Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Milíře a dehtářské pece ve Velechvínském polesí
TÖRÖK, Jan
Bakalářská práce je zaměřena na hlubší pochopení funkce, významu a chronologie zaniklých výrobních objektů lesních řemesel (milíře a dehtářské pece) ve Velechvínském polesí (okr. České Budějovice). Byly využity metody nedestruktivní archeologie a bioarcheologie: magnetometrie, dendrochronologie, radiokarbonové datování, průzkum detektorem kovů, geodetickým zaměřením, antrakologií a archivní rešerší.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně přítomen ve formě vápencového prášku, jako jemného plniva. Hrubou frakci kameniva představují kamenná zrna o velikosti 2-10 mm (33 % hm.).
Testování náplní bariérového filtru pro čištění plynu
Muzikářová, Věra ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění generovaného plynu při zplyňování. Je tvořena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše popisující průběh zplyňování. Dále je zde uveden přehled nečistot v generovaném plynu a popis metod vhodných pro čištění plynu. Druhá část práce je zaměřena experimentálně, kde se testují různé náplně bariérového filtru při čištění plynu.
Vliv složení plynu na čištění plynu bariérovým filtrem
Menšíková, Barbora ; Lisý, Martin (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou znečištění generovaného plynu po zplyňovacím procesu a jeho následným čištěním pomocí bariérového filtru. Teoretická část pojednává formou rešerše o procesu zplyňování, vlivech na proces zplyňování, nečistotách v plynu a o čištění plynu se zaměřením na čištění plynu od dehtu. Experimentální část této práce je věnována samotnému zplyňování na zplyňovacím reaktoru s fluidním ložem s cílem otestovat vliv katalyzátoru, kterým byl kalcinovaný dolomit, na složení plynu při proměnných parametrech vodní páry a teploty uvnitř laboratorního filtru.
Zplyňování biomasy se směsí kyslíku a vodní páry
Chlubna, Martin ; Lisý, Martin (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popsat zplyňování biomasy se směsí kyslíku a vodní páry. Teoretická část je zaměřena na proces zplyňování, zplyňovací reaktory a na kvalitu výsledného plynu. V experimentální části se hledá ideální poměr kyslíku a vodní páry, což jsou použitá zplyňovací média. Na fluidním reaktoru se provádí následné měření, jehož výsledky jsou dále zpracovány a zhodnoceny.
Atmosferické zplyňování biomasy s přídavkem kyslíku a vodní páry
Vypušťáková, Veronika ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je atmosferické zplyňování biomasy s přídavkem kyslíku a vodní páry. Teoretická část je věnována popisu biomasy, procesu zplyňování, typům reaktorů a vyprodukovanému plynu. Dále jsou navrženy experimenty v závislosti na zplyňovacím médiu a na výstupní teplotě. Klíčovým aspektem je v tomto případě regulace přídavku vodní páry. V praktické části jsou tyto experimenty provedeny na fluidním reaktoru. Výsledné hodnoty ze vzorků plynu a dehtu jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.
Zplyňování biomasy v atmosféře se zvýšeným obsahem oxidu uhličitého
Budai, Karel ; Lisý, Martin (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá použitím CO2 při zplyňování biomasy. Teoretická část je zaměřena na popis zplyňovacího procesu a zplyňovacích zařízení. V další části je popsán vliv složení zplyňovacího media na vlastnosti generovaného plynu. Experimentální část je věnovaná zplyňování biomasy na generátoru s fluidním ložem, kdy je zkoumán vliv koncentrace CO2 ve zplyňovacím mediu na vlastnosti generovaného plynu. V závěrečné části je zhodnocení výsledků.
Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Cvetković, Jelena ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými s náhodnými pro- cesy, poté jsou zavedeny autoregresní a prahové autoregresní časové řady, odvodí se jejich obecné vlastnosti, popíšou se možné způsoby předpovídání budoucích hodnot a ukáže se způsob odhadu parametrů. Dále se představí test linearity. Praktická část je rozdělena na simulační studii, ve které je zkoumána kvalita od- hadů a síla testu na simulovaných časových řadách, a na aplikaci na reálná data, kde jsou tyto poznatky využity na časové řadě vývoje ceny akcií společnosti ČEZ. 1
Optimalizace podmínek zplyňování biologicky rozložitelných odpadů
Elbl, Patrik ; Milčák, Pavel (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce má za cíl pojednat o zplyňování biologicky rozložitelných odpadů. Teoretická část se zabývá zplyňováním se zaměřením na fáze zplyňování, druhy zplyňovacích reaktorů a polutanty obsažené v generovaném plynu, především dehtu. Dále je zde uvedena charakteristika alternativních biomasových paliv, a to digestátu a čistírenského kalu. Praktická část je věnována zplyňování na zplyňovacím reaktoru s fluidním ložem s cílem otestovat možnosti zplyňování těchto paliv, stanovit jejich specifikace a vliv různých zplyňovacích médií. V závěrečné části jsou diskutovány výsledky odebraných plynů a dehtů.
Návrh čištění energoplynu mokrou metodou
Musilová, Petra ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Zplyňováním biomasy a odpadů je generován nízkovýhřevný plyn, který kromě výhřevných složek obsahuje i řadu znečišťujících látek. Diplomová práce se zabývá právě problematikou znečištění generovaného plynu a jeho čištění. Teoretickou část práce tvoří rešerše popisující proces zplyňování a mapující možné kontaminanty plynu ze zplyňování, jednotlivé druhy čištění, ze kterých je detailněji popsána mokrá vypírka plynu s jednotlivými druhy pracích kapalin. Práce se zabývá i návrhem provozních podmínek pro vypírání a bilancí prací kapaliny. V další části je uveden výpočet pro čistící trať. Cílem výpočtu je určit délku trubky, kterým je znečištěný plyn ze zplyňovacího reaktoru dopravován k filtru tuhých znečišťujících látek a následně k mokré pračce. Klíčovým aspektem při výpočtu délky byla vstupní teplota a výstupní teplota plynu určená vlastnostmi filtru. Dále je uveden výpočet přímo pro pračku plynu, kde bylo třeba zjistit konečnou teplotu kapaliny po průchodu plynu pračkou, aby bylo možné vhodně navrhnout případné chlazení nebo ohřev lázně. Pro experimentální účel je odebírán surový plyn vzniklý zplyňováním biomasy v atmosférickém fluidním zplyňovacím generátoru Biofluid 2. Samotný experiment se zabývá čistotou plynu před a po průchodu filtrem tuhých znečišťujících látek a především mokrou pračkou plynu. Cílem práce je zjistit složení plynu před a po vypírání, složení dehtu odebraného z vyčištěného plynu a plynu nepodléhajícího čištění a z toho složení a koncentrací složek dehtu vyhodnotit účinnost mokrého vypírání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.