Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-12-07
17:59
Pražská univerzita od založení do husitství (Naplněný sen Václava II.)
Čornej, Petr
Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím.

Úplný záznam
2018-12-07
17:59

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.
Žemlička, Josef
Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Česká historická balkanistika v letech 2005-2016
Hladký, Ladislav
Článek zaznamenává a hodnotí produkci monografických prací o dějinách Balkánského poloostrova, resp. jihovýchodní Evropy, která byla publikována v České republice v letech 2005–2016.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Srovnání absolutistických forem vlády v Bavorsku a v Čechách 18. století
Hrbek, Jiří
Regiony, které byly od středověku rozděleny vzájemnou hranicí, mají mnoho historických podobností a paralel. Tato studie se zaměřila na politickou podobnost mezi Bavorskem a Čechami v 17. a 18. století, v období absolutismu. Především vidíme vztah k habsburské dynastii, která vládla dědičně v Čechách. Habsburkové byli současně hlavou svaté říše římské, což bylo důležité pro Bavorsko. Značné podobnosti můžeme nalézt i ve vnitřní politice: jak Habsburkové, tak Wittelsbachové se snažili například marginalizovat sněmy a jiné zastoupení stavů.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
České a bavorské nebe doby baroka. Prolínání katolických kultů z obou stran hranice
Mikulec, Jiří
Studie porovnává několik rysů katolického náboženského života v Čechách a Bavorsku v 17. a 18. století. Zaměřuje se na tři tematické okruhy: kult Panny Marie, šíření kultů českých svatých v Bavorsku a šíření kultů z Bavorska do Čech.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Chudinská péče v Čechách a v Bavorsku do první světové války
Hlavačka, Milan
V obou zemích byl vyvinut systém pro chudinskou péči, ve kterém zabezpečení ve stáří a lékařská péče nebyly centralizované a nebyly jednotně zajištěny pro všechny. V českých zemích i v Bavorsku však začal od osvícenství proces, který rozšířil šířku nástrojů pro boj s chudobou.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání
Šimůnek, Robert ; Tresp, U.
Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku; zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, především v Bavorsku, a formování obrazu Čechů v tomto regionu.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Vliv katolické církve v Čechách a v Bavorsku v meziválečném období
Šebek, Jaroslav
Tato studie se zaměřuje na podobnosti a rozdíly v církevně politickém vývoji v Československu a Bavorsku v meziválečném období.

Úplný záznam