Rigorous theses

Latest additions:
2017-05-18
14:08
Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii
Zámečníková, Veronika
Tato disertační práce se zabývá možnostmi zavedení badatelsky orientované výuky (BOV), neboli Inquiry-Based Science Education (IBSE) do každodenní pedagogické praxe zejména na základních školách. Hlavní důraz je přitom kladen na výuku obecné a anorganické chemie. V teoretické části práce je nejprve definován základní pojmový aparát, stejně jako metodologie výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy IBSE do výuky chemie. Práce diskutuje, jaký význam může mít zavedení badatelsky orientované vyučování nejen pro podporu zájmu žáků o přírodovědné obory, ale také pro zlepšení badatelských schopností žáků, přičemž tyto schopnosti mohou zvýšit budoucí uplatnění mladé generace v praxi. Teoretická část disertační práce dále shrnuje stav aplikace IBSE v pedagogické praxi v České republice. Sumarizuje základní teorie a praktické zkušenosti se zaváděním IBSE na českých školách. Práce analyzuje také oblast výběru vhodného učiva pro IBSE v chemii a výzkumu didaktiky chemie. Praktická část práce obsahuje materiály umožňující výuku dle IBSE principů a předkládá výsledky výzkumu autorky, který byl realizován v letech 2014 až 2016. Výzkum sleduje změny znalostí, dovedností a přístupu k předmětu chemie žáků zvolené školy při využití IBSE ve výuce chemie. Na základě tohoto vlastního výzkumu překládá autorka v...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy
Pražienková, Veronika
Disertační práce je zaměřena na studium anorexigenních neuropeptidů, peptidu kokainem a amfetaminem regulovaného transkriptu (CART) a peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP), které snižují příjem potravy a tělesnou hmotnost. Peptid CART je anorexigenní neuropeptid, u kterého přes všechny snahy nebyl nalezen jeho receptor. Peptid CART se specificky váže se na buněčnou linii PC12. Buňky PC12 diferencované v neuronový fenotyp vykazují vyšší počet vazebných míst oproti nediferencovaným buňkám. Buňky PC12 diferencované dexametasonem na chromafinní buňky vykazují vysokou nespecifickou vazbu a tím velmi nízký počet vazebných míst. Pro objasnění důležitosti disulfidových můstků ve struktuře peptidu CART byly syntetizovány analogy s jedním či dvěma disulfidovými můstky. Biologická aktivita byla u analogu se dvěma disulfidovými můstky v pozici 74-94 a 88-101. Při zkoumání buněčné signalizace u buněk PC12 peptid CART významně zvýšil aktivaci c-Jun a fosforylaci JNK, která předchází dráze c-Jun. PrRP patří do rodiny RF-amidových peptidů a byl u něj potvrzen anorexigenní účinek. PrRP se váže na svůj receptor GPR10 a vykazuje vysokou afinitu i k receptoru pro neuropeptid FF (NPFF2). V naší laboratoři byly navrženy lipidované analogy PrRP, které po periferním podání snižují příjem potravy, a u kterých je...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie
Trčková, Kateřina
Hlavním cílem disertační práce bylo na základě analýzy typů úloh v mezinárodních výzkumech vytvořit a ověřit vlastní multikomponentní úlohy interdisciplinárního charakteru. Nově vytvořené učební úlohy byly klasifikovány podle způsobu zadání, formy řešení, podle poznávací náročnosti a pestrosti učebních úloh. Stejné formáty testovaných úloh byly seřazeny do dvojic, byla ověřena jejich obtížnost, citlivost a úspěšnost. Multikomponentní učební úlohy byly zadávány verbálně nebo neverbálně (grafem, tabulkou, nebo obrázkem). V souborech úloh byly obsaženy úlohy uzavřené (uspořádací, přiřazovací, s výběrem odpovědí, dichotomické) a otevřené (se širokou i se stručnou odpovědí). Úspěšnost řešení jednotlivých úloh byla statisticky zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem, v závislosti na formátu, genderu a typu studia. Výzkumné šetření bylo doplněno sebereflektivním dotazníkem žáků a dotazníkem pro učitele o průběhu testování. Klíčová slova Multikomponentní učební úlohy, taxonomie učebních úloh, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost, sebereflektivní dotazník.

Detailed record
2017-05-18
14:08
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Váňa, Dalibor ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi.

Detailed record
2017-05-18
14:08
Efektivita vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému v sytému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání
Kameník, Robert ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Efektivita vzdělávání složek integrovaného záchranného systému v systému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání. Cíle: Cílem práce je v rámci teoretické roviny definovat, popsat a vysvětlit základní klíčové pojmy, které souvisí s integrovaným záchranným systémem. Výzkumným cílem je ověřit funkčnost systému vzdělávání složek IZS prostřednictvím dotazníkového šetření o efektivitě vzdělávání jako nástroje zpětné vazby na systém vzdělávání složek. Metody: Hlavní metodou práce je kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazníkovém šetření. Výzkum je zaměřen na stávající systém vzdělávání a jeho efektivitu z pohledu složek integrovaného záchranného systému. Výzkum zaměřený na veřejnost se týká zjištění názoru veřejnosti na vnímání jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Výsledky: V rámci dotazníkového šetření byly vymezeny oblasti, které jsou z pohledu efektivity nefunkční. Na základě výsledků získaných analýzou dotazníkového šetření byl sestaven a navrhnut model analyticko-syntetického modelování umožňující vytvořit koncept jednotného vzdělávacího kurzu složek IZS. Klíčová slova: modelování, vzdělávání, systém, hasiči, kvalifikace, policie, záchranář.

Detailed record
2017-05-18
14:08
Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.
Adámek, David
Myší receptory NK buněk patřící do rodiny NKR-P1 hrají roli v regulaci odpovědi těchto buněk z hlediska jejich aktivace, inhibice a produkce cytokinů. Tato diplomová práce se zabývá přípravou extracelulárních částí aktivačních receptorů mNKR-P1A a mNKR-P1C z myšího kmene C57BL/6. Cílem bylo připravit produkční vektor obsahující kódující sekvenci příslušných částí obou receptorů, optimalizovat jejich produkci v bakteriích E. coli a nalézt vhodný postup jejich renaturace a purifikace in vitro. Čisté proteinové preparáty byly následně ověřeny a analyzovány hmotnostní spektrometrií a rovněž značeny fluorescenční značkou za účelem hledání ligandu na buněčných preparátech. V budoucím výzkumu bude řešena struktura připravených proteinových preparátů a rovněž budou použity k hledání svých ligandů. Dané poznatky mohou v budoucnu dopomoci k lepšímu pochopení NK buněk.

Detailed record
2017-05-18
14:08
Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí
Guckler, Daniel ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní legitimace oprávněného, pasivní legitimace povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce. Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce)
Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/N-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsných roz- pouštědlech deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetonu. Uvedený jev se na mo- lekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita me- toda nukleární magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších tep- lotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetonu v rozpouštědle. Při příliš vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetonu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti. Klíčová slova:...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi
Kuběnová, Gabriela ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
česky Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují hospodářsky optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je nejčastěji snaha o přírodě blízké hospodářské způsoby, přirozenou obnovu porostů apod. Tzv. ekologické iniciativy považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke stabilním přirozeným ekosystémům se současným přehlížením ekonomické přiměřenosti opatření. Není asi nutno zdůrazňovat, že rozdílná úroveň legislativních omezení má zásadní ekonomické důsledky, a to buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve státech s vysokou mírou regulace se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení, což se projevuje např. ve zvyšujícím se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což má další ekonomické, ale i ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu dálkové přepravy zboží, na vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj.

Detailed record