Rigorous theses

Latest additions:
2017-04-25
14:01
Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému
Wolák, Radim ; Pavličiková, Helena (oponent) ; Jirák, Jan (vedoucí práce)
WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017. 130 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Anotace (abstrakt) Práce se snaží přispět k poznání procesu zavádění nového tématu: mediální výchovy do českého vzdělávacího systému. V první části vymezuje obsah a roviny mediální gramotnosti a popisuje hlavní přístupy k mediální výchově. Dále se snaží nastínit proměny vzdělávacího systému v ČR. Druhá část je přehledem zavádění mediální výchovy v procesech její systematizace, institucionalizace a implementace. Těžiště je přitom kladeno na popis procesů zavádění v 90. letech minulého stolení a v počátcích století tohoto. Závěrečná část práce se věnuje dvěma pohledům na implementaci mediální výchovy. Popisuje dobový odborný zájem, který byl mediální výchově věnován v její implementační fázi, a dále představuje proměny metodických materiálů pro učitele.

Detailed record
2017-04-25
14:01
Mining Parallel Corpora from the Web
Kúdela, Jakub ; Holubová, Irena (vedoucí práce)
Názov: Rafinácia paralelných korpusov z webu Autor: Bc. Jakub Kúdela E-mailová adresa autora: jakub.kudela@gmail.com Katedra: Katedra Softwarového Inženýrství Vedúci práce: Doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. E-mailová adresa vedúceho: holubova@ksi.mff.cuni.cz Konzultant práce: RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. E-mailová adresa konzultanta: bojar@ufal.mff.cuni.cz Abstrakt: Štatistický strojový preklad (SMT, statistical machine translation) je v súčasnosti jeden z najpopulárnejších prístupov ku strojovému prekladu. Tento prístup využíva štatistické modely, ktorých parametre sú získané z analýzy para- lelných korpusov potrebných pre tréning. Existencia paralelného korpusu je naj- d^oležitejšou prerekvizitou pre vytvorenie účinného SMT prekladača. Viaceré vlas- nosti tohto korpusu, ako napríklad objem a kvalita, ovplyvňujú výsledky prekladu do značnej miery. Web m^ožeme považovat' za neustále rastúci zdroj značného množstva paralelných dát, ktoré m^ožu byt' rafinované a zahrnuté do trénovacieho procesu, čím m^ožu zdokonalit' výsledky SMT prekladača. Prvá čast' práce suma- rizuje niektoré z rozšírených metód pre získavanie paralelného korpusu z webu. Väčšina z metód hl'adá páry paralelných webových stránok podl'a podobnosti ich...

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01
Institut veřejného užívání se zaměřením na jeho uplatňování v plzeňském centrálním obvodě ve střetu s právem shromažďovacím a právem petičním
Balounová, Jana ; Rajchl, Jiří (oponent) ; Kopecký, Martin (vedoucí práce)
Rigorózní práce je zaměřena na analýzu pojmu veřejného užívání, na rozbor toho, jak veřejné užívání funguje v praxi a na střet veřejného užívání s právem shromažďovacím a právem petičním. Cílem práce je provést souhrnné vymezení pojmu veřejného užívání a analyzovat, jak tento institut funguje v centrálním obvodu statutárního města Plzeň, to v souvislosti s vzájemným vztahem veřejného užívání a práva shromažďovacího a práva petičního Práce je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá vymezením pojmu veřejného užívání, jeho historií, teorií a povahou, předmětem veřejného užívání, jeho subjekty, ochranou a též vztahem veřejného užívání a vlastnictví. V druhé části je pozornost věnována druhům veřejného užívání - obecnému veřejnému užívání a zvláštnímu veřejnému užívání. Třetí část práce představuje teoretické vymezení práva shromažďovacího a práva petičního. Čtvrtá část je pak zaměřena na to, jak funguje veřejné užívání v praxi, konkrétně v plzeňském centrálním obvodě. Tato část se mimo jiné zabývá úkony a postupem veřejné správy, povinnostmi žadatele o povolení zvláštního veřejného užívání či specifiky, které pro plzeňský centrální obvod platí. Poslední část práce je věnována vzájemnému vztahu, resp. střetu veřejného užívání a práva shromažďovacího a práva petičního

Detailed record