Doctoral theses

Latest additions:
2018-09-11
13:34
Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu
Vikarská, Zuzana ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Holländer, Pavol (oponent)
1 Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu Zuzana Vikarská Předkládaná disertační práce zkoumá evropské vrcholné soudy, tedy Soudní dvůr Evropské unie a Evropský soud pro lidská práva, a klade si otázku, zda jsou tyto soudní instituce politické a případně v jakém smyslu. Autorka v práci nabízí pět perspektiv, z nichž lze na politickou roli soudů a soudců nazírat. První dimenze zkoumá soudce jako lidské bytosti, řídící se nejen světem práva, nýbrž i různými mimoprávními vlivy, včetně vlivů politických. V první dimenzi tak stojí pojem politika v kontrastu k jisté představě o ryzosti práva a oddělenosti práva od politiky. Do první dimenze lze zahrnout různé právně-filosofické pohledy na soudní rozhodování, ale i míru transparentnosti soudních institucí, přičitatelnost rozhodnutí konkrétním soudcům, či kvalitu odůvodnění soudních rozhodnutí. Druhá dimenze se dívá na proces nominace a výběru soudců zkoumaných soudů. V tomto případě politika znamená zapojení politických aktérů do procesu výběru, či selekci konkrétních osob na základě politických důvodů, v kontrastu k důvodům odborným. První dvě dimenze se zaměřují na individuální soudce: jejich osobnosti (dimenze první) a způsob jejich výběru (dimenze druhá); tyto dvě dimenze přitom spolu velice úzce souvisí. Zbývající tři dimenze se...

Detailed record
2018-09-11
13:34
Studium funkčních vlastností receptorů pro GABA a glycin v MNTB savců
Hrušková, Bohdana ; Tureček, Rostislav (vedoucí práce) ; Vyklický, Ladislav (oponent) ; Horák, Martin (oponent)
GABA a glycin představují nejvýznamnější inhibiční přenašeče v CNS. Svůj vliv uplatňují prostřednictvím ionotropních a metabotropních receptorů, které tvoří oligomerní komplexy v plazmatické membráně neuronálních buněk. Farmakologické vlastnosti, distribuce a tím i funkce GABA a glycinových receptorů závisí na jejich podjednotkovém složení. Cílem předkládané práce bylo nalézt podjednotková složení a fyziologickou úlohu ionotropních glycinových a metabotropních GABAB receptorů na neuronech mediálního jádra trapézovitého tělesa, MNTB. Toto jádro je součástí sluchové dráhy v mozkovém kmeni savců a vyznačuje se dobře definovanými excitačními a inhibičními vstupy. Excitační vlákna tvoří v MNTB obří glutamátergní nervová zakončení, tzv. Heldovy kalichy, zatímco inhibiční vlákna končí jako drobné GABA/glycinergní butony. Oba typy aferentních vláken inervují somatodenritické časti hlavních neuronů MNTB a toto jádro tak představuje vhodný modelový systém pro studium molekulárních a buněčných mechanismů interakcí mezi synaptickou excitací a inhibicí. Naše pokusy jsme provedli s použitím elektrofyziologických a imunohistochemických metod. Pro snímání membránových proudů a potenciálů neuronů v živých řezech MNTB potkana nebo myši jsme používali techniku terčíkového zámku. Zvukem vyvolanou aktivitu neuronů v...

Detailed record
2018-09-11
13:34
Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda
Depo, Bogdana ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Wessels, Wolfgang (oponent) ; Rovná, Lenka (oponent)
Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska.

Detailed record
2018-09-11
13:34
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti
Jirátová, Kristýna ; Bydžovská, Lenka (vedoucí práce) ; Urban Otto, (oponent) ; Hlaváčková, Jitka (oponent)
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti Disertační práce s názvem Samota uprostřed davu se věnuje vlivu osobnosti a díla básníka Charlese Baudelaira na umění dvacátého století a současnosti. Vzhledem k oboru studia se jedná především o výtvarné umění, ale ve velké míře je zahrnuta také literatura, hudba, filosofie a film. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Kapitola Vnitřní poselství blíže seznamuje s básníkovým životem, jeho rodinou a blízkými lidmi, stejně jako s Baudelairovou sbírkou básní Květy zla. Témata zla, ošklivosti, strachu a smrti i téma vztahu k matce, otci a ženám se v přímé či nepřímé návaznosti objevují u umělců dvacátého století i současnosti, z nichž v této kapitole figurují Félicien Rops, James Ensor, Edvard Munch, Hans Bellmer, Francis Bacon, Joel-Peter Witkin, Kurt Cobain, členové skupiny Young British Artist, Lars von Trier a další. Druhá kapitola se věnuje teorii korespondencí, na osobnost švédského filosofa Emanuela Swedenborga a jeho následovníka Williama Blakea navazuje Baudelairovo chápání smyslových a duchovních korespondencí, jehož principy osobitým způsobem přebírají osobnosti moderního umění. Třetí kapitola s názvem Na okraji společnosti zpracovává především fenomén prokletí, baudelairovský spleen a téma osamocení a nudy....

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record