Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
CO-HOUSING Brno Židenice
Dušková, Petra ; Sedlák, Jan (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo ideové zpracování architektonické studie objektu pro komunitní bydlení. Návrh navazuje na zpracovanou urbanistickou koncepci Brna Židenic, konkrétně území, jež je na hranici městkých částí Zábrdovice a Židenice. Už v této části práce jsem uvažovala se sociální složkou, která má v architektonickém a urbanistickém navrhování podstatné zastoupení a v diplomové práci tuto myšlenku sociálna dále rozvíjím skrze konkrétní dům. Celá práce je postavena na dvou principech, ze kterých jsem při navrhování objektu vycházela. A to z kontextu dnešní doby, jaký vliv má na člověka, a zejména, jak se díky tomuto vlivu mění jeho způsob života a jeho potřeby. Dále jsem vycházela z principu konkrétního místa, respektive města a snažila jsem v těchto dvou aspektech nalézt propojení a případná řešení. Výsledkem je obytný dům, koncipovaný tak, aby samotný pojem co - housingu, spolubydlení, nebyl ukotven jen v samotném objektu, ale aby se jeho význam přenášel i skrze zdi do sousedících ulic a jiných veřejných prostor. Aby spolubydlení neznamenalo jen sdílení domova, ale společné spolubydlení v ulicích a lokalitě, kde se náš domov nachází. Abychom se zase znovu učili žít pospolu a ne jen vedle sebe.
Sportovní a společenské centrum-rekonstrukce
Štěpančík, Ondřej ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci společenského centra v obci Částkov, kde bylo předmětem práce snížení energetické náročnosti budovy a uzpůsobení dispozice stavby novému účelu užívání. Je navrženo zateplení obálky budovy, výměna zdroje tepla s ohledem na využití obnovitelné energie a statické zajištění budovy v podobě nově zbudované stropní konstrukce z nosných ocelových válcovaných profilů a železobetonové desky. Budova bude sloužit veřejné vybavenosti a je nutné zajistit bezbariérový pohyb osob do budovy a uvnitř ní. Druhou částí práce je vyřešení okolí stavby. Je navrženo multifunkční sportoviště a plochy sociálního zabezpečení sportoviště. Podkladem k vypracování byla odborná literatura, technické normy, právní předpisy a dosavadní studium na Fakultě stavební VUT v Brně.
Komunikační strategie ve vazbě na CSR ve firmě THIMM Obaly, k.s.
Deutschová, Veronika ; Knýřová, Jitka (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce zachycuje koncepci CSR v podnikové strategii společnosti THIMM Obaly, k.s. včetně uvedení teoretických východisek. Analyzuje a hodnotí stávající úroveň komunikace o aktivitách CSR. Výstup práce představuje návrh komunikační strategie, který umožní efektivní naplňování programu CSR pro zvolenou společnost.
Bydlení na Starém Brně - architektonicko urbanistická studie
Novák, Václav ; Sátora, Josef (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Náplní práce je hledání nových forem bydlení pro sociálně vyloučené obyvatele ČR. Navržený soubor dvou budov se nachází na ulici Kopečné v městské části Starého Brna. Budovy jsou umístěny do bezprostřední blízkosti a jejich provozy jsou na sobě nezávislé. První budova poskytuje akutní i dlouhodobou pomoc a přechodné ubytování lidem bez střechy nad hlavou. Uvnitř budovy se nachází nízkoprahové denní centrum, noclehárna a chráněné bydlení. Specifickými dispozicemi je vytvořena hierarchie různých stupňů chráněného bydlení pokrývající širokou diverzitu potřeb cílové skupiny. Druhým objektem je obytná budova poskytující ubytování v konceptu "bydlení ihned" ("housing first"). Uvnitř budovy se nachází chráněné dílny (kavárna, pekárna, cykloservis) sloužící tréninku pracovních dovedností a sociální byty sloužící jako předstupeň samostatného bydlení.
Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích
Iarmolinska, Violetta ; Antl, Roman (oponent) ; Ruller, Ivan (vedoucí práce)
Řešena lokalita se nachází ulici Libušina třída, Brno - Kohoutovice. Společensko – kulturní centrum s radnici bude sloužit jako dominanta území. Kvůli své formě, rostoucí do hora, dobře zachycuje výškový charakter okolní zástavby. Přistup do budovy je soustředěný v jediném celku - komunikační části, která spojuje dvě hmoty - těmi jsou radnice a společensko-kulturní centrum. Prostor pro kanceláře je členěný po obvodu objektu a zároveň organizovaný jako místo kontaktu s veřejností celoprosklenými příčkami. Vnitřní prostor radnice je osvětlený proskleněným atriem, který umožnuje přirozené osvětlení pro celou budovu. Společensko-kulturní centrum je výrazným architektonickým prvkem a obsahuje 3 funkce, kterými jsou kultura, rekreace a sport. Hlavní části budovy je víceúčelový sál, je multifunkčním prvkem, který slouží k takovým účelům jako velké oslavy, představení, hudební a taneční akce a také promítání filmů. Idea umístění funkcí sportu vychází z průzkumu a přání místního obyvatelstva. Prostory restaurace, knihovny a rekreaci vedle sálu mají velkou proskleněnou plochu, což umožn´uje propojení exterieru a interieru a vytváří přijemný esteticky dojem.
The implications of China’s aging population to the nation and the world
Lashkova, Ekaterina
Populační změny byly v posledních desetiletích identifikovány jako jedny z globálních problémů. Zatímco vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnutím populace, méně rozvinuté ekonomiky nyní zažívají nárust porodnosti. Tento problém se stal čínským problémem pravděpodobně v druhé polovině dvacátého století. Na základě uvedených kritérií se tato bakalářská práce snaží zhodnotit dynamiku a implikace velikosti a věkové struktury Čínské populace v rámci země a v rámci světa. Sekundární data pro analýzu byla získána z věrohodných a renomovaných zdrojů. Pomocí popisného přístupu nám výsledky ukazují, že stárnutí Čínského obyvatelstva přináší zemi i celému světu jak příležitosti, tak i obtíže. Jsou zde šance pro inovaci a růst v odvětvích jako je péče o seniory a technologie, byť jsou zde značné ekonomické a společenské výzvy, jako je klesající pracovní síla nebo rostoucí náklady na zdravotní péči. Demografické trendy v Číně ovlivňují také zbytek světa, zejména východní Asii, kde stárnutí populace je stálým problémem. Ve výsledku nám tato práce pomáhá lépe pochopit, jak stárnutí populace Číny ovlivňuje jak samotnou zemi, tak zbytek světa. Zdůrazňuje potřebu legislativních opatření k řešení problémů a k zavedení změn skrze demografický vývoj.
Artificial intelligence in Behavioral Finance
Niyazli, Toghrul ; Ismayilov, Ilgar (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Since the dot.com bubble burst in 2001, financial markets have been plagued by extreme volatility caused by investors emotions and irrational behaviors. Since the financial market has become more complex and tech oriented, stock market sentiment has been a key determinant of large market movements. In this context, it is worth to look into the role of emotions such as fear, greed, and excitement in influencing investment decisions. In addition, newly developed artificial intelligence techniques can be utilized to record and collect data from online sources to conclude collective irrational human behaviors. Behavioral finance is a newly developed discipline that examines the impact of psychological elements on decision-making processes when individuals encounter uncertain situations. This thesis aims to analyze the influence of behavioral finance phenomena including Herding, Anchoring, and Overconfidence biases on the investment decision-making practices within the context of the United States stock market. One of the study goals is to investigate whether sentiment of public, can be a rational tool impacting on investors' decision- making process or not. The investigation is prompted by the potential of Artificial Intelligence and Machine Learning to accurately analyze vast amounts of data and make...
Cizinec v Bibli a dnes: studie relevantních biblických pojmů ve světle současné diskuze o imigraci
ŠMÍD, Aleš
Práce se věnuje významu cizince-imigranta a jeho pozici v Bibli a dnes. Cílem je s použitím standardních slovníků a komentářů prozkoumat texty Starého a Nového zákona a pomocí výkladů sekundárních autorů identifikovat, analyzovat a kriticky vyhodnotit dopady těch relevantních biblických textů týkajících se cizince na téma ilegální imigrace, která je součástí dnešních imigračních diskuzí. Teoretická část měla za úkol seznámit se s vhodnou domácí a zahraniční literaturou, která se z křesťanského pohledu věnuje problematice migrace a obzvláště ilegální imigrace. Praktická část spočívala ve vzájemném porovnání různých výkladů relevantních biblických textů, upozornění na případné shody a rozdíly z výkladů vyplývající a nastínění jejich přínosů do dnešní imigrační debaty.
The Activity of Caritas in Archdiocese of Prague between 1989 - 2009
Krivák, Peter ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Predkladaná práca opisuje charitatívnu činnosť v kresťanstve a jej históriu, ako aj charitnú činnosť v iných náboženstvách. Zameriava sa hlavne na prieskum a analýzu charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej v rokoch 1989 - 2002 z dostupných informácií. Prezentuje zistenia vyplývajúce z analýzy charitnej činnosti v oblastiach sociálnej práce, humanitárnej pomoci a predovšetkým rozvojovej spolupráce. Opisuje rôznorodú náplň podporovaných rozvojových projektov, predovšetkým najvýraznejšiu a najvýznamnejšiu participáciu v rozvojovej činnosti - spoluúčasť na projekte Adopcia na diaľku. Význam tejto činnosti v rozpätí rokov 1993 - 2009 odzrkadľujú jej výsledky. Predkladaná práca kvalifikuje výsledky analýzy a určuje ďalšie možnosti skúmania danej problematiky. Základným účelom tejto publikácie je na základe získaných výsledkov poukázať na významný prínos charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej nielen v rámci Českej republiky, ale aj v iných krajinách sveta, ako aj spätná väzba na komplexnosť, rozsah a variabilitu charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej pre čitateľa, iné inštitúcie, ako aj pre Arcidiecézu pražskú samotnú. Kľúčové slová arcidiecéza, charita, činnosť, kresťan, pomoc, pražská, služba, sociálna, spolupráca

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.