Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 480 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita vody mokřadu Habřina u Rajhradic
Kejdová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá fyzikálně-chemickými parametry kvality vody mokřadu Habřina u Rajhradic z let 2022 a 2023. Literární rešerše obsahuje vymezení základních pojmů jako jsou biotop, biocentrum, mokřad či se obecně zabývá vodou v krajině. Součástí je i základní charakteristika a popis jednotlivých fyzikálně-chemický ukazatelů kvality vody. Experimentální část se potom zaměřuje na přímé stanovení a vyhodnocení 18 uvedených parametrů kvality vody. Hodnoty jsou stanoveny z pěti odběrů vzorků vody v průběhu let 2022–2023 vždy v ranních hodinách a následná další stanovení probíhala v chemické laboratoři ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně. Výsledné hodnoty byly porovnány s aktuálními legislativními poža-davky na kvalitu vody, podle kterých je mokřad Habřina zařazen do V. třídy – velmi sil-ně znečištěná voda. V porovnání s obdobnými lokalitami v ČR vykazuje mokřad Habřina podobnou míru znečištění jako rybníky s podobnou nadmořskou výškou. Zkoumané pa-rametry potom udávají i vhodnost mokřadu k chovu ryb a ke koupání. Dle koncentrace chlorofylu-a v koupacím období je mokřad vhodný ke koupání, avšak voda má mírně zhoršené vlastnosti.
Změny kvality vody v toku vlivem přítoku odpadů z koňské farmy
Khainová, Barbora
Bakalářská práce se zaměřuje na sledování změn kvality toku Všeminka vlivem přítoku odpadu z koňského Ranče Všemina. Dohromady bylo určeno šest odběrných lokalit, které se rozmístily po délce toku tak, aby první lokalita byla nad rančem a poslední pod vodní nádrží Všemina. Odběry byly provedeny čtyřikrát během třinácti měsíců v průběhu vegetačního období. Během odběrů byly na místě stanoveny hodnoty pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, konduktivita, teplota vody a u vodní nádrže i průhlednost vody. Odebrané vzorky byly ihned po odběru převezeny do laboratoře na Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně, kde následovalo jejich vyhodnocení. Pro následnou analýzu byly vybrány fyzikálně-chemické ukazatele, jako je celkový dusík, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor, orthofosforečnany, celkové železo, chemická spotřeba kyslíku dichromanem, biochemická spotřeba kyslíku-pětidenní, kyselinová neutralizační kapacita, vápník a chloridy. Cílem bylo zjistit, zda má daný ranč vliv na kvalitu vody v toku či vodní nádrži Všemina. Výsledné hodnoty z laboratorní analýzy byly vyhodnoceny podle normy ČSN 75 7221 sloužící ke klasifikaci jakosti povrchových vod i podle nařízení vlády 401/2015 Sb., zda kvalita dané vody odpovídá požadavkům pro obecné užívání vod, pro lososové a kaprové vody. Dále byla porovnána s obdobnými výzkumnými pracemi na dané téma vlivu chovu koní na jakost vody.
Vliv lodní dopravy na Baťův kanál
Firešová, Martina
Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění stavu Baťova kanálu v souvislosti s lodní dopravou. V úvodu práce je rozebrána problematika lodní dopravy v České republice, historie Baťova kanálu a stavby na něm, problematika vody a její ochrana. Řešen je především dopad novodobého fenoménu v turismu v podobě půjčování plavidel a jejich vliv na jakost vody a ekosystémy v okolí vodní cesty. Na základě shromážděných dat nebyl negativní vliv pozorován. Práce sleduje také chování návštěvníků k této historické vodní cestě a jejímu okolí posuzované na základě dotazníku a terénního šetření, kdy se neprokázal negativní přístup turistického ruchu. Diskutovaným tématem je zachování aktuální přívětivé situace na Baťově kanálu. Zavedením vhodného opatření, například v podobě regulovaného počtu turistů na kanálu, by se mohl pozitivně projevit i environmentální dopad na tuto vodní cestu.
Jakost vody vybraných rybníků v povodí toku Vydrica
Krajči, Filip
Diplomová práce je zaměřena na posouzení kvality vody na dvou po sobě jdoucích rybnících na toku Vydrica v pohoří Malé Karpaty. Analýza a následné posouzení kvality vody je založeno na terenním monitoringu spojeném se vzorkováním a jejich následné analýze v laboratoři. Literární rešerše se zabývá hodnocením kvality vody, rozdělením vod, rozdělením chráněných krajinných oblastí, ale také metodami hospodaření na rybnících a vhodnosti daných rybníků z hlediska chovu ryb. V literárním přehledu je také popis ukazatelů teréního monitoringu a laboratorních stanovení. Metodická část popisuje zásady určování terénního výzkumu a analýz monitorovaných vzorků vody v laboratoři a charakteristiky odběrných míst. Výsledky získané měřením v terénu a následnou laboratorní analýzou byly hodnoceny na základě STN 75 7221 a vládního nařízení č. 269/2010 Z.z. Po hodnocení bylo zjištěno, že voda dosáhla nejhorších výsledků, zejména v oblasti ukazatelů odrážejících organické znečištění (BSK5, CHSKcr). Obsah prvků, jako je celkový dusík a celkový fosfor dosáhl hladin nad hranicemi nejhorší třídy. Tato fakta mohou dále pomoci při hospodaření na vybraných revírech, nebo pri revitalizačních pracích v oblasti, která jsou plánována v blízké budoucnosti.
Zhodnocení samočistící schopnosti vodního toku Bítýška
Vítová, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením jakosti a samočistící schopnosti vodního toku Bítýška na Vysočině. Teoretická část se věnuje vodohospodářské legislativě České republiky, kvalitě vody včetně problémů s ní spojených, samočistící schopnosti, mokřadům a sledovaným ukazatelům jakosti vody. Další část blíže charakterizuje zájmové území z hlediska přírodních poměrů a hydrologie. Praktická část detailně popisuje odběr vzorků vody, měření ukazatelů jakosti vody v terénu a laboratorní stanovení chemického rozboru vody. Práci zakončuje vyhodnocení zjištěných výsledků dle příslušné legislativy a diskuze. Výsledky laboratorních rozborů prokázaly, že samočistící schopnost vodního toku se projevila pouze v polovině sledovaného období a nelze ji jednoznačně potvrdit. Byly odhaleny vysoké koncentrace dusičnanového dusíku, celkového fosforu a chemické spotřeby kyslíku způsobené zejména vypouštěním nedostatečně vyčištěné vody z kořenové čistírny odpadních vod do vodního toku.
Dynamics of surface water quality changes in model headwater areas of the Czech Republic
Fraindová, K. ; Matoušková, M. ; Kliment, Z. ; Vlček, Lukáš ; Vlach, V. ; Šajnarová, L.
River headwaters have a high environmental value. Unfortunately, the biogeochemical processes in headwaters in context of different rainfall-runoff conditions and specific land cover have not been fully examined. This study focuses on changes in correlations of 16 biogeochemical parameters related to different types of rainfall-runoff events and land cover condition for eight headwater catchments in Central Europe. Multiple methods as linear regression, Spearman rank correlation, Principal Components Analysis and C/Q hysteresis loops revealed main relationships. Presence of peatlands and waterlogged spruce forests had decisive influence on the biogeochemistry (mainly for CODMn, humins, Fe, P-PO43− TP, and N-NO3−). The strongest positive correlation of organic matter (CODMn) and Fe is represented in a catchment with the largest area of damaged forest (70%), but with a smaller proportion of wetlands (8%). High flow rates influence the release of greater amounts of organic matter and N-NO3−.
Právní úprava ochrany kvality vod
Osmiková, Kateřina ; Derlich, Stanislav (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Právní úprava ochrany kvality vod Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany kvality podzemních a povrchových vod. Jejím cílem je analýza právní úpravy ochrany jakosti vod, spolu se zhodnocením právních nástrojů a navržením konkrétních změn, které by potenciálně mohly vést ke zintenzivnění ochrany této nenahraditelné složky životního prostředí. Diplomová práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitola upravuje oblast právní povahy vod, nakládání s vodami, nabývání vlastnictví k vodám a historický kontext vzniku právních norem upravujících oblast ochrany jakosti vod. Druhá kapitola práce je věnována mezinárodněprávní úpravě této oblasti. Právními předpisy Evropské unie, jejich vznikem, aplikací a významem pro vnitrostátní právo se samostatně zabývá kapitola třetí. Čtvrtá kapitola diplomové práce pojednává o právních nástrojích ochrany kvality vod, jejich dělení a aplikaci. Tato dále upravuje problematiku právní odpovědnosti na úseku ochrany vod. Poslední kapitola práce je zaměřena na činnost státní správy a dělení pravomoci a působnosti orgánů veřejné moci. Především se pak věnuje činnosti vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí. Klíčová slova Kvalita vod, ochrana vod, vodní právo, právní nástroje ochrany vod

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 480 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.