Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,665 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zlepšení toku materiálu použitím logistického vlaku
Grepl, Radovan ; Urbanovský, Jan (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu a návrh vnitropodnikového zásobování montážních linek ve společnosti Koyo Bearings s. r. o. Tato firma se zabývá výrobou ložisek především pro automobilový průmysl. Zásobování linek probíhá na principu Mikl-runu. Praktická část se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu pomocí simulačního softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Z vytvořeného modelu bylo navrženo několik variant pro optimalizaci zavážení obalového materiálu. Tyto varianty byly rozebrány a zhodnoceny.
Nízkofrekvenční aktivní bezprahové napěťové detektory
Litovska, Anna ; Theumer, Radek (oponent) ; Šotner, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá různými řešeními aktivní topologie napěťových detektorů a usměrňovačů nevyužívajících diody. Konkrétně se zaměřuje na diskrétní detektory s násobičkami a převodníky napětí na proud, diskrétní špičkový detektor s transkonduktory a integrovaný RMS detektor s násobičkou AD734. Součástí práce je teoretický návrh parametrů obvodů pro zadané vlastnosti, ověření počítačovou simulací (PSpice) a experimentální měření funkčnosti a vlastností přípravku. Jsou zde uvedeny podklady pro konstrukci přípravku včetně blokového uspořádání a návrhu desky plošného spoje.
Zlepšení procesu lakovny prostřednictvím prediktivní simulace
Machačová, Simona ; Hromková, Ivana (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití simulace k optimalizaci procesů v lakovně. Cílem práce je analyzovat stávající výrobní procesy a navrhnout vylepšení pomocí simulace. V analytické části práce jsou detailně popsány procesy v lakovně, pro popsání logiky procesů v lakovně je využito Petriho sítí. V návrhové části práce je formulován problém a cíle, je představen návrh modelu simulace. V návrhu jsou popsány využité prvky a metody v softwaru Plant Simulation, ve kterém je model vytvořen. Dále jsou simulací podrobeny různé scénáře, které mají za cíl optimalizovat proces lakování a odkladových ploch. Výsledky simulace jsou porovnány s aktuálním stavem lakovny. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a navržena doporučení pro optimalizaci procesů v lakovně pomocí simulace. Tato práce přináší nové přístupy k optimalizaci procesů v průmyslové výrobě.
Koncept materiálového toku zásobování výrobní linky
Sedláček, Petr ; Dorušáková, Kamila (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je rešeršní rozbor jednotlivých pojmů v oblasti podnikové logistiky s důrazem na vnitropodnikovou přepravu. V praktické části je zhodnocen aktuální stav zavážení výrobní linky a na základě daných parametrů jsou zhotoveny nové varianty zásobení linky. Součástí práce je také vytvoření simulačních modelů všech variant v programu Plant Simulation a na základě získaných dat jsou vyvozeny závěry.
Simulace autonomních mobilních robotů
Janoušek, Radim ; Burian, František (oponent) ; Lázna, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je implementovat robotické algoritmy pro autonomní úkoly. Práce začíná úvodem do frameworku ROS 2, kde jsou představeny základní funkce tohoto frameworku. Následuje srovnání nejpopulárnějších robotických simulátorů, včetně podrobnějšího popisu simulátoru Gazebo a méně známého simulátoru Webots. Další kapitola se zaměřuje na důvody volby simulátoru Webots pro tvorbu simulovaného světa a popisuje proces tvorby interiéru dle předlohy. Předposlední kapitola se věnuje tvorbě robotických platforem v simulátoru Webots a použitým senzorům, včetně simulovaného lidaru. V této simulaci je lidar vytvořen s předlohou skutečného zařízení. V poslední kapitole jsou implementovány ovladače pro řízení robotických platforem a je vytvořen balíček pro ROS 2.
Implementation of a Multipurpose Measurement System for (Sub)Terahertz Electron Spin Resonance Spectroscopy
Šedivý, Matúš ; Malik, Aamir Saeed (oponent) ; Epel, Boris (oponent) ; Vrba, Radimír (vedoucí práce)
Electron spin resonance (also called electron paramagnetic resonance or just EPR) spectroscopy includes methods that investigate matter via unpaired electrons. One of the progressive EPR methods is the rapid scan, which allows one to observe the kinetics of chemical reactions. Moreover, recent developments of high-frequency components expand application of high-frequency EPR (HFEPR), that use sub terahertz and terahertz waves. This thesis deals with the connection of both paths into the frequency rapid scan (FRaScan) HFEPR spectrometer that was recently developed at CEITEC BUT. A brief introduction to the theoretical background of EPR is provided, followed by an overview of the HFEPR instrumentation. The practical part describes a technical solution for the spectrometer. The emphasis is on the implementation of software through which the spectrometer is controlled, and measurements are automated. Afterward are shown example measurements of solid state materials, namely vanadium doped silicon carbide (SiC:V), lithium phthalocyanine (LiPc), and crystal of 1,3-bisdiphenylene-2-phenylallyl (BDPA). The examples demonstrate the capabilities of the spectrometer to acquire multi-frequency continuous wave spectra and frequency-swept spectra with dependency on the temperature and orientation of the sample, as well as the frequency rapid scan spectra.
Počítačové modelování pohybu zemědělské techniky po pozemku
FILIP, Martin
Tato disertační práce se zabývá problematikou optimalizace počtu odvozních souprav a nakladačů při manipulaci, svozu a přepravě balíků píce, nebo slámy z pozemku na místo skladování tak, aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby lidské práce. Automatizovanýrozhodovací proces umožňuje zvolit optimální počet odvozních souprav a nakladačů tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům manipulačních prostředků při čekání na přepravní techniku, nebo naopak aby nevznikaly ztrátové časy odvozních souprav nedostatečnou kapacitou nakladačů. Základní funkcí optimalizačního programu je zpracování obrazového snímku reálného pozemku, detekování jeho hranic a na základě odhadů výnosu píce nebo slámy odhadnout přibližné rozmístění velikostně předem definovaných balíků a určení centroidů, tedy míst, kde by měla být přistavena odvozní souprava při nakládání Centroid je současně místo, ze kterého jsou nejkratší pojezdové vzdálenosti pro nakladač. K centroidům jsou postupně přiřazovány balíky s nejnižší vzdáleností až do naplnění skupiny. Jedná se o stav, kdy počet balíků ve skupině odpovídá přepravní kapacitě odvozního prostředku. Další funkcí optimalizačního algoritmu je naplánování pojezdových tras v centroidu, a na základě vstupní hodnoty průměrné rychlosti nakladače, je vypočítaný potřebný čas pro pojezd tohoto stroje. K celkovému pracovnímu času nakladače je přičten i čas potřebný na jízdu z prostoru uskladnění stroje k pozemku, a také čas potřebný pro pojezd z místa vstupu na pracovní plochu k centroidu, i doba jízdy od zpracovaného centroidu k dalším centroidům, včetně doby pojezdu ze sklizených ploch zpět na místo, kde bude nakladač odstaven. K pojezdu nakladače je dále přičtena hodnota potřebného času zdvihu všech balíků v centroidech a jejich uložení na odvozní prostředek a doba prostojů manipulátoru, čímž je zjištěn celkový čas práce nakladače. Pracovní čas odvozních souprav je vypočten z dálky trasy (násobené průměrnou rychlostí těchto strojů) z místa uskladnění strojů k centroidu, doby nakládání a času potřebného na pojezd k místu skladování balíků, včetně doby potřebné na složení balíků z odvozní soupravy. Čas nakladačů a odvozních souprav je vyhodnocován souběžně, v synchronizaci, a je rozhodováno, zda dochází ke ztrátovým časům, které jsou postupně připočítávány pracovním časům. Optimalizační program postupně počítá různé varianty pro (n) nakladačů, (n) odvozních souprav, vyhodnocuje, která varianta spotřebuje nejméně času a je tedy optimální z pohledu nejnižší spotřeby času.
Efektivní pokrytí potřeby tepla s pomocí solární soustavy
Vítek, Lukáš ; Horká, Lucie (oponent) ; Vyhlídalová, Karolína (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh vytápění bytového objektu a návrh ohřevu teplé vody ve dvou variantách. V první variantě je jako zdroj použitý plynový kondenzační kotel v kombinaci se zásobníkem teplé vody, ve druhé variantě je ohřev teplé vody doplněn o solární soustavu, která je podrobena simulaci. Bytový objekt se nachází v Praze. Má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Technické zázemí se nachází v podzemním podlaží. Vytápění je řešeno jako teplovodní. Distribuce tepla do prostoru je zajištěna pomocí podlahových konvektorů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na seznámení se se solárními soustavami, základními pojmy a prvky solárních soustav.
Systém pro přesné měření elektrické délky koaxiálních kabelů
Podr, Michal ; Polívka,, Milan (oponent) ; Šebesta, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem měřící metody pro určení elektrické délky koaxiálního kabelu bez nutnosti použití vektorového obvodového analyzátoru. Nejprve je stručně rozebrána obecná teorie vedení a jeho jednotlivé parametry, poté se práce zaměřuje konkrétněji na koaxiální kabel a jeho parametry. V další části je názorně rozebrán postup úvah při návrhu měřící metody a je nastíněna bloková struktura měřícího systému. Ve třetí části je popsán postup práce, testování prototypu můstku, jeho měření a dále návrh kompletního měřícího systému. Ve čtvrté části je popsán software. V závěru jsou diskutovány výsledky práce, přesnost měřícího systému, dosažené parametry s ohledem na zvolený princip měřícího systému a celkové zhodnocení použitelnosti v praxi.
Inteligentní řízení světelné signalizace
Skoták, Miloš ; Samek, Jan (oponent) ; Malačka, Ondřej (vedoucí práce)
V této práci rozebereme multiagentním systémem pro ovládání světelné signalizace. Pro vytvoření reálných situací byl implementován simulátor dopravní situace v jazyce Java, který je založen na celulárním automatu. V multiagentní systému nedochází pouze ke komunikaci mezi agentem a prostředím, ale také i mezi agenty. K implementaci pravidel byl použit rozšířený AgentSpeak s interpretem Jason. Experimenty byly provedeny na reálném silničním úseku ve městě Brně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,665 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.