Institute of Botany

Latest additions:
2020-03-19
09:41
Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě.
Sekerka, Pavel ; Caspers, Zuzana ; Macháčková, Markéta ; Papoušková, L. ; Koudela, M.
Po přijetí nových rodů (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) do Národního programu genetických zdrojů bylo nutné vytvořit nové klasifikátory pro popis odrůd. Při návrhu hodnocených znaků jsme vycházeli z botanických monografií rodů, existujících klasifikátorů a ze zkušenosti při popisu odrůd. Na tvorbě a hodnocení klasifikátoru jsme spolupracovali s řídícím pracovištěm, genovou bankou VURV a Katedrou zahradnictví FAPPZ ČZU v Praze, která témata zadala jako diplomové a bakalářské práce. Klasifikátory budou během roku 2019 publikovány v databázi GRIN Czech.

Detailed record
2020-02-28
11:29
15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy
Pyšek, Petr ; Pergl, Jan ; Moodley, Desika
Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019.

Detailed record
2018-03-26
17:54
The state of the Natural Regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 Years after the Total Death Parent Stands
Červenka, J. ; Wild, Jan ; Svoboda, M. ; Kopecký, Martin ; Macek, Martin ; Brůna, Josef ; Zenáhlíková, J.
The presented research is focused on the state of natural regeneration (Norway spruce and Rowan), 10 years after total death of parent stands in the core untouched part Bavarian Forest National Park. The 16 permanent plots 40m x 40m are located on the southeast of Bavaria. We determined exact height, size of the last height increment, condition and species of trees. Number of saplings were counted and classified by heights. These number ranged from 53 to 17276 saplings per hectare. The spruce species composition was 96.7%. The height structure of spruce shows that almost 73% found spruce trees reached heights greater than 0.5 m. The average height increment increased with increasing height of saplings. This paper presents state of natural regeneration in mountain spruce forests in Bavarian Forest National Park without the human influence in summer 2010, 10 years after total death of parent stands.

Detailed record
2018-03-16
15:47
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).

Detailed record
2018-03-07
15:28
The Regeneration Stand and HeighIncrement 10 Years after a Dieback Caused by Bark Beetle Outbreak
Zenáhlíková, J. ; Svoboda, M. ; Wild, Jan ; Kopecký, Martin ; Macek, Martin
In 1990s the bark beetle outbreak caused a dieback of mountain spruce forest in Sumava National Park. We analyzed structure of mature stands and natural regeneration more than 10 years after a dieback in 1998. After that forests have been left without human interventions. Nine square plots (400 m(2)) were measured by technology FiledMap. It was examined: trees, snags, stumps and regeneration. Tree layer is completely destroyed, there are only standing stumps, snags and lying logs. There are any mature trees. The dominant species was spruce (Picea abies), only one living rowan (Sorbus aucuparia) was on P60. There were only 25 livings trees higher than 3 m on all plots together. In regeneration density was dominant spruce - 97 %, rowan was represented with 4 %. The number of regeneration differed between plots and covers variation in density which ranched between 1260 12000 ind/ha. Height of regeneration has normal distribution with mean 46 cm, which agrees with age of 10 years. This indicates majority of regeneration established before or in time of stand decomposition. Striking was minimal rate of young individuals, which means lower generative restoration in phase after dieback of tree layer. Height increment increases with increasing height of regeneration. Stand openings lead to expansion of herbal vegetation.

Detailed record
2018-03-07
15:28
A Novel Approach for the Increase in Student's Learning Motivation
Veselý, O. ; Vild, Ondřej ; Šťastný, J.
We did a pilot study of a novel internet-based system and its potential application in education. The target are university students whose study field is largely based on encyclopedical knowledge. We attempted to answer a question, whether the proposed system can be a sustainable educational tool benefiting all involved subjects, i.e. students, senior experts and public. We observed the effect of various extrinsic motivational factors: we focused primarily on how is the students' motivation influenced by minor financial reward. The results after 22 weeks of monitoring suggest the proposed system can be a sustainable tool for students' education and involvement in solving real problems. However, it was difficult to make a conclusion about the influence of motivation factors, a longer monitoring is needed.

Detailed record
2018-03-07
15:28
Mezinárodní spolupráce na sbírkách Průhonické botanické zahrady
Caspers, Zuzana ; Sekerka, Pavel ; Macháčková, Markéta
Průhonická botanická zahrada se účastní činností Středoevropské společnosti, spolupracuje s Presby Iris Memorial Gardens (USA), botanickými zahradami v Pekingu, Vilniusu a Wojslawicích.

Detailed record
2018-01-11
18:42
Voda v krajině a revitalizace
Petřík, Petr ; Salzmann, K. ; Hejzlar, Josef ; Pithart, D. ; Fanta, J.
Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi.

Detailed record
2018-01-11
18:42
Ekologická rizika zalesňování zemědělských půd nepůvodními dřevinami - invazní akát jako modelový druh
Sádlo, Jiří ; Vítková, Michaela ; Pergl, Jan ; Pyšek, Petr
V posledních desetiletích se stále větší pozornost věnuje novému systému hospodaření na zemědělské půdě - krátkověkým výmladkovým plantážím rychle rostoucích dřevin. V České republice jsou vysazovány téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrb a topolů, testují se ale i nebezpečné invazní druhy (např. akát nebo pajasan). Problematika výběru vhodných druhů je zatím v legislativě na národní i evropské úrovni zakotvena jen okrajově. Akát stejně jako ostatní invazní druhy s podobnou životní strategií nelze doporučit pro zalesňování zemědělských půd v České republice.

Detailed record
2017-12-20
13:37
Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi jezerní badatele projektu NETLAKE
Potužák, Jan ; Šumberová, Kateřina ; Fránková, Markéta ; Fabšičová, Martina ; Ducháček, M. ; Císař, K. ; Duras, J.
V letech 2014–2016 jsme pomocí systému senzorů sledovali základní parametry prostředí v rybníce Dehtář na Českobudějovicku, z dalších parametrů jsme studovali např. chemismus vody a biomasu a druhové složení společenstev fytoplanktonu a zooplanktonu. Díky této metodě se podařilo zachytit velmi výrazné fluktuace v některých parametrech prostředí, zejména v koncentracích kyslíku. Propojením vysokofrekvenčního monitoringu pomocí systému senzorů s tradičními metodami výzkumu jsme byli schopni objasnit, proč k velmi výrazným změnám postihujícím celý ekosystém došlo. Na několikadenním kyslíkovém deficitu se podílelo několik faktorů: teplé a bezvětrné počasí s náhlým přechodem studené fronty, doprovázeným mícháním vodního sloupce a zataženou oblohou, hospodaření (vysoký obsah živin souvisejícíc s hnojením) a změny v biomase fytoplanktonu (náhlý rozklad velké biomasy sinic). Naše výsledky umožňují předcházet podobným situacím v budoucnu, např. snížením vstupu živin.

Detailed record