Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2021-04-11
00:01
Wnt/beta-catenin and mTOR signaling in regulation of T-cell phenotype and cytotoxic activity for adoptive cellular immunotherapy of cancer
Stakheev, Dmitry ; Smrž, Daniel (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Říhová, Blanka (oponent)
(CZ) Adoptivní buněčná imunoterapie (ACI; z angl. Adoptive Cellular Immunotherapy), která je založená na ex vivo přípravě T buněk, je moderní léčebnou metodou nádorových onemocnění. Ex vivo příprava T buněk s vysokým terapeutickým potenciálem není však doposud úspěšně zvládnuta. Wnt/β-cateninová a mTOR signalizace ovlivňují jak nádorové, tak i imunitní buňky. Modulace těchto signalizačních drah může být tudíž slibnou cestou k přípravě T buněk s vyšší terapeutickou účinností. Cílem projektu bylo zjistit, jak zásah do Wnt/β-cateninové a mTOR signalizace může zlepšit ex vivo přípravu T buněk s požadovaným a ustáleným fenotypem, který by byl vhodný pro protinádorovou ACI. V první části studie jsme se zaměřili na inhibici Wnt/β-cateninové signální dráhy pomocí molekuly XAV939 a vliv této inhibice na eliminaci nádorových buněk pomocí lymfocytů pacinetů s lokalizovaným biochemickým rekurentním nádorem prostaty (BRPCa; z angl. localized biochemically recurrent prostate cancer). Zjistili jsme, že ošetření lymphocytů BRPCa pacientů 5µM XAV939 urychlilo eliminaci LNCaP a PC3 nádorových buněk během následné kokultivace. Nicméně během opakované kokultivace s čerstvými LNCaP a PC3 nádorovými buňkami ošetřené lymphocyty již nebyly nádorové buňky schopny dále eliminovat. K eliminaci však došlo, pokud byly...

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Three Essays on Corporate Financial Misconduct and Market Reactions
de Batz de Trenquelléon, Laure ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent) ; Brůna, Karel (oponent) ; Karpoff, Jonathan M. (oponent)
Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, 2020 will be reminded for one of the most notorious failures of a listed firm, due to a massive accounting fraud: the German payment fintech Wirecard. The firm, with 30 subsidiaries in 26 countries, joined the prestigious DAX index just two years before. The spillovers of the billion-euro fraud range from the arrest of top managers to suspicion of auditors, politicians, and regulatory authorities (BaFin, European Commission, and ESMA), as suggested the Financial Times headline "Why was Frankfurt so blind for so long?"1 Such a failure serves as a reminder of the relevance of financial markets regulation, oversight, and enforcement, in order to protect investors and to encourage compliance with regulations. Research on the relationship between the publication of financial misconducts and financial performance for corporates has continuously grown, as illustrated by the recent in- depth literature reviews undergone by Amiram et al. (2018) and Liu and Yawson (2020). It is fueling regulatory debates on how to enforce more efficiently financial regulations. Some specificities of white-collar crimes must be accounted for...

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.
Srpová, Barbora ; Horáková, Dana (vedoucí práce) ; Taláb, Radomír (oponent) ; Bartoš, Aleš (oponent)
Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. V současnosti máme pouze omezené markery vypovídající o aktivitě onemocnění a schopné predikovat budoucí průběh nemoci u pacientů s RS. Tato práce se zabývá dvěma potenciálními markery. Prvním z nich je řeč, jejíž parametry jsme hodnotili v kohortě o 141 pacientech a 70 zdravých kontrol. Pomocí akustické analýzy jsme prokázali přítomnost řečových abnormalit již u pacientů s minimálním neurologickým postižením (EDSS<2) a korelaci těchto odchylek s regionální i celkovou mozkovou atrofií. Hlavní část práce je věnována lehkým řetězcům neurofilament (NfL), především jejich sérovým hladinám (sNfL) jakožto v současnosti nejslibnějšího markeru nejen pro sledování aktivity onemocnění, ale také zhodnocení efektu terapie a predikce průběhu nemoci. Cílem bylo objasnit význam tohoto parametru a jeho možné uplatnění v běžné klinické praxi. V kohortě 172 nově diagnostikovaných pacientů byly stanoveny sérové a likvorové hladiny NfL společně s klinickým vyšetřením a magnetickou rezonancí mozku. Nejdůležitějšími závěry naší práce byly průkaz NfL jako markeru probíhajícího zánětu CNS (zánětlivé neurodegenerace), potažmo aktivity nemoci, a zároveň jako prediktivního markeru budoucí mozkové atrofie. Dále jsme se...

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva a jejich prosazování v ČR
Mikulíková, Lucie ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Havel, Bohumil (oponent) ; Šmejkal, Václav (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva a jejich prosazování v ČR Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva, konkrétně článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a § 3 a 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže, se mohou dotýkat mnoha subjektů, ať už v postavení soutěžitelů nebo spotřebitelů. V posledních letech je kladen důraz na soukromoprávní vymáhání soutěžního práva, které má fungovat jako významný doplněk vymáhání veřejnoprávního. V první části disertační práce byly vymezeny základní pojmy a principy soutěžního práva, jejichž osvojení je nezbytné pro porozumění dalšího textu. Stranou nezůstala ani veřejnoprávní pravidla týkající se omezování hospodářské soutěže. Historie vymáhání soutěžního práva v České republice a dynamický vývoj v této oblasti na unijní úrovni byl nastíněn ve druhé části. Třetí, stěžejní část této práce pojednává o vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva v České republice. Evropská unie přijala v roce 2014 směrnici č. 2014/104 o některých pravidlech pro žaloby na náhradu škody, jejímž cílem je mj. zvýšit efektivitu vymáhání soutěžního práva před civilními soudy jednotlivých členských států EU. Dne 18. srpna 2017 byl vyhlášen nový zákon pod č. 262/2017 Sb., který implementuje směrnici do českého právního řádu. Disertace...

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Helioseismic inversions of plasma flows and sound-speed perturbations
Korda, David ; Švanda, Michal (vedoucí práce) ; Komm, Rudolf (oponent) ; Roth, Markus (oponent)
Lokální helioseismologie je souborem metod, které studují šíření vln nitrem Slunce. Ve vlastnostech těchto vln jsou zakódované parametry plazmatu v oblastech, kudy se dané vlny šíří. Lokální helioseismologie je nástroj, který nám dovoluje rozkódovat tyto parametry. Principiální metoda lokální helioseismologie použitá v této disertační práci se nazývá metoda time-distance. Metoda time-distance je založena na měření cestovních časů vln. Cestovní časy jsou zvláště citlivé na proudění plasmatu a poruchy rychlosti zvuku. Právě na tyto veličiny se zaměřujeme. v disertační práci využíváme metodu inverzního modelování zvanou Subtractive Optimally Localised Averaging s regularizací přeslechů. Tato metoda byla upravena tak, aby bylo do výpočtů možné současně zahrnout jak vektor proudění plasmatu, tak poruchy rychlosti zvuku. Nedílnou součástí tohoto rozšíření je zahrnutí tzv. rozdílových a středních průměrovacích geometrií. Pro lepší lokalizaci našich modelů využíváme kombinaci tzv. hřebenových a fázově rychlostních filtrů. Kombinovaná inverze poskytuje uživateli více informací o výsledcích inverzního modelu. Zejména pak kontrolu nad přeslechy. Tato modifikovaná metodologie byla důkladně testována. Hlavní výsledky mohou být shrnuty v pěti bodech. Za prvé, inverze poruch rychlosti zvuku je znehodnocená přeslechy,...

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Analogue and numerical simulations of the geodynamical systems - insights from the models of the Earth collision tectonics and Martian mudflows
Krýza, Ondřej ; Lexa, Ondrej (vedoucí práce) ; Čížková, Hana (oponent) ; Schöpfer, Martin (oponent)
Analogové a numerické modelování v geovědách představuje vynikající nástroj ke studiu složitých časoprostorových vztahů při transferu hmoty a energie. Současný rozvoj a pokrok na poli deskové tektoniky a planetologie vyžaduje kombinaci obou přístupů pro simulaci procesů, které nelze studovat přímo in situ. Pokročilé fyzické modely jsou doplňovány deformační analýzou vycházející z obrazové velocimetrie a fotogrammetrie zatímco numerické simulace využívají moderních i tradičních metod pro řešení příslušných rovnic ve složitých doménách. Předkládaná práce kompletuje několik typů modelů, které jsou zaměřeny jednak na deformační analýzu spojenou s transferem materiálu a tepla v akrečních systémech, tak i na simulaci vzniku a vývoje rozsáhlých bahenních proudů v atmosférických podmínkách Marsu. V první části práce uvádíme obecný přehled problematiky analogového a numerického modelování včetně škálovacích vztahů, řídících rovnic, jednotlivých metod a historie. Ve druhé části práce se zabýváme laboratorními i numerickými simulacemi kolizní-indentační tektoniky spojené se vznikem velkých akrečních systémů na Zemi. Poslední část práce je věnována experimentům navrženým pro studium vzniku a vývoje bahenních proudů, které vznikají v důsledku předpokládané kryovulkanické činnosti na povrchu Marsu. První série...

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net
Pěcha, Jiří ; Máša, Vítězslav (oponent) ; Braciník,, Peter (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení systémového řízení provozovny a zkvalitnění procesu čištění odpadní vody. První část práce se zaměřuje na stanovení pochodů v dané problematice, rozklíčování energetických toků a určení úspor. Pro rozbor dané problematiky byly zvoleny větší provozy čistíren odpadních vod. Díky jejich velikosti bylo snadnější nalézt kritická místa a vyzkoušet aplikaci obnovitelných zdrojů v provozu. Po provedení energetického auditu došlo k pojmenování jednotlivých pochodů a určení úskalí reálného provozu. Následné kroky práce vedly k fokusaci na provozy menšího provedení, a to do 2 000 EO. Tento krok byl proveden se záměrem připravit tyto provozovny na chystanou legislativní změnu a napomoci tvorbě či modernizaci energeticky úspornějších řešení. Díky vzniku konsorcia VUT v Brně, Ústavu elektroenergetiky a společností zabývající se čistírenstvím a automatizačními systémy a řízením. Vzniklo řešení zahrnující modernizaci elektrické, automatizační a čistírenské části. Inovativní aplikace byla instalována do provozu čistírny odpadní vody, kde došlo k odladění dané problematiky, otestování řídicích algoritmů a spuštění celého provozu v automatickém režimu. V závěru modernizace provozovny došlo k instalaci FV panelů na střechu, čímž došlo k částečné dotaci elektrické energie z alternativního zdroje.

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC A NANOVLÁKEN NA BÁZI BIOPOLYMERŮ A JEJICH VYUŽITÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ A KOSMETICE
Kundrát, Vojtěch ; Vilčáková, Jarmila (oponent) ; Kráčmar, Stanislav (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
Předložená disertační práce se zabývá polymerem polyhydroxybutyrátem a dalšími biopolymery jakožto základním stavebním kamenem pro výstavbu mikro a nanoskopických struktur a materiálů použitelných v potravinářství a kosmetice. V rámci práce byla vypracována literární rešerše seznamující čtenáře se základy tohoto aplikačního pole. Experimentální část práce je sestavena ze tří bloků výsledků získaných během doktorského studia. V prvním, hlavním bloku jsou uvedeny komentované publikované výsledky a patentové výstupy, které zahrnují dva publikované recenzované články zabývající se elektrostatickým a mokrým zvlákněním PHB a vlastnostmi připravených materiálů. Patentové výstupy jsou tvořeny několika přijatými a podanými patenty, které shrnují několikaletou práci jednak na metodách zvláknění PHB, ale taktéž na obecných přístupech umožňující zpracovávat PHB v podobě roztoku do podob umožňujících mnohé aplikace v potravinářství a kosmetice. Druhá část je tvořena jedním z praktických výstupů, jímž je patentovaná kompozice ochranného krému proti UV záření založena na připravených nanoskopických a mikroskopických morfologiích PHB. Ve třetím bloku jsou shrnuty další výsledky zaměřené na elektrostatické zvláknění PHB a dalších biopolymerů. V závěru práce je uveden stručný popis projektů souvisejících s tématem disertační práce. Jde o praktické rozvojové práce ve střední Tanzánii a západní Africe, které ale čerpají z vědomostí a kontaktů nabytých během studia na FCH VUT Brno.

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu
Jurečková, Zuzana ; Vítová, Eva (oponent) ; Golian, Jozef (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Závěrečná práce se zabývá jednou skupinou drobného ovoce, rodu Ribes tedy rybízem a angreštem. Posuzuje jejich fyzikální a chemické parametry s ohledem na možnost využití v těchto vlastností pro návrh nového typu výrobku – nápoje. Pro hodnocení byly vybrány titrační, spektrometrické a jiné metody pro hodnocení těchto vlastností. Těchto metod bylo k dispozici celkem patnáct (celková výtěžnost šťávy, pH šťávy, celková sušina, rozpustná sušina plodů, titrační kyselost, formolové číslo, obsah redukujících sacharidů, obsah D-glukosy, D-fruktosy a sacharosy, celkový obsah polyfenolických látek, anthokyanových barviv, vitamin C a celková antioxidační kapacita) a pro stanovení minerálních prvků bylo vybráno celkem devět analytů (měď, železo, hořčík, fosfor, zinek, mangan, draslík, vápník a sodík). Po dva roky (sklizeň 2014 a 2015) byly tyto parametry sledovány u barevných variant rybízů (bílý, červený a černý) a angreštů (zelenoplodé, žlutoplodé a červenoplodé). Ve skupině rybízů bylo celkem testováno šest odrůd bílých – Olin, Jantar, Primus, Blanka, Viktoria a Orion, jedenáct odrůd červených rybízů – Junnifer, Jesan, Detvan, Rovada, Rubigo, J.V.Tets, Tatran, Losan, Kozolupský raný, Stanca, NŠLS 11/6 a jedenáct odrůd černých odrůd rybízů – Ometa, Démon, Triton, Ben Hope, Ruben, Ben Gairm, Ben Lomond, Morávia, Ben Conan, Fokus a Ceres. Celkem bylo testováno pět odrůd zelenoplodých angreštů – Zebín, Mucurines, Rixanta, Rodnik a Prima. Žlutoplodé angrešty byly k dispozici čtyři odrůdy – Citronový obří, Invicta, Zlatý Fík a Darek. Mezi červenoplodé angrešty patřily odrůdy – Rolonda, Alan, Karát, Karmen, Krasnoslawjanskij, Himnomacki Rot, Remarka, Tamara a Černý Neguš. Pomocí Tukeyho testu byla provedena analýza a pomocí bodového hodnocení jednotlivých odrůd na základě výsledků z jednotlivých analýz, byl sestaven seznam doporučených odrůd pro další práci vývoje nového nápoje. Bohužel v roce 2015 bylo velmi málo plodů zelenoplodých a žlutoplodých angreštů, proto bylo rozhodnuto, že objem plodů připadne na testování bioaktivních látek. Proto v závěru práce není možné objektivně vyhodnotit tyto odrůdy angreštů v celém rozsahu analýz. Přistoupilo se proto k bodovému hodnocení odrůd na základě průměrů jednotlivých odrůd. Červenoplodé odrůdy byly k dispozici v plném množství, a proto mohlo proběhnout hodnocení v plném rozsahu. Nejvýznamnější rozdíly mezi odrůdami červených plodů angreštů bylo v obsahu bioaktivních látek (obsah polyfenolických látek, anthokyanových barviv, vitaminu C) a antioxidačních kapacitě. Tyto výsledky byly poskytnuty potravinářskému subjektu, který s těmito hodnotami nadále pracoval. Na základě tohoto projektu byl vypracován užitný vzor č. PUV 2016-33171 a výsledný kombinovaný nápoj na bázi vína a ovocné šťávy.

Úplný záznam
2021-04-11
00:01
Faktory ovlivňující senzorickou jakost analogů tavených sýrů
Sůkalová, Kateřina ; Kráčmar, Stanislav (oponent) ; Diviš, Pavel (oponent) ; Buňka,, František (vedoucí práce)
Předložená dizertační práce se zabývá sledováním senzorické kvality tavených sýrových analogů, se zaměřením především na chutnost (flavour) a s ní související obsah těkavých (aromaticky aktivních) látek. Modelové vzorky analogů byly vyrobeny standardním postupem pro výrobu tavených sýrů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Experimentální část byla rozdělena do dvou experimentů, které se lišily složením modelových vzorků analogů. V prvním experimentu byl tradiční tuk (máslo) zcela nahrazen vybranými rostlinnými tuky (palmový, kokosový, směsný), ve druhém experimentu byla nahrazena pouze část (1 % hm. - vyjádřeno na celkovou hmotu vzorku) másla rostlinnými oleji (meruňkový, lněný, rybízový, hroznový). Pro stanovení těkavých látek byla použita mikroextrakce tuhou fází ve spojení s plynovou chromatografií s plameno-ionizační detekcí. Pro hodnocení senzorické kvality vzorků, se zaměřením především na flavour, byly použity metody vycházející z platných mezinárodních norem, konkrétně hodnocení pomocí stupnic (ČSN ISO 4121), profilový test (ČSN EN ISO 13299) a pořadová zkouška (ČSN ISO 8587). Podstatou práce bylo posouzení vlivu přídavku různých rostlinných tuků/olejů na uvedené parametry, zároveň byly sledovány jejich změny v průběhu 6 měsíčního skladování (při 6 °C). Výsledky prokázaly, že použitý rostlinný olej ovlivňuje jak senzorickou kvalitu, tak i obsah a složení těkavých látek vyrobených analogů. Výrazné rozdíly mezi vzorky byly především v chuti, vůni a celkové přijatelnosti. Zhoršující se celkovou přijatelnost vzorků lze v experimentu I vyjádřit pořadím: výrobek s máslem kokosovým palmovým směsným tukem; v případě experimentu II: výrobek s máslem meruňkovým = lněným = hroznovým rybízovým olejem. Jako nevhodné se pro výrobu analogů ukázaly být směsný tuk, rybízový a hroznový olej, naopak nejlépe byly hodnoceny analog s kokosovým tukem a meruňkovým olejem. Na základě výsledků senzorické analýzy bylo prokázáno, že vzorky si udrží dobrou senzorickou kvalitu min. po dobu 3 měsíců při dodržení nízké skladovací teploty ( 6 °C). Analog s kokosovým tukem, jehož chuť, vůně a přijatelnost byly hodnoceny jako velmi dobré, a s meruňkovým olejem, jehož chuť, vůně a přijatelnost byly hodnoceny dokonce jako výborné, by mohly obohatit nabídku potravin na trhu.

Úplný záznam