Rigorous theses

Latest additions:
2021-11-28
01:00
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn.

Detailed record
2021-11-28
00:59
Morfologie fosilních tříděných strukturních půd Krkonoš
Uxa, Tomáš
Tříděné strukturní půdy představují skupinu periglaciálních mikrotvarů, které vytvářejí více či méně symetrické vzory v důsledku působení mrazu a zejména opakovaných cyklů mrznutí a tání. Vznik tříděných půd v Krkonoších je předpokládán v pozdním pleistocénu a v současnosti jsou považovány za neaktivní (s výjimkou tříděných kruhů). Jejich výskyt je vázán na nejvyšší lokality s plochým reliéfem a intenzivním působením větru, které způsobuje nízkou sněhovou pokrývku a umožňuje hluboké promrzání půdy. Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu lokálních charakteristik (mikroklimatická extremita, morfologie terénu či litologie) na morfologii a stupeň vytřídění tříděných strukturních půd. Terénní výzkum byl proveden podél transektu sledujícího gradient mikroklimatické extremity (reprezentované nadmořskou výškou a tzv. relativní výškou sněhu) v oblasti Luční hory ve východních Krkonoších, který je relativně homogenní z hlediska litologie a expozičních charakteristik. Transekt byl prodloužen dále přes Modré sedlo na Studniční horu, kde se rovněž vyskytují různé typy fosilních tříděných strukturních půd, resp. kvazi-aktivní tříděné kruhy v Modrém sedle. Zde však dochází k variabilitě litologických a výškových poměrů. U jednotlivých tříděných půd byly měřeny jejich morfometrické charakteristiky (délka...

Detailed record
2021-11-28
00:59
Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti
Veličková, Anna ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti Abstrakt Není pochyb o tom, že úpadek kapitálové společnosti je nežádoucím jevem, který negativně ovlivňuje značné množství subjektů. Kromě toho však může mít dopady i v mnohem větším (například makroekonomickém či společenském) měřítku. Je proto důležité, aby zde existovaly takové mechanismy, které (zejména finanční) krizi společnosti mohou pomoci řešit tak, že se povede (hrozící) úpadek nejen odvrátit, ale umožní zachování provozu závodu společnosti a obnovení její ziskovosti. Jinak řečeno, mechanismy umožňující sanační řešení krize společnosti, dává-li takové řešení smysl. Dané mechanismy jsou předmětem této práce, jež nabývá v současné době na významu s ohledem na hrozbu nárustu korporačních úpadků v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Pro tyto účely si první polovina práce (představovaná prvními čtyřmi kapitolami) klade za cíl podrobněji čtenáře seznámit s postupy neformální restrukturalizace a preventivní restrukturalizace, jež mohou pomoci řešit méně závažnou intenzitu krize společnosti. V případě, že se krize společnosti zhorší natolik, že ji nelze řešit neformálně či semi-formálně, případně je z jiného důvodu potřeba zahájit formální kolektivní (insolvenční) řízení, nabízí se využití institutu reorganizace. Konkrétně je v práci...

Detailed record
2021-11-28
00:59
Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken
Kodedová, Marie ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marie Schneidrová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken Tato diplomová práce se zabývá automatizací liberace antibiotika tetracyklinu (TTC) z nanovlákenného nosiče, za využití neseparační průtokové metody sekvenční injekční analýzy. Pro detekci signálu byl používán UV-VIS spektrofotometr. Měření byla realizována za využití 1-3 paralelně zapojených Franzových cel umístěných ve vodní lázni. Jako liberační média byly použity tlumivé roztoky o pH 7,4 a 4,5. Liberace TTC probíhala ze dvou různých nanovlákenných nosičů - typ "A" a "AK", lišících se v postupu při své výrobě. Každý z nich tedy vykazoval odlišné vlastnosti, týkající se především množství navázaného TTC a způsobu jeho vazby na nosič. Výroba těchto nanovláken byla realizována Technickou univerzitou v Liberci za využití technologie NanoSpiderTM . Měření probíhala za různých, předem stanovených podmínek, reprezentujících stav lidské kůže - dvě rozdílné hodnoty pH (7,4; 4,5) a teploty (32řC; 37řC). Byly využívány také čtyři různé typy membránových filtrů, které liberační profily v průběhu měření různě ovlivňovaly. Jednalo se o filtry...

Detailed record
2021-11-28
00:59
Molecular biomarkers related to DNA damage and repair: their role in carcinogenesis, patients' treatment and monitoring
Vodenková, Soňa
Shrnutí Nestabilita genomu představuje jednu z předních sil, která řídí vznik a rozvoj nádorového onemocnění. Vzniká v důsledku kombinovaného účinku poškození DNA a chyb způsobených opravným systémem DNA. V mnoha nádorech jsou tolerance k poškození DNA a opravné dráhy DNA narušeny nebo deregulovány, což podporuje jejich progresi. Oprava DNA také hraje významnou roli v odpovědi na léčbu nádorových onemocnění. Tato disertační práce vznikla v reakci na několik nejasných a nevyřešených otázek úlohy poškození DNA a opravy DNA v patogenezi nádorových onemocnění. Cílem práce bylo hledání potenciálních nových biomarkerů a potvrzení platnosti již existujících biomarkerů souvisejících s poškozením DNA a opravou DNA, které mohou být spojeny s náchylností ke vzniku nádorových onemocnění a klinickým výsledkem pacienta. Také byl zkoumán biologický základ různých biomarkerů a jejich vzájemné vztahy. Hlavní výstupy této práce jsou: 1) Zvýšené hladiny chromozomálních aberací (CA) v lymfocytech periferní krve (PBL) mohou sloužit jako biomarker náchylnosti ke vzniku nádorových onemocnění a částečně ovlivňují klinický výsledek pacientů. Zatímco zkracování telomer přispívá k tvorbě CA v PBL pouze u zdravých jedinců, méně účinná oprava dvouřetězcových zlomů DNA v PBL je spojena se zkrácením telomer pouze u pacientů s nádorovým...

Detailed record
2021-11-28
00:58

Detailed record
2021-11-28
00:58
Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů
Dostálová, Radka ; Slepička, Pavel (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Název: Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů Cíle: Disertační práce se zabývá problematikou týkající se vztahu pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů. Hlavním cílem práce bylo zjistit možné vazby mezi pohybovým režimem seniorů a kognitivními funkcemi, konkrétně zjistit jaké existují vazby mezi kognitivními funkcemi seniorů a systematickou pohybovou aktivitou jako součástí životního stylu. Dalším cílem této studie bylo prozkoumat, jaké faktory životního stylu a kvality života souvisí se schopností seniorů zvládat komplexní kognitivní úkoly. Metody: Výzkum byl opřen o dvě kvantitativní metody - výkonovou testovou baterii Vienna test systém měřící úroveň kognitivních funkcí a dotazníkovou baterii zjišťující některé proměnné související s životním stylem a kvalitou života. Získaná data byla analyzována prostřednictvím statistického softwaru SPSS 21.0 (Hayes, 2017). Výzkumný soubor byl tvořen celkem 204 seniory z České republiky ve věku 60 - 89 let, bez závažných zdravotních problémů. Ve výzkumném souboru byli zastoupeni jak pravidelně sportující senioři na úrovni rekreačního sportu, tak senioři, v jejichž pohybovém režimu není žádná pravidelná sportovní aktivita. Sportující senioři byli získáni prostřednictvím různých pohybových programů, kterých se aktivně účastnili...

Detailed record
2021-11-28
00:58
Study on the role of pharmacokinetic mechanisms of drug resistance in new anticancer drugs with focus on solid tumors
Vagiannis, Dimitrios ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Souček, Pavel (oponent) ; Zendulka, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a Toxikologie Kandidát Mgr. Dimitrios Vagiannis Školitel RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název disertační práce Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory Protinádorová chemoterapie je důležitým nástrojem při léčbě nádorových onemocnění. Ačkoliv dochází k rapidnímu progresu ve vývoji nových protinádorových léčiv, fenomén mnohočetné lékové rezistence (MDR) i nadále představuje zásadní překážku vedoucí k selhání farmakoterapie u onkologických pacientů. MDR je založena na farmakodynamických i farmakokinetických mechanizmech. Farmakokinetická MDR zahrnuje působení lékových efluxních transportérů a biotransformačních enzymů, které snižují množství (aktivní formy) léčiva v nádoru. Zatímco role transportérů v MDR byla detailně prozkoumána, účast biotransformačních enzymů stále není plně zřejmá. Tato práce se věnuje studiu role cytochromů P450 (CYPs) v cytostatické rezistenci. Dále se zaměřuje na modulaci farmakokinetické MDR s využitím lékových interakcí nových cílených protinádorových léčiv. V poslední části se věnuje ověření in vitro výsledků na ex vivo modelech explantů odvozených z nádorových biopsií získaných od pacientů. V naší nejnovější publikaci...

Detailed record
2021-11-28
00:57
Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
Kozmík, Karel ; Kopa, Miloš (vedoucí práce)
V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které se liší od empirického rozdělení maximálně o předem nastavenou hodnotu. Nejdříve definujeme, v jakém smyslu je rozdělení nejhorší pro první a druhý řád stochastické dominance. Pro druhý řád stochastické dominance využíváme dvě odlišné formulace pro nejhorší případ. Odvozujeme test robustní stochastické dominance pro všechny zmíněné přístupy a nacházíme nejhorší rozdělení jako optimální řešení nelineárního maximalizačního problému. Dále odvozujeme programy pro maximalizaci účelové funkce přes váhy portfolia s robustní stochastickou dominancí v omezeních. Uvažujeme buď robustnost ve výnosech, nebo v pravděpodobnostech, pro první i druhý řád stochastické dominance. Podle našeho nejlepšího vědomí takový program ještě nikdo nedokázal odvodit. Aplikujeme všechny odvozené optimalizační programy na reálná data, přesněji na výnosy aktiv zachycených Dow Jones Industrial Average, a analyzujeme detailně dané problémy s využitím optimálních řešení pro různá nastavení optimalizačních programů. Portfolia odvozená s robustností ve výnosech překonala portfolia odvozená bez robustnosti v analýze mimo učící...

Detailed record
2021-11-28
00:57
Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Hromádko, Jiří ; Kočová Vlčková, Hana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Jiří Hromádko Školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě Diplomová práce se zabývá vývojem UHPLC-MS/MS metody pro analýzu 37 steroidních látek v potkaní plazmě a optimalizací úpravy vzorku pomocí PP. Analyzované látky zahrnují jak strukturně velmi podobné látky lišící se počtem hydroxylových či ketonických funkčních skupin, tak izomerní a vzájemně izobarické sloučeniny. Protože tyto látky velmi snadno odštěpují molekulu vody, v MS spektru mohou být patrné prekurzorové ionty se stejnou m/z pro různé látky. Z těchto důvodů byla zcela zásadní pečlivá a podrobná charakterizace prekurzorů, následné provedení skenu produktových iontů a výběr vhodných SRM přechodů. Důležitá byla také separace kritických sloučenin se stejnou m/z pro prekurzorové ionty. V první fázi optimalizace byl proveden screening 7 kolon. Bylo využito gradientové eluce mobilní fáze ACN/0,1 % FA v rozsahu 5 - 98 % ACN. Na základě výsledků byla provedena podrobná optimalizace gradientu mobilní fáze. Jako optimální byla vybrána kolona Cortecs C18, kde většina analytů eluovala v gradientu 35 - 60 % ACN. Délka analýzy byla 18...

Detailed record