Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stres žáků středních odborných škol
Kumanová, Veronika
Bakalářská práce se zabývá stresem žáků 2. a 3. ročníků středních odborných škol. Cílem bakalářské práce je zjistit na základě výzkumného šetření v rámci konkrétní střední odborné školy, s jakými stresovými situacemi se žáci setkávají, který z obranných mechanismů nejčastěji využívají ke zvládání stresu, případně jaké další aktivity jim napomáhají k jeho odbourávání. V teoretické části je cílem popsat a vy-světlit základní pojmy související se stresem, jako jsou stresory, stresová reakce, druhy stresů a přiblížit pojem odolnost vůči stresu. Jsou zde zmíněny také aktivity, které slouží ke zvládání stresu, jako jsou copingové strategie, obranné mechanismy či jiné aktivity. Empirická část je zaměřena na to, kolik žáků se setkává s působením distresu ve školním prostředí a které stresory jsou pro ně nejvíce stresující. Soustředí se také na to, jakými aktivitami nejčastěji žáci stres zvládají.
Vliv stresu na pracovní výkon zaměstnanců
Pernicová, Natálie
Pernicová, N. Vliv stresu na pracovní výkon zaměstnanců: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá vlivem stresu na pracovní výkon zaměstnanců ve dvou vybraných firmách na jednotlivých odděleních. Primárně jde o obchodní zá-stupce (sales), dále o oddělení logistiky a projektových manažerů. Výsledky jiných oddělení a oddělení logistiky a projektového managementu slouží primárně k porovnání s oddělením sales, aby byly vidět jednotlivé rozdíly. K získání obecné představy o stresu na pracovišti jsou uvedena sekundární data. Pro výzkum stresu na pracovní výkon zaměstnanců ve vybraných firmách bylo využito dotazníkové šetření. V praktické části je aplikován výzkum v podobě dotazníkového šetření ve dvou firmách a to GPD a.s. a Bosch Rexroth spol. s.r.o., kde jsou zkoumány oddělení, které jsou u firmy GPD a.s. rozděleny na oddělení logistiky, salesu a ostatních od-děleních a u firmy Bosch Rexroth spol. s.r.o. jsou rozděleny na ostatní oddělení, oddělení logistiky, salesu a oddělení projektového managementu. V rámci dotaz-níkového šetření je analyzována souvislost mezi stresovou zátěží a pracovním vý-konem u jednotlivých firem na jednotlivých odděleních a následně porovnání firem mezi sebou. Podle výsledků dotazníkového šetření jsou navržena doporučení pro obchodní zástupce a určité oddělení vybraných firem, které minimalizují stresové faktory ve vybraných firmách. Doporučení následně může vést k vyšší výkonosti vybraných firem a vyšším tržbám. Doporučení jsou na základě výsledků šetření například zavedení kurzů a školení, které pomohou oddělit pracovní život od sou-kromého života, může pomoct k uspořádání „time managementu“, aby si zaměst-nanci dobře rozvrhli pracovní povinnosti. Další doporučení je lepší komunikace mezi jednotlivými odděleními v podobě poskytování jasnějších a přesnějších in-formací mezi sebou, meetingy mezi odděleními, kde se mohou vysvětlovat případ-né nejasnosti nebo slučovací akce pro lepší vztahy na pracovišti mezi odděleními, jako například „team buildingy“ a jiné.
Zvládání stresu žáků na střední odborné škole
Sűsenbeková, Johana
Cílem bakalářské práce je pomocí dotazníků zjistit nejčastější stresory u žáků na středních odborných školách a jaký na ně mají vliv nebo jak se samotným stresem pracují.
Zvládání stresu u studujících 2. ročníku bakalářského studia
Podveská, Lucie ; High, Radka (vedoucí práce) ; Vozková, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zvládáním stresu u studentů druhých ročníků vysokých škol. teoretické části je práce zaměřena na teoretické poznatky, tedy na definici stresu, jaké stresory ho způsobují, na stres na akademické půdě, tedy jaké stresory působí na studenty na vysokých školách a také na prevenci a samotné metody zvládání stresu. Praktická část je zaměřena na samotnou výzkumnou část, kterou jsem pojala pomocí polostrukturovaného rozhovoru a jeho následným zpracováním pomocí otevřeného kódování. Výzkumný vzorek tvořilo celkem e věku Samotný hlavní cíl je rozložen na několik dílčích oblastí a těmi jak studenti vnímají stres, studenti prožívají stres, jak stresující studenti vnímají studium, jaké metody používají pro vyrovnávání se se ak moc je studium pro studenty přehlcující. výzkumu vyplývá, že oslovené často používají metody, které naleznete odborné literatuře, ale často bez aniž by věděl , že se přímo jedná o doporučené metody na zvládání také definoval je stresující studium pro studenty se často odvíjí od oboru, který studují. A jako hlavní a největší stresor, který se u studentů vyskytuje je ten akademický. KLÍČOVÁ SLOVA ládání stresu, stresory, akademický stres
Zátěž v odborném výcviku u oboru kadeřník
Musilová, Zuzana
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku školní zátěže na středním odborném učilišti u oboru kadeřník. Cílem teoretické části je vymezení pojmů: jako je stres, stresory, školní a pracovní zátěž. Zahrnuje rovněž popis možných negativních následků dlouhodobého působení stresu, a to jak na žáka, tak i na učitele a třídní kolektiv žáků. Metodami pro zpracování teoretické části je podrobná analýza a syntéza poznatků z odborné literatury z oblasti psychologie a pedagogiky, s důrazem na výzkumné studie provedené k danému tématu. Cílem praktické části bylo provedení průzkumného šetření na vybrané střední škole (konkrétně u oboru kadeřník). Žákům byl zadán dotazník týkající se zátěžových faktorů v odborném výcviku. Pomocí této dotazníkové metody byly prostřednictvím škálových otázek zjišťovány zdroje a míra zátěže působící na žáky v příslušném prostředí. Získaná data byla zpracována pomocí popisné statistiky. Na základě zjištěných údajů o stresorech a jejich působení v odborném výcviku (dále jen Ov bylo zpracováno doporučení pro pedagogickou praxi.
Stres management ve školství
MĚSTECKÁ, Kateřina
Hlavním tématem bakalářské práce je zvládání stresu. Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu na pracovišti. V první části práce popisuje definici stresu a stresorů. Zkoumá také prevenci a důsledky stresu. Výzkumná část bakalářské práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjistit, zda ve školství v kraji Vysočina působí na zaměstnance stresové situace a jak je ovlivňují. Součástí průzkumu jsou i doporučení a pokyny, které obsahují návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Subjektivní zkušenost studentů oboru Pedagogika volného času na TF JU se syndromem vyhoření
LÍVANSKÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá subjektivními zkušenostmi se stresem u studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V teoretické části práce se věnuji odbornému popisu stresu, vysvětluji související pojmy jako jsou stresory. Dále se v této části zaměřuji na prožívání stresu a také na možnosti jeho zvládání. Z důvodu původního zaměření tématu práce vysvětluji i samotný pojem syndrom vyhoření. Následující praktická část popisuje průběh a výsledky výzkumného šetření. Výzkum je realizován pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Na základě analyzování rozhovorů zjišťuji, jakou subjektivní zkušenost se stresem mají studenti vysoké školy. Ve výzkumu také poukazuji na to, jaké stresory na studenty působí, jak samotný stres prožívají a jaké obranné mechanismy využívají pro jeho zvládání.
Stres management ve vybrané organizaci
TUŠEROVÁ, Ivana
Bakalářská práce na téma Stres management ve vybrané organizace se zaobírá problémem stresu a pracovní spokojeností ve vybrané organizaci. V teoretické části je vymezen pojem stres, dělení stresu, jsou uvedeny stresory. Druhá kapitola se zaměřuje na fáze stresu, jak na ně reagujeme a jaké si odnášíme následky, když na nás stres působí. Ve třetí kapitole se řeší problém stresu v pracovním prostředí. Navazuje na něj syndrom vyhoření - jeho příznaky, kdo je ohrožen nejvíce. A poslední kapitola je zaměřena na strategie zvládání zátěže (coping) a na metody, kterými můžeme předcházet stresu (duševní hygiena), a nebo se díky nim zbavit stresu (time-management). V první kapitole praktické části se seznámíme s cílem bakalářské práce a metodikou, která byla použita pro výzkum. Je zde představen podnik, ve kterém se průzkum prováděl. V další kapitole se již rozebírá dotazník. Jsou zde uvedeny stresory, možnosti, které nám mohou pomoc se zbavit stresu a také stresory, které respondenty nejvíce stresují. Poslední kapitola obsahuje závěr, ve kterém lze najít samotné vyhodnocení dotazníku. Jsou zde uvedeny stresory, jež respondentům nejvíce znepříjemňují pracovní život. Dále je zde obsažen návrh řešení pro vedoucí zaměstnance a samotné respondenty. Tento výzkum může být užitečný nejen pro vybraný podnik, ale i pro podniky, které mají administrativní pracovníky.
Copingové strategie u sociálních traumat
BRAUNOVÁ, Michaela
V práci je zpracované téma Copingové strategie u sociálních traumat. Cílem teoretické části je definovat pojem stres, vznik stresu a copingové strategie. Popsat, jak se stres u jedince projevuje po fyziologické stránce a jaké jsou techniky pro jeho zvládání. Dále je cílem nastínit, co může být příčinou stresu a jaká existují sociální traumata. Metoda používaná pro zpracování teoretické části je studium odborných literárních zdrojů. Cílem empirického šetření je zjistit, který druh strategie převládá a posoudit copingové strategie využívané dospělými jedinci se sociálním traumatem ke zvládnutí zátěžových situací. Dalším cílem je zjistit, zda vybrané proměnné (charakter sociálního traumatu, charakteristiky jednotlivců) ovlivňují zvládání zátěže a sociálního traumatu. Posledním cílem je zjistit, jaká je spokojenost těchto lidí s vybranými strategiemi. Použita je dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat je dotazník upravený pro účely průzkumu. Výzkumný soubor je tvořen 88 dospělými osobami se sociálním traumatem, které využívají sociální služby v Jihočeském kraji. Data z dotazníku jsou zpracována za využití popisné statistiky. Z průzkumného šetření vyplývá, že nejvíce náročnou situací pro respondenty je zdravotní postižení dítěte. Pokud se osoby dostanou do stresových situací, dovedou si zvolit vhodné copingové strategie, které jim pomohou se lépe se stresem vyrovnat.
Stress management a typy pracovní doby
KROUPOVÁ, Ivana
Tato bakalářská práce se zabývá tématem stress managementu a typů pracovní doby. Hlavním cílem této bakalářské práce je "zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu v souvislosti s typy pracovní doby ve vybraném podniku, včetně návrhů na změny současného stavu stress managementu." Výzkum je založen na spolupráci s podnikem, který produkuje stroje pro automobilový a zdravotnický průmysl. Sběr dat byl proveden pomocí dotazníkového šetření, které bylo doplněno nestrukturovanými rozhovory se zaměstnanci podniku. Dotazník byl nasdílen pracovníkům směnného provozu a pracovníkům s pravidelnou či flexibilní pracovní dobou. Po analýze nasbíraných dat byly navrženy změny pro podnik týkající se dalšího zavádění stress managementu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.