Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cermety
Salcburger, Martin ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řeznými materiály na bázi cermetů, určenými k obrábění součástí. V první části práce je popsáno stručné rozdělení a charakteristika řezných materiálů používaných při obrábění. Druhá část je zaměřená na historii vývoje cermetů, jejich strukturu, výrobu, chemické a mechanické vlastnosti. Poslední část této práce se zabývá současným stavem sortimentu nejvýznamnějších producentů řezných materiálů.
Hospodaření s vodou v budovách
Kozub, Josef ; Raček, Jakub (oponent) ; Biela, Renata (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám využitím šedých a dešťových vod. V práci uvedeno srovnání využití v České republice a zahraničí a finanční úspory vzniklé při využívání těchto vod. Dále je zde popsáno složení a povolené limity pro nakládání s těmito vodami, jednotlivé metody úprav a akumulace zvlášť pro dešťové a šedé vody. V každé kapitole jsou uvedeny doporučené hodnoty a příklady po aplikaci jednotlivých technologií a příklady systému na využití šedých i dešťových vod.
Zlín, obnova a nové využití zámku
Svoboda, Lukáš ; Schnapková, Radka (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá obnovou historického objektu zámku. Řešený objekt se nachází v samém centru města Zlína, uprostřed rozlehlého parku. Zámek je čtyřpodlažní. Má 4 křídla, které vytváří kompaktní celek. Obnova objektu je zaměřena na návrh nového funkčního využití prostor a obnovu celkového vzhledu. Zrekonstruované prostory budou využity pro výstavní plochy a zázemí muzea města Zlína a muzea architektury. V ostatních prostorech bude restaurace, kavárna, ubytování a ateliéry. Součástí obnovy je i úprava předprostoru který plynule navazuje na budovu Zámku.
Supertvrdé řezné materiály
Janištinová, Edita ; Slaný, Martin (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický nitrid bóru) z hlediska jejich označování, výroby, fyzikálně mechanických vlastností (tvrdost, hustota, elektrická a tepelná vodivost), chemických vlastností a aplikačních oblastí. Popisuje sortiment supertvrdých materiálů u vybraných producentů nástrojů a nástrojových materiálů, včetně doporučených řezných podmínek.
Urbanistická analýza a teorie veřejného prostoru pro 21. století
Tanečková, Pavlína ; Boulaz,, Ivana (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Hlavním tématem bakalářské práce je teorie a analýza veřejného prostoru. Zabývá se analýzou trendů a forem veřejného prostoru a jeho rozborem. Práce začíná základní charakteristikou zvoleného města Nový Jičín, jeho vymezením a historií. Následuje teoretický výklad, který je založen na principech a myšlenkách dánského architekta a urbanisty Jana Gehla a českého architekta a urbanisty Jana Jehlíka. Teorie podle Jana Jehlíka pojednává o komplexním pojetí přístupu k urbanistickým úkolům, kdy řeší celou škálu činností, resp. formy veřejného prostoru. Tato část je zaměřena na formy a typy prostorů. Dalším tématem je analýza trendů živého, bezpečného a udržitelného města postavena na fyzickém vnímání veřejného prostoru s důrazem na jeho psychické vnímání člověka, který se v prostoru nachází. Tato část teorie je opřena o myšlenky Jana Gehla. Praktickou částí jsou analýzy zvoleného veřejného prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně. Cílem analýz je zhodnocení současného stavu a kvality života. Analýzy se skládají z jednotlivých částí jako širší vztahy prostoru a jeho návaznost v rámci jeho umístění ve městě, funkční analýza a míra občanské vybavenosti, analýza dopravy, zeleně, hraničních linií, výškového stupně zástavby a analýza aktivit. Posledním tématem je návrh pro zkvalitnění života města, který řeší zlepšení podmínek městské zeleně a pohybu lidí v Žerotínském parku.
Vyhodnocení životních projevů koní ve vztahu ke způsobu jejich využití a ustájení
Vurstová, Aneta
Tato bakalářská práce „Vyhodnocení životních projevů koní ve vztahu ke způsobu je-jich využití a ustájení“ se zabývá etologií koní a tím, jak ji ovlivňuje prostředí, ve kterém koně žijí. V první části literární rešerše je stručně popsán původ koní. Druhá část se zabývá základními životními projevy jako je potravní chování, vylučování, odpočinek, pohyb, sexuální chování a sociální chování. V další části je popsána koňská psychika a inteligence. Poslední část se zabývá abnormálním chováním. Praktická část byla zrealizována formou etologického pozorování. Byl vyhodnocován vliv způsobu ustájení a využití koní. Experiment byl proveden v letním období roku 2022 v devíti různých stájích. Nejčastějším projevem, u všech skupin, byl příjem potravy. Dalším významným projevem bylo odpočinkové chování, které se u všech skupin projevovalo zejména v odpoledních hodinách. Třetím nejčastějším projevem bylo pozorování okolí.
Specifika chovu a využití border kolií v České republice
Kokešová, Klára
Tato bakalářská práce se zaměřuje na plemeno border kolie, specifika jeho chovu, plemenný standard, možné pracovní a sportovní využití a nejčastěji se objevující onemocnění u tohoto plemene. Praktická část je zaměřena na disekující osteochondrózu (OCD), která je u tohoto plemene poměrně častým onemocněním, ale není vyřazující vadou pro chov. Formou dotazníku jsou zjišťovány informace o celkem 108 jedincích a zjištěné informace jsou dále zpracovány do grafů. Ze zjištěných dat vyplývá, že u většiny jedinců postižených OCD, se toto onemocnění vyskytuje i u jejich předků. Jednou z dalších získaných zajímavých informací je ta, že velké množství psů nemá svůj výsledek z vyšetření o přítomnosti či nepřítomnosti OCD zadaný v oficiální české databázi border kolií. Tato skutečnost představuje komplikaci pro budoucí chov, pokud by se tomuto onemocnění chtělo alespoň z části předcházet. V závěru bakalářské práce je podáno doporučení pro chovatele a majitele.
Historie užívání návykových látek ve 20. století na území České republiky
Hrabalová, Hana ; Šejvl, Jaroslav (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Vzhledem k tomu, že touha po změněném vědomí je člověku vrozená, provázejí návykové látky lidské životy od nepaměti. Dvacáté století bylo století mnoha změn, ať už s ohledem na způsob života, politické dění nebo právě užívání návykových látek. Práce se zaměřuje na soupis a mapování vývoje užívání návykových látek na území České republiky ve 20. století. Soustředí se na historický kontext rozvoje užívání i postupný vývoj legislativy, léčby a prevence. Cíl práce: Cílem této práce bylo seznámit čtenáře s komplexní historií užívání návykových látek ve 20. století na území České republiky a zmapovat vývoj užívání návykových látek. Metody: Tato práce je teoretická, data byla získaná z historických i novodobých článků, periodik, internetových i knižních publikací. Výsledky: Podařilo se vytvořit částečně komplexní zmapování užívání návykových látek na území České republiky ve 20. století se zaměřením na to, jaké látky se užívaly a jaké události jejich užívání a vývoj doprovázelo. Závěr: Porozumění historickým událostem a kontextům užívání návykových látek nám může pomoci porozumět aktuální situaci a budoucímu směřování a trendům v užívání. Dvacáté století je velmi širokou a zajímavou kapitolou, která vybízí k dalšímu podrobnému prozkoumání a rozpracování. Klíčová slova: návykové látky,...
Prevalence užívání návykových látek u osob s diagnostikovaným ADHD
Svobodová, Tereza ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Východiska: Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se stává stále aktuálnějším výzkumným tématem u dospělých klientů v adiktologii. Pravděpodobně se jedná o jeden z rizikových faktorů vzniku závislosti. Většina dostupných výzkumů se zabývá zkoumáním problematiky ADHD u osob, kteří jsou oslovování již v rámci léčby v některé z adiktologických služeb. Přesto tyto výzkumy dokazují, že se hyperaktivní porucha u osob se závislostní problematikou vyskytuje. Hyperaktivní porucha zároveň pravděpodobně stojí za řadou komplikací v průběhu adiktologických intervencí, zvyšuje riziko předčasného ukončení léčby a znamená větší zátěž jak pro klienty, tak i personál. Cíle: Cílem této práce bylo zjistit, jaká je prevalence užívání návykových látek u dospělých osob s diagnostikovaným ADHD, tedy zda tato specifická skupina užívá návykové látky a do jaké míry. Doplňujícím cílem bylo přinést náhled, jaké účinky látek uživatelé reflektují a co může být jejich motivací k pokračování v užívání návykových látek. V neposlední řadě si práce klade za cíl tyto výsledky porovnat s obecnou populací. Metody: Pro získání dat byl použit online dotazník inspirovaný Evropským modelovým dotazníkem, který obsahuje set otázek měřících prevalenci užívání návykových látek v celoživotním, dvanáctiměsíčním a třicetidenním časovém...
MR - nové trendy a význam v moderní diagnostice
JÍRALOVÁ, Tereza
Tématem bakalářské práce je magnetická rezonance, nové trendy a jejich význam v moderní diagnostice. V teoretické práci se zabývám magnetickou rezonancí, historií, jejím stručným principem, vyšetření, dále jsou zde popsány jednotlivé trendy v diagnostice magnetickou rezonancí. Teoretická část je zpracována z literatury, odborných článků a internetových stránek. Cílem mé práce bylo najít nové trendy a popsat jejich význam. K naplnění výzkumné otázky bylo použito dotazníkové šetření, které obsahovalo 20 otázek. Na dotazník odpovědělo celkem 51 respondentů. Dotazník obsahoval otázky týkající se znalosti, využití nových trendů a četnosti vyšetřeních.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.