Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 169 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhotovení účelové mapy v okolí státního zámku v Dačicích
Pittauerová, Petra ; Nosek, Jakub (oponent) ; Kuruc, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy v okolí Státního zámku Dačice. Práce obsahuje informace o lokalitě, přístrojích, hlavních použitých měřických metodách a práci provedené před, v průběhu a po měření. Výsledná účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Mapa zachycuje stav lokality k přelomu srpna a září roku 2020.
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Pitáková, Martina ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší urbanistickou studii pro centrální část města Náchoda v blízkosti historického jádra města. Celému území dává nezaměnitelný charakter reliéf krajiny. Tomu je do značné míry podřízena i celá urbanistická koncepce, která orientuje návrh k centru a k zámku. Návrh je tvořen třemi pilíři – funkcemi: náměstí – kultura, park – relaxace a bydlení. Náchod má v řešeném území velký potenciál. Mou snahou bylo ho pochopit a vytvořit území v centru, které bude mít výrazný městotvorný charakter a posílí jádro – centrum města.
ZOO STAVBY – HERALDICKÁ ZOO
Valchová, Jana ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem zadání byl návrh heraldické zoo v areálu bývalého zámeckého parku a sadů Horního Hradu, který se nachází několik kilometrů od Karlových Varů. Heraldika je věda, zabývající se rodovými znameními. Konkrétně se tedy bude jednat o zoo zaměřenou na zvířata, které se na českých erbech v minulosti znázorňovala. Návrh vychází z okolních vztahů členitého terénu a je ovlivněn kontextem historické památky hradu, který je mohutnou dominantou veškerých výhledů do krajiny.
Obnova zámku v Ivanovicích na Hané
Walter, Jaromír ; Poslušná,, Iva (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce bylo obnovení zámku v Ivanovicích na Hané a jeho nové využití. Diplomová práce je zpracována na úrovni architektonické studie. Řešené území se nachází v blízkosti centra Ivanovic. Budova a okolí je součástí areálu firmy Bioveta a.s. Projekt se zabývá možností šetrného využití stávající budovy i přilehlého pozemku zámecké zahrady. Zadání investora bylo využití stávajícího objektu pro kanceláře, malý pivovar, malé ubytování a kavárnu. V návrhu se snažím otevřít stávající budovu a zámeckou zahradu pro veřejnost, v zámku byly vyčleněny prostory pro muzeum a dočasnou expozici. Konstrukce zámku byla očištěna od nekvalitně zpracované dokončení arkád z minulého století a doplněna o prosklený výtah ve dvoře. V suterénu se nachází technické zázemí budovy (kotelna, sklad a strojovna výtahu). V prvním podlaží zámku se nachází pivovar, ochutnávka piva, kavárna, recepce a hygiena. Ve druhém podlaží je muzeum a ubytování. Muzeum se věnuje třicetileté válce a historii obce a zámku. Je doplněno sezónní expozicí. Ve třetím podlaží se nachází kanceláře pro styk s veřejností. V návrhu je snaha propojit zámek a zámecký park, a to jak formálně, tak funkčně, čemuž dopomáhají liniové objekty. Zámecká zahrada byla na jižní straně rozdělena do tří částí: symetrická zahradní část, prostor pro konání doprovodných akcí a park. Předprostor na severní straně byl rozdělen na parkování pro zaměstnance, které je součástí areálu Bioveta a parkování pro návštěvníky zámku. Zahrada byla zpřístupněna veřejnosti a byla vytvořena spojnice mezi severovýchodním a jižními vstupy.
Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice
Vršanová, Dominika ; Kopečková, Petra (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je revitalizace zámeckého objektu a přilehlého okolí, který se nachází ve středu obce s návazností na hospodářské objekty pivovaru a mlýna, které byly součástí dřívějšího hospodářského dvora ve Velkých Němčicích. Vizí pro tuto práci je napomoci dalšímu rozvoji obce, zlepšit kvalitu veřejných prostor a vzdechnout jim nový život. Vzhledem k současnému stavu centra i zámečku, se cílem stala celková obnova objektu s návazností na okolí a vytvoření kvalitního veřejného prostoru v centru městyse. Práce navrhuje ideje pro možné zásahy a změny, které budou mít za výsledek, že se zámeček a okolí stane novým živoucím centrem obce a vloží se do něj nové funkce, které tomuto historickému objektu navrátí jeho původní důležitost. Na základě předchozích analýz, konzultace s městskými zastupiteli a dalšími odborníky přes dopravu, zeleň a památkovou péči, byl vytvořen návrh s vnitřními i venkovními úpravami zámečku a přilehlého prostranství.
Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově
Jochcová, Barbora ; ČKAIT, Petr Kunc, autorizovaný inženýr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Studie se zabývá objektem zámku Moravský Krumlov a přilehlé budovy bývalé zámecké konírny. Nové funkční využití má za cíl navrátit do zámeckého areálu život a zastavit jeho chátrání. Objekt je využit polyfunkčně s důrazem na jeho historicky poslední slavnou etapu spojenou s cyklem Slovanská Epopej od malíře Alfonse Muchy. Velkou část objektu zabírá galerie a výstavní plochy. S galerií a uměním souvisí i další část stavby tzv. umělecký inkubátor, který by měl poskytnout zázemí pro práci i bydlení umělců. V objektu zámku se také nachází sál pro pořádání kulturních akcí, malé centrum pro volnočasové aktivity a několik bytů. Objekt konírny je využit jako penzion s restaurací. Důležitou součástí areálu je dvůr předzámčí, uzavřený ohradní zdí, kde vznikne venkovní expozice nazvaná Příběh Epopeje.
Oceňování nemovitých kulturních památek
Novotná, Eva ; Tichá, Alena (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Oceňování nemovitých kulturních památek je v současné době, kdy dochází k renovacím kulturních památek, aktuálním tématem. Svým individuálním charakterem, vycházejícím z podstaty kulturních památek, nelze jednoduše sestavit uniformní postup ocenění pro všechny kulturní památky. Tato práce má za cíl vytvořit základní přehled pojmů a definicí, které jsou s problematikou kulturních památek spjaty, dále definovat postup prohlášení objektu za kulturní památku a zaměřit se i na postupy oceňování s důrazem na kontribuční metodu.
Revitalizace zámku v Uherčicích
Křídová, Nikola ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Diplomový projekt se zabývá zpracováním architektonické studie a funkčním využitím areálu zámku v Uherčicích s ohledem na jeho charakter, umístění v krajině a v obci, památkovou ochranu a požadavky vložených funkcí, ale i na vytvoření nových příležitostí, jak pro návštěvníky, tak pro znovu zapojení do života obyvatel Uherčic. A to jako místo odpočinku, vzdělávání, nalezení pracovního uplatnění a jako opětovné centrum oblasti. Součástí práce je návrh úpravy vybrané části zámku a parku, ve kterém je navržena obnova francouzské zahrady na svém původním místě, přestavba bývalé oranžerie a novostavba skleníku. Přestavba bude připojena na zahradnictví s bytem pro zahradníka. Druhý skleník doplňuje jednu z os zámku a je navržen pro největší leknín světa, Viktorii královskou. Ve vybrané části zámku jsem řešila hlavně jeho využití pro kulturní a společenské akce, které by se zde mohly konat, a zázemí, které by pro to bylo potřeba, včetně bytu pro krátkodobé ubytování návštěvníků těchto akcí. Mimo to je řešena vstupní část a provozní zázemí zámku s bytem kastelána a ubytováním pro průvodce.
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Michalíková, Petra ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní továrně Tepně, které se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou centra a sídlištní zástavbou. Návrh vychází z problémové analýzy a využívá potenciálu místa, jeho limity i kvality. Konceptem je nová městská čtvrt s obytnou blokovou zástavbou doplněnou o občanskou vybavenost a kvalitní veřejná prostranství. V návrhu je zachována stávající budova továrny Bílá Tepna, pro kterou je navrženo nové funkční využití. Návrh je řešen s respektem na charakter místa, návaznost na okolní zástavbu a s důrazem na preferenci pěší dopravy před automobilovou.
Velká příležitost pro městský zámek
Švancarová, Michaela ; Hrabec,, Josef (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Studie se zabývá rekonstrukcí a vhodným funkčním využitím zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zámek se má výhodnou polohu v centru města, je však v havarijním stavu a v současnosti není možné jej nijak využívat. Návrh nabízí nové využití historických prostor zámku i celého areálu. Cílem je zpřístupnit zámek místním obyvatelům i turistům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 169 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.