Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
14:46
Nové přístupy v prezentaci a popularizaci archeologie. Výzkum didaktických aspektů současné role archeologie ve společnosti
Puhačová, Veronika ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Činátl, Kamil (oponent) ; Tichý, Radomír (oponent)
Práce se zaměřuje na nové přístupy v popularizaci archeologie v kontextu jejího přínosu pro společnost 21. století. Výzkumným problémem je didaktická transformace archeologických pramenů pro potřeby efektivní popularizace oboru. Ta je nahlížena jako komplex interdisciplinárních postupů, které vedou k mnohavrstevnatému využití poznatků vědního oboru archeologie širokou veřejností. Autorka v celé práci zdůrazňuje, že popularizace nemá pouze prezentační, ale také silně edukační charakter. Z toho důvodu se pokouší o aplikaci poznatků oborové didaktiky a muzejní a zážitkové pedagogiky na obousměrnou komunikaci s veřejností (tzv. "public archaeology"). Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část s využitím poznatků mimo jiné z historie, sociologie a filozofie analyzuje známé i opomíjené aspekty popularizace archeologie a zasazuje je do širšího vzdělávacího rámce. Část druhá se věnuje novým přístupům a metodám v rámci zvolené problematiky a obsahuje modelové příklady dobré praxe a také sedm rozsáhlých kazuistik. Ty slouží k detailnímu vhledu do tématu a prezentují popisované metody efektivní popularizace v praxi. Autorka tak pomocí triangulace teoretické a kvalitativní analýzy, akčního výzkumu a reflektivní praxe přispěla k otázce role archeologie v současné společnosti a...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity. Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku.
Hajská, Markéta ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Vrhel, František (oponent) ; Granqvist, Kimmo (oponent)
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi užíváním jazyka a vytvářením etnických kategorií v obci na východním Slovensku. Jedná se o případovou studii, založenou na osmnáctiletém terénním výzkumu mezi obyvateli olašské romské osady v tzv. Borovanech. Autorka se pomocí kombinace sociálně antropologických a sociolingvistických metod zaměřuje na aktérskou konceptualizaci skupinových hranic rozdělující obyvatele obce na olašské Romy (Vlašika Rom), neolašské Romy (Rumungri) a Neromy (Gáže/ Gadže), zejména sleduje roli jazyka v tomto procesu. V rámci výzkumu se zaměřila na způsoby sociální organizace v rámci sledované obce a na analýzu symbolických kategorií, které jsou relevantní pro sociální prostor studované skupiny Vlašika Romů. V antropologické části se věnuje tomu, jak jsou utvářeny symbolické hranice mezi "my" a "oni" a co tvoří boundary markers, které tyto hranice vytvářejí. Dochází k závěru, že jedním z nejpodstatnějších pilířů skupinové identity a zároveň nejmarkantnějších distinkčních znaků při vyhraničování proti jiným skupinám, je jazyk. Tématu jazyka se autorka věnuje v sociolingvistické části, zkoumající jazykové chování a jazykový repertoár místních...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Zelené světnice a malba v profánních prostorech na konci středověku
Dienstbier, Jan ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Jakubec, Ondřej (oponent) ; Gerát, Ivan (oponent)
Práce přináší podrobnou analýzu pozdně středověkých nástěnných maleb v tzv. zelené světnici na hradě Žirovnice a dalších podobných pozdně středověkých komplexech nástěnných maleb. Oproti starší literatuře práce akcentuje vzájemné ikonografické souvislosti výjevů zobrazených na jednotlivých stěnách žirovnického sálu: výjevů Paridova soudu, Judity stínající Holoferna, exempla Bába je horší než čert i obrazu dříve považovaného za Šalamounův soud (patrně podobenství o manželském a nemanželském dítěti). Ty na základě komparacích spojuje s podobnými vyobrazeními v zahraničí i jejich zpracováním v soudobé literatuře. Podrobně přitom ukazuje jejich spojitost s dobově oblíbeným konceptem kritiky moci žen (Weibermacht). Tento byl podobně jako jinde také na Žirovnici spojen s alegorií prchavosti lásky a pomíjivosti vůbec. V tomto smyslu pak práce interpretuje i i zdánlivě žánrová vyobrazení lovu a turnaje, k čemuž ukazuje celá řada detailů, které subverzivně převracejí jejich význam. Práce dále přináší srovnání Žirovnice s dalšími obdobnými památkami v Čechách a na Moravě a zamýšlí se nad jejich funkcí. Zároveň se zabývá problematikou uměleckohistorického fenoménu zelených světnic, k jehož prosazení ve středoevropském kontextu významně přispěl český historik umění Josef Krása. Práci je předeslán obsáhlý...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Essays on Information Economics
Matysková, Ludmila ; Steiner, Jakub (vedoucí práce) ; Kamenica, Emir (oponent) ; Dean, Mark (oponent)
V první kapitole zkoumáme, jaký efekt mají platformy umožňující spotřebitelské recenze na ekonomiku. Když jsou spotřebitelé omezeně racionální, spotřebitelské recenze mohou mít zvrácené účinky zahrnující zpoždění v ujímání se nových produktů neznámé kvality. Pokud spotřebitelé opomíjejí, že u recenzentů došlo k samoselekci ohledně zakoupení či nezakoupení produktu, monopolista může manipulovat přesvědčení spotřebitelů ohledně kvality produktu aktualizované po přečtení recenzí, protože cena produktu určuje zkreslení dané samoselekcí (tzv. self-selection bias). Monopolista nastaví relativně vysokou cenu, protože pozitivní samoselekce u počátečních kupců zvýší reportovanou kvalitu v jejich následných recenzích. Ve druhé kapitole studujeme hru mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu Bayesovského přesvědčování. Odesílatel, který rozhoduje o tom, jaké informace se dostanou k příjemci, může často ovlivnit příjemcovy následné akce. Je přesvědčování těžší, pokud má příjemce i své vlastní zdroje informací? Přinese možnost získávání dalších informací i z vlastních zdrojů prospěch příjemci? V této studii rozšiřujeme model Bayesovského přesvědčování o možnost, že příjemce si může za určitou cenu navíc vyhledat dodatečné informace z vlastních zdrojů. Řešení této hry můžeme získat jako řešení...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Sociokulturní problémy suburbií
Smolová, Kristýna ; Duffková, Jana (vedoucí práce) ; Míková, Helena (oponent) ; Nováček, Aleš (oponent)
Disertační práce se zabývá sociokulturními problémy suburbanizace se zaměřením na zelené vdovy jako fenomén současné společnosti. Zelené vdovy jsou definovány jako specifická skupina obyvatel žijících v suburbiích a nejčastěji jsou charakterizovány jako "ženy bohatých podnikatelů, které žijí v rodinných domech v suburbiích, jejich manželé každý den odjíždí za prací do centrální části města a ženy tak zůstávají osamoceny v zeleni na kraji města." Hlavním přínosem disertační práce je shrnutí dostupných poznatků o zelených vdovách a vytvoření uceleného pohledu na tuto problematiku spojenou s probíhajícími suburbanizačními procesy; v rámci práce jsou reflektovány i zahraniční výzkumy a poznatky. Nejpodstatnějším zjištěním pak je, že fenomén zelených vdov - ve smyslu, jak je pojem zelená vdova obecně definován - je v rámci České republiky vnímán jako problematické téma hlavně médii. Fenomén zelených vdov není náhodný, ale je v kontextu České republiky podle autorky v současné době překonán. Postupně se vytrácí, a pokud existuje, tak pouze v tak omezené míře, než aby ho bylo možné označit za zásadní sociokulturní problém současné české společnosti. Stěžejní část disertační práce tvoří kvalitativní výzkum provedený v roce 2017 zaměřený na problematiku každodenního života specifické skupiny žen (zelených...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Habsburkové a slezská knížata. Postavení a pozice vládců slezských knížectví v rámci habsburské monarchie a říše v raném novověku
Schindlerová, Karolína ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Skřivan, Aleš (oponent) ; Starý, Marek (oponent)
Slezsko se výrazně odlišovalo od ostatních zemí České koruny díky svému specifickému politickému, správnímu, náboženskému a kulturnímu vývoji. Ten byl zčásti zapřičiněn i fragmentací a komplikovanou strukturou slezského území. V průběhu středověku bylo Slezsko postupně rozděleno do několika vzájemně nezávislých knížectví pod vládou jednotlivých linií rodu Piastovců. V průběhu čtrnáctého století se však slezská knížata postupně podřídila autoritě českého krále. S vymíráním jednotlivých linií knížecích rodů docházelo také k rozšiřování komorního zboží, neboť knížectví připadala jako odumřelá léna koruně. Král je pak mohl znovu udělit v léno. V době nástupu Hasburků na český trůn se ve Slezsku šířila reformace. Do konce šestnáctého století konvertovala většina slezských knížat k luteranismu. Jediným katolíkem ve sboru knížat zůstal vratislavský biskup jako pán Niského knížectví. Také zhruba 90 procent slezského obyvatelstva se hlásilo k luteranismu. V monarchii, stejně jako v Říši, se však brzy začaly šířit náboženské nepokoje. Slezská protestanská knížata a stavy v této rozjitřené situaci dosáhly s pomocí zástupců české stavovské obce udělení majestátu na náboženskou svobodu. Netrvalo to však dlouho a v důsledku porušování ustanovení majestátu se Slezané připojili k protihabsburskému stavovskému...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu profese knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví. Analýza potřeb a návrh konceptu
Bouzková, Helena ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Papík, Richard (oponent) ; Mazáčová, Pavlína (oponent)
Práce se zaměřuje na profesi knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví v kontextu problematiky celoživotního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou pracovníci informačních institucí v síti veřejných informačních služeb ve zdravotnictví v České republice. Obsahová analýza českých a zahraničních materiálů a sociologický kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření ve zdravotnických informačních institucích ČR jsou metodami pro zpracování analýzy potřeb knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví v ČR. Výstupem je návrh konceptu celoživotního profesního vzdělávacího programu s názvem Kompetence lékařského (zdravotnického) knihovníka pro výkon knihovnicko-informační činnosti. Celoživotní vzdělávání lékařských knihovníků v návaznosti na Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR je procesem, který umožní dosažení potřebné kvalifikace (odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence) pro vykonávání této odpovědné a náročné profese.

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
V zajetí televize. Aktéři, televizní žánry a programy v USA a Československu ve 2. polovině 20. století
Blažková, Michaela ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Vošahlíková, Pavla (oponent) ; Bednařík, Petr (oponent)
ÚSTAV HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH DĚJIN ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE V zajetí televize Aktéři, televizní žánry a programy v USA a Československu v 2. polovině 20. století CAPTURED BY TELEVISION ACTORS, TELEVISION GENRES AND PROGRAM IN THE US AND CZECHOSLOVAKIA IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY Mgr. Michaela Blažková Vedoucí dizertační práce: Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Praha 2018 Anotace Na pozadí politických, hospodářských a kulturních změn probíhaly ve Spojených státech amerických v 50. letech minulého století změny i na celospolečenské úrovni. Jednou z těch zásadních byl vstup televizního vysílání do prostředí sociálních vztahů a vazeb. Televize jako nová forma média, jež si za cíl kladla bavit, informovat a vzdělávat, si velmi rychle našla cestu do většiny domácností, kde se pevně usadila. Zpočátku však nebyla pevně usazena programová skladba, která si hledala v této době svoji stabilní podobu formou pokusu a omylu. V prostředí Československa, a posléze i České republiky, si televize také získala mnoho příznivců. Technická podoba vysílacího schématu se formovala na základě technických možností a časového rozsahu vysílací doby. Mimo politického vlivu na vysílání do roku 1989 měly na tvorbu programového schématu také vliv rozsáhlé kontakty se zahraničím v podobě smluvních ujednání a výměny...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Lexical idioms in English
Vašků, Kateřina ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Čermák, František (oponent) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Podle standardní definice se frazeologie zabývá víceslovnými lexikálními jednotkami, tzn. kombinacemi slov. Hlasy volající po tom, že i komplexní slova složená ze dvou či více významových jednotek mohou mít status (lexikálních) frazémů/idiomů, zvláště je-li jejich význam nekompozicionální, jsou stále dosti izolované, a to i přes to, že lingvistická literatura se hemží zmínkami o idiomatických kompozitech a derivátech (Kap. 3). Zdá se, že jediné systematické pojednání o lexikálních idiomech podává František Čermák (2007), který se zaměřuje především na lexikální idiomy v češtině. Cílem této práce je proto prozkoumat situaci v angličtině a pokusit se vytvořit nosnou definici a zejména kritéria pro odlišení lexikálních idiomů od ostatních komplexních lexémů a nastínit hlavní typy těchto idiomů v angličtině. Po úvodu (Kap. 1) a seznámení se současnými proudy ve frazeologii a relevantními poznatky o frazeologických jednotkách a jejich rysech (Kap. 2), referuje práce o Čermákově teorii lexikálních idiomů a kvantitativní studii, kterou jeho teorie inspirovala (Kap. 4). Jádrem práce je analýza dvou vzorků. První byl vybrán z BNC a představuje náhodný výběr 1000 jednoslovných lemmat. Sloužil jako testovací vzorek nejen pro odlišení simplexních lemmat od komplexních, ale zejména pro zjišťování potenciálních...

Úplný záznam
2018-11-15
14:46
Poslední obrazy
Šiklová, Lucie ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Winter, Tomáš (oponent) ; Pomajzlová, Alena (oponent)
Disertační práce s titulem Poslední obrazy se zabývá otázkou posledních děl autorů na konci tvorby. Tato otázka představuje na poli českých dějin výtvarného umění komplexně dosud nezpracované téma. Poslední obrazy bývají mnohdy oproti předchozí tvorbě tak jiné, že v konkrétních případech mohou vyvolávat diskuzi: Máme je do tvorby plnoprávně započítávat, nebo raději v umělcově díle "vyzávorkovat" jako exces a příliš se jimi nezaobírat? Dosud se děje spíše ta druhá alternativa. V širokém spektru možného fokusu se práce zaměřuje na poslední díla moderní a současné historie umění. Vzhledem ke skutečnosti, že takováto skupina či kategorie děl v rámci českých dějin umění dosud nebyla uvažována, cílí na české autory. Vybraná ikonická světová poslední díla představuje pro srovnání na konci v rychlém přehledu. Vzhledem k tématu, souvisejícímu s odchodem člověka z tohoto světa, práce nastiňuje kulturně antropologická východiska a jejich symboliku, zamýšlí se nad ikonografií posledních obrazů. Nabízí možnosti kategorií, které se jeví jako diverzní, prostupující se a tedy spíše jako pomocné. Hlavní váha práce spočívá na vybraných případových studiích jednotlivých autorů. Na základě případových studií s naznačenou oporou analytické psychologie se poslední obrazy vyjevují jako průvodci odchodem člověka na konci...

Úplný záznam