Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2018-03-16
15:49
Validizace bayesovského modelu kauzálního usuzování na základě vnímané koincidence událostí
Stehlík, Luděk ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Lukavský, Jiří (oponent)
1 RESUMÉ Na obecné rovině je předmětem této dizertační práce otázka, zda, případně v jaké míře je lidské myšlení i/racionální ve smyslu optimality způsobu dosahování cílů a ve smyslu souladu mezi přesvědčeními o světě a skutečnou povahou světa. Na tuto otázku je poměrně obtížné jednoznačně odpovědět, protože odpověď bude vždy záviset na povaze konkrétního úkolu a na způsobu, jímž si racionalitu přesně definujeme. Mimo jiné i proto lze v probíhající tzv. velké debatě o racionalitě identifikovat dva protichůdné širší názorové proudy, z nichž jeden je přesvědčen o systematické iracionalitě lidského myšlení (ve smyslu systematické odchylky lidského myšlení od normativních předpovědí vyplývajících z principů racionálního myšlení tak, jak jsou zachyceny např. ve statistické teorii pravděpodobnosti, formální logice nebo v teorii rozhodování), zatímco ten druhý považuje lidské myšlení za více či méně racionální a zdroje jeho (údajných) selhání hledá někde jinde. V případě druhého zmíněného názorového proudu je však otázkou, jak vysvětlit zjevnou existenci iracionálního chování a s ním spojených interindividuálních rozdílů. Jednu možnou odpověď na tuto otázku ilustruje Griffithsův a Tenenbaumův bayesovský model kauzálního usuzování na základě vnímaných koincidencí. Ten se kriticky vymezuje vůči tradičnímu pojetí...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
The Social Life of the Karaite Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939)
Sulimowicz, Anna Akbike ; Kaleta, Petr (vedoucí práce) ; Bartoň, Josef (oponent) ; Gąsiorowski, Stefan (oponent)
Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919-1939) Lucká obec byla nejméně početnou ze čtyř karaimských společenství, která se po první světové válce ocitla v hranicích obnoveného Polska. Kromě toho se stala významným centrem karaimské kultury. A. Mardkowicz, spisovatel a nakladatel, nebo básník S. Rudkowski za svůj cíl si kladli obrodu jazyka a posílení národního sebeuvědomění. Práce představuje pokus charakterizovat a analyzovat širší okolnosti tohoto kulturního obrození v Lucku: demografickou situaci, právní postavení obce, její duchovní život, vztahy s ne-karaimským okolím, kulturní činnost nebo konečně i materiální zázemí obce. Klíčová slova: Karaimové, polsko-litevští Karaimové, Karaimové na Volyni, Karaimové v Lucku

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
d-Frames as algebraic duals of bitopological spaces
Jakl, Tomáš ; Pultr, Aleš (vedoucí práce) ; Picado, Jorge (oponent) ; Cintula, Petr (oponent)
Achim Jung a Drew Moshier vyvinuli dualitu pro bitopologické prostory podobnou Stoneově dualitě čímž, mimo jiné, získali praktický nástroj k vyřešení konkrétího problému v teorii stabilně kompaktních prostorů. Tímto také objevili že tato dualita mezi bitopologickými prostory a jejich algebraickými protějšky, zvanými d-framy, zahrnuje i další známé duality. Cílem této práce je vzít práci Junga a Moshiera a doplnit některé z chybějících aspektů je- jich teorie. Konkrétně, prozkoumáme základní kategorické vlastnosti d-framů, vyvineme takovou Vietorisovu konstrukci pro d-framy, že zobecníme příslušné Vietorisovy konstrukce v dalších kat- egoriích, a prozkoumáme spojitosti mezi bitopologickými prostory a parakonzistentní logikou a poté vyvineme vhodnou (geometrickou) logiku pro d-framy.

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Characterization of the protein import into Giardia Intestinalis mitosomes
Pyrihová, Eva ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Tsaousis, Anastasios (oponent) ; Stairs, Courtney (oponent)
Pohlcení eubakterie a její přeměna v mitochondrii je klíčovým okamžikem v evoluci eukaryot. Jejich proteom se postupně vyvinul v jedinečnou kombinaci původních bakteriálních komponent s eukaryotickými evolučními novinkami. Dnes můžeme u eukaryot najít obrovskou variabilitu mitochondriálních forem - od klasických mitochondrií s kristy a složitým proteinovým systémem pro údržbu vlastního genomu přes hydrogenosomy se schopností produkovat molekulární vodík a konečně mitosomy, které zcela ztratily jak genom, tak většinu původních mitochondriálních funkcí a proteinů. Srovnávání různých podob dnešních mitochondrií můžeme použít pro studium jejich evoluce. Jejich jedinými společnými znaky jsou dvojitá membrána, syntéza železo-sirných center pomocí ISC dráhy a centrální komponenty dráhy pro import proteinů. Proto předpokládáme, že právě tyto znaky představují původní a nezbytné vlastnosti mitochondrií. Mitosomy parasitických protist byly objeveny u zcela nepříbuzných druhů, vznikly tedy nezávisle a přesto byly u všech zachovány podobné proteiny mitochondriálního importu. Tyto komponenty jsou proto považovány za esenciální a nenahraditelné. Import proteinů do mitosomů byl dlouhou dobu považován za zcela minimalistický. Nicméně nejnovější studie ukazují, že mitosomální proteomy obsahují druhově-specifické...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Advanced Moment-Based Methods for Image Analysis
Höschl, Cyril ; Flusser, Jan (vedoucí práce) ; Papakostas, George (oponent) ; Jiřík, Radovan (oponent)
Tato disertace rozvíjí pokročilé metody analýzy obrazu založené na obrazových momentech. Zaměřujeme se především na návrh rychlých algoritmů pro počítání momentů v 2D i 3D a vytvoření nových příznaků, které jsou tolerantní ke Gaussovskému rozmazání, resp. zašumění obrazu. Práce se skládá z úvodu do problematiky a čtyř článků. První článek poskytuje přehledovou studii o metodách obdélníkové dekompozice binárních obrázků v 2D; rozklady mj. urychlují počítání momentů. Součástí studie jsou i implemetnace algoritmů vč. optimálního, který existuje v 2D v polynomiální složitosti a je prakticky dosažitelný. Druhý článek se soustředí na dekompozici 3D binárních objektů do kvádrů. Na rozdíl od 2D je v 3D otázka optimálního rozkladu NP-úplný problém a není známo, že by existoval efektivní způsob jeho řešení. V článku navrhujeme nový sub-optimální algoritmus, který pracuje v polynomiálním čase a na experimentální databázi ukazujeme, že dává statisticky významně lepší výsledky, než nejlepší známé heuristiky. Další dva články se soustřeďují na příznaky invariantní ke Gaussovskému rozmazání a zašumění obrazu. Třetí článek představuje invarianty založené na projekčních operátorech ve Fourierově doméně, což zvyšuje především jejich rozlišovací schopnost. Poslední článek představuje robustní příznaky histogramu obrázku....

Úplný záznam
2018-03-16
15:48
Modern technologies in the assessment and treatment of pelvic organ prolapse - experimental and clinical studies
Urbánková, Iva ; Krofta, Ladislav (vedoucí práce) ; Mašata, Jaromír (oponent) ; Kachlík, David (oponent)
Tento projekt ukázal, že sestup pánevních orgánů spojen jednak s poraněními pánevního dna vzniklými v průběhu vaginálního porodu a jednak s věkem rodičky. Již jeden rok po porodu lze až u každá osmá žena identifikovat významný sestup. Ženy, které utrpěly poranění svalů pánevního dna, jsou vystaveny riziku časnějšího vzniku sestupu. Proto, abychom zlepšili naše znalosti o vývoji a chirurgické léčbě sestupu pánevních orgánů, jsme podrobněji studovali ovčí model. Identifikovali jsme anatomické a morfologické podobnosti a také popsali změny poševní stěny vyvolané specifickými životními událostmi (první porodu, uměle vytvořená menopauza či hormonální substituční terapie), které jsou podobné změnám popisovaným u žen. Ovčí model jsme dále použili pro testování nových implantátů a zobrazovacích technik. Věříme, že ovčí model je možné v budoucnosti použít pro studium patofyziologie sestupu pánevních orgánů a pro testování nových léčebných metod a postupů.

Úplný záznam
2018-03-16
15:48
Okolnosti vylučující trestnost
Kabát, Robert ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Stibořík, Vladimír (oponent)
212 ABSTRAKT Okolnosti vylučující trestnost 305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom na dvě okolnosti, které jak v historickém srovnání, tak v komparaci se úpravami v okolních státech nejsou za všech okolností koncipovány jako tzv. ospravedlnění (okolnost vyluču- jící protiprávnost), ale i jako důvod vyloučení subjektivní trestní odpovědnosti (omluvná okolnost). 306. Při tom jsou nejprve analyzovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a proti- právnosti v jejich rozličných pojetích, která lze v teorii trestního práva nalézt. Jsou tak po- stupně vyjasňovány zejména pojmy formální a materiální trestnosti, formální a materiální protiprávnosti, tzv. trestní protiprávnosti a zvláštní protiprávnosti. Výsledkem tohoto zkoumání je závěr, že protiprávnost existuje pouze jediná, kterou se vyjadřuje rozpor z hlediska celého právního řádu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmů trestnosti a trestní odpovědnosti, jejichž je podmínkou. V této obecné části je analyzováno i to, kam v systému znaků trestného činu protiprávnost patří a jaké přitom plní funkce. 307. V druhé části se práce obecně zaměřuje pojem okolností vylučujících trestnost, trestní odpovědnost a protiprávnost. Je...

Úplný záznam
2018-03-16
15:48
Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku
Kopřivová, Jitka ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem disertační práce je zachytit vybrané pedeutologické problémy učitele hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ v kontextu současné společnosti a vzdělávací politiky České republiky a Republiky Rakousko, které bezprostředně ovlivňují výkon profese. Jedná se zejména o zejména kariérní řád, profesní standardy učitelů, otázku stárnutí učitelské populace, sociálního a ekonomického postavení učitelů a feminizace ve školství. Součást práce tvoří srovnávací analýza kurikul vysokoškolské pregraduální profesní přípravy učitelů hudební výchovy obou zemí. Praktická výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření názorů studentů oboru učitelství hudební výchovy a učitelů z praxe na vlastní pregraduální přípravu, motivaci k volbě učitelské profese a zachycuje jejich problémy na počátku samostatné školní praxe. Závěrem jsou prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zachyceny pohledy vysokoškolských pedagogů a administrativních pracovníků na vybraná pedeutologická témata.

Úplný záznam
2018-03-16
15:48
Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů
Janouchová, Petra ; Souček, Jan (vedoucí práce) ; Kepartová, Jana (oponent) ; Musil, Jiří (oponent)
Petra Janouchová - Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů Abstrakt: Z území antické Thrákie z oblasti jihovýchodního Balkánu pochází více než 4600 pře- vážně řecky psaných nápisů. Tyto nápisy poskytují jedinečný zdroj demografických a sociologických informací o tehdejší populaci, umožňující hodnotit případnou proměnu vzorců chování v reakci na mezikulturní kontakt a vývoj společenské organizace. Řecky psané nápisy bývají považovány za jeden ze základních projevů hellénizace obyvatelstva antické Thrákie, tedy postupného a nevratného procesu adopce řecké kultury a identity. V této práci hodnotím na základě časoprostorové analýzy dochovaných nápisů relevanci hellénizace jako výchozího interpretačního rámce pro studium antické společnosti. Záro- veň s tím uplatňuji alternativní přístup, který respektuje jednak specifika epigrafického materiálu, ale i poznatky současného bádání v oblasti mezikulturního kontaktu. Tento metodologický přístup umožňuje podrobně hodnotit produkci nápisů nejen v průřezu staletími, ale i navzájem srovnávat jednotlivé regiony a zapojení tamní populace. Z časo- prostorové analýzy nápisů je zjevné, že rozvoj epigrafické produkce v Thrákii nemůže být spojován pouze s kulturním a politickým vlivem řeckých komunit, ale z velké části jde o jev úzce spojený s narůstající...

Úplný záznam
2018-03-16
15:48
Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných.
Dostálová, Gabriela ; Linhart, Aleš (vedoucí práce) ; Moťovská, Zuzana (oponent) ; Vítovec, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: Doktorské studium biomedicíny 1. LF UK Studijní obor: Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka MUDr. Gabriela Dostálová Disertační práce Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných Specifics of Acute Myocardial Infarction in Young Adults Školitelé: prof. MUDr. A. Linhart, DrSc., doc. MUDr. D. Karetová, CSc. Praha 2017 Abstrakt Ischemická choroba srdeční představuje hlavní příčinu úmrtí dospělých v západním světě. Letálním projevem ischemické choroby srdeční může být infarkt myokardu ústící v náhlé úmrtí pacienta. Ačkoliv se akutní infarkt myokardu manifestuje zejména u pacientů starších 45 let, ani mladší pacienti nejsou výjimkou. Jakkoliv je frekvence akutního infarktu myokardu v této pacientské populaci relativně nízká, míra mortality a dlouhodobý dopad onemocnění na mladého pacienta představují důležitý klinický problém. Dopady prodělaného akutního infarktu myokardu v nízkém věku mohou výrazně ovlivnit psychiku pacienta a jeho schopnosti a možnosti dál aktivně pracovat, stejně jako celkovou kvalitu života. Management mladších a starších pacientů po prodělaném infarktu myokardu by měl být mírně odlišný. Mladí pacienti vykazují obvykle jiný profil rizikových faktorů, odlišnou klinickou manifestaci a prognózu onemocnění....

Úplný záznam