Rigorous theses

Latest additions:
2019-08-26
09:29
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Rusý, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do jazyka stochastického programování. Poté jsou zavedena tři různá ri- ziková omezení, jmenovitě pravděpodobnostní omezení, omezení odvozené z hodnoty v riziku a z podmíněné hodnoty v riziku, a společně s omezením postaveným na stochastické dominanci druhého řádu jsou implementovány do modelu. Jejich vlastnosti a vliv na optimální řešení úlohy jsou detailně diskutovány pro různě silné rizikové limity. Aby vůbec bylo možné dosáhnout nějakých výsledků, náhodné složky v modelu musí být aproximovány scénáři. K vytvoření scénářů úrokové míry je využit Hull - Whiteův model, pro který je navíc odvozen i nový přístup odhadů parametrů, postavený na teorii ma- ximální věrohodnosti. V závěru práce je zkoumána výkonnost optimálních strategií v případě krizových a nepřívětivých scénářů. Nutno dodat, že po- užitá metodologie stresového testování, která je aplikována, dosud nebyla implementována v žádném modelu stochastického programování pro řízení aktiv a pasiv. 1

Detailed record
2019-08-26
09:29
Inequalities for discrete and continuous supremum operators
Oľhava, Rastislav ; Pick, Luboš (vedoucí práce) ; Nekvinda, Aleš (oponent)
Nerovnosti pro diskrétní a spojité supremální operátory Rastislav O©hava V této práci studujeme spojité a diskrétní supremální operátory. V první části vyšetřujeme obecné vlastnosti operátor· Hardyova typu obsahujících supre- mum. Omezenost supremálních operátor· je dále využita pro charakterizaci interpolačních prostor· mezi dvěma Marcinkiewiczovými prostory. Ve druhé části uvádíme ekvivalentní podmínky pro omezenost supremálních operátor·, kde vzorovým prostorem je jeden z klasických Lorentzových prostor· Λp w1 nebo Γp w1 a cílovým prostorem Λq w2 nebo Γq w2 . V případě p ≤ q postupujeme pomocí techniky vložení vhodného prostoru, čímž obdržíme spojité podmínky. V pří- padě p > q uvádíme pouze částečné výsledky v podobě diskrétních podmínek získaných použitím diskretizační metody. Ve třetí části se zabýváme váhovou nerovností pro iterovaný diskrét ní operátor Hardyova typu. Obdržíme jeho cha- rakterizaci, která nám umožňuje převést problémový případ, když je vzorovým prostorem vážené ℓp s p ∈ (0, 1), na případ p = 1. To nám umožní nalézt spoji- tou analogii zkoumané diskrétní nerovnosti. Práce se skládá z publikovaných i nepublikovaných autorových výsledk· spolu s materiálem, který se objevuje v literatuře.

Detailed record
2019-08-26
09:29
Mezinárodní únosy dětí
Karetová, Barbora ; Bříza, Petr (oponent)
Mezinárodní únosy dětí Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je neustále narůstajícím fenoménem. Těžiště právní úpravy mezinárodních únosů dětí leží v Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen Úmluva z roku 1980), která byla přijata již 25. října 1980 a v současné době k ní přistoupilo 98 států. Jedná se tak, minimálně z hlediska počtu signatářských států, o jednu z nejúspěšnějších mezinárodních smluv vůbec. I přes téměř čtyřicetileté výročí této úmluvy se stále objevují interpretační nejasnosti při její aplikaci. Úvodní část této práce se tedy zabývá zejména otázkami výkladu základních pojmů jako je obvyklé bydliště nebo právo péče o dítě, jakož i výkladu jednotlivých výjimek z povinnosti neprodlený návrat dítěte do státu jeho obvyklého bydliště nařídit. V této části je analyzována zejména judikatura soudů Spojeného království a Spojených států amerických, které rozhodují téměř 50 % všech případů mezinárodních únosů. V poslední době vzbudila mezi odbornou veřejností diskuze i rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, který se odchýlil od svých dřívějších stanovisek. Autorka se tedy zamýšlí i nad otázkou, jaký má takový odklon a judikatura Evropského soudu pro lidská dopad na interpretaci Úmluvy z roku...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti
Tomášek, Petr ; Josková, Lucie (oponent)
Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti. Druhá kapitola analyzuje dosavadní judikaturu vztahující se k pojmu obchodního vedení a porovnává ji s doktrinálními prameny. Obchodní vedení je v této souvislosti odlišeno od ostatních kompetencí statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech společnosti, přičemž je rovněž posouzeno, do jaké míry je označení obchodního vedení za vnitřní složku působnosti skutečně přiléhavé. Navazující část pojednává o kompetencích valné hromady, které se přímo dotýkají oblasti podnikatelského rozhodování, zejména o změnách společenské smlouvy, schvalování významných dispozic s majetkem společnosti a o oprávnění valné hromady stanovit základní zásady obchodního vedení. Čtvrtá kapitola pak pojednává o hranicích vyplývajících ze samotného pojmu obchodního vedení, když srovnává doktrinální prameny, judikaturu, jakož i doplňuje vlastní argumentační východiska. V páté části disertační práce je proveden rozbor procesu rozhodování o obchodním vedení se zvláštními pasážemi věnovanými kolektivnímu statutárnímu orgánu, více jednatelům jako individuálním orgánům a také akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí
Vévoda, Jan ; Derlich, Stanislav (oponent)
Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Soukromé právo se věnuje především úpravě vztahů mezi jednotlivci a ochraně jejich individuálních práv, ať již osobnostního nebo majetkového charakteru. Cílem této disertační práce je proto zjistit, zda a jakými způsoby mohou být takto koncipované nástroje soukromého práva využity k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem byla provedena analýza příslušných soukromoprávních institutů, přičemž k bližšímu zkoumání byly vybrány ochrana osobnosti, sousedské právo a prevence a náhrada škod, které jsou nejdůležitějšími prostředky ochrany práv jednotlivce, ať již v rovině jeho osoby, tak jeho majetku. Ochrana osobnosti má v soukromém právu chránit především život, zdraví a soukromí člověka, je však využitelná k nepřímé ochraně životního prostředí před vlivy, které tyto hodnoty stejně jako životní prostředí ohrožují, což ostatně dokládá i rozsáhlá rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Právo žít v příznivém životním prostředí je v českém občanském právu novým institutem, který by mohl mít pro účely environmentální ochrany nemalý potenciál, avšak zatím mu chybí podrobnější úprava a k dispozici není ani judikatura. Sousedské právo slouží k ochraně vlastnictví nemovitostí, jejichž vlastníkům je poskytována ochrana především proti rušivým...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Synthesis of cyclodextrin derivatives for organocatalysis
Chena Tichá, Iveta
Syntéza cyklodextrinových derivátů pro organokatalýzu Tato disertační práce se zabývá přípravou nových cyklodextrinových (CD) derivátů vhodných pro organokatalýzu. Cílem této práce je připravit monosubstituované a disubstituované CD prekurzory a deriváty jako organokatalyzátory, které by bylo možné použít v různých enantioselektivních reakcích, provedených potenciálně ve vodě. V případě disubstituovaných CD derivátů bylo též nezbytné uvažovat o případných regioisomerech a pseudoenantiomerech těchto derivátů. Práce je tedy rozdělena do několika částí - příprava CD prekurzorů a derivátů pro organokatalýzu, příprava a separace regioisomerů a pseudoenantiomerů disubstituovaných CD derivátů a finální aplikace CD derivátů v různých enantioselektivních reakcích. Navíc je tato práce doplněna o molekulové modelování připravených CD derivátů a jejich katalytické aktivity in silico. První část práce se zabývá přípravou nových disubstituovaných CD prekurzorů jako čistých regioisomerů pro organokatalýzu, zejména se zabývá vývojem metody pro přípravu heterodisubstituovaného AC regioisomeru na primární straně α-CD. Tato část také zahrnuje stanovení poměru jednotlivých regioisomerů běžně používaných disubstituovaných α-CD intermediátů s ohledem na jejich možné využití jako prekurzorů v organokatalýze. Druhá část...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Responsibility of a State in International Public Law
Botlóová, Kristína ; Faix, Martin (oponent)
Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom Abstrakt Rigorózna práca pojednáva o histórii zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve, popisuje akcie Rady bezpečnosti OSN v tejto problematike. Rozoberá taktiež pravidlá pre vznik medzinárodnej zodpovednosti štátu a ich implementáciu. Práca sa venuje aj vzťahu medzi zmluvným právom a právom zodpovednosti štátov, ako aj okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť, menovite sem patrí: vyššia moc, núdza, odôvodnenie, ospravedlnenie, omyl. Zaoberá sa aj prekročením kompetencií a významom tohto inštitútu pri zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo v oblasti zodpovednosti štátov za iné ako protiprávne správanie sú taktiež medzi oblasťami nachádzajúcimi sa v tejto práci. Ďalšie fenomény podchytené v práci sú reparácia, kompenzácia a zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve v kontexte činov spáchaných jednotlivcami. Taktiež uvádzame exkurz do právnej úpravy zodpovednosti štátov a pašovania migrantov, právneho režimu zodpovednosti na šírom mori, zodpovednosti v kozmickom práve a pri zhromažďovaní informácií. Dôležitý pohľad je venovaný otázke sukcesie štátov do zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie - na probléme viazanosti nových štátov, t.j. štátov nástupcov medzinárodne protiprávnym konaním štátu predchodcu sa...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Ludvíková, Barbora ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je analýza současné právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání dle zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve vztahu k praxi a se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu. Práce je členěna do 11 samostatných kapitol zabývajících se jednotlivými aspekty zkoumaného institutu. První dvě kapitoly jsou úvodní a zabývají se nájmem obecně. Nejprve je věnována pozornost vývoji právní úpravy nájmu napříč historií, právem římským počínaje a moderními kodexy konče. Druhá kapitola vymezuje nájem jako právní vztah obecně, tj. co do začlenění právní úpravy v občanském zákoníku a co do jeho pojmových znaků, pod které řadíme předmět nájmu, jeho přenechání do užívání nájemci, dočasnost a úplatnost. Ve třetí kapitole je věnována pozornost předmětu nájmu - prostoru sloužícího podnikání a jeho správě v případě podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Následující kapitola se zabývá vznikem nájmu a rozvádí požadavky kladené na nájemní smlouvu. Pátá kapitola se zabývá dočasností nájmu, nájmy na dobu neurčitou a na dobu určitou, nájmy sjednanými na neobvykle dlouhou dobu a prolongací nájmu, ať již ex contractu či ex lege. Předmětem šesté kapitoly je pak možnost zápisu nájmu do veřejného seznamu, resp. do katastru nemovitostí, podmínky...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Inhibitory lidského enzymu akr1C3 rostlinného původu
Lojdová, Kateřina ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina Lojdová Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Konzultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název rigorózní práce: Inhibitory lidského enzymu AKR1C3 rostlinného původu Enzym AKR1C3 je součástí rozsáhlé nadrodiny aldo-ketoreduktas. Jedná se o hydroxysteroiddehydrogenasu, která se v lidském těle podílí mimo jiné na metabolismu steroidních hormonů, ale i na aktivaci a deaktivaci některých léčiv. Zvýšená exprese tohoto enzymu je spojena s vyšší agresivitou některých nádorových onemocnění a horší prognózou jejich léčby, např. u nádorového onemocnění prostaty. To z něj dělá zajímavý cíl pro farmaceutický a lékařský výzkum. Nalezení silného a selektivního inhibitoru AKR1C3 je prvním krokem k léčivu, které by mohlo ovlivnit metabolismus nádoru a obnovit jeho citlivost k léčbě. V této práci bylo testováno 32 přírodních látek ze skupin flavonoidů a alkaloidů. Cílem bylo stanovit inhibiční účinnost vybraných látek na enzym AKR1C3. K měření byla využita redukce potenciálního protinádorového léčiva oracinu na dihydrooracin, výsledky byly hodnoceny pomocí HPLC analýzy. U látek s významnějším inhibičním efektem byla stanovena poloviční inhibiční koncentrace (IC50).

Detailed record
2019-07-25
09:29
Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam
Hrušková, Magda ; Hošťálková, Anna (vedoucí práce) ; Chlebek, Jakub (oponent)
Hrušková M.: Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018. Klíčová slova: Liriodendron tulipifera, alkaloidy, biologická aktivita. Ze dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. byly izolovány alkaloidy a byla zkoumána jejich inhibiční aktivita vůči acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase a propyl oligopeptidase, což jsou enzymy zapojující se do patofyziologie Alzheimerovy choroby (AD). Hledání a testování nových látek, které by se uplatnily v léčbě AD, je velmi aktuální, neboť tuto nemoc zatím nelze kauzálně léčit. Alkaloidní extrakt ze dřeva Liriodendron tulipifera L. byl předběžně testován na inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterasam. Jelikož vykazoval inhibiční aktivitu, byl vybrán k izolaci alkaloidů a k jejich dalšímu zkoumání. Separace extraktu byla provedena pomocí sloupcové chromatografie se stupňovitou elucí. Pro izolaci alkaloidů byla používána preparativní TLC. Identifikace alkaloidů probíhala pomocí strukturních analýz (NMR a MS), u opticky aktivních látek byla měřena jejich optická otáčivost. K testování látek na jejich inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase byla vybrána...

Detailed record