Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji
Votavová, Kateřina ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Brázová, Kateřina (oponent)
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace
Zeměpanské konfirmační listiny pro česká a slezská města do r. 1420
Velička, Tomáš ; Hlaváček, Ivan (vedoucí práce) ; Pátková, Hana (oponent) ; Ryantová, Marie (oponent)
V předkládané práci se zabývám konfirmačními listinami, které vydali čeští králové a slezská knížata pro česká nebo slezská města. Práce je rozdělena do pěti částí. V první se zabývám dosavadním bádáním a také metodickými inspiracemi, které jsem následně použil. Druhá kapitola pak shrnuje poznatky týkající se procesu vzniku konfirmačních listin - počínaje motivy k jejímu vydání, přes samotný proces vzniku písemnosti v kanceláři a průběh celého řízení, až k předání hotové listiny příjemci a zaplacení taxy. Následně se věnuji jednotlivým druhům konfirmačních listin a odděleně pojednávám též o observačních listinách. Třetí část je věnována konfirmacím pro česká města na pozadí všech písemností, které královským městům vydávali čeští panovníci. Problematika je traktována jak z pohledu vydavatelů, tak příjemců, stejně jako listin samotných (jejich obsah, formulář). Stejně postupuji také v případě čtvrté kapitoli, kde se zabývám ze stejných hledisek slezskými městy a konfirmacemi, které pro ně byly vydány. V poslední páté kapitole shrnuji zjištění, k nimž jsem na předchozích stranách dospěl. Důležitou součástí celé práce jsou různé přehledy a grafy, které umožňují lépe vnímat naznačené souvislosti a tendence vývoje. Stranou nenechávám ani srovnávání českých, slezských i moravských konfirmačních listin. Powered by...
Věřitelé posledních Rožmberků
LEVÝ, Václav
Bakalářská práce Věřitelé posledních Rožmberků se zabývá věřiteli Viléma z Rožmberka z let 1589 1592 a podrobněji se zaměří na ty věřitele, jejichž pohledávky po smrti Viléma z Rožmberka převzal roku 1592 jeho bratr Petr Vok z Rožmberka. Práce vychází ze soupisu rožmberských dluhů, který se dochoval ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Práce se pokusí vytvořit "kolektivní biografii" těchto věřitelů za použití prosopografické metody a nalézt shodné znaky, které tyto věřitele spojovaly.
Geografické aspekty korupce v Česku na příkladu veřejných zakázek ve vybraných krajích
Podestát, Jan ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Skuhrovec, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou korupce v oblasti veřejných zakázek. Podstatou práce je porovnání transparentnosti zakázek vybraných měst Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje v letech 2006 - 2014. Na základě získaných dat o veřejných zakázkách byly sledovány charakteristiky, které poukazují na korupční rizika nebo možné vytváření prostoru pro korupční jednání. Dílčím cílem práce bylo posoudit možný vliv politického prostředí a jeho změn na praxi a transparentnost zadávání veřejných zakázek. Výsledky práce ukazují, že pro města pozitivně hodnocená z hlediska jejich transparentnosti je příznačná vysoká účast obyvatel ve volbách a nízká míra nezaměstnanosti. Obecně pak platí, že města s vyšší ekonomickou úrovní a sociálním kapitálem dosahují zpravidla lepšího hodnocení. Vliv proměnných charakterizující politické prostředí na transparentnost zadávání veřejných zakázek nebyl prokázán. Klíčová slova: veřejné zakázky, potenciální korupce, regionální rozdíly, města, z-index
Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům
Lhoták, Jan ; Maur, Eduard (vedoucí práce) ; Petráň, Josef (oponent) ; Knoz, Tomáš (oponent)
Jan Lhoták Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům (abstrakt) Disertační práce se pokouší přispět ke složitému problému hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době. Zaměřuje se na jeden vybraný problém: zkoumání městské feudalizace, tzn. na rozbor významu a rozsahu jejich vrchnostenských aktivit. České dějepisectví se až dosud tomuto tématu věnovalo velmi okrajově, neboť se města obecně vnímala jako cizí element ve feudálním prostředí, jenž naopak vytvářel předpoklady ke společenské modernizaci. Zkoumal se proto přednostně velkostatek šlechtický (komorní), případně církevní. Úvodní kapitola bilancuje dosavadní stav výzkumu o městském velkostatku. Nejprve je zařazen rámcový přehled stavu výzkumu v západní Evropě. Městské vrchnostenské ambice tu jsou součástí šířeji koncipovaného studia vztahu města a venkova. V českém prostředí podobné studium zatím jen nesměle aplikuje archeologie a medievistika. Pro raně novověké období se výzkum fragmentuje mezi agrární a urbánní dějiny, které svými metodami přistupují k danému tématu s různými výsledky (především práce Adolfa Zemana o Plzni a Rokycanech v 18. století). Analytickou část disertační práce tvoří celkem šest kapitol, které nazírají městský velkostatek ze tří rovin. Každá z nich je...
Malé náměstí v Hradci Králové. Ke vzniku a vývoji veřejných prostranství ve středověkém městě.
Záveská, Daniela ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Ježek, Martin (oponent)
Rekonstrukce inženýrských sítí a dlažby na Malém náměstí v Hradci Králové vyvolala v roce 2006 záchranný výzkum o rozsahu, který v tomto prostoru dosud nebyl překonán. Sondy hloubené v předpokládané trase inženýrských sítí odkryly situace dokládající vývoj a změnu funkce zkoumaného prostoru v období vrcholného středověku. Výzkum zachytil několik fází zpevnění hlavní komunikace spojující město se Slezským předměstím. Nejstarší úpravu povrchu komunikace můžeme klást již do průběhu 13. století. Podél komunikace byla zbudována zástavba datovaná do druhé poloviny 13. století, která nejpozději v první polovině následujícího století zaniká. Uvolněný prostor posléze posloužil pro vytyčení veřejného prostranství, jehož historický vývoj odráží série vrstev zpevněného povrchu. Výsledky výzkumu potvrzují a zpřesňují dříve stanovenou hypotézu o vývoji východní části města.
Analýza městského marketingu ve vybraných městech Moravskoslezského kraje
Toporská, Pavlína ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Slach, Ondřej (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou teritoriálního marketingu v České republice se zaměřením především na marketing měst. Hlavním cílem této práce je zjistit aktuální pozici městského marketingu ve městech Moravskoslezského kraje a srovnat nástroje, které města využívají. Výzkum, který je součástí této práce, probíhal v letech 2014 a 2015. Polostrukturované rozhovory měly za cíl zjistit, nakolik jsou v dnešní době odpovědní pracovníci z řad vedení města seznámeni s teorií městského marketingu a nakolik pracují s jednotlivými jeho typy. Hlavní důraz byl ve výzkumu kladen na marketing investičních příležitostí, podporu cestovního ruchu, ale také na pocity konkurence a ohrožení z řad okolních měst. Bylo prokázáno, že města na území Moravskoslezského kraje s konceptem městského marketingu zpravidla pracují, přestože jej mnohdy nazývají jinými názvy. V současné době se města snaží marketingovými aktivitami přilákat především nové investory a často také podporovat cestovní ruch s důrazem na marketing akcí. Klíčová slova: teritoriální marketing - regionální marketing - městský marketing - města - kvalitativní výzkum
Zeměpanské konfirmační listiny pro česká a slezská města do r. 1420
Velička, Tomáš ; Hlaváček, Ivan (vedoucí práce) ; Pátková, Hana (oponent) ; Ryantová, Marie (oponent)
V předkládané práci se zabývám konfirmačními listinami, které vydali čeští králové a slezská knížata pro česká nebo slezská města. Práce je rozdělena do pěti částí. V první se zabývám dosavadním bádáním a také metodickými inspiracemi, které jsem následně použil. Druhá kapitola pak shrnuje poznatky týkající se procesu vzniku konfirmačních listin - počínaje motivy k jejímu vydání, přes samotný proces vzniku písemnosti v kanceláři a průběh celého řízení, až k předání hotové listiny příjemci a zaplacení taxy. Následně se věnuji jednotlivým druhům konfirmačních listin a odděleně pojednávám též o observačních listinách. Třetí část je věnována konfirmacím pro česká města na pozadí všech písemností, které královským městům vydávali čeští panovníci. Problematika je traktována jak z pohledu vydavatelů, tak příjemců, stejně jako listin samotných (jejich obsah, formulář). Stejně postupuji také v případě čtvrté kapitoli, kde se zabývám ze stejných hledisek slezskými městy a konfirmacemi, které pro ně byly vydány. V poslední páté kapitole shrnuji zjištění, k nimž jsem na předchozích stranách dospěl. Důležitou součástí celé práce jsou různé přehledy a grafy, které umožňují lépe vnímat naznačené souvislosti a tendence vývoje. Stranou nenechávám ani srovnávání českých, slezských i moravských konfirmačních listin. Powered by...
Lokální a národní identita v historických monografiích českých, moravských a haličských měst (1860 - 1900)
Ira, Jaroslav ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Štaif, Jiří (oponent) ; Řezník, Miloš (oponent)
Dizertační práce se zabývá historickými monografiemi měst, které byly publikovány v letech 1860-1900 v českém, německém a polském jazyce, a vztahovaly se k městům v Čechách, na Moravě a v Haliči. Ve srovnávací perspektivě se zaměřuje na sociální rozměr těchto knih, a to z hlediska lokální a národní identity. Vychází z předpokladu, že lokální městské dějepisy formovaly především lokální identitu, zároveň však vytváří hypotézu, že nacionalizace společnosti v 19. století měla zásadní vliv na lokální městské dějepisectví. První kapitola ukazuje, že městská dějepisectví v jednotlivých regionálně-jazykových prostředích se vyvíjela nerovnoměrně, přičemž jednou z příčin byl odlišný význam měst a městské minulosti v národním myšlení. Následující kapitola rozebírá městské monografie jako knihy. Ptá se, kdo psal městské dějepisy, s jakými záměry a pro jaké čtenářstvo. Ukazuje, že knihy zastávaly dvojí úlohu: sloužily místním účelům a zároveň byly začleněny do národního programu. Zbylé dvě kapitoly se zabývají rozborem historických reprezentací. Čtvrtá kapitola srovnává dějepisy z hlediska periodizace městské minulosti. Potvrzuje, že národní historický rámec se výrazně prosadil do psaní o městských dějinách. Kapitola pátá zkoumá historické texty z perspektivy tématu rozkvětu a úpadku. Zabývá se otázkou, jakou...
Forming and development of towns in Romain Britain in 2. and 3. century
Petrášová, Lucia ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Táto práca sa zaoberá rímskymi civilnými sídliskami, ktoré začali vznikať v provincii Britannia po jej založení, v polovici prvého storočia. V úvode popisuje charakteristické znaky týchto sídlisk a ich funkcie. Prvá kapitola podáva prehľad jednotlivých typov miest a ich administratívnych zriadení. V ďalších kapitolách sa práca zameriava na mestské opevnenia, súkromné i verejné stavby a zariadenia, vrátane kultových stavieb, ktoré boli súčasťou miest. Popisuje ich typy, konštrukcie a ich vývoj vo všeobecnosti a tiež jednotlivé príklady týchto stavieb na najdôležitejších lokalitách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.