Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj postavení praktických lékařů v českém zdravotním systému
Jiras, Jan ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Veselý, Arnošt (oponent)
Tato akademická práce se zabývá komplexní analýzou postavení praktických lékařů v rámci českého zdravotního systému. Důraz je kladen na srovnání perspektiv tří generací praktických lékařů, což zahrnuje mediky v procesu výběru specializace, praktické lékaře ve středním věku a praktické lékaře blížící se předdůchodovému věku. Cílem této práce je prozkoumat historický vývoj postavení praktických lékařů a získat podrobný vhled do jeho silných a slabých stránek. Dále se práce zaměřuje na identifikaci klíčových faktorů, které mohou ovlivnit toto postavení v průběhu času. V neposlední řadě je zde také hodnocení, zda současná reforma zdravotnictví odpovídá na aktuální problémy a výzvy, kterým čelí jak současní, tak budoucí praktičtí lékaři.
Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů
Michlová, Kateřina ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Duškov, Ivan (oponent)
Diplomová práce ,,Vývoj zdravotního systému v České republice z pohledu občanů" se věnuje stavu zdravotnictví a zdravotního systému tak, jak jej vnímají občané, kteří jsou hlavní cílovou skupinou zdravotní politiky, přičemž hlavním cílem zdravotního systému je zlepšení jejich zdravotního stavu. Pomocí kvantitativních i kvalitativních metod (dotazníkové šetření, expertní a polostrukturované rozhovory) práce zjišťuje, zda současný funkční stav českého zdravotního systému odpovídá požadavkům občanů, s ohledem na informovanost a v porovnání s očekáváním. Teoretická a empirická část se věnuje širším souvislostem problematiky role občanů v současné společnosti a uplatňování a dodržování jejich práv. Důraz je kladen na aktivní účast občanů na tvorbě zdravotní politiky a je zde vyzdvihnuta důležitost lidských práv se vztahem ke zdraví. Výsledky výzkumného šetření ukázaly problém nedostatečné informovanosti občanů o lidských právech se vztahem ke zdraví i o novinkách ze zdravotnictví, která brání v efektivní občanské participaci na tvorbě a realizaci zdravotní politiky, ale také v plnění role a odpovědnosti státu při artikulaci veřejných zájmů. Jedním ze zásadních deficitů na straně občanů je hluboká neznalost lidských práv se vztahem ke zdraví a další poznatkové deficity o principech fungování zdravotního...
Péče o kvadruplegiky v České republice a Velké Británii, pozitiva a negativa z pohledu uživatele
Zíbarová, Tereza ; Povolná, Pavla (vedoucí práce) ; Drábek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá oblastí péče o kvadruplegiky v České republice a Velké Británii. Cílem této práce bylo zachytit pozitiva a negativa v rámci poskytované péče pro kvadruplegiky v České republice a Velké Británii z pohledu uživatele služeb a sepsání návrhu doporučení pro zlepšení či rozšíření péče o kvadruplegiky v České republice. V teoretické části je detailněji vysvětlena problematika kvadruplegie a nastíněný systém specializované péče o kvadruplegiky jednak v České republice, a také ve Velké Británii. Jsou zde popsány oblasti kompenzačních pomůcek, zdravotní a sociální pojištění, možnosti rehabilitační a domácí péče. Dále také možnosti finanční podpory pro kvadruplegiky v obou zemích. Ve výzkumné části se věnuji kvalitativnímu výzkumu a interpretaci dat získaných z rozhovorů, které byly realizovány s kvadruplegiky, kteří byli z České republiky a Velké Británie. Z těchto rozhovorů vyplynuly oblasti poskytované péče, které hodnotili respondenti kladně či naopak záporně a také vyplynulo několik oblastí pro zlepšení péče o kvadruplegiky v České republice.
Srovnání zdravotních systémů České republiky a Polska
Burešová, Magdalena ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Cílem bakalářské práce Srovnání zdravotních systémů České republiky a Polska je srovnat zdravotní systémy České republiky a Polska z hlediska několika faktorů. Práce udává typologii obou zdravotních systémů, pojednává o jejich organizaci a vývoji po roce 1989 a sleduje také trendy, které se ve zdravotnictví obou systémů objevují. Těžištěm práce je srovnání systémů zejména na základě jejich financování, dostupnosti lékařské péče a spokojenosti pacientů. Na základě tohoto srovnání autorka navrhuje a následně diskutuje systémová opatření, která by mohla vést ke zlepšení poskytované zdravotní péče v obou zemích.
Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání
Bačkorová, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a prevence a nahlíží na jejich pojetí a různorodou interpretaci v rovině odborného diskurzu. V empirické části je provedena komparativní analýza vývoje a aktuálního stavu zdravotnických systémů obou zemí, zdravotního stavu jejich populace, obecné srovnání přístupů k prevenci a zdravotní politice, a také rozbor konkrétního příkladu v podobě boje s rizikovým faktorem kouření. Cílem práce není pouhé srovnání přístupů k veřejnému zdraví v obou zemích, ale také snaha o porozumění komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Na základě této analýzy jsou identifikovány příklady dobré praxe a formulována doporučení, která mohou sloužit jako podnět k dalšímu výzkumu nebo podklad k tvorbě nových zdravotních politik, preventivních programů a kampaní. klíčová slova: zdraví, veřejné zdraví, prevence, zdravotní politika, zdravotnický systém, zdravotní gramotnost, komparativní analýza
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Zdravotní systém Německa
Koubová, Lenka ; Maaytová, Alena (vedoucí práce) ; Gajdošová, Eva (oponent)
Diplomová práce obsahuje komplexní pohled na zdravotní systém ve Spolkové republice Německo v letech 1995-2015. Hlavním cílem této práce je na základě zhodnocení zjištěných poznatků o německém zdravotním systému stanovit doporučení pro zlepšení českého zdravotního systému. Dílčími cíli diplomové práce jsou charakteristika zdravotního systému a analýza příjmů a výdajů ve zdravotnictví v Německu. Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola je zaměřena na informace získané z odborné literatury. Především charakterizuje jednotlivé pojmy související se zdravotnictvím a jeho financováním. Druhá kapitola se zaměřuje na ekonomické pojetí a problematiku zdravotního systému. Třetí část obsahuje popis zdravotního systému dané země. Dále jsou zde uvedeny vybrané údaje o Německu, organizace či pravomoci na úrovni federální, státní a místní. Čtvrtá kapitola se zabývá pojistným trhem v Německu. V páté části jsou shrnuté zásadní reformy zdravotního systému spolkové republiky. V poslední kapitole je analýza příjmů a výdajů zdravotního systému. V této části jsou analyzována data dostupná ze statistik německého statistického úřadu nebo od nadnárodních organizací jako jsou WHO, OECD či ze světové banky.
Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Singapuru v letech 2005- 2015
Hofmanová, Veronika ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
V bakalářské práci jsou komparovány systémy financování zdravotní péče, soukromé a veřejné výdaje, kvalita zdravotní péče a demografické ukazatele v České republice a Singapuru. Rozdíly financování mezi uvedenými systémy vychází z rozdílného historického vývoje. Singapurský systém financování je založený na odpovědnosti jedince spořit si na vlastní zdravotní účet a spolupodílet se při úhradě za čerpání zdravotní péče, na základě uvedených dat a informací lze tvrdit, že tento systém je efektivnější, jelikož nedochází ke zneužívání lékařské péče a obyvatelé dbají na své vlastní zdraví. Systém v České republice je založený na solidárnosti, tudíž občané přispívají určité procento z příjmu a čerpají podle potřeb, avšak to nevede k efektivnímu využívání zdravotní péče a odpovědnosti za své zdraví, což zvyšuje výdaje na zdravotnictví. I přes rozdíly ve financování, plní systémy stejnou funkci, a to poskytují zdravotní péči všem obyvatelům. Singapurský systém zajišťuje zdravotní péči chudému obyvatelstvu díky fondu, který financuje vláda - Medifund. Zpracované téma je národohospodářsky aktuální, jelikož dochází ke zvyšování výdajů na zdravotní péči. Komparace systémů má poskytnout impuls k vylepšení českého systému financování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.