Doctoral theses

Latest additions:
2020-04-01
19:10
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Doležalová, Kateřina ; Novotná, Viléma (vedoucí práce) ; Blahutková, Marie (oponent) ; Pelclová, Jana (oponent)
Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12-16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K)....

Detailed record
2020-04-01
19:10
Goal Oriented and Open Domain Dialogue Management
Vodolán, Miroslav ; Jurčíček, Filip (vedoucí práce) ; Psutka, Josef (oponent) ; Šedivý, Jan (oponent)
Název práce: Goal oriented a open domain řízení dialogu Autor: Miroslav Vodolán Katedra: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: Tato disertační práce navrhuje nové přístupy k řízení dialogu v dialogových sys- témech. Zaměřuje se na dialogové systémy pracující s omezeným počtem domén (goal oriented dialogue) a systémy pracující v otevřených doménách (open do- main dialogue). V obou případech se snaží zlepšit kvalitu dialogů mezi systémem a jeho uživateli: 1) U goal oriented dialogů vylepšujeme přesnost metod pro odhadování cíle uživatele v hlasových dialogových systémech. Náš přístup omezuje vliv chyb vzniklých při automatickém rozpoznávání řeči (ASR). Využíváme komplexní neu- ronové sítě, které inkrementálně zdokonalují snadno interpretovatelné pravidlové jádro. Vytvořený systém dosahuje několika publikovaných state-of-the-art vý- sledků na veřejných datasetech. 2) Efektivní řízení dialogu v otevřených doménách je náročným problémem, který zdůrazňuje, jak složité je strojové porozumnění přirozenému jazyku. V této práci nabízíme principiální přístupy k vývoji systémů, které pracují s otevřenými doménami. Klíčovou myšlenkou našeho přístupu je využití interaktivního učení dialogového systému z konverzací s...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Content-based exploration of unstructured data
Čech, Přemysl ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Barthel, Kai Uwe (oponent) ; Gudmundsson, Gylfi Thor (oponent)
Efektivní analýza, vyhledávání a procházení libovolných multimediálních kolekcí je stále náročný úkol. Pro potřeby porovnání multimediálních objektů musí být nejprve definován model podobnosti. Ten popisuje, jak zpracovat obsah jednotlivých objektů a jak z něj následně vytěžit klíčové vlastnosti, které lze použít pro porovnání dat. Tento úkol není snadný, protože existuje mnoho způsobů, jak porozumět obsahu multimediálních objektů. S rostoucí velikostí dat je navíc průzkum a analýza současných multimédiální databází mimořádně výpočetně náročná. Vědci proto zkoumají podpůrné indexační struktury, které mohou efektivně vyhodnotit podobnostní dotazy a dokážou reagovat na požadavky uživatelů téměř v reálném čase, a to dokonce i na datových sadách obsahujících až miliardy objektů. Dalším velmi důležitým aspektem jakéhokoliv vyhledávacího systému je uživatelské rozhraní pro definování dotazů a prezentaci získaných výsledků. Multimediální systém by měl nabízet různé možnosti pro formulaci uživatelských dotazů. Ty se hodí zejména v situacích, kdy uživatel nedokáže specifikovat ideální dotaz nebo příklad pro vyhledávání. V neposlední řadě je pro úspěch jakéhokoliv vyhledávacího sytému nezbytné přehledné a snadno čitelné rozhraní pro zobrazování získaných dat. V této disertační práci představujeme mnoho aspektů...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources
Kríž, Vincent ; Vidová Hladká, Barbora (vedoucí práce) ; Harašta, Jakub (oponent) ; Pecina, Pavel (oponent)
Tato dizertační práce se zabývá automatickou extrakcí sémantických vztahů z textů. Jsou zkoumány jak metody strojového učení tak i pravidlový přístup. Pro každý přístup se experimentálně ověřuje vliv různých nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka na úspěšnost systému. V práci implementujeme systém RExtractor, a vylepšujeme několik nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka: od větné segmentace a tokenizace až ke automatickým syntaktickým parserům. Kromě toho, představujeme Český korpus právních textů s několika vrstvami anotací. Korpus byl použit na trénování a testování všech komponent systému RExtractor. Výsledky a nástroje v předkládané práci byli publikovány jako nové zdroje v projektu Sémantického webu.

Detailed record
2020-04-01
19:10
Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses
Vernerová, Anna ; Lopatková, Markéta (vedoucí práce) ; Ivanová, Martina (oponent) ; Petkevič, Vladimír (oponent)
Název práce: Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí Autor: Anna Vernerová Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: valence, diateze, pasivní participium Abstrakt: Diateze, a to jak ty tvořené pomocí pasivního participia (pasivum, prostý a posesivní rezultativ, recipientní diateze), tak i tzv. zvratné pasivum (deagentizace) byly v minulosti předmětem řady studií jak v bohemistické, tak i v mezinárodní lingvistice, pro češtinu ale dosud chybělo jejich důkladné slovníkové zpracování. V této dizertační práci se zabývám zachycením diatezí tvořených pomocí pasivního participia a s nimi příbuzných verbonominálních konstrukcí v gramatické komponentě valenčního slovníkuVALLEX. Vlastnímu tématu práce předchází krátký historický úvod a podrobné shrnutí pojetí valence ve Funkčním generativním popisu. Title: Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses Author: Anna Vernerová Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics Keywords: valency, diathesis, passive participle Abstract: Diatheses have been the topic of a number of linguistic studies in Czech as...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Derivatives of pyrazinecarboxylic acid as potential antimycobacterial active drugs.
Bouz, Ghada Basem ; Doležal, Martin (vedoucí práce) ; Musiol, Robert (oponent) ; Krátký, Martin (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Ghada Bouz Školitel Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název disertační práce Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva Tato disertační práce je zaměřena na návrh, syntézu a in vitro antimikrobiální hodnocení potenciálně účinných látek strukturně odvozených od pyrazinamidu, antituberkulotika první linie. Úvod krátce upozorňuje na závažnost problému tuberkulózy a na důvody, které dosud znemožňují eradikaci této nemoci. Mezi tyto důvody patří absence zvířecího modelu, který by umožnil studovat tuberkulózu ve stádiu latentní i aktivní infekce. V této souvislosti jsme popsali rybí model dánia pruhovaného (Danio rerio), který byl navržen jako nový zvířecí model vhodný pro výzkum tuberkulózy. Celkem bylo v rámci řešení této disertační práce připraveno a publikováno 112 sloučenin. Sloučeniny jsou rozděleny do čtyř hlavních strukturních typů, jmenovitě 3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2- karboxylové kyseliny, 3-aminopyrazin-2-karboxamidy, ureidopyraziny a N-(pyrazin-2-yl)benzensulfonamidy. Všechny připravené sloučeniny byly testovány na in vitro aktivitu vůči pěti mykobakteriálním kmenům (s důrazem na Mycobacterium tuberculosis H37Rv), osmi...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy
Štiavnická, Miriama ; Nevoral, Jan (vedoucí práce) ; Kloudová, Soňa (oponent) ; Vašíček, Jaromír (oponent)
Základ zdravého embryonálního vývoje je položen už v průběhu gametogeneze. V současné době, v souladu s nárůstem procenta párů, které nemohu počít dítě přirozenou cestou, centra asistované reprodukce zaznamenávají svůj rozmach. Právě proto, porozumění biologie gamet a toho, co předávají embryu, je klíčem k léčbě neplodných párů a cestou k zdravému embryonálnímu vývoji. Proto se tato studie zaměřuje na epigenetický kód gamet, s prediktivním potenciálem, a na faktory, které epigenetický kód utváří. V souladu s předpokladem, že jsou vybrané molekulární faktory použitelné jako markéry kvality, byl studován vliv environmentálního polutantu bisfenolu S (BPS) na kvalitu zárodečných buněk a spermií s cílem identifikovat markery kvality gamet, použitelné pro screening spermií a jejich selekci pro účely asistované reprodukce. Pro dosáhnutí daných cílů byly použity vzorky lidských spermií, zárodečné buňky experimentálních myší kmene ICR a kančí spermie. Vzorky byly podrobeny analýzám pomocí průtokové cytometrie, immunocytochemie a western blotu. Experimentální práce byla schválena Etickou komisí FN Plzeň, resp. probíhala v souladu se schváleným projektem pokusu na experimentálních zvířatech. Studie provedená na lidských spermiích detekovala metylovaný histon H3 na lysinu K4 (H3K4me2) jako potencionální...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Kramperová, Veronika ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Labudová, Jana (oponent)
Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života

Detailed record
2020-04-01
19:10
Screening of novel chelators of microbiogenic metals
Catapano, Maria Carmen ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Hrdina, Radomír (oponent) ; Musiol, Robert (oponent)
V ČEŠTINĚ Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Maria Carmen Catapano, MSc. Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultant: doc. Laura Mercolini, Ph.D. (Univerzita v Boloni) Název dizertace: Screening nových chelátorů mikrobiogenních kovů Železo, měď a zinek jsou mikrobiogenními prvky majícími zásadní úlohy v řadě fyziologických procesů v lidském organismu. Homeostáza těchto přechodných kovů je velmi pečlivě regulována, protože, mimo jiné a) volné nebo nepevně vázané ionty železa a mědi mohou katalyzovat produkci hydroxylového radikálu; b) nedostatek zinku, ale i ostatních dvou jmenovaných kovů, je spojen s významnými poruchami. Dědičná hemochromatóza, sekundární transfúzní přetížení železem a Wilsonova choroba jsou známými případy patologických stavů spojených s nadbytkem kovů v organismu. Podání chelátorů má nepostradatelnou úlohu při léčbě těchto chorob. Existuje také řada nemocí s poruchou homeostázy železa, mědi a zinku jako jsou neurodegenerativní nemoci, kardiovaskulární choroby, nádory a diabetes mellitus. Různé chelátory byly zkoušeny pro léčbu těchto stavů. Cílem této doktorské práce bylo uskutečnit screening chelatačních vlastností různých chelátoru za různých (pato)fyziologických pH podmínek s výhledem na...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Kubová, Simona ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Svozil, Zbyněk (oponent) ; Ružbarský, Pavel (oponent)
Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer's Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci...

Detailed record