Doctoral theses

Latest additions:
2017-10-04
18:35

Pechová, Martina ; Mucha, Ivan, (vedoucí práce)

Detailed record
2017-10-04
18:35

Detailed record
2017-10-04
18:28

Detailed record
2017-10-04
18:26
Essays on Economics of Advertising
Valei, Azamat ; Žigić, Krešimir (vedoucí práce) ; Etro, Federico (oponent) ; Kováč, Eugen (oponent)
V této dizertaci studujeme z pohledu industriální organizace dvě témata z oblasti ekonomie reklamy. Ve své práci uvažujeme roli reklamy na trzích se síťovou externalitou ve spotřebě, a dále analyzuji reklamu jako odpověď úřadující firmy na vstup nového konkurenta na trh. První článek se zabývá pobídkou monopolistické firmy, která vyrábí produkt, jenž vykazuje charakteristiky síťové externality, inzerovat reklamu v situaci, kdy spotřebitelé nemají úplné informace, což vede k hledání jejich rezervační ceny. Pokud uzná za vhodné, může firma pomocí reklamy odhalit určité tržní informace. Výsledky naznačují, že reklama je pravděpodobnější v situaci negativní síťové externality a méně pravděpodobná v situaci pozitivní síťové externality. Pokud monopolista čelí silné síťové externalitě, pak podporuje maximální možnou síť a požaduje cenu, která odpovídá hodnotě této externality. Monopolista si může zvolit obsah své reklamy na základě typu síťové externality a nákladů spotřebitelů na hledání rezervační ceny. Obsah reklamy může obsahovat pouze informace o ceně produktu nebo pouze o vlastnostech produktu, nebo může obsahovat informace jak o ceně, tak o vlastnostech produktu. Firma si dále může zvolit takovou reklamu, která nebude poskytovat žádné výše zmíněné informace o produktu. Konkrétně pokud mají všichni...

Detailed record
2017-10-04
18:26
Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu
Šafanda, Martin ; Kučera, Radek (vedoucí práce) ; Fínek, Jindřich (oponent) ; Svobodová, Šárka (oponent)
Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizaci léčby nádorů trávicího traktu Úvod: Nádorové markery patří ke standardním diagnostickým prostředkům. Uplatňují se především v monitorování průběhu onemocnění a ke kontrole úspěšnosti léčby. Důležité je sledování dynamiky změn. Změna hladiny biomarkeru může předcházet klinické manifestaci a tím vést k časné diagnostice relapsu, a to ve svém důsledku znamená zlepšení kvality života včetně prodloužení přežití. Poslední dobou se setkáváme s řadou diagnostických algoritmů, kdy se za pomoci statistických metod navrhují algoritmy výpočtů odhadu rizika přítomnosti nádoru, či rizika progrese nádorového onemocnění. Cíle práce: Cílem práce je ověřit nové biomarkery pro diagnostiku rakoviny žaludku a vypracovat optimální algoritmus jejich použití. Dále posoudit význam stanovení cytokeratinových markerů - Tkáňový polypeptidický antigen (TPA) a Tkáňový polypeptidický specifický antigen (TPS) pro diagnostiku metastatického kolorektálního karcinomu v játrech a provedení pilotní studie hladin FGF23 u osob s kolorektálním karcinomem a dalšími nádory trávicího ústrojí. Metody a soubory nemocných: Pro analýzu pacientských vzorků byly použity metody na principu imunoradiometric- kého, chemiluminiscenčního, enzymoimunoanalytického a fluorescenčního...

Detailed record
2017-10-04
18:06
Přistěhovalectví a velkoměsto: Politika integrace imigrantů v Berlínu a Vídni 1971-2011
Dimitrov, Michal ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent) ; Zimmermann, Volker (oponent)
Disertační práce srovnává a interpretuje vývoj lokálních integračních politik (Západního) Berlína a Vídně v letech 1971-2011 na pozadí proměny Německa a Rakouska z etnicky homogenních států v multikulturní země. Obě metropole nejprve balancovaly mezi odmítáním trvalého začlenění přistěhovalců ("dočasná integrace") a selekcí vybraných cizinců vhodných pro integraci, později hledaly rovnováhu mezi tradičním konceptem asimilace a modernějším multikulturalistickým přístupem a v posledním desetiletí se přihlásily k politice rozmanitosti ve více či méně těsné vazbě na koncept interkulturalismu. Tento vývoj však neprobíhal v obou městech, která v základním vymezení představují podobné případy, zcela přímočaře a současně, a to zejména v první fázi před migrační krizí na přelomu 80. a 90. let 20. století. Pozornost je v práci věnována především dvěma otázkám: proč došlo k rozvoji lokální integrační politiky v (Západním) Berlíně výrazně dříve než ve Vídni a proč města na počátku nového století začala podporovat politiku rozmanitosti. Komparativní rámec odvozený z metody kontrastu kontextů interpretuje vývoj lokálních integračních politik v kontextu národního a nadnárodního politického systému, lokálních politických konstelací, reakcí většinové společnosti na imigraci, významu přistěhovalectví pro hospodářský...

Detailed record
2017-10-04
18:06
Democracy assistance policies of the US and the EU: different approaches and their causes
Hornát, Jan ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; van Hüllen, Vera (oponent) ; Fawn, Rick (oponent)
Spojené státy americké a instituce Evropské Unie jsou nejvýraznějšími aktéry na poli podpory demokracie ve třetích zemích. V posledních dvou dekádách vydali tito dva aktéři na podporu zrodu a konsolidace demokratických režimů desítky miliard dolarů. Jejich zájmy se tedy mohou zdát vzájemné - oba se snaží skrz finanční spolupráci pomoci vytvořit demokratické zřízení v cílových státech, aby se tyto pak staly součástí komunity demokracií a přispívaly ke stabilitě světového ekonomického a politického systému. Avšak pokud nahlédneme na přístupy a strategie, které USA a EU používají na podporu demokracie, zjistíme, že jsou často zcela rozdílné a v některých ohledech i protichůdné. Proč se přístupy obou aktérů liší, pokud chtějí dosáhnout identického cíle? Nebo jsou po bližším zkoumání cíle těchto aktéru poněkud odlišné? Problém nastává v tom, že demokracie jako taková je rozporný koncept, a tak je nutné se dotazovat: pokud šíříme demokracii, tak jaký její typ? Pokud financujeme rozvoj té či oné instituce, jaký model demokratického zřízení tím vznikne? Práce přejímá konstruktivistický pohled na tuto problematiku a demonstruje, jak odlišné demokratické identity obou aktérů vytváří různé pohledy na proces demokratické transformace a v důsledku i rozdílné přístupy k politice podpory demokracie. První část...

Detailed record
2017-10-04
18:05
Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií
Sobotka, Ondřej ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Žurmanová, Jitka (oponent)
Souhrn Jaterní mitochondrie hrají centrální úlohu v hlavních metabolických cestách lidského organismu. V této práci jsme studovali farmakologické ovlivnění jejich funkce in vitro pomocí dvou nových protinádorových léků: 3-brompyruvátu a α-tokoferylsukcinátu. Metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií bylo navozeno in vivo na potkanech krmených dietou s vysokým obsahem mastných kyselin a cholesterolu. Toxicita 3-brompyruvátu in vitro byla hodnocena v primárních kulturách hepatocytů potkana a myši. Účinek nových protinádorových léků na jaterní mitochondrie byl studován v suspenzi mitochondrií, homogenátu nebo permeabilizovaných buněk. Ke zhodnocení farmakologického a metabolického vlivu na mitochondriální funkce jater bylo využito respirometrie s vysokým rozlišením. 3-brompyruvát způsoboval morfologické i funkční postižení hepatocytů v kultuře. Toto poškození bylo doprovázeno zvýšenou tvorbou reaktivních forem kyslíku a poruchou mitochondriálních funkcí. 3-Brompyruvát snižoval konzumpci kyslíku mitochondrií energizovaných substráty pro komplexy I a II. α-Tokoferylsukcinát inhiboval sukcinát-dependentní respiraci jaterních mitochondrií. Stupeň inhibice byl závislý na použitém experimentálním modelu a na respiračním stavu. Nejvíce citlivé k účinkům α-tokoferylsukcinátu byly izolované mitochondrie v...

Detailed record
2017-10-04
18:05
Vliv pulzatility krevního toku na vaskulární postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporou
Ivák, Peter ; Netuka, Ivan (vedoucí práce) ; Štádler, Petr (oponent) ; Ošťádal, Petr (oponent)
Mechanické srdeční podpory jsou důležitou terapeutickou modalitou v oblasti pokročilé chirurgické terapie terminálního srdečního selhání. Doposud používaná zařízení generují převážně nepulzatilní tok krve. Navzdory prokazatelným klinickým úspěchům této léčby se setkáváme s komplikacemi specifickými pro zařízení s kontinuálním průtokem. Komplikace jsou připisovány zejména zvýšenému smykovému zatížení a změnám cév, krevních elementů a endotelu. Cílem práce bylo zjistit vliv kontinuálního průtoku na vaskulaturu a krevní elementy pomocí longitudinálního sledování vybraných biomarkerů vaskulárního zdraví. Ve studii byly sledovány cirkulující mikročástice, endoteliální progenitorové buňky a kmenové buňky a byla vyšetřena dynamika degradace von Willebrandova faktoru a jeho funkce. Výsledky dosažené v naší studii potvrzují stanovenou hypotézu o změnách dynamiky sledovaných markerů v závislosti na změně charakteristiky krevního toku. Ve sledovaném období byl pozorován pravděpodobný negativní vliv kontinuálního průtoku na sledované parametry. Při sledování degradace multimerů von Willebrandova faktoru s vysokou molekulární hmotností byl pozorován pravděpodobný pozitivní vliv arteficiální pulzatility. Další výzkum může poskytnout významné podklady při vývoji specifických charakteristik nových generací...

Detailed record
2017-10-04
18:04
Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí
Přidalová, Ivana ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Drbohlav, Dušan (oponent) ; Mulíček, Ondřej (oponent)
Stěhování obyvatelstva bylo a je neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti, a díky svému podílu na utváření sídelních systémů a společenských změnách i jedním z klíčových předmětů zájmu sociálně-geografického výzkumu. V Česku byla vzhledem k politickému režimu a omezenému pohybu přes státní hranice v druhé polovině 20. století věnována pozornost především vnitřnímu stěhování, naopak mezinárodní migrace se dostává do popředí pozornosti akademické veřejnosti až od 90. let. I přes značnou šíři zkoumaných aspektů mezinárodní migrace v Česku stálo dosud stranou zájmu hlubší poznání vztahu mezi mezinárodní migrací, přítomností cizinců a městským prostředím, zejména jejich vlivem na sociálně-prostorovou diferenciaci a na sociální prostředí konkrétních městských lokalit. Město je přitom tradičně prostředím, na něž je vázána většina populace migrantů. Česko představuje specifický případ země, jež byla po čtyři desítky let uzavřena vůči mezinárodní migraci, a která se po roce 1989 stala jednou z hlavních imigračních zemí v postsocialistickém prostoru střední Evropy. Nabízí tak výjimečnou příležitost poznat souvislosti mezinárodní migrace a města v dosud neprobádaném prostředí odlišném od známých případů imigračních zemí. Hlavním rozdílem oproti nim jsou relativně malá intenzita migrace a nižší podíl...

Detailed record