Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh ostění tramvajového tunelu
Pokorná, Katka ; Čenčík, Dalibor (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh alternativní varianty ostění tramvajového tunelu na Velkém městském okruhu v Brně Žabovřeskách. V první části práce je popsáno skutečně realizované řešení. K alternativnímu návrhu byl využit software PLAXIS 2D, díky němuž byly získány potřebné parametry. Alternativní řešení primární ostění je tvořené stříkaným vláknobetonem vyztuženým dvěma kompozitními sítěmi. Navrhovaná varianta byla shledána ekonomicky výhodnější a v neposlední řadě méně časově náročná.
Preliminary study of the construction of a tram tunnel in Brno
Kuhajdik, Adam ; Janků,, Hynek (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
The selection of a suitable tunneling technology within the territory of the town has an essential impact on behaviour of surrounding buildings. The thesis presents basic applicable methods. The selected method is simulated in a mathematical model whose input parameters are defined according to geotechnical investigation and by calculating from cone penetration test. Furthermore, the thesis deals with parametric comparisons of a constructional element in dimensioning, horizontal and vertical shift of this element and simplified comparison of steel and concrete prices. This thesis also contains re – comparison of construction behaviour within a model with real deformations which are measured using an inclinometer in situ.
Ze dna české společnosti
Zatřepálková, Tereza ; Vaněk, Václav (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent)
Předkládaná práce vychází z děl několika autorů, pro něž byla Praha jedním z hlavních námětů díla. Výchozími texty jsou například práce E. E. Kische, K. L. Kukly, R. J. Kronbauera a J. E. Šlechty. Práce se zaměruje na literární zobrazení života na dně české společnosti na konci 19. a počátku 20. století. Jelikož jde o rozsáhlé téma, rozhodla jsem se soustředit pozornost na dva důležité tematické okruhy, které hrály v literatuře sledovaného období významnou roli. První část práce je zaměřena na fenomén hospody a lidí s ní spojovaných. Snaží se poukázat na stereotypnost zobrazování prostoru a vzhledu těchto. Dále si všímá rozmanitosti postav, které toto prostředí vyplňují. Sleduje jednak rysy jednotlivých skupin osob, ale také odlišnost jejich ztvárnění u jednotlivých autorů. Druhý oddíl práce je zaměřen na pražské podzemí. Všímá si jednak jeho vzhledu, ale také různých způsobů jeho využití lidmi a proměn podzemí v pozdější době. Závěrečná kapitola přináší stručný pohled na uchopení této tematiky ve filmu a na divadle.
Design of the road I/44 in stage Velké Losiny – Kouty nad Desnou
Janoštiak, Matúš Ján ; Jakl, Tomáš (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the relaying of the road I / 44 that leads from Velké Losiny to Kouty nad Desnou. It is a A-road that starts in Mohelnice and leads through Jeseník to Poland. It deals with the non-compliance of flood protection measures with the local zoning plan, interference of the local zoning plan in recreational facilities, connection of the original state to the solved bypass and last but not least the replacement of two tunnels with lengths of about 800m.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt z kleneb a opěr Vinohradských železničních tunelů
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n
Technický návrh alternativy malé vodní elektrárny Ejpovice
Mitrega, Stanislav ; Jobánek, Stanislav (oponent) ; Šulc, Jan (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je provedení nového návrhu malé vodní elektrárny Ejpovice s beztlakovo-tlakovou derivací. Beztlaková část přivaděče zahrnuje návrh jezu, propustku a přívodního koryta. Tlaková část je tvořena vtokovým objektem a využívá stávající tunel pro převedení vody k turbíně. Předmětné posouzení uvažuje dvě varianty dopravy vody k elektrárně. V první variantě voda proudí přímo tunelem, přičemž ve druhé variantě je do tunelu instalováno sklolaminátové potrubí a tunel zůstává nezatopen. Práce rozebírá všechny dostupné podklady, následně je popsána lokalita a stávající stav území. Dále je prezentován nový návrh všech stavebních objektů a technologických zařízení. Je také podrobně popsán způsob sanace tunelu a závěrem práce je provedena ekonomická analýza obou řešení. Ačkoliv alternativní řešení nevyžaduje náročné sanace tunelu, vychází doba návratnosti projektu oproti variantě se zatopeným tunelem výrazně delší, a tak bych doporučil řešení dle první varianty.
Design of retaning structure in the Brno- sever district
Koporec, Vladimír ; Koudela, Pavel (oponent) ; Miča, Lumír (vedoucí práce)
The bachelor's thesis deals with the design of the sheet pile construction of the construction pit of the underground car park of a multifunctional house in Brno and its impact on the adjacent tunnel. The design and assessment of the sheet pile structure is developed on the basis of the results obtained in the GEO5 program. For a more detailed analysis of the impact of the proposed sheet pile structure on the adjacent tunnel, a numerical analysis is performed in the PLAXIS 2D program. As part of this analysis, a study of the influence of the material model (Mohr-Columb, Hardening soil and Hardening soil small) on the change of deformations and internal forces in the tunnel is made. The results of the work show the interaction between the proposed structure and the tunnel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.