Rigorous theses

Latest additions:
2019-03-14
16:03
Problematický žák z pohledu učitele
Sodomková, Nikola
Název: Problematický žák z pohledu učitele Autor práce: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Katedra: Psychologie Abstrakt Diplomová práce se věnuje oblasti problematického žáka na základní škole. Hlavním cílem práce je zmapovat, jak vnímají problémového žáka vyučující, konkrétně školní metodici prevence. Teoretická část se v úvodu zabývá problémovým chováním obecně. Následující kapitoly jsou věnovány konkrétně problémovému chování ve škole. Jsou zde zmíněny jeho příčiny, rozdíly mezi žákem s poruchami chování a žákem s problematickým chováním a také vlastnosti problémového dítěte. Třetí kapitola se věnuje rodině problémového žáka a komunikaci mezi školou a rodiči. V další části textu jsou zmíněny některé výzkumy, které se zaměřovaly na vnímání problematických žáků pedagogy, jejich vztah a přístup k nim, včetně podkapitol týkajících se osobnosti pedagoga a syndromu vyhoření. Poslední kapitola je zaměřena na vztahy problematického žáka s vrstevníky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů s celkem pěti školními metodiky prevence. Pro zpracování interview byla použita metoda Zakotvené teorie. V závěru textu jsou prezentovány výsledky výzkumu. Klíčová slova problematický žák, školní poradenství, školní...

Detailed record
2019-03-14
16:03
Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)
Pobucká, Tereza
Disertační práce předkládá životní osudy a profesní růst ostravského hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka, žijícího v letech 1929-1998. Na základě analýzy Bednarčíkovy pedagogické, vědecko-výzkumné, osvětové a hudebněumělecké činnosti krystalizuje charakteristika profilu této osobnosti. Z Bednarčíkových hlavních vědeckých zájmů je upřena pozornost na soudobou polskou hudbu, problematiku poslechu Nové hudby, na muzikologické a didaktické problémy hudby 20. století se zaměřením na výuku hudebněteoretických předmětů a v neposlední řadě na dvě osobnosti (skladatele Bogusława Schaeffera a kolegu profesora Josefa Schreibra) výrazně formující Ondřeje Bednarčíka v jeho vědeckých bádáních a lidském přístupu. Práce je rozdělena do následujících osmi kapitol. První je věnovaná současnému stavu bádání o osobnosti Ondřeje Bednarčíka, stanoveným hlavním a dílčím cílům, metodologických východiskům, použitým výzkumným metodám a zpracování Bednarčíkovy písemné pozůstalosti. Druhý oddíl popisuje životní osudy, hudební zájmy a aktivity Ondřeje Bednarčíka. Třetí kapitola deskribuje Bednarčíkovu pedagogickou a organizační činnost v hudebních školách a ve vysokoškolském prostředí. Čtvrtý oddíl přibližuje Ondřeje Bednarčíka jako vedoucího katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity....

Detailed record
2019-03-14
16:02
Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského
Sýkorová, Pavla
Diplomová práce si klade za cíl připravit, ověřit v praxi a vyhodnotit muzejní edukační program pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol věnující se proměnám vyučování ve 20. století. Úkolem je představit žákům historické reálie prostřednictvím tří edukačních programů a interaktivních prvků v expozici. Žáci pracují s tématy z druhé světové války, padesátých let 20. století a období tzv. normalizace. V průběhu výuky budou využívat dobové artefakty, např. učebnice, školní obrazy a školní pomůcky ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2019-03-14
16:02
Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
Votavová, Renata
Cílem práce je analyzovat obsah řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Teoretická část práce definuje pojem řízení lidských zdrojů a vymezuje jednotlivé personální činnosti jako nástroje řízení lidských zdrojů. Z personálních činností vybírá funkci řízení pracovního výkonu a za pomoci odborné literatury ji popisuje. Podrobně specifikuje především jednotlivé fáze cyklu řízení pracovního výkonu. Součástí teoretické části je popis procesu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků spolu s vymezením specifických podmínek ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, které mohou mít dopad na obsah sledované personální činnosti. Analytická část práce poskytuje výsledky výzkumného šetření ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Výzkumné šetření bylo provedeno explorativní metodou dotazníku a designem případové studie. U případové studie byl sběr dat realizován metodami individuálního polostandardizovaného rozhovoru a analýzou dokumentů školy. Bylo zjištěno, že pro stanovení obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je využitelný obecný popis tohoto procesu vymezený v teoretické části diplomové práce, který školská praxe s mnohými...

Detailed record
2019-03-14
16:02
Alterations in gene expression of hepatobiliary transporters as potential mechanisms for drug-induced cholestasis by amoxicillin and clavulanic acid
Řepová, Veronika ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Mičuda, Stanislav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Řepová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Prof. Ramiro Jover Atienza, Ph.D. Název diplomové práce: Změny genové exprese hepatobiliárních transportérů jako potenciální mechanismy vzniku polékové cholestázy navozené amoxicilinem a kyselinou klavulanovou Amoxicilin a kyselina klavulanová (AMO/CLA) představují v současné době jednu z nejčastějších příčin idiosynkratického polékového poškození jater (DILI). Navzdory obtížím v diagnostice a vyhodnocování kauzality byly již klinické projevy zdokumentovány a ve většině případů klasifikovány jako cholestatické jaterní poškození. Počet studií týkajících se molekulárních mechanismů polékové cholestázy se stále zvětšuje, přičemž role hepatobiliárních transportérů se ukázala být pro patogenezi zásadní. Molekulární mechanismy vzniku DILI navozeného AMO/CLA však zůstávají stále neobjasněny. Za účelem prozkoumat hepatotoxický efekt AMO/CLA a AMO in vitro byly jako hepatocelulární modely použity buňky HepG2 a lidské hepatocyty Upcyte. Hladiny mRNA klíčových transportérů pro žlučové kyseliny (BAs), enzymů a jaderných receptorů (NRs) byly změřeny použitím kvantitativní polymerázové řetězové reakce. Cytotoxické koncentrace AMO a AMO/CLA byly...

Detailed record
2019-03-14
16:02
LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci
Krchová, Lucie ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Krchová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění, kterým trpí desítky miliónů lidí na celém světě. V současné terapii se vyskytuje několik symptomatických léčiv, která dokáží zmírnit příznaky tohoto typu demence, nicméně žádné z nich není schopno progresi nemoci úplně zastavit. Diplomová práce se věnuje metabolické studii dosud nepublikované látky K1277, vzniklé kombinací 6-chlortakrinu a aminokyseliny tryptofanu, která se řadí díky svým vlastnostem k slibným potenciálním léčivům Alzheimerovy nemoci. Cílem práce bylo provést in vitro metabolický screening látky K1277 na modelu využívající lidské jaterní mikrosomy se zaměřením na kvantitativní i kvalitativní analýzu. Dílčími cíli bylo zjistit, za jakých podmínek poskytuje látka K1277 metabolity první fáze biotransformace, kvantifikovat množství metabolisované látky, identifikovat jednotlivé metabolity a navrhnout jejich chemické struktury. Diplomová práce popisuje analýzu metabolitů pomocí kapalinové...

Detailed record
2019-03-14
16:02
Ability of copper chelators to interact with iron and zinc
Hanuščinová, Lucia ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Čonka, Patrik (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Lucia Hanuščinová Školiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD. Názov diplomovej práce: Schopnosť chelátorov medi interagovať so železom a zinkom Meď zastáva v ľudskom organizme úlohu prvku s nepostradateľným významom, ktorého vplyv a účinky závisia od jeho množstva. Pri zvýšených hodnotách koncentrácie v ľudskom tele sa meď stáva toxickou, čím dochádza aj k vzniku patologických stavov. Medzi najznámejšie ochorenia patrí Wilsonova choroba, ktorej liečba spočíva v p.o. podávaní chelátorov, teda chemických zlúčenín, ktoré sú schopné v rôznom pomere viazať meďnaté ióny a vylúčiť ich tým z organizmu. Chelatačná terapia je v súčasnosti prvou voľbou pri potvrdení diagnózy. Toxicita chelátorov vyplýva z viacerých faktorov, napr. inhibície enzýmov závislých na medi alebo nízkej selektivite ku kovom. Práve selektivitou chelátorov sa zaoberá táto diplomová práca. Ideálny chelátor by neinteragoval so žiadnym z ostatných iónov iných prvkov, potrebných pre správnu funkciu organizmu. Pre praktickú časť záverečnej práce bolo vybraných päť najčastejšie terapeuticky alebo experimentálne využívaných látok: trientin, D- penicillamin, bathocuproin (respektíve jeho blízky derivát disulfonát sodný - BCS),...

Detailed record
2019-03-14
16:02
Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer's Disease
Červinková, Tereza ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Musílek, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Tereza Červinková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název práce: Prospěšný vliv inhibice enzymu 11β-HSD1 na kognitivní výkon u myšího modelu Alzheimerovy choroby Prodloužení délky života jde ruku v ruce s kognitivními poruchami souvisejícími se stárnutím. Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující demence. Je to nevratné a progresivní neurodegenerativní onemocnění vyznačující se ztrátou mozkových funkcí. Nedávné studie naznačují, že nadměrné působení glukokortikoidů má škodlivé účinky na hippocampus a způsobuje narušení prostorové paměti. Navíc bylo prokázáno, že starší myši s kognitivním deficitem vykazují zvýšenou genovou expresi enzymu 11β-hydroxysteroid- dehydrogenázy typu 1 (11β-HSD1) v oblasti hippocampu a parietální kůry. Kmen myší zvaný Senescence-Accelerated Mouse Prone 8 (SAMP8) je přirozeně se vyskytující zvířecí model zrychleného stárnutí. Mnoho studií naznačuje, že SAMP8 vykazují behaviorální a histopatologické znaky Alzheimerovy choroby. V rámci této studie jsme hodnotili neuroprotektivní účinky inhibice enzymu 11β-HSD1 potentní sloučeninou s názvem RL-118, která je syntetizována na pyrrolidinovém základě, a/nebo účinky stravy na kognitivní funkce u různých skupin SAMP8...

Detailed record
2019-03-14
16:02
Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study
Zubatá, Karolína ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultanti: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Název diplomové práce: Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence - follow-up studie Oxidační stres (OS) bývá primárně spojován s patologickými stavy, byl však popsán i u zdravých, v termínu narozených dětí, a to v důsledku drastických změn, kterými organismus novorozence během a po porodu prochází. Cílem naší práce bylo pomocí vhodných biomarkerů proměřit hladiny OS v erytrocytech (RBC) novorozenců a přispět k porozumění toho, jak se organismus adaptuje na vnější prostředí. Tato problematika není plně prozkoumána a chybí oficiální referenční hodnoty. Vzorky krve byly získány od malého počtu subjektů (n = 8) a to dvakrát - v den narození (pupečníková krev) a po dvou měsících, jako follow-up vzorky (periferní krev). V nemocnici byla provedena základní hematologická a biochemická vyšetření, naše experimentální data zahrnují proměření několika biomarkerů OS v různých frakcích krve (RBC membrány, plasma a celé RBC): membránově vázaný hemoglobin (MBH), peroxidace lipidů (LPO), kvantifikace...

Detailed record
2019-03-14
16:02
Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method
Šinaĺová, Lucia ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia...

Detailed record