Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náklady a kvalita zdravotní péče v zemích OECD
Klimešová, Iveta
Bakalářská práce se zabývá náklady a kvalitou zdravotní péče v zemích OECD. V literární rešerši jsou popsány modely zdravotnických systémů a způsoby jejich financování. Taktéž je zde definována kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření. V empirické části je na základě korelační a regresní analýzy ověřen vztah mezi náklady na zdravotní péči a ukazateli kvality.
Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice
Surová, Zuzana ; Štica, Petr (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Diplomová práce "Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice" identifikuje a popisuje eticky relevantní aspekty přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice. Dále se diplomová práce zabývá otázkou dostupnosti zdravotní péče z hlediska lidských práv a rolí státu jako garanta lidských práv. Cílem práce je reflektovat dané téma z etické a lidskoprávní perspektivy a navrhnout opatření v oblasti zdravotní a migrační politiky, která pomohou při eticky odpovědném a lidskoprávně orientovaném řešení přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice. Klíčová slova migrace; iregulérní migranti; lidská práva; zdravotní péče; zdravotnický systém; Česká republika
Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví
Řezníčková, Lucie ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Diplomová práce "Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví" pojednává o významné institucionální změně, jež proběhla v právních normách českého zdravotnictví v období pravicové vlády, proklamující své kroky jako nutné reformy ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Cílem této práce je kriticky reflektovat vývoj české zdravotní politiky v období 2010-2013 se zaměřením na případ reformy ministra Leoše Hegera. V rámci metodického přístupu práce využívá metody institucionální analýzy, kritické diskurzivní analýzy a dalších metod analyzujících daný politický proces. Hlavním teoretickým východiskem práce je kritická sociální teorie neoliberálního přístupu, jenž ovlivňuje jednání aktérů v českém zdravotnictví. Mezi další teorie, z nichž práce vychází, patří studium zdravotnických systémů, jejich funkcí a cílů, zdravotní politiky a její změny mimo jiné v kontextu lidských práv se vztahem ke zdraví a mezinárodního diskurzu. Diplomová práce identifikuje argumentaci neoliberální ideologie u tvůrců české zdravotní politiky v procesu zdůvodňování reformních kroků. Vyhodnocuje rovněž nelegitimitu reformních změn neakceptací protikladného názoru vůči reformám ze strany veřejnosti či nedostatečnou reflexí mezinárodních dokumentů, k nimž se ČR zavázala. Zákonné normy představené...
Přístup české zdravotní politiky ke strategii Zdraví 2020
Machová, Kamila ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Cílem práce je hodnocení vývoje přístupu aktérů české zdravotní politiky k "evropské" strategii Zdraví 2020 s využitím metody kritické diskurzivní analýzy a vyhodnocení vývoje agendy Zdraví 2020 v letech 2010-2012 v kontextu předchozích aktivit Světové zdravotnické organizace. Přístup aktérů české zdravotní politiky ke strategie byl hodnocen na základě programových prohlášení vlád od roku 1998, Národního programu reforem České republiky 2011 a rozhovorech s aktéry z české zdravotní politiky a českého zdravotnictví. Přístup aktérů české zdravotní politiky ke strategii Zdraví 2020 byl zhodnocen jako velmi problematický. Samotný průběh tvorby a projednávání Zdraví 2020 se pro české Ministerstvo zdravotnictví stal v roce 2012 kritickou bariérou. Z tohoto důvodu neexistuje širší povědomí v české zdravotní politice o této strategii ani její česká verze a samotné cíle české zdravotní politiky ani v jednom bodě nereflektují cíle Zdraví 2020.
Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí
Šíchová, Tereza ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou problémy v systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Hlavním cílem je hlouběji porozumět problémům tohoto vzdělávacího systému. Pomocí kvalitativních metod práce zjišťuje, jaké problémy mladí lékaři v současném systému specializačního vzdělávání spatřují a jakým příčinám tyto problémy přisuzují. Výzkum je založen na sérii polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, kteří se specializačního vzdělávání aktuálně účastní. Získaná data byla dále zpracována metodou tématické analýzy. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že je situace napříč všemi obory i typy zdravotnických zařízení silně rozmanitá. Za nejproblematičtější oblast lékaři považují roli školitele, která je v mnoha případech plněna pouze formálně, či úplně chybí. Respondenti rovněž vnímají určité obtíže spojené s plněním specializovaných stáží a předepsaných výkonů, které zároveň nejčastěji spojovali s existencí postupů podle neformálních pravidel. Hlavní zjištění práce představuje odhalení příčin těchto problémů. Samotný nesoulad je nahlížen optikou teorie neformálních institucí podle G. Helmkeové a S. Levitskeho. Z perspektivy zvolené teorie se jedná o nedostatečnou účinnost formálních pravidel. Případné řešení proto musí spočívat v posílení kontroly a prosazování těchto pravidel. Z provedeného výzkumu vyplývá i další...
Účinnost řízení péče o nemocné celiakií v ČR
Přibylová, Kristýna ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Mašková, Pavla (oponent)
Práce se zabývá účinností řízení péče o nemocné celiakií. Jedná se o modelový případ řízení péče o chronicky nemocné. Analytickým rámcem práce je víceúrovňový inovativní model péče o chronicky nemocné. Klíčová je interakce mezi zdravotnickým týmem, který reprezentuje systém zdravotní péče, mezi komunitními partnery a mezi pacienty a jejich rodinami. V případu celiakie je pak nutno zahrnout také roli zástupců trhu s bezlepkovými potravinami. Interakce těchto aktérů se odehrává v širším politickém kontextu, jehož stav tuto interakci zásadním způsobem ovlivňuje a odráží se tak v konečných výsledcích - stavu pacientů a kvalitě jejich života. Pomocí nástroje hodnocení kvality života podmíněné zdravím SF-36 bylo zjištěno, že kvalita života celiaků je nižší ve srovnání s evropským standardem zdravé populace a že příčiny tohoto problému je nutno hledat a systematicky odstraňovat na všech úrovních systému péče o chronicky nemocné. Zjištění tak potvrzují teoretický předpoklad, že péče o chronicky nemocné je stále značně podceňována a neodpovídá specifickým potřebám chronicky nemocných pacientů, což se odráží právě na celkové kvalitě života.
Zhodnocení systému financování fakultních nemocnic v České republice
Zimmerová, Kateřina
Diplomová práce se zabývá systémem financování nemocnic v České republice, konkrétně se práce zaměřuje na fakultní nemocnice. V první části je popsán systém zdravotnictví v České republice, financování zdravotní péče a systém financování DRG. Druhá část práce se skládá z analýzy současného stavu lůžkové péče a zhodnocení financování fakultních nemocnic, které je postaveno na finanční analýze fakultních nemocnic a určení jejich finančního zdraví. Závěrečná část práce obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení efektivity fakultních nemocnic.
Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice
Teislerová, Květa
Teislerová, K. Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zaměřuje na financování a hospodaření fakultních ne-mocnic v České republice. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se zdravotnictví (jako je zdravotnický systém, zdravotní péče a neziskový sektor). Dále je rozebráno financování zdravotní péče a popsány nemocnice. Následně jsou v první části vysvětleny ukazatele finanční analýzy. Ve druhé části práce je provedena finanční analýza Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Nakonec jsou shrnuty výsledky a navržena doporučení pro zvýšení efektivity fakultní ne-mocnice.
Soukromé zdravotní pojištění v ČR
Majorová, Anděla
Diplomová práce se zabývá systémy financování zdravotnictví s důrazem na soukromé financování ve formě soukromého zdravotního pojištění. Práce zkoumá systém financování zdravotnictví České republiky a dalších vybraných států EU. Cílem diplomové práce je zhodnotit vhodnost zapojení soukromého zdravotního pojištění do zdravotnického systému ČR a přednést návrh tohoto zapojení. Pro získání potřebných informací byly využity literární, internetové zdroje a publikace významných organizací vztahujících se k dané problematice, jako je WHO, OECD. V práci jsou zhodnoceny klady a zápory soukromého zdravotního pojištění na základě popisu, analýzy a následné komparace systémů zdravotnictví Francie, Německa, Nizozemí a Rakouska. Výsledkem práce je doporučení možných řešení zavedení soukromého zdravotního pojištění jako dalšího zdroje financování zdravotnictví v České republice a zhodnocení jeho dopadů.
Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky
Tučková, Vendula ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Kotlářová, Jana (oponent)
Tématem diplomové práce je definování životních nákladů osob se získaným postižením míchy v oblasti krční páteře - tetraplegiků, kteří tvoří specifickou skupinu osob se zdravotním postižením. Jako dílčí cíl se snaží najít odpověď na otázku, zda stát dostatečně (nebo alespoň do jaké míry) kompenzuje zdravotní handicap svých občanů. Diplomová práce popisuje nutné výdaje na straně jedné a možnosti státních příspěvků na straně druhé. Teoretická část se ve své první části zabývá handicapem v podobě krční míšní léze a přidruženými komplikacemi s ní spojenými a popisuje nezbytně nutné kompenzační a zdravotní pomůcky, včetně procesu jejich získávání. Druhá část vychází z platné české legislativy a analyzuje slevy, výhody a příspěvky, poskytované sociálním systémem České republiky pro handicapované. Praktická část vyhodnocuje dotazníkové šetření jako podklad pro závěrečné shrnutí ekonomické situace osob s tetraplegií. Klíčová slova Tetraplegie, zdravotnický systém, Česká republika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.