Rigorous theses

Latest additions:
2019-10-19
16:50
Pojetí přírůstku a akcese podle římského práva a jejich proměny
Novák, Marek ; Bělovský, Petr (oponent)
124 Abstrakt, klíčová slova Pojetí přírůstku a akcese podle římského práva a jejich proměny Rigorózní práce poukazuje na význam originárních způsobů nabývání vlastnického práva. Jejím cílem je zmapovat římskoprávní kořeny originárního způsobu nabývání vlastnického práva, který účinný občanský zákoník označuje jako přírůstek. Ukazuje se přitom, že vůbec nejde o jeden uniformní celek, jak by se mohlo zdát, protože jsou pod tento pojem zahrnuty celkem čtyři způsoby nabývání vlastnického práva identifikované římskoprávní teorií - nejen onen přírůstek v romanistickém pojetí, ale také specificatio, commixtio, confusio a dále nabývání plodů. Úvodní kapitola se zaměřuje na systematiku občanského zákoníku, kterou porovnává s jeho předchůdci, ale také se zahraničními kodexy. Některé z nich zdůrazňují svébytnost nabývání vlastnického práva k plodům, jiné souhrnnou množinu přírůstku v širším slova smyslu neznají. Ve čtyřech ústředních kapitolách jsou pak představeny normy upravující nabývání vlastnického práva, a to jak v římském právu, tak v novodobých občanskoprávních kodifikacích na území dnešní České republiky. Zohledněny jsou i návrhy občanských zákoníků z první poloviny 20. století, které sice nikdy nenabyly účinnosti, ale ilustrují vývoj právní vědy. Autor práci psal se záměrem představit podrobně právní úpravu...

Detailed record
2019-10-19
16:49
Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení
Vernerová, Martina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
1 ABSTRAKT POSTIH MAJETKU MANŽELA POVINNÉHO VE VYKONÁVACÍM ŘÍZENÍ Tato rigorózní práce se zabývá postihem majetku manžela povinného v rámci řízení o výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Postižitelným majetkem je přitom myšlen majetek ve společném jmění manželů (povinného a jeho manžela) a tzv. jiné majetkové hodnoty manžela povinného jako jsou jeho mzda, peněžité pohledávky a jiná majetková práva, které součástí společného jmění manželů nejsou a jejichž postih je otázkou stále trvající debaty, ke které přispívá i tato práce. Donedávna nepříliš diskutovaná problematika postihu majetku manžela povinného za posledních sedm let doznala tří zásadních změn právní úpravy, které ji učinily nejen předmětem debat široké veřejnosti, ale zejména velmi obtížně uchopitelnou nejen pro účastníky řízení, ale i pro soudy a soudní exekutory v jejich aplikační praxi. Tato práce si proto klade za cíl v daných obdobích kriticky zhodnotit příslušnou právní úpravu, analyzovat její východiska a dopady na manžela povinného ve vykonávacím řízení i poukázat na skutečnosti, které unikly pozornosti odborné veřejnosti. Součástí práce jsou čtyři stěžejní kapitoly, které se zabývají právní úpravou účinnou v obdobích do 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 a úpravou účinnou v době uzavření této práce....

Detailed record
2019-10-19
16:49
Profesní perspektivy žáků a studentů střední a vyšší odborné školy pedagogické
Doksanská, Ivana ; Prokop, Jiří (oponent)
Předkládaná rigorózní práce se věnuje profesní přípravě, hodnocení výhod a nevýhod učitelské profese a profesním perspektivám. Cílem práce je přehledná studie popisující profesní přípravu budoucích předškolních pedagogů na úrovní středního a vyššího odborného vzdělávání a interpretace dat získaných výzkumem. Práce má část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů týkajících se profesní přípravy, profesních perspektiv a učitelské profese. Praktická část je cílena na získání a interpretaci postojů, hodnocení profesní přípravy a profesních perspektiv žáků a studentů. K analýze získaných údajů byl použit dotazník. Součástí práce je i interpretace výsledků, doporučení pro praxi i celkový závěr. Klíčové pojmy: Negativa učitelské profese Pozitiva učitelské profese Profese učitele Profesní příprava Profesní perspektiva

Detailed record
2019-10-19
16:49
Vybrané otázky bytového spoluvlastnictví
Koreňová, Lucie ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Vybrané otázky bytového spoluvlastnictví Abstrakt Tato práce se zabývá vybranými otázkami institutu bytového spoluvlastnictví v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souvisejících právních předpisech, a to především těmi, které činí výkladové problémy. Předně je v práci zkoumáno, zda občanský zákoník přinesl nějaké změny v pojetí institutu bytového spoluvlastnictví, a to především co se týče vymezení jeho předmětu, které v českém právním prostředí tradičně sestává ze dvou objektů, a to bytu na straně jedné a společných částí na straně druhé. V návaznosti na to je podrobně analyzováno nové pojetí jednotky jakožto ústředního pojmu institutu bytového spoluvlastnictví a současně je toto pojetí konfrontováno s předchozí úpravou obsaženou v zákoně o vlastnictví bytů. Další část práce je věnována společným částem nemovité věci, které jsou od roku 2014 vymezeny ve dvou právních předpisech, a to v občanském zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Tato část práce se kromě samotného vymezení společných částí nemovité věci zabývá především otázkou, zda je úprava společných částí obsažená v nařízení vlády dispozitivní, či kogentní. Dále se práce blíže věnuje některým otázkám v rámci úpravy prohlášení vlastníka, které občanský zákoník...

Detailed record
2019-10-19
16:49
Projevy metaforičnosti v onomastice u žáků a studentů
Štěpánová, Pavla
Disertační (rigorózní) práce zkoumá projevy metaforičnosti, jak je ve specifickém jazykovém materiálu, partnerských pojmenováních, vnímají žáci devátých tříd a studenti čtvrtých ročníků středních škol. Partnerská pojmenování, tedy způsoby vzájemného oslovování mezi dvěma lidmi tvořícími pár, byla vybrána záměrně vzhledem ke své silné metaforické povaze. Jejich nejednoznačné zařazení do propriální sféry jazyka zároveň umožnilo kriticky zhodnotit strukturně-funkční vymezení vlastních jmen a nabídnout kognitivní pohled na vlastní jména, který je opřený především o důraz na konotativní složku významu a metaforickou podstatu lidského myšlení. Základem výzkumného šetření byl dotazník, skládající se ze dvou částí, a skupinové a individuální rozhovory s dívkami. Díky první části dotazníku byl získán dostatečný lexikologický materiál, který se stal předmětem analýzy metaforických konceptualizací partnera (lásky). Individuální rozhovory představovaly východisko komunikačně-pragmatické analýzy partnerských pojmenování. Druhá část dotazníku a skupinové rozhovory s dívkami umožnily podrobně analyzovat konotace a vnímání metaforičnosti u třinácti vybraných partnerských pojmenování určených dívkám. KLÍČOVÁ SLOVA metafora, kognitivní lingvistika, onomastika, antroponomastika, partnerské pojmenování, milenecké...

Detailed record
2019-10-19
16:49
Joseph Aloys Tichatschek (1807-1886) "Z tenorů největší rek"
Kajzar, Martin
Joseph Aloys Tichatscheck patřil mezi výrazné pěvecké osobnosti nejen díky originální interpretaci oper a hudebních dramat Richarda Wagnera, ale především pro svoji uměleckou komplexnost. Za svůj život absolvoval bohatou pěveckou kariéru v Německu, ale i v řadě dalších zemí Evropy. Byl takřka pěveckým symbolem Wagnerova hudebního dramatu a ryzím archetypem oboru Heldentenor. Již za Wagnerova života se navíc stal významným propagátorem skladatelova díla. Práce vznikala na základě pramenného výzkumu v tuzemsku (Praha, Teplice nad Metují) i v zahraničí (Bayreuth, Berlín, Drážďany, Frankfurt, Lipsko, Moskva, Neuruppin, Vídeň), ale také díky celosvětovým digitalizovaným archivům a národním knihovnám, rukopisným materiálům, novinovým a časopiseckým kritikám, fotografiím a vzpomínkám potomků. Dnes je to více než dvě století od umělcova narození a tato práce usiluje o první ucelený umělecký i osobnostní profil Josepha Tichatschecka jako výsledek původní badatelské činnosti.

Detailed record
2019-10-19
16:49
Československý jazz rock v období tzv. normalizace
Jurásek, Ondřej
Disertační práce se zabývá československým jazz rockem v období tzv. normalizace prostřednictvím počátků, vybraných mikrosond, konjunktury a osobní reflexe hudebníků spolu s kontextuálními konotacemi politologickými, sociologickými a historickými představujícími stylově-žánrový typ tzv. nonartificiální hudby se specifickým postavením lokálního fenoménu apolitického charakteru tvořícího zejména v období sedmdesátých let část symptomatického kulturního obrazu. Klíčová slova: jazz rock, jazzová a rocková hudba, tzv. nonartificiální hudba, Československo, Česká a Slovenská socialistická republika, tzv. normalizace

Detailed record
2019-10-19
16:49
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku
Wilsdorf, Jan Ondřej ; Tejnská, Katarína (oponent)
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. 2 současného českého trestního zákoníku. Tento trestný čin práce označuje jako trestný čin praní peněz, čímž jej odlišuje od trestného činu podílnictví, uvedeného v § 216 odst. 1 téhož zákona. Úvodní kapitola práce se zabývá příslušnou terminologií, přičemž zejména porovnává užívaná spojení "legalizace výnosů z trestné činnosti" a "praní peněz". Následně se práce zaobírá praním peněz jakožto fenoménem, čímž poskytuje určitý širší náhled. V rámci této kapitoly je také zpracována statistika trestněprávního postihování pachatelů praní peněz v ČR. Dále jsou jmenovány základní dokumenty, které byly doposud přijaty v rámci mezinárodního boje proti praní peněz. Samostatná kapitola zpracovává a hodnotí vývoj trestného činu praní peněz v českých trestních kodexech, a to především ve světle jednotlivých novelizací. Velký význam má kapitola analyzující jednotlivé typové znaky trestného činu praní peněz. Pojednání o těchto znacích otevírá doktrinálně sporné otázky, které jsou zde rozebrány a hodnoceny. Důraz je přitom kladen na otázku systematického řazení s ohledem na objekt trestného činu praní...

Detailed record
2019-10-19
16:49
Photogeneration of charge carriers in substituted polyacetylenes
Jex, Michal
Analyzujeme námi navržený model fotogenerace volných nosičů náboje v π-konjugovaných polymerních materiálech se slabými mezimolekulárními in- terakcemi vycházející z Archipovova modelu. Zahrnuli jsme kvantové efekty ovlivňující vznik stavů spojených s přenosem náboje představující mezikrok při fotogeneraci volných nosičů náboje. Elektrostatická interakce mezi elekt- ronem a dírou, stejně tak jako přenosové integrály, jsou spočteny kvantově- chemicky. Model jsme aplikovali na experimentální data závislosti fotoge- nerace volných nosičů náboje v poly[1-trimethylsilylfenyl,2-fenyl]acetylenu na intenzitě vnějšího elektrického pole. Podařilo se odstranit některé nedostatky předchozího modelu. Byli jsme schopni namodelovat experimentální data bez nutnosti rozdělení intervalu intenzit elektrických polí na několik oblastí, ve kterých bylo nutno prokládat experimentalní data modelovými křivkami s různými fyzikalními parametry. Náš model je schopen popsat experimentální data v celém rozsahu intenzit elektrického pole pomocí jedné sady parametrů modelu. Dále se nám podařilo snížit počet parametrů modelu na tři. Klíčová slova π-konjugované polymery, fotogenerace nosičů náboje, fotovodivost 1

Detailed record
2019-10-19
16:49
Rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech v České republice a Slovenské republice
Poláková, Petra ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech v České republice a Slovenské republice Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o rozhodčím řízení ve spotřebitelských sporech na území České republiky a na území Slovenské republiky. Cílem této práce je podat ucelený pohled na zvláštní povahu rozhodčího řízení se zaměřením na ochranu práv spotřebitele, zanalyzovat a zhodnotit právní úpravu této oblasti v České republice (před vyloučením rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech v České republice) a ve Slovenské republice. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. Po úvodu následuje první kapitola, v rámci níž dochází k vymezení pojmu a právní povahy rozhodčího řízení, podrobně se popisují jeho základní zásady, výhody a nevýhody, druhy rozhodčího řízení. Dále je pojednáno o definici spotřebitele a podnikatele v obou zemích, samotném pojmu spotřebitelských vztahů, o principech a důvodech vedoucích k ochraně spotřebitele v rozhodčím řízení a o rozhodčím řízení z hlediska Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropské unie, ústavněprávních aspektů rozhodčího řízení v České republice a úpravě ochrany spotřebitele v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Následuje kapitola objasňující vývoj rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech na území České republiky a Slovenské...

Detailed record