Ústav dějin umění

Nejnovější přírůstky:
2021-02-24
00:44
Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci
Dolejší, Kateřina
This conference paper deals with Latin inscription on monumental sandstone slab of the Žerotín Palace in Olomouc. The large late Renaissance heraldic slab with ornamental cartouches was ordered around 1597 by the Moravian captain Fridrich the Elder from Žerotín. Fourteen line long moralizing Latin inscription is literal quote from the book Melodaesia sive Epulum Musaeum by neo-Latin poet Friedrich Taubmann from 1597.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471
Chlíbec, Jan
The text is devoted to a production of sepulchral monuments in Bohemia in the period 1420 – 1471. It defines the reasons of a dominating low quality, small number of preserved tombstones and a domination of heraldic tombstones over figural works of that time. The main influence on this condition had Utraquist ideology critisizing luxurious tombstones and also emigration of qualified artists in the time of Hussite wars.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
The proceedings of the 16th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 25 October - 27 October 2017. It contains seventeen papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Divoký Východ aneb Na zbojnickou notu v českých muzikálech
Opekar, Aleš
Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického režimu. V centru jeho pozornosti jsou česká nastudování polského muzikálu Na szkle malowane a dále různé podoby českých muzikálů, jejichž děj zpracovává osudy skutečných zbojníků, historických postav známých mimo jiné z folkloru (Juraj Jánošík, Ondráš z Janova, Nikola Šuhaj). Autor studuje dobové recenze, způsob, jakým se autoři i recenzenti vyrovnávali s kategorií „muzikál“ a zkoumá proměnlivé formy, jakými zpracovávaná látka přicházela k publiku (gramofonová deska – komorní muzikál – středně velký muzikál s předtočenou živou hudbou, filmový muzikál, multimediální představení). Autor dospívá k závěru, že nadprodukce zbojnické tematiky v českých muzikálech v 70. letech 20. století byla mimo jiné důsledkem sílícího omezování projevů společenské kritiky a stala se tak náhradní možností poukázat alespoň nepřímo na téma revolty proti vládnoucím vrstvám potlačujícím svobodu.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Zrození venkovského lidu
Machalíková, Pavla ; Winter, Tomáš
Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století
Machalíková, Pavla ; Petrasová, Taťána ; Winter, Tomáš
The theme of the nascent country folk in the Czech culture of the 19-th century does not concert only the past but has strong resonances also in the present. Since the 19-th century there has been arising a rather stereotype concept about the character, protagonists, and importance of the phenomane of folk culture. On the other hand, artistic reflection of traditional folk culture testifies to the variety of inspirations offered by this environment. The essays collected in the book grasp the phenomena from interdisciplinary points of view.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?
Hlobil, Ivo
Autor rekapituluje průběh dlouhého sporu o autenticitu Klosterneuburské madony na lvu (kolem 1345, Národní galerie v Praze) a přináší nové poznatky o tom, že jde o originální gotické dílo, původně součást jinak nedochovaných chórových lavic některého českého nebo moravského kostela.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Černobílí muži s paletou?
Buddeus, Hana
V textu otištěném ve speciálním čísle časopisu October věnovaném černobílé fotografii Matthew Witkovsky vznesl otázku, zda může bádání o fotografii sloužit jako model pro dějiny umění. Na několika konkrétních příkladech z dějin českého umění 20. století (monografické edice a fotografické portréty umělců) ukazují, jak se od víry v čistotu fotografického záznamu dostáváme k důrazu na konstruovanost fotografického obrazu. Fotografie jednoznačně ukazuje na nutnost zabývat se nejen autory a díly, ale i podmínkami jejich vzniku, distribuce a recepce.

Úplný záznam