Doctoral theses

Latest additions:
2017-06-20
13:45
Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období
Chládek, Oldřich ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; x, (oponent)
Rušení klášterů v době reformací je fenoménem poměrně málo prozkoumaným. Případů zaniklých, resp. zrušených klášterů bylo velmi mnoho. Autor se zaměřuje na dvě kauzy (augustiniánské kanonie v Kladsku a v Olomouci), kdy snahy o zrušení kláštera narazily na odpor daných komunit, případně řádových struktur. Jde o téma mnohovrstevnaté, vyžadující důkladnou analýzu. Vzhledem k tomu, že do uvedených rozepří zasahovala řada vlivných osobností (nejvyšší zemští úředníci, nunciové, biskupové, řádoví představení atd.), představuje ideální materiál ke studiu vztahů v nejvyšších patrech předbělohorské společnosti. Vedle této vysoké politiky se však můžeme zabývat i jinými rovinami - např. právní argumentací sporných stran, rovinou jazykovou, uměleckohistorickou či teologickou. Autor po výzkumu nejen v českých, ale i zahraničních archivech (např. Řím, Krakov, Kladsko, Vratislav, Vídeň) doplňuje či opravuje starší závěry (Jan Tenora, Aloys Bach atd.). Snaží se také prověřit teorii, že v rámci katolické církve byly rušeny kláštery, které se nacházely - v rovině hospodářské i duchovní - ve stavu hlubokého úpadku.

Detailed record
2017-06-20
13:45
Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské víře a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku
Klobušický, Jan ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce se zabývá ikonografickou analýzou motivu sv. Příbuzenstva, zaměřuje se na zdroje v Písmu sv., v církevní tradici i mezi význačnými teology a historiky. Přeloženy jsou texty z řecké i latinské patristiky, texty církevních dokumentů a význačných teologů. Ke dvěma známým českým obrazům nachází neznámé paralely z aukčních katalogů. Přináší přehled maleb a plastik s motivem sv. Příbuzenstva v ČR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2017-06-20
13:45
Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory
Součková, Ema ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Brodský, Pavel (oponent) ; Hlaváčková, Jana Hana (oponent)
Anotace: Disertační práce je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů 16. století. První část se věnuje osobnosti písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499-1572, a nejvýraznějším iluminátorům, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je směřována nejenom na často zmiňovaného Fabiána Puléře, ale také na Matouše Ornyse z Lindperka, Matyáše Hutského z Křivoklátu, Ambrože Ledeckého a další iluminátory. V této souvislosti nelze opominout grafické předlohy Martina Schongauera, Albrechta Dürera, Bernarda Salomona nebo domácí "melantrišské tisky", podle kterých umělci tvořili. Náměty vyskytující se v tomto typu rukopisu jsou převážně biblické, korespondující se svátky liturgického roku. Kromě těchto motivů se však v graduálech setkáme v hojné míře i s různými formami prezentace donátorů či demonstrativním zobrazením konfese objednavatelů. Nedílnou součástí dekorací kodexů je též bohatá ornamentální složka, která v sobě zahrnuje jak groteskní motivy, tak rozviliny z druhově určitelných rostlin. Druhá část disertace se skládá z katalogu hudebních rukopisů, které můžeme z nějakého důvodu spojit s osobností písařského podnikatele Jana Táborského z Klokotské Hory. Vzhledem k dlouhému životu Jana Táborského vykazují jednotlivé exempláře odlišný styl výzdoby, což je...

Detailed record
2017-06-20
13:44
Kvízy, rébusy a další podobné hry jako motivační prostředky v chemii
Petrů, Michaela ; Cídlová, Hana (vedoucí práce) ; Klečková, Marta (oponent) ; Solárová, Marie (oponent)
Diserta ní práce se zabývá problematikou efektivity využití motiva ních prvk typu rohá ek, k ížovka, dopl ova ka, hádanka, rébus apod. ve výuce chemie na základní škole. Nejprve byla vytvo ena databáze motiva ních úloh. Úlohy jsou ur ené pro procvi ování u iva chemie základní školy v kombinaci s u ivem vždy jednoho dalšího vyu ovacího p edm tu: matematika, fyzika, p írodopis nebo zem pis. Díl í data ze sbírky kombinující u ivo chemie se zem pisem, resp. p írodopisem jsou dostupné na adrese http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html, zbývající dv sbírky jsou p ílohou této diserta ní práce. Tyto úlohy byly následn využity pro rok a p l trvající výzkum vlivu jejich využití ve výuce na vztah žák k chemii a na výsledky jejich vzd lávání v chemii na základní škole. Výzkum byl zapo at s celkem 886 žáky 8. ro ník základních škol. Tito žáci vyplnili na za átku 2. pololetí úvodní dotazník zam ený na vztah žák k chemii a sou asn ešili test z u iva chemie, odpovídající svým obsahem jejich stupni vzd lání. P lro ní odstup zahájení experimentu od za átku výuky chemie byl zvolen z toho d vodu, aby si žáci stihli vytvo it vlastní úvodní p edstavu o p edm tu chemie, v etn p sobení jejich konkrétního u itele. Na základ výsledk obou t chto výzkumných nástroj vybráno cca 200 žák pro experiment trvající...

Detailed record
2017-06-20
13:44
Organokovové sloučeniny ve výuce chemie
Houser, František ; Klímová, Helena (vedoucí práce) ; Svoboda, Lubomír (oponent) ; Kolář, Karel (oponent)
Práce se věnuje problematice organokovových sloučenin ve výuce chemie na českých středních školách. V rámci práce je analyzováno jaký prostor ve výuce dávají tomuto tématu rámcové a školní vzdělávací programy. Dále jsou v práci z hlediska tématu organokovových sloučenin analyzovány běžně používané středoškolské učebnice chemie a orientačně zjištěn zájem pedagogů o nově připravené materiály k tomuto tématu. Jako reakce na závěry provedených analýz byl připraven výkladový text k tématu organokovových sloučenin určený pro pedagogy, kteří jej mohou využít k vlastnímu vzdělávání i k přípravě výuky. Druhým hlavním výstupem této práce je sada testových úloh vztahujících se k vytvořenému výkladovému textu o organokovových sloučeninách. Tyto úlohy nejsou určené jen pro testování zvládnutí tématu organokovových sloučenin žáky, ale slouží také jako návrh úrovně zvládnutí tohoto tématu, které by žáci zejména gymnázií a středních odborných škol, měli dosáhnout. Výkladový text i sada testových úloh byly ověřeny u pedagogů vyučujících chemii prostřednictvím přímých rozhovorů a následně do nich byly zapracovány připomínky vzešlé z rozhovorů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2017-06-20
13:44
Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie.
Dvořák, Aleš ; Ježek, Petr (vedoucí práce) ; Poučková, Pavla (oponent) ; Vecka, Marek (oponent)
Mitochondriální isocitrát dehydrogenáza 2 (IDH2) katalyzuje reduktivní karboxylaci (RK, reverzní dráhu Krebsova cyklu) a syntézu 2-hydroxyglutarátu (2HG). RK se podílí na proliferaci nádorových buněk ve stížených podmínkách (hypoxie). Ve zkráceném Krebsově cyklu vytváří reverzní reakcí z 2-oxoglutarátu (2-OG) citrát, který může být exportován do cytosolu, kde slouží jako prekurzor mastných kyselin a dalších molekul. Zároveň IDH2 při RK spotřebovává (stejně tak i při syntéze 2HG) NADPH. RK se tak z hlediska výzkumu zdá ještě zajímavější, neboť může ovlivnit produkci ROS a míru oxidačního stresu. 2HG může být syntetizován (krom mitochondrie) také v cytosolu, a v obou kompartmentech se na jeho syntéze podílí (mimo IDH2 a IDH1) i několik dalších enzymů. 2HG je významnou regulační molekulou a v současné době je využíván v diagnostice jako marker akutní myeloidní leukémie. Bývá označován jako možný inhibitor α-ketoglutarát- dependentních dioxygenáz (2OG-DD), jež se podílejí na různých epigenetických změnách a zvyšují malignitu rakovinného fenotypu spojenou se změnou proliferace. V této práci byl pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí zkoumán význam RK a syntézy 2HG v buněčných liniích karcinomu prsu a v dalších buňkách, včetně primárních potkaních fibroblastů (F3). U linií prsního karcinomu...

Detailed record
2017-06-20
13:44
Předběžné opatření v civilním procesu
Hrnčiřík, Vít ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
Problematika předběžných opatření v civilním procesu v České republice není aktuálně monograficky zpracována. To přesto, že jde o téma živě diskutované a vysoce prakticky relevantní. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je přitom kontroverzní a rovněž právní názory v české komentářové literatuře značně divergují. Práce nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Pozornost upíná jak k historii, tak ke srovnatelným právním řádům (zejm. Rakouska a Německa), ze kterých čerpá zejména tam, kde scházejí zdroje české. Cílem předkládané práce je klást a zodpovědět základní otázky "práva předběžných opatření". Práce se tak zabývá funkcí, typologií, vztahu k věci samé, předběžností, mezích, prostředcích, účincích, zvláštnostech (např. osvědčování a justifikace), předpokladech vydání i možnostech výkonu předběžného opatření, dále pak vztahu k příbuzným institutům (předběžná vykonatelnost atp.), jakož i o institutech, které české právo (již) nezná (odpor, jistota odpůrce atd.). Ve zvláštní části se práce zabývá výkladem jednotlivých ustanovení OSŘ a ZŘS.

Detailed record
2017-06-20
13:44
Constraint Programming in Planning
Surynek, Pavel ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Vojtáš, Peter (oponent) ; Štěpánková, Olga (oponent)
This thesis deals with planning problems and Boolean satisfiability problems that represent major challenges for artificial intelligence. Planning problems are stated as finding a sequence of actions that reaches certain goal. One of the most successful techniques for solving planning problems is a concept of plan- ning graphs and the related GraphPlan algorithm. In the thesis we identified a weak point of the original GraphPlan algorithm which is the search for actions that support certain goal. We proposed to model this problem as a constraint satisfaction problem and we solve it by maintaining arc-consistency. Several propagation variants for maintaining arc-consis- tency in the model are proposed. The model and its solving process were integrated into the general GraphPlan-based planning algorithm. The performed experimental evaluation showed improvements in order of magnitude in several measured characteristics (overall solving time, number of backtracks) compared to the standard version of the GraphPlan algorithm. Next we proposed a stronger consistency technique for pruning the search space during solving the problem of finding supports. It is called projection consistency and it is based on disentangling the structure of the problem formulation. If the problem of finding sup- porting actions is...

Detailed record
2017-06-20
13:44
Transformation of Logic Programs
Vyskočil, Jiří ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Vomlelová, Marta (oponent) ; Mařík, Radek (oponent)
This paper is a contribution to improving computational e fficiency of de nite Prolog programs using Unfold/Fold (U/F) strategy with homeomorphic embedding as a control heuristic. Unfold/Fold strategy is an alternative to so called conjunctive partial deduction (CPD). The ECCE system is one of the best system for program transformations based on CPD. In this thesis is presented a new fully automated system of program transformations based on U/F strategy. The experimental results, namely CPU times, the number of inferences, and the size of the transformed programs are included. These results are compared to the ECCE system and indicate that in many cases both systems have produced programs with similar or complementary e fficiency. Moreover, a new method based on a simple combination of both systems is presented. This combination represents, to our best knowledge, the most effective transformation program for normal logic programs. In most cases, the combination signi cantly exceeds both the Unfold/Fold algorithm presented here and the results of the ECCE system. The experimental results with a complete comparison among these algorithms are included.

Detailed record
2017-06-20
13:44
Karcinom prsu u mladých žen: korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických znaků
Metelková, Alena ; Fínek, Jindřich (vedoucí práce) ; Tesařová, Petra (oponent) ; Ryška, Aleš (oponent)
Autorka v první části doktorské disertační práce shrnuje současné poznatky o karcinomu prsu, který je nejčastější malignitou ženské populace. Práce se zabývá etiologií onemocnění, jeho klasifikací, diagnostikou, biologickým chováním, popisuje terapeutické modality od léčby chirurgické, radioterapeutické, až po léčbu systémovou. V další části práce jsou definována specifika onemocnění ve skupině premenopauzálních žen. Jsou zde popsány rozdíly v rizikových faktorech, léčbě i prognóze oproti karcinomu prsu postmenopauzálních žen. V následující části předkládané disertační práce je vyhodnocena retrospektivní studie s vlastním souborem pacientek, kterým byl diagnostikován invazivní karcinom prsu do 35 let věku. V průběhu let 2006-2015, byla v Bioptické laboratoři Plzeň, s.r.o. a Šiklově ústavu patologie FN Plzeň, histologicky potvrzena diagnóza karcinomu prsu u 16 294 pacientů, v 356 případech (2,2%) se jednalo o ženy mladší 35 let. Vlastní soubor představuje 93 pacientek vybraných z výchozího souboru, které byly nebo jsou léčeny na Onkologické a radioterapeutické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Jako kontrolní soubor slouží skupina 100 postmenopauzálních žen ≥ 65 let v době diagnózy, které jsme vybrali náhodně z celkového počtu pacientů léčených na naší klinice pro invazivní karcinom prsu ve stejném...

Detailed record