Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatické vyhodnocování e-learningových testů
Hort, Jan ; Fapšo, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování znalostí studentů v online prostředí. Práce se také zabývá normami pro oblast vzdělávání a inteligentními vývojovými systémy. Také stručně seznamuje s některými projekty z oblasti výukových inteligentních systémů.
Analýza a návrh informačního systému řízení know-how v ICT společnosti
Pospíšil, Jiří ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému. Návrh systému je prováděn pomocí metodiky Rational Unified Process. Práce vytváří soupis požadavků a pohledů na systém. Provádí analýzu a konkrétní návrh informačního systému. Dle metodiky RUP jsou uskutečněny první dvě fáze této metodiky, fáze incepční a fáze elaborační. Vytvořená elaborační část dokumentu je podkladem pro vytvoření programového prototypu v prostředí Ruby on Rails za použití jazyka Ruby v kombinaci s HTML kódem.
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Bláha, Jiří ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Vstupem do aplikace, napsané v jazyce Python s využitím knihovny PyQt, je definice tříd OOPN v jazyce PNtalk. Pro simulaci modelu se využívá simulační server, vytvořený v jazyce SmallTalk. Práce popisuje způsob ovládání serveru a získávání dat z něj, jejich transformaci do podoby potřebné k tvorbě sekvenčních diagramů a jejich vykreslení. Implementované řešení umožňuje uložit výsledný sekvenční diagram ve formátech PNG, SVG a XML pro snadné šíření výsledků simulace a další zpracování. Tato aplikace zjednodušuje práci se simulačním serverem, který jinak neposkytuje člověkem čitelné výstupy a umožňuje velmi rychle a snadno zjistit posloupnost dějů v simulovaném modelu.
Analýza a návrh informačního systému řízení know-how v ICT společnosti
Pospíšil, Jiří ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému. Návrh systému je prováděn pomocí metodiky Rational Unified Process. Práce vytváří soupis požadavků a pohledů na systém. Provádí analýzu a konkrétní návrh informačního systému. Dle metodiky RUP jsou uskutečněny první dvě fáze této metodiky, fáze incepční a fáze elaborační. Vytvořená elaborační část dokumentu je podkladem pro vytvoření programového prototypu v prostředí Ruby on Rails za použití jazyka Ruby v kombinaci s HTML kódem.
Návrh a analýza sportovního informačního systému
Stružka, Jaroslav ; Lukáš, Roman (oponent) ; Fiala, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a trenérech, statistik týmů a hráčů. Mimo výsledků zápasů systém eviduje také podrobnější události v zápasu jako počet diváků, autory branek, udělené karty, provedená střídání a časy těchto událostí. Dále uchovává informace o stadionech, na kterých se jednotlivé zápasy hrají. Součástí systému má být prvek umělé inteligence. Ten dokáže na~základě podmínek, které popisují zápas, přiřadit sestavu rozhodčích k jednotlivým zápasům
Automatické vyhodnocování e-learningových testů
Hort, Jan ; Fapšo, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování znalostí studentů v online prostředí. Práce se také zabývá normami pro oblast vzdělávání a inteligentními vývojovými systémy. Také stručně seznamuje s některými projekty z oblasti výukových inteligentních systémů.
Aplikace objektových metod v návrhu informačního systému platební instituce
Justová, Markéta ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit na základě definovaných kritérií, zda je vybraná objektově orientovaná (OO) metodika, tak jak byla jejím autorem nadefinována, plošně realizovatelná v praxi při návrhu informačního systému, s hlavním zaměřením na fázi analýzy nového core systému pro podporu procesů platební instituce a obchodníka s Forex. Diplomová práce se zabývá popisem vybraných OO metodik a notací využívaných při analýze a návrhu informačních systémů a následným zhodnocením reálného použití vybrané metodiky (Unified Process) v prostředí platební instituce. Konfrontuje teoreticky vymezenou vybranou OO metodiku s její aplikací při analýze IS, a to prostřednictvím praktických ukázek vytvořených v rámci případové studie.
Návrh využití vývojového rámce Scrum a modelovacího jazyka UML pro zefektivnění tvorby webových stránek.
Kučera, Antonín ; Oškrdal, Václav (vedoucí práce) ; Luc, Ladislav (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh na využití agilních postupů vývojového rámce Scrum s modelovacím jazykem UML aplikovatelné při tvorbě webových stránek malého rozsahu. Důraz je především kladen na vytvoření typového modelu webových stránek aplikovatelného v praxi. Teoretická část má dvě stěžejní kapitoly. V kapitole "Agilní metodiky" jsou uvedeny principy agilního přístupu k tvorbě software. V další části této kapitoly jsou postupně charakterizovány jednotlivé agilní přístupy respektive agilní metodiky (Scrum, XP, ASD, FDD, DSDM, LD a Crystal). V kapitole "UML" je představen modelovací jazyk UML a jeho principy. Součástí kapitoly o UML je základní výčet diagramů jazyka, kdy jsou detailněji rozvedeny diagramy dále využité v praktické části (diagram případů užití, diagram tříd, sekvenční diagram, diagram aktivit a diagram nasazení). Praktická část diplomové práce je zaměřená na návrh typového modelu pro tvorbu webových stránek malého rozsahu. Typový model vychází jednak z poznatků z teoretické části této práce a jednak z praktických zkušeností autora práce v této oblasti. V úvodní části je nejprve představeno schéma modelu, kde jsou zobrazeny vzájemné návaznosti jednotlivých etap. V další části kapitoly jsou rozvedeny jednotlivé etapy, ve kterých je uplatněn princip agilního vývojového rámce Scrum a ukázky využití diagramů jazyka UML v jednotlivých etapách.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.