Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:30
Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.
Jaššová, Katarína ; Papežová, Hana (vedoucí práce) ; Kocourková, Jana (oponent) ; Novák, Tomáš (oponent)
Úvod: Psychogenní přejídání je nejčastější nemocí ze spektra poruch příjmu potravy s prevalencí až 7,8%. Jedná se o onemocnění často spojené s nadváhou, až obezitou. Terapie psychogenního přejídání spočívá zejména v režimové terapii, psychoterapii, případně farmakoterapii. Recentně se jako nadějná léčebná metoda jeví repetitivní transkraniální magnetická stimulace, která je v současnosti účinně využívána například k terapii rezistentní deprese. Vzhledem k její neinvazivnosti, dobré snášenlivosti a minimu nežádoucích účinků se hledá její další využití. Jednou z cílových skupin jsou právě poruchy příjmu potravy. Hlavním experimentálním místem stimulace u psychogenního přejídání je levý dorsolaterální prefrontální kortex, který je zodpovědný za kontrolu impulzů a bažení po jídle. Metodika: Jde o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebo kontrolovanou studii. Aktivní skupina byla stimulována vysokofrekvenční rTMS, s parametry stimulace: frekvence 10Hz, 1500 pulzů, 107s mezi-interval, 100% minimálního motorického prahu, 10 stimulačních sezení. Kontrolní skupina byla stimulována shamovou cívkou. Obě skupiny vyplnily dotazníky FCQ-S a FCQ-T před stimulací, po 10. sezení a měsíc po ukončení stimulace. Výsledky: Pro dotazník FCQ-S jsme zaznamenali statisticky významný pokles bažení ihned po ukončení stimulace...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Development of electrochemical methods for study of antibacterial compounds in small volumes
Gajdár, Július ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Šiškanova, Tatiana (oponent) ; Labuda, Ján (oponent)
Hlavním cílem této disertační práce je vývoj voltametrických metod pro elektrochemickou studii nových antimykobakteriálních látek hydroxynaftalenkarboxamidů. Tato studie je v první řade zaměřena na miniaturizaci voltametrických metod a konstrukci elektrochemické mikrocely za účelem analýzy biologicky aktivních látek v biologických matricích, se kterou je obvykle spojené omezené množství vzorku. Všechny aspekty voltametrické analýzy musely být prostudovány s důrazem na miniaturizaci. Mikrocely byly zkonstruovány pomocí běžně komerčně dostupných elektrod: elektrody ze skelného uhlíku, jako spolehlivého a podrobně charakterizovaného materiálu, a nové stříbrné pevné amalgámové elektrody. Toto porovnávání bylo provedeno pomocí modelových analytů: 4-nitrofenol, pesticid difenzoquat a 1-hydroxy-N-(4-nitrofenyl)naftalen-2-karboxamid. Důraz byl kladen speciálně na optimalizaci postupů k odstranění signálu kyslíku v kapce roztoku. Byly vyvinuty miniaturizované metody, které měly stejné parametry stanovení těchto látek jako stanovení ve velkém mililitrovém objemu. Takto vyvinuté elektrochemické mikrocely mohou být obecně užívané k voltametrické analýze biologických nebo enviromentálních vzorků, kterých je k dispozici jen omezený objem. Druhá část této práce byla zaměřena na elektrochemickou studii nově...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Competitive Intelligence
Kovaříková, Marie ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent) ; Molnár, Zdeněk (oponent)
Disertace je zaměřena na informační podporu strategického řízení veřejných univerzit ČR v kontextu poznatků z oblasti Competitive Intelligence. K dosažení cílů práce byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Jednalo se textovou analýzu, dotazníkové šetření a konceptuální modelování. V první části práce je představen současný stav problematiky z globální perspektivy, následuje charakteristika situace v ČR, především legislativně-ekonomického rámce činnosti univerzit. Práce dále analyzuje strategickou a organizační rovinu informační podpory managementu a následně datovou základnu potřebnou pro tuto informační podporu. Je také identifikována role univerzitních knihoven v informační podpoře strategického řízení univerzit. Hlavním výstupem je kategorizace interních a externích informačních zdrojů datové základny pro podporu strategického managementu univerzity a konceptuální model datové základny. Klíčová slova ČJ competitive intelligence, strategický management, informační management, hodnocení univerzit, veřejné univerzity, informační podpora, informační systémy, systémová integrace, veřejná správa, Česká republika

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Syslová, Eliška ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Petrová, Šárka (oponent) ; Tůmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Eliška SYSLOVÁ Školitel prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Konzultant RNDr. Radka PODLIPNÁ, Ph.D. Název disertační práce: Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď Používání anthelmintik, léčiv proti parazitickým červům, je ve veterinární medicíně v dnešní době téměř nezbytné. S exkrementy ošetřených zvířat se však mohou anthelmintika dostávat do životního prostředí a tam ovlivňovat necílové organismy. Nedílnou součástí životního prostředí jsou rostliny, které tyto látky mohou přijímat, biotransformovat či akumulovat. Biotransformace anthelmintik může mít vliv na kapacitu antioxidačního systému, může zasahovat do endogenního metabolismu rostlin nebo biosyntézy polyfenolů, při které rostliny používají stejné detoxikační enzymy. Cílem této disertační práce je studovat vliv nejběžněji používaných anthelmintik albendazolu (ABZ), fenbendazolu (FBZ), flubendazolu (FLU) a ivermektinu (IVM) na rostliny. Studovat jejich příjem rostlinou, jejich biotransformaci v rostlinách a transkripční odpověď rostlinných buněk na jejich přítomnost. Mezi výsledky disertační práce řadíme mimo jiné zjištění, že v modelových systémech buněčných suspenzí a in vitro regenerantů Plantago...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry
Šorf, Aleš ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Kollár, Peter (oponent) ; Froňková, Eva (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Aleš Šorf Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název disertační práce: Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry I přes významné pokroky v posledních letech je úspěšnost protinádorové terapie komplikována rozvojem lékové rezistence. Příčinou mohou být mimo jiné farmakokinetické mechanismy mezi něž patří eflux podávaných cytostatik ATP-vázajícími (ABC) transportéry a biodegradace aktivní látky na neaktivní metabolit zprostředkovaná metabolizujícími enzymy. Tyto proteiny navíc hrají zásadní roli v absorpci, distribuci a exkreci s nimi interagujících léčiv, což může při současném podání dvou a více látek vést ke vzniku farmakokinetických lékových interakcí. Jelikož mají v moderní protinádorové terapii čím dál významnější roli cílená léčiva ze skupiny inhibitorů proteinkináz, bylo cílem této práce objasnit interakce vybraných látek z této skupiny s ABC transportéry, případně metabolizujícími enzymy za pomoci in vitro metod, a dále otestovat relevantní látky ex vivo na mononukleárních buňkách izolovaných přímo z krve pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML). V případě inhibitoru cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4 a 6 ribociklibu jsme...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Peculiarities of magnetism on the verge of ferromagnetic ordering
Opletal, Petr ; Prokleška, Jan (vedoucí práce) ; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan (oponent) ; Veis, Martin (oponent)
Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny monokrystaly vysoké kvality Czochralského metodou v tří obloukové peci. Fyzikální vlastnosti za normálního tlaku byly studovány makroskopickými metodami (měření magnetizace, elektrického transportu a měrného tepla) a také mikroskopií magnetických sil. Měření byla provedena v širokém spektru vnějších podmínek a jejich kombinací (vysoký tlak, nízké teploty, vysoké magnetické pole). Pomocí těchto měření a vnějších podmínek jsme studovali zajímavé fyzikální vlastností a fázové diagramy. Vliv různé přípravy a tepelného zpracování byl zkoumán na dvou monokrystalech UCoGa. Žíháním lze docílit zlepšení kvality monokrystalu. Vypařování galia z taveniny vede k jeho nedostatku během růstu krystalu, což se projeví horší kvalitou v částech ingotu blíže k tavenině. Na obrázcích z mikroskopie magnetických sil bylo pozorováno větvení domén a úzké doménové stěny tvořené pouze atomy s magnetickými momenty v opačném směru. Připravili jsme vůbec první monokrystal URhGa. V teplotách pod teplotou přechodu TC = 41 K jsme pozorovali maximum v teplotní derivaci elektrického odporu a minimum v magnetoresistivitě....

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones)
Štundlová, Jana ; Šťáhlavský, František (vedoucí práce) ; Špakulová, Marta (oponent) ; Marec, František (oponent)
Štíři představují starobylou skupinu pavoukovců, která od dob siluru kolonizovala rozmanitou škálu terestrických prostředí. Navzdory dlouhé evoluční historii a ekologické rozmanitosti je pro tyto živočichy příznačná morfologická stáze. Uniformní morfologie štírů nicméně může maskovat skutečnou diverzitu současných linií. Studium cytogenetických znaků tak pomůže prohloubit naše znalosti o rozmanitosti recentních taxonů štírů a současně přinést nový vhled do procesů stojících v pozadí karyotypových změn u této skupiny pavoukovců. Předmětem předkládané dizertační práce je studium rozmanitosti a dynamiky karyotypů vybraných zástupců štírů s holokinetickými a monocentrickými chromozomy. Komparativní cytogenetické analýzy více než 110 druhů z pěti čeledí zahrnovaly nejen standardních cytogenetické techniky, ale i mapování genu pro 18S ribozomální RNA a telomerických (TTAGG)n repetic metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Pro účely objasnění fundamentálních strukturních mechanismů stojících v pozadí diferenciace karyotypu u studovaných skupin byl kladen důraz na propojení cytogenetických a sekvenčních dat analyzovaných druhů. Znalost genetické struktury a příbuzenských vztahů studovaných taxonů sehrála nezastupitelnou roli jednak při interpretaci chromozomální polymorfismu, resp. polytypie,...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989
Kocián, Jiří ; Vykoukal, Jiří (vedoucí práce) ; Rosůlek, Přemysl (oponent) ; Stojarová, Věra (oponent)
KOCIÁN, Jiří. Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989. Dizertační práce se zabývá otázkou oživování transylvánské regionální identity a jejího politického využívání v Rumunsku po roce 1989. Prokazuje, že regionální identita postupně nabývala na politickém významu, a představuje obsah, aktéry a typologii modelů její reflexe. Rumunský komunistický režim pod vedením Nicolae Ceaușeska navázal na dlouhodobější centralizační tendence, které udržování regionálních specifik nepřály. Regionální identita, tak jako další kolektivní identity, je však výsledkem kontinuálního procesu každodenních interakcí mezi jejími nositeli a externími aktéry, kteří se všichni na jejím konstruování podílejí. Přečkala tak ve své vernakulární podobě období snahy o potlačení. K jejímu přežití přispěla i skutečnost, že multietnický region Transylvánie a jeho specifika představující náplň regionální identity mají již tisíciletou historii. Práce poukazuje prostřednictvím diskurzivní analýzy obsahu novinových článků na skutečnost, že regionální identita nabyla po roce 1989 podoby politického diskurzu, jenž v rumunském veřejném prostoru soupeřil s dosavadní diskurzivní hegemonií centralistického pojetí státu a národa v této zemi. Zároveň se jako hlavní aktéři v procesu rozvoje regionálního diskurzu...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Zahradníček, Jaroslav ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Chvátalová, Iva (oponent) ; Morávek, Jakub (oponent)
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Disertační práce se zabývá tématem ochrany osobnosti a osobních údajů pracovněprávních vztazích. Jedná se o velice aktuální téma, neboť rozvoj informačních technologií umožňuje snazší zasahování do soukromí zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Široké využití informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují v dnešní době snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. Kromě toho k popularitě tématu v poslední době přispěla rovněž nová regulace ochrany osobních údajů, a to v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení sice nepřináší mnoho právních novinek oproti předchozí právní úpravě, ale zásadně zpřísňuje postih za porušení stanovených Práce je systematicky rozčleněna celkem do 4 částí, přičemž první z částí se zabývá právním rámcem a právními prameny analyzované problematiky a dále popisuje obecná východiska pro zkoumání ochrany osobnosti, včetně ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, což je nezbytné pro výklad podaný v dalších částech. Druhá část se věnuje již samostatně ochraně osobnosti a soukromí zaměstnanců. Pozornost je věnována specifikům vztahů...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Synagogal Music Practice in Prague at the time of the First Czechoslovak Republic
Stellmacher, Martha ; Jurková, Zuzana (vedoucí práce) ; Seidlová, Veronika (oponent) ; Ross, Sarah M. (oponent)
Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa Téma této historicko-etnografické studie je pražská židovská obec a jejích přibližně 30 synagog a modliteben v období od druhé poloviny 19. století do holokaustu, přičemž hudebně-liturgická praxe slouží jako prisma výzkumu. Zkoumají se liturgické fenomény a náboženský vývoj, které jsou dosud zanedbané v bádání o česko-německo-židovské Praze, a hudební dějiny v českých zemích. Hlavní výzkumnou otázkou je, jaké formy a významy židé dali jejich modlení a jednání v pražských synagogách v tomto období. Studie se zakládá především na archivním výzkumu a analýze písemných dokumentů, jako například spisů Israelitské/Židovské náboženské obce a úřadů, sbírek hudebnin a dobového zpravodajství, dále pak hmotných pramenů i pramenů oral history. V popředí stojí přitom tři aspeky, které prolínají celou studii: organizační rámec, rámec aktérů a rámec praxe. První část studie se zabývá strukturální organizací zastřešující Israelitské/Židovské náboženské obce a organizací jednotlivých modlitebních komunit, které byly po organizační a liturgické stránce zcela samostatné a tedy rozmanité. Dále se zkoumají úkoly a role aktérů hudebně-liturgické praxe, tj. těch osob, které měly podíl na zpěvu a hudbě při bohoslužbě. K tomu patří...

Úplný záznam