1 otočkou v přesahu (rs=0,86) a 200m se 4 otočkami (rs=0,795). Středně silně s výkoností koreloval také sprint na 20m (rs=0,65), 40m s otočkou na ruku (rs=0,62) a 80m sprint se 2 otočkami (rs=0,58)....

Detailed record
2020-01-13
08:30
Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz
Houngbedji, Neto-Honorius ; Krátký, Martin (vedoucí práce) ; Kučerová, Marta (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Řešitel práce: Neto-Honorius Houngbedji Vedoucí práce: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz Počet pacientů trpících Alzheimerovou chorobou v posledních letech neustále narůstá. Tato choroba, zatěžující jak pacienta, tak jeho okolí, vyžaduje nákladnou léčbu, která t.č. spočívá především v používání inhibitorů acetylcholinesterázy. Teoretická část práce shrnuje aktuální poznatky o patologii, epidemiologii a terapii Alzheimerovy choroby. Prezentuje také výsledky předešlého výzkumu v oblasti salicylanilidových inhibitorů cholinesteráz. Používání inhibitorů acetylcholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby vedlo k navržení osmi nových látek na bázi esterů kyselin fosforu a salicylanilidů s inhibiční aktivitou vůči cholinesterázám. Náplň praktické části diplomové práce tak spočívá v syntéze, charakterizaci a biologickém hodnocení nových inhibitorů cholinesteráz. Ve výsledku se podařilo syntetizovat a vyhodnotit tři nové sloučeniny, jejichž inhibiční aktivita (IC50) se pohybovala v rozmezí 48,13-66,13 µM vůči acetylcholinesteráze a 2,37-170,10 µM vůči butyrylcholinesteráze. U nejaktivnějšího inhibitoru...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Nové deriváty přírodních látek s biologickým účinkem
Horký, Pavel ; Pour, Milan (vedoucí práce) ; Hampl, František (oponent) ; Miletín, Miroslav (oponent)
V rámci této disertační práce bylo připraveno několik sérií 3,4-diarylfuranonů a 3,4-diarylfuranů analogických k přírodnímu kombretastatinu A-4 a k antifungálně aktivnímu 5-(acyloxymethyl)-3-(halofenyl)-2,5-dihydrofuran-2-onu, které byly podrobeny biologickému screeningu (antimikrobiální, antifungální, cytostatická a cytotoxická aktivita). Dále byla u těchto sloučenin sledována schopnost aktivace kaspáz 3 a 7. Zajímavý profil cytotoxické aktivity byl nalezen u některých halogenovaných derivátů, např. 3-(3,4-dichlorfenyl)-4-(4- methylfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-on vykazoval hodnoty IC50 vůči většině testovaných linií 0,12-0,23 µM. U těchto sloučenin byla zároveň zaznamenána i vysoká aktivita vůči nemaligním lidským liniím. Zavedením hydroxymethylového fragmentu do C5 furanonového kruhu byla navíc u zkoumaných struktur objevena značná antibakteriální aktivita se selektivitou vůči G(+) bakteriím. Nejzajímavější látka z této série, 3-(4-bromfenyl)-5,5-bis(hydroxymethyl)-4-(4- methylfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-on, vykazoval hodnoty MIC95 vůči linii Staphyloccocus aureus (ATCC 6538) po 24 h a 48 h 0,98 µM a 3,9 µM. Navíc, hydroxymethylace C5 furanonového kruhu kompletně blokuje cytotoxický efekt. V druhé části práce, zabývající se syntézou analogických pyrrolidinonů bylo provedeno testování...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv
Kopečná, Monika ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Doležal, Pavel (oponent) ; Hampl, František (oponent)
Akceleranty transdermální permeace jsou látky používané k usnadnění transdermálního podání léčiv, metody s řadou výhod oproti klasickým cestám podání léčiv. Kůže ale funguje jako těžko prostupná bariéra umožňující suchozemský život, neboť chrání organismus před vlivy okolního prostředí či vstupem cizorodých látek a mikroorganismů. Pokud tedy chceme touto cestou podat léčivo, musíme použít nějakou metodu, která dočasně zvýší propustnost kůže (například akcelerant). Přestože existuje řada akcelerantů, je stále třeba hledat nové struktury s nižší toxicitou a méně specifickým, ale reverzibilním mechanismem účinku. Jako slibné se jeví využití přírodních sloučenin či jejich derivátů s nízkou toxicitou a dráždivostí. Ve své práci jsem nejprve studovala několik typů derivátů glukózy a galaktózy, které ve své struktuře obsahují fragmenty důležité pro urychlovací aktivitu dříve popsaných akcelerantů z různých skupin (například deriváty aminokyselin, mastné kyseliny a alkoholy, analogy ceramidů). Detailní studium těchto látek odhalilo akceleranty odvozené od glukózy a galaktózy (12Glc6N a A15) se srovnatelným či lepším účinkem na lidské kůži in vitro než má známý akcelerant Span 20, reverzibilním působením a přijatelnou toxicitou na buněčných liniích keratinocytů a fibroblastů. Další úsek předkládané práce...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Epigenetické aspekty normální a nádorové krvetvorby: role chromatin remodelační ISWI ATPázy
Zikmund, Tomáš
Chromatin remodelační protein Smarca5 se účastní řady buněčných procesů, které jsou důležité jak z hlediska vývoje tkání, tak i z pohledu nádorové biologie. Mezi procesy, v průběhu kterých Smarca5 remodeluje chromatinovou strukturu, patří například genová transkripce, replikace a opravy poškozené DNA. Předpokládali jsme, že Smarca5 představuje esenciální molekulu pro modulaci chromatinu především ve vývojově časných a rychle se dělících progenitorech tkání, u nichž se často objevuje i zvýšená hladina transkriptu této ATPázy. Jednou z takovýchto tkání je i krvetvorba. Předmětem předkládané disertační práce je analýza vlivu deplece Smarca5 na proliferaci a diferenciaci krvetvorných progenitorů in vivo a zároveň hledání mechanizmů narušení jejich vývoje. Pomocí námi vytvořeného myšího modelu s podmíněně deletovatelnou alelou (angl. "conditional knockout") genu Smarca5 v krvetvorných kmenových buňkách jsme zjistili, že deplece této ISWI ATPázy způsobuje akumulaci časných hematopoetických protenitorů a inhibici jejich maturace směrem do erytroidní a myeloidní řady. Proerytroblasty vykazovaly dysplastické změny a u podstatné frakce bazofilních erytroblastů se objevovala zástava buněčného cyklu na rozhraní fází G2/M. Předpokládaným mechanizmem pozorovaných změn se ukázala být aktivace stresové dráhy...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika
Sychra, Pavel ; Hrabálek, Alexandr (vedoucí práce) ; Kuneš, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Pavel Sychra Školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Název práce: Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika Tuberkulóza je velice časté infekční onemocnění, jehož původcem je především Mycobacterium tuberculosis. V roce 2015 bylo dle Světové zdravotnické organizace po celém světě registrováno 10,4 mil. nových případů onemocnění tuberkulózou a 1,8 mil. úmrtí způsobených tímto onemocněním. V předchozí práci naší skupiny bylo zjištěno, že 2,5- a 1,5-disubstituované tetrazoly a 2,5-disubstituované oxadiazoly nesoucí 3,5-dinitrobenzylsulfanylovou skupinu vykazují vynikající antimykobakteriální aktivitu in vitro. Cílem této práce bylo modifikovat strukturu těchto látek odstraněním methylsulfanylového spojovacího řetězce a připravit tak sérii derivátů tetrazolu a oxadiazolu obsahujících 3,5-dinitrofenylovou skupinu. Nejprve byla připravena série 2- a 1-benzyl-5-(3,5-dinitrofenyl)-1H-tetrazolů reakcí 5-(3,5-dinitrofenyl)-1H-tetrazolu s různě substituovaným benzylhalogenidem. Další část práce se zabývala přípravou derivátů tetrazolu obsahujících nasycený dusíkatý heterocyklus. Nejdříve bylo nutné připravit alkylační činidla, která byla následně použita k alkylaci...

Detailed record
2020-01-13
08:30
Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů
Brůža, Zbyněk ; Pour, Milan (vedoucí práce) ; Tobrman, Tomáš (oponent) ; Starý, Ivo (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Zbyněk Brůža Školitel prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů Tato práce se zabývá vývojem izomerace 5-alkyliden-5,6-dihydro-2H-pyran-2-onů na 6-alkyl- 5-methyliden-5,6-dihydro-2H-pyran-2-ony. Proces je neobvyklou variantou intramolekulární Tsuji-Trostovy reakce, jejíž produkty jsou zdánlivě termodynamicky nevýhodné. Metodika, vyvinutá na základě optimalizace reakčních podmínek, toleruje širokou škálu funkčních skupin. Kvantově-chemické výpočty dále upřesnily a identifikovaly tvorbu pyramidového η2- komplexu, jako klíčový krok reakce, který umožnil tvorbu výsledných molekul.

Detailed record