Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trojka
Štefanigová, Denisa ; Novotný, Michal (oponent) ; Malý, Břetislav (vedoucí práce)
Akt malování jako akt milování Bakalářskou prací je série maleb na plátně, která usiluje o zpřítomnění erotických představ, jež si každý z nás den ode dne vytváří na základě vlastní imaginace. Jsou neuskutečněné, čili vysněné a nejsou ukotveny v realitě, tudíž novou realitu tvoří, fungují v prostoru našich hlav. Takto pro mě funguje i malba. Jako prostor, ve kterém se může dít něco, co reálně neexistuje.
Side Effect / This could be us
Masevnina, Polina ; Pustaiová,, Zuzana (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce s názvem Side Effect/ This could be us se sestává ze série fotografií a textů ve formě vizuálního intimního deníku a zaměřuje se především na sebereflexe. Stejně jako ve svých předchozích pracích reflektuji romantické a sexuální vztahy, změny svého vědomí a fyzického stavu ať už v důsledku zamilovanosti, silné mentální závislosti nebo během užívání antidepresiv. Vedlejší účinky psychoterapie ovlivňující sexualitu jsou jedním z témat mého projektu. Vytvářením svých autoportrétů a explicitních poslání uspokojuji do jisté míry i obsedantní potřebu sdílet svůj intimní život - digitální exhibicionismus má v tomto případě terapeutický význam, pomáhá prožít a vyrovnat se se svým současným stavem. Interpretuji intimitu z pohledu vnitřního a veřejného osobního prostoru. Zkoumám tělesnou a symbolickou rovinu textu a vlastní tělo jako nástroj zachování a prožívání vzpomínek, představuju tělo jako mapu doteku, dávám svým zážitkům fyzickou podobu.
Indradhanush
Benčíková, Barbora ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce a problematikou postavení žen v Indii v kontextu sociální statifikace – tkzv. kastovního systému.
Obrazy ženství v artefaktech žen
NOVOTNÁ, Silvie
Bakalářská práce se zabývá ztvárněním obrazů ženství v jeho různých aspektech ve výtvarných artefaktech žen. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska a opírá se především o feministické přístupy v psychoterapii a arteterapii. Teoretická část stanovuje témata, která jsou sledována ve výzkumné části ve výtvarných pracích respondentek. Analýza artefaktů je provedena v souladu s postupy projektivně-intervenčního přístupu v arteterapii s podstatným zapojením feministické perspektivy do interpretačních postupů.
Postoj žáků středních odborných škol k homosexualitě
Kurej, Josef
Ústředním tématem bakalářské práce je zjistit jaký názor mají žáci středních odborných škol k homosexualitě v oblasti společenské, rodičovství homosexuálů, pracovní zařazení homosexuálů a v oblasti přátelství s homosexuály. Teoretická část bakalářské práce stručně popisuje historii současnost sexuality, rozděluje sexuální orientace do různých skupin, a především se zabývá homosexualitou, homosexuálním chováním a možným rizikům pohlavních nemocí.
Gender and Blindness in Literature
AMCHOVÁ, Olga
Slepota byla v literatuře zkoumána z různých úhlů pohledu a z různých kulturních prostředí v průběhu celé historie. Slepé postavy v literárních dílech mohou v rámci literárního kontextu fungovat jako symboly, metafory či reprezentace určitých stereotypů. Tato práce se zaměřuje na vztah a souvislost mezi slepotou, genderem a sexualitou ve vybraných literárních dílech. Tato diplomová práce zkoumá přijetí či odmítnutí genderových stereotypů ve vztahu ke slepotě, analyzuje a porovnává aspekty slepoty aplikované na gender hlavních hrdinů, zkoumá specifické genderové role a stereotypy a jejich vliv na vnímání slepoty v literárních dílech.
Social work for people with mental disabilities focused on support in relationships
Smiešková, Dorota ; Kolářová, Marta (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Cieľom bakalárskej práce je predstaviť sociálnu prácu v oblasti sexuality a vzťahov, ako jeden z prístupov podpory ľudí s mentálnym postihnutím v začlenení do bežného života. Teoretická časť opisuje prístup k sexualite osôb s postihnutím a pojednáva o tom, aký postoj k tejto téme zastáva organizácia Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. Zameriava sa na vysvetlenie jednotlivých pojmov dôležitých pre skúmanú problematiku, vysvetľuje používané nástroje spojené so špecifickými príkladmi z praxe pri práci s užívateľmi služby. Praktická časť prezentuje kvalitatívny výskum, ktorého zámerom je identifikovať, aký vplyv má podpora ľudí s mentálnym postihnutím v sexualite, intimite a vzťahoch na začlenenie do bežného života, a aký prínos má táto podpora pre ľudí, ktorí ju využívajú. Výskum bol realizovaný na dvoch úrovniach - formou rozhovorov s vybranými užívateľmi služby, ako aj s pracovníkmi - sexuálnymi dôverníkmi, ktorí takéto poradenstvo poskytujú. Zo záverov kvalitatívneho výskumu vyplynulo, že podpora v oblasti vzťahov má pozitívny vplyv na celkové prežívanie klientov, upevňuje pocit vlastnej hodnoty a miesta v spoločnosti.
Reflexe kněžského celibátu v současné teologii a kultuře.
Švecová, Petra ; Fošum, Jan (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Reflexe kněžského celibátu v současné teologii a kultuře Anotace Bakalářská práce se zabývá reflexí kněžského celibátu, která probíhá v současné teologii a kultuře. Toto základní zaměření zasazuje do širšího rámce teologického myšlení o lidské sexualitě. Součástí práce je historický pohled, který souvisí s dnešní systematickou reflexí. Práce si všímá různých způsobů uchopení kněžské identity s ohledem na sexuální zneužívání v církvi. Popisuje teologickou reflexi celibátu a celibátní seminární formace. Všímá si důsledků a limitů jednotlivých přístupů, mj. obrazu žen v textech, které pojednávají o celibátním způsobu života. Tematizuje možnosti propojení se současnou kulturou a společenskými vědami. Klíčová slova celibát, kněžská identita, teologická reflexe celibátu v dějinách a současnosti, celibát a vztah k ženám
"MAKE THEM PAY YOU WHAT THEY WOULD PAY A WHITE MAN": intersekcionální feministická analýza knihy The Seven Husbands of Evelyn Hugo
Smolíková, Eva ; Knotková - Čapková, Blanka (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
V této diplomové práci se zabývám intersekcionální feministickou analýzou knihy The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Autorkou je Taylor Jenkins Reid, prvně vyšla v roce 2017 a následně se stala hitem nejen díky sociálním sítím. V první části práce se věnuji představení teorie a metodologie, ze které vycházím v analytické části. Nejprve problematizuji kategorie, se kterými budu pracovat, jako je intersekcionalita, gender, rasa, sexualita. V tomto kontextu mě zajímají též koncepty male gaze, female gaze a toxická a zdravá maskulinita. Věnuji se též literatuře a feminismu a zobrazení femininity v literatuře. V analytické části postupuji chronologicky podle děje, využívám členění, jaké je v knize a analyzuji jednotlivé postavy z hlediska konstrukce genderu, rasy a sexuality. Zajímá mne také, jak je tematizována sexuální a genderová identita v konkrétním historicko-sociálním kontextu a jak jsou v tomto kontextu konstruovány jednotlivé vztahy hlavní hrdinky. Klíčová slova: The Seven Husbands of Evelyn Hugo, stereotypy, gender, rasa, sexualita, moc, vzdorné čtení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.