Rigorous theses

Latest additions:
2020-08-02
01:04
Potenciální toxicita terpenů a jejich účinky v jaterních buňkách
Zárybnický, Tomáš ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Anzenbacherová, Eva (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Tomáš Zárybnický Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Konzultant: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce: Potenciální toxicita terpenů a její účinky v jaterních buňkách Veřejný zájem o rostlinné přípravky, potravní doplňky, extrakty a izolované aktivní látky v posledních desetiletích vzrůstá. Cílem této doktorské disertační práce bylo studovat vybrané látky ze skupiny monoterpenů a seskviterpenů a jejich interakce s jaterními buňkami: interakce s enzymy metabolizujícími léčiva, potenciální jaterní toxicitu a nové mechanismy účinku. Literatura o známá o jaterní toxicitě několika monoterpenů a seskviterpenů byla nejprve shrnuta. Dále jsme se zaměřili na látku (R)-pulegon, známou svou jaterní toxicitou, a jeho předpokládaný metabolit (R)-menthofuran. Výsledky jejich toxicity v precizních tkáňových řezech z lidských jater ukázaly, že (R)-menthofuran byl méně toxický vůči lidským játrům a že pravděpodobným důvodem mohou být mezidruhové rozdíly mezi člověkem a myší. Několik seskviterpenů (farnesol, cis-nerolidol, trans-nerolidol, α-humulene, β-karyofylen a karyofylenoxid) v předešlých studiích inhibovalo aktivitu několika isoforem cytochromu P450 (CYP), zejména pak CYP3A4. Tyto látky...

Detailed record
2020-08-02
01:03
Owerwight and Obesity as a Risk Factor for Cancer and Diabetes
Rožeková, Katarína ; Lustigová, Michala (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent)
Predkladajúca rigorózna práca obsahuje súbor troch súvisiacich článkov zaoberajúcich sa vplyvom jedného z najvýznamnejších rizikových faktorov a to nadváhy (BMI≥25kg/m2 ) a obezity (BMI≥30kg/m2 ) na intenzitu úmrtnosti vybraných typov zhubných novotvarov a prevalenciu diabetu a prediabetu. (I) Prvý publikovaný článok analyzoval pripísateľné riziko úmrtia obyvateľstva na vybrané zhubné novotvary v roku 2016, ktoré by bolo možné prisúdiť nadmernému BMI v českej populácii z roku 2008 a to podľa pohlavia. (II) V druhom predkladajúcom článku bola analýza rozšírená, pričom sa odhadovala a porovnávala úmrtnosť u českej a slovenskej populácie a medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Predkladajúce výskumy boli analyzované pomocou populačnej atributívnej frakcie (PAF). (III) Cieľom poslednej analýzy bolo zistiť prevalenciu diabetu (DM) a prediabetu v českej populácii a zhodnotiť ich rizikové faktory. Autori vo svojich štúdiách poukazujú na pretrvávajúci a neustále narastajúci problém obezity, jej dôsledky a to naprieč Európou. Prispievajú tak k hlbšiemu porozumeniu daného, dlhodobo pôsobiaceho rizikového faktora a návrhu opatrení pre plánovanie a následné realizovanie prevencií. Predkladajúce analýzy boli zároveň publikované v časopise "Demografia" (I), "Epidemiologia, mikrobiologia, imunologia" (II) a...

Detailed record
2020-08-02
01:03
Numerical solution of traffic flow models
Vacek, Lukáš ; Kučera, Václav (vedoucí práce)
Naše práce popisuje simulaci dopravních toků na silničních sítích. Ty jsou popsány parciálními diferenciálními rovnicemi. Pro numerické řešení našich modelů používáme nespojitou Galerkinovu metodu v prostoru a vícekrokovou metodu v čase. Tato kombinace metod je pro aplikaci na sítě unikátní a vede na robustní numerické schéma. Pro modelování dopravního toku používáme několik různých přístupů. Náš výsledný program tak musí umět řešit jak skalární problémy, tak i systémy o více neznámých, popsaných parciálními diferenciálními rovni- cemi prvního i druhého řádu. Výstupem programu je zejména vývoj hustoty do- pravy v čase a v 1D prostoru. Jelikož se jedná o fyzikální veličinu, zavádíme limitery, které udržují hustotu v přípustném intervalu. Limitery dále zabraňují vytvoření oscilací v numerickém řešení. To vše probíhá na dopravních sítích. Musíme tak řešit situaci na křižovatkách, která není běžná. Hlavní úkol je, aby stále platil zákon zachování celkového počtu vozidel projíždějících křižovatkou. Toho dosáhneme pomocí modifikace numerického toku pro křižovatky. Výsledkem této práce je srovnání všech modelů, demonstrace výhod použití metody nespo- jitého...

Detailed record
2020-08-02
01:02
Problematika paliativní péče v hospicových a mobilních zařízeních v ČR
Vlčkovová, Jana ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Rigorózní práce je věnována vývoji politiky specializované paliativní péče a zároveň zkoumá současné legislativní problémy a právní ukotvení mobilní hospicové péče v ČR. Rigorózní práce z malé části navazuje na diplomovou práci, která se věnovala legislativnímu uzákonění Zákona o důstojné smrti, který poslanec Zlatuška (ANO) 27. května 2016 předložil k projednávání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Eutanazie bývá často označována jako alternativa paliativní péče. Specializovaná paliativní péče má různé podoby. Skládá se z hospicové paliativní péče, speciálních paliativních lůžek v nemocničních zařízeních a z mobilní paliativní péče. Paliativní péče je zaměřena na péči o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty s infaustní prognózou a nereagující na kurativní léčbu. Analytická část rigorózní práce bude obsahovat analýzu problematiky zpracovanou na základě výzkumu dokumentů, analýzy sekundárních dat a výsledky provedeného výzkumu. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup, který bude proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s aktéry, jak z politického, tak i z odborně lékařského prostředí. Mezi aktéry politické bude patřit především Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Z odborně lékařského prostředí se soustředíme na poskytovatele paliativní péče a zřizovatele...

Detailed record
2020-08-02
01:01
Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Milan, Jaroslav ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Jaroslav Milan Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Wsól, PhD. Konzultant: RNDr. Eva Novotná, PhD. Názov diplomovej práce: Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR. Kľúčové slová: reduktázy, AKR, inhibítory, midostaurín, vistusertib, talazoparib, antracyklíny, KG1a Mnohočetná lieková rezistencia je už mnoho rokov stále veľkým problémom pri terapii nádorových ochorení. Antracyklínové antibiotiká sú využívané v terapií s vysokou účinnosťou, ale spomínaná rezistencia a závažné nežiadúce účinky niekedy zabraňujú ich používaniu a vedú k zlyhaniu terapie. Jedným z najzávažnejších nežiadúcich účinkov je kardiotoxicita. Podľa starších teórií bol vznik kardiotoxicity založený na vznikajúcich reaktívnych formách kyslíka (ROS). Mnohokrát bol potvrdený negatívny účinok ROS na bunky srdcového svalu, avšak dnešné poznatky otvárajú aj iné, komplexnejšie mechanizmy jej vzniku. Predmetom tejto práce bolo štúdium enzýmov, ktoré metabolizujú antracyklíny, konkrétne daunorubicín. Vznikajúce metabolity majú nižšiu účinnosť a vyššiu toxicitu a môžu byť jednou z príčin zlyhania terapie a už spomenutej kardiotoxicity. V našej práci sme použili 3 inhibítory,...

Detailed record
2020-08-02
01:01
Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů
Novotná, Monika ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Bárta, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Monika Novotná Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů Cílem diplomové práce bylo stanovit hladiny 14 mastných kyselin v tkáních náhle zemřelých, jinak zdravých jedinců a ve skupině polymorbidních, dlouhodobě nemocných pacientů. Porovnávány byly hladiny mastných kyselin v sedmi tkáních lidského organismu: subendokardiální tkáni z levé komory, tkáni z parenchymu jater, korové části ledvin, tkáni nadledvin, kosterním svalu, břišní podkožní tukové tkáni a mozkové tkáni. Do každé skupiny bylo zařazeno 10 zemřelých. Teoretická část se věnuje mastným kyselinám, jakožto hlavní součásti lipidů. Zabývá se převážně skupinou polynenasycených mastných kyselin a jejich vztahu k patologiím v lidském organismu. Popsána je zde i plynová chromatografie, díky které jsme analyzovali spektrum mastných kyselin. Experimentální část se skládá ze základní charakteristiky výzkumného souboru, popisu pracovního postupu a výsledků. Statisticky zpracované údaje jsou rozděleny podle jednotlivých mastných kyselin a dalších sledovaných parametrů. Souhrn statisticky významných rozdílů je zhodnocen...

Detailed record
2020-08-02
01:01
In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin II
Zbořilová, Eliška ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Vejsová, Marcela (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Autor: Bc. Eliška Zbořilová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin II Klíčová slova: antibiotika, bakterie, rezistence, minimální inhibiční koncentrace, stanovení bakteriální citlivosti k antibiotikům Diplomová práce se zabývá testováním účinku nových antimikrobních látek na vybrané zástupce bakterií. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje historii a současnost antibiotik, která popisuje aktuální problematiku a rozložení antibiotické politiky u nás i ve světě. Zabývá se charakteristikou léčiv, pod kterou je popsán jejich význam, rozdělení, účinky, rezistence. Dále tato část práce popisuje u vybraných 2 skupin preparátů podrobný mechanismus účinku a v neposlední řadě vykresluje metody, které se používají ke stanovení citlivosti bakterií na antibiotika. Praktická část se zabývá popisem celého pracovního postupu, včetně charakteristiky použitých bakteriálních kmenů a seznamu testovaných látek. Získané výsledky jsou vyhodnoceny a jejich podrobné protokoly jsou znázorněny v příloze.

Detailed record
2020-08-02
01:01
Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů
Žárská, Nikola ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Marek, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát Bc. Nikola Žárská Vedoucí PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant Mgr. Martina Hrabinová Název diplomové práce Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů. Diplomová práce se zabývá tématem nervově paralytických látek. Konkrétně demonstruje reaktivační účinek oximu HI-6 vůči sarinem inhibované acetylcholinesterasy v dávce 5 % střední smrtné dávky a 100 % maximální tolerované dávky. Experiment byl prováděn iv vivo na myších Balb/c. K léčbě byl aplikován buď samotný oxim HI-6, ve výše zmíněných dávkách, nebo v kombinaci s parasympatolytikem atropinem. Změna aktivity acetylcholinesterasy byla měřena spektrofotometricky modifikovanou metodou dle Ellmana v krvi a v mozku. U myší léčených dávkou 100 % maximální tolerované dávky HI-6 nebyly pozorovány žádné známky intoxikace sarinem, na rozdíl od myší léčených pouze atropinem a 5 % střední smrtné dávky HI-6. Bylo zjištěno, že po i.m podání 100 % maximální tolerované dávky, dosáhla koncentrace HI-6 500 μM v plasmě a 10μM v mozku. Taková koncentrace je bezpečná, ale není bohužel pro klinickou praxi relevantní, protože způsobuje mírné až středně závažné vedlejší účinky.

Detailed record
2020-08-02
01:01
Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.
Gierová, Lucie ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Cíl práce Cílem této diplomové práce bylo stanovit změny klidového energetického výdeje (REE) ve třech stádiích těhotenství s využitím nepřímé kalorimetrie a posouzení souvislostí mezi získanými hodnotami klidového energetického výdeje a antropometrickými parametry. Metodika Pro zjištění klidového energetického výdeje byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, pomocí které byla měřena spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého, z níž se pak tato hodnota vypočítala. Měření se prováděla u sedmi zdravých těhotných žen. K měření docházelo během tří období. První vyšetření proběhlo od 17. do 27. týdne těhotenství, druhé od 28. do 35. týdne těhotenství a třetí od 36. do 38. týdne těhotenství. Výsledky Zjistili jsme, že hodnoty klidového energetického výdeje se zvyšovaly s délkou těhotenství (REE1 = 1670 ± 148 kcal/den; REE2 = 1717 ± 230 kcal/den; REE3 = 1984 ± 209 kcal/den). Dále byly nalezeny korelace (p < 0,05) s věkem, tělesnou hmotností, množstvím netučné hmoty i množstvím tuku v těle, povrchem těla, indexem tělesné hmotnosti a dalšími parametry. Závěr Během těhotenství dochází k mnoha změnám včetně změn metabolismu. Potvrdili jsme, že se zvyšující se délkou těhotenství vzrůstá REE, nejvýznamněji na konci těhotenství. Tento nárůst souvisí s velkým množstvím faktorů, jak potvrdila korelační analýza....

Detailed record
2020-08-02
01:01
Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů.
Korvasová, Hana ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Havel, Eduard (oponent)
Tato práce řeší měření (klidového) energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů v závislosti na různě podané nutriční podpoře. Porovnání příjmů nutričních substrátů probíhalo dle standardního doporučení ESPEN. Pacienti byli vyšetřovaní pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Tato studie zahrnovala 9 kriticky nemocných pacientů na ventilátoru, z toho 1 pacienta spontánně dýchajícího. Z naměřených hodnot byl zjištěn (klidový) energetický výdej a oxidace jednotlivých nutričních substrátů. Měření probíhalo nejprve nalačno (bez podání nutriční podpory), poté po podání nízkokalorické výživy (1370  296,7 kcal/den), a nakonec po podání normokalorické výživy (2169,802  500,926 kcal/den). Studie také prokázala nepřesnost odhadu klidového energetického výdeje pomocí predikčních rovnic (konkrétně dle Harris-Benedictovy rovnice), oproti měřenému (R)EE nepřímou kalorimetrií. Z výsledků HB-rovnice klidový energetický výdej s narůstající nutriční podporou klesal. Naměřené hodnoty pomocí nepřímé kalorimetrie však ukázaly opak, a to nárůst (klidového) energetického výdeje s narůstající nutriční podporou. Statisticky významný rozdíl byl nalezen při hodnocení tohoto rozdílu REE (%) mezi pacienty nalačno a pacienty, kterým byla podávaná normokalorická výživa (p = 0,032). U oxidací...

Detailed record